Flere uddannelsespladser og bedre studiemiljø

download report

Transcript Flere uddannelsespladser og bedre studiemiljø

INFORMATIONSMØDE
27. JUNI 2013
DAGSORDEN
1. Masterplan
Spørgsmål
2. Vision for studiemiljø
Spørgsmål
3. Planen frem til udbygning på Solbjerg Campus
Spørgsmål
Per Holten-Andersen
Philip Hardø
Peter Jonasson
1
1.MASTERPLAN
Per Holten-Andersen
2
MASTERPLAN
Disposition:

Vision

Fra 2012 til 2020

RealDania konkurrenceprogram

Foreliggende volumenstudier

Udviklingsmuligheder på Campus
3
MASTERPLAN
CBS´ VISIONER FOR DEN NY CAMPUS
 Integrationen af undervisnings-, forsknings- og
studentermiljøer i spændende kombinationer.
 Et inspirerende ikon udformet af banebrydende
arkitektur, der samtidig understøtter synergien
mellem campus og byen og afprøver bæredygtige
koncepter.
 Byggeriet skal kunne tilpasses skiftende tider med
fleksible løsninger og mulighed for multifunktionalitet.
 Et vindue til verdenen, der synliggøre Frederiksberg og
CSB på international plan.
4
BYGNINGSSTRATEGI: KONSOLIDERING AF CBS´BYGNINGSMASSE
1. Status  ultimo 2012 ejede/lejede CBS i alt ca. 118.550 m2
2. Frem til nyt bygningskompleks  gradvis leje undervisningsbygninger stigende til samlet 12.000 m2  Flintholm i
2013 (ca. 2.000 m2), tidl. Hamletbygning i 2014 (ca. 6.000 m2 ex kælder) og potentielt yderligere lejemål i 2016
(forventeligt 4.000 m2).
3. Ved ca. 45.000 m2 på SC  mulighed for konsolidering af undervisningsbygninger, Dalgas Have/Porcelænshaven og
6 mindre bygninger  CBS bliver samlet på færre adresser.
Udvikling i studenterbestand og samlet m2
Antal dagsstuderende
18.500
18.000
17.500
17.000
16.500
16.000
15.500
15.000
14.500
140.000
120.000
100.000
Kvadratmeter i alt
Samlet
studenterbestand
Kvadratmeter
132.000
130.000
128.000
126.000
124.000
122.000
120.000
118.000
116.000
114.000
112.000
bygningskvadratmeter
19.000
Fordeling af m2 på bygningstype
80.000
60.000
40.000
20.000
Ny ejet bygning Solbjerg
campus
Nye midlertidige
bygninger
Nuværende lejede
bygninger
Nuværende ejede
bygninger
0
201220132014201520162017201820192020
5
MASTERPLAN
KONKURRENCER TIL UDVIKLINGEN AF SOLBJERG CAMPUS
CBS
Solbjerg Campus
CBS
6
MASTERPLAN
HVAD ER EN MASTERPLAN?
• En MASTERPLAN - den 'store plan' - er et helt centralt
redskab for at planlægge og gennemføre større
byomdannelser eller helt ny byudvikling.
• Det er her arkitekter og byplanlæggere fremlægger deres
overordnede idé: Hvordan skal bygninger, trafik,
parkering og arealanvendelse disponeres?
• Mere detaljerede dele af projektet udelades ofte i
masterplanen - her er det arbejdet med helheden, der er
i højsædet.
• Netop derfor skal en MASTERPLAN have 'flydende
grænser', så de ikke er mere faste end at
bebyggelsesprocenter, arealforbrug og f.eks.
sammensætning af bolig og erhverv kan ændres uden at
det indvirker nævneværdigt for visionen for området.
