ICS - Carina

Download Report

Transcript ICS - Carina

Implementacija Amandmana o sigurnosti i
bezbednosti Carinskog zakon EU
Sistem kontrole uvoza (ICS)
i Sistem kontrole izvoza (ECS)
Maud Chasseriau
Generalni Direktorat za carine i indirektno oporezivanje
Francuske (DGDDI)
Viši savetnik u odeljenju E3 zadužena za ICS/prezentacija
carine/logistike
1
SISTEM KONTROLE UVOZA
(I.C.S.)
2
Prva obaveza privrednih subjekata od 1. januara 2011.
Ulazna sažeta deklaracija o sigurnosti I bezbednosti
(ENS – Entry summery declaration)
•Deklaraciju je potrebno dostaviti u elektronskoj formi prvoj carinskoj
ispostavi ulaska na teritoriju UE, za svu roku koja se nalazi na
prevoznom sredstvu (sa izuzecima), pre dolaska na teritoriju EU
•Zakonski rokovi zavise od vrste transporta ;
•Podaci, pre svega vezano za logistiku i promet dati su u aneksu 30
bis, Uredbe o primeni Carinskog zakona EU (sa predviđenim
olakšicama za OPS).
Odgovorno lice za ENS
•Vozar ili njegov agent,odnosno lice zaduženo za transport (špediter)
• Svako lice koje može da prijavi robu ili preduzme mere za njeno
prijavljivanje
Mesto slanja ENS
•u zavisnosti od mesta ulaska na teritoriju u UE,
•Prema tome u tzv. sistemu “pogođene” zemlje članice : informacioni
sistem koji se koristi u Francuskoj - AS (automat sigurnosti).