7
MASTERPLAN
SAMARBEJDET OMKRING EN BYINTEGRERET CAMPUS
• CBS, Frederiksberg Kommune og Metroselskabet er
gået sammen om et projekt, der skal give studerende
og medarbejdere på CBS topmoderne omgivelser i
synergi med byen.
• Der er afsat tre millioner kroner til en
MASTERPLANkonkurrence, der skal sikre det bedste
oplæg til arbejdet. Frederiksberg Kommune og CBS
betaler tilsammen halvdelen, mens Realdania støtter
projektet med den anden halvdel.
8
MASTERPLAN
VIDEREFORLØB
Volumenstudier
Masterplankonkurrence
2014-15
2013
2013
Interessentinddragelse/
Brugerinddragelse
Byrumsanalyse
Lokalplan og
Designmanual
Køb og salg
af matrikler
2015-16
Tidligst
2018
2015-16
2015-16
2015-16
2013-14
Finansieringsmodel/
Fundraising
Udførelse
2017-18
Projektkonkurrence
(Arkitekturkonkurrence)
Ibrugtagning
IDAG
BYMÆSSIG
LOKAL
BYGNINGSMÆSSIG
9
MASTERPLAN
VOLUMENSTUDIER
• Volumenstudier bruges i forbindelse med byudvikling, når
der er en tvivl om, hvor stor en bygningsmasse der kan
indpasses i en given kontekst.
• Planskitser alene giver ikke en rumlig forståelse, og det kan
være nyttigt at diskutere forskellige stiliserede
bygningsvolumener i forhold til den eksisterende situation.
• Volumenstudiet forholder sig ikke til den enkelte bygning
og dens indhold, men fokuserer på dens placering i forhold
til andre bygninger, det offentlige rum eller byrummet.
10
MASTERPLAN
11
11
MASTERPLAN
12
12
MASTERPLAN
13
13
MASTERPLAN
14
14
MASTERPLAN
15
MASTERPLAN
Vandtårn
P. Andersens Vej
Solbjerg Plads 3
Grønning
?
Området mellem Kilen og
Howitzvej inddrages i
udviklingsplanen.
16
UDVIKLINGS MULIGHEDER
Konkurrenceområde
Tidl. Hamletbygning
Byrumsanalyse
17
MASTERPLAN
Spørgsmål?
18
2. VISION FOR STUDIEMILJØ
Philip Hardø
19
Academic
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
WISHLIST
Group Rooms
Study Seats
Studying close to research
Office space for student
organizations
More social spots
Update Eco. & Nexus
Utilization of outdoor areas
Sports Facilities
We have to feel more at
home
CBS’ Student Environment?
VISION FOR STUDIEMILJØ
Spørgsmål?
21
3. PLANEN FREM TIL UDBYGNING
AF SOLBJERG CAMPUS
Peter Jonasson Pedersen
22
PLANEN FREM TIL UDBYGNING AF SOLBJERG CAMPUS
PLANEN FREM TIL UDBYGNINGEN PÅ SOLBJERG CAMPUS
Ovnhallen ca.
400 pladser
Studiearbejdspladser
Interne ombygninger
340 pladser
2015
1.sept.
2013
Flintholm auditorier
600 pladser
1. sept.
2014
Tidl. Hamlet-bygning
ca. 900 pladser
2016
Solbjerg Campus Byggeri
Yderligere
muligheder
undersøges
23
PLANEN FREM TIL UDBYGNING AF SOLBJERG CAMPUS
FLINTHOLM AUDITORIER
24
PLANEN FREM TIL UDBYGNING AF SOLBJERG CAMPUS
KAPACITET
Aud. A - 190 pladser + 1 HK
Aud. B – 208 pladser + 1 HK
Aud. C1 – 116 pladser + 2 HK
Aud. C2 – 113 pladser + 2 HK
25
PLANEN FREM TIL UDBYGNING AF SOLBJERG CAMPUS
INTERNE OMBYGNINGER
 Howitzvej 60, 6. sal
FREMTIDIGE FORHOLD
HW
HV.A6.01
FREMTIDIGE FORHOLD
144 pladser
 Dalgas Have 15, 1. sal – ombygning 1
DH-Ø1.089
DH
80 pladser
FREMTIDIGE FORHOLD
 Dalgas Have 15, 1. sal – ombygning 2
DH-Ø1.046/041
140 pladser
DH
FREMTIDIGE FORHOLD
26
PLANEN FREM TIL UDBYGNING AF SOLBJERG CAMPUS
STUDIEMILJØ - PH
PH – 3. sal
 De studerende har peget på et akut behov
for flere studiearbejdspladser. Derfor
indrettes der nye studiearbejdspladser på
Porcelænshaven i 2013.
PH – 3. sal
PH - Stue
PH – 4. sal
27
STUDIEMILJØ - DH
DH
 CBS skal have et levende studiemiljø tilpasset i takt med antallet af studerende.
Det nye Flintholm vil give undervisningsmen ikke studiearbejdspladser. Derfor
forbedres studiemiljøet på Dalgas Have ved
nyindretning af Studentercafé ECO i Dalgas
Have i 2013.
28
PLANEN FREM TIL UDBYGNING AF SOLBJERG CAMPUS
 Test af udendørs studiearbejdspladser.
1
3
4
5
29
PLANEN FREM TIL UDBYGNING AF SOLBJERG CAMPUS
Tidlig. HAMLET-bygning - H.V. NYHOLMSVEJ 21, 2000 FREDERIKSBERG
30
LEJEMÅL EFTERÅRET 2014
Tidl. Hamletbygning
31
PLANEN FREM TIL UDBYGNING AF SOLBJERG CAMPUS
Indretning
På de følgende slides vises initiale rumudlæg for indretning af
Hamlet. Det vil give:
• 3 lokaler med plads til ca. 150 undervisningspladser
• 6 lokaler med plads til ca. 70 undervisningspladser
• 15 - 30 grupperum med plads til 6 personer
• Åbne studiearealer med plads til ca. 450 personer
• Kantine med plads til ca. 250-300 personer
• Kontormoduller
Nu skal arbejdet i gang med den præcise indretning. Her vil
repræsentanter for brugerne blive inddraget meget tæt,
således at vores nye hus bliver optimalt indrettet.
32
ANALYSE AF UDEAREALER
INFOBOX:
Cykelparkeringer
36 styk bilparkering
Siddeområde i tilknytning til kantinen
Grønne opholdsarealer med siddeområder
33
FUNKTIONER I KÆLDER OG STUEPLAN
Ny fordelingstrappe i atrium
1 arkiv
Omklædning til køkkenpersonale
og rengøring
Depoter
Toiletter
Kantine
Eksisterende produktions køkken
Campus Desk
Kontorer
Toiletter
34
FUNKTIONER PÅ 1. OG 2. SAL
Ny fordelingstrappe i atrium
Ny fordelingstrappe i atrium
Holdlokale 70 personer
Holdlokale 150 personer
Åbnet studieareal
Grupperum
Toiletter
Holdlokale 70 personer
Holdlokale 150 personer
Åbnet studieareal
Grupperum
Toiletter
35
FUNKTIONER PÅ 3. OG 4. SAL
Ny fordelingstrappe i atrium
Ny fordelingstrappe i atrium
Holdlokale 70 personer
Holdlokale 150 personer
Åbnet studieareal
Grupperum
Toiletter
Holdlokale 70 personer
Åbnet studieareal
Grupperum
Toiletter
36
TILTAG PÅ CAMPUS PT.
OVNHALLEN
Ovnhallen ombygges i 2014/2015 (præcis tidsplan
under udarbejdelse), således at den kan anvendes
som både undervisningsauditorium med plads til ca.
400 studerende og i dens nuværende funktion.
Den ombyggede Ovnhal forventes færdig i 2015.
37
MASTERPLAN
Spørgsmål?
38
TILTAG PÅ CAMPUS PT.
Bruger-/
Studenterforslag
39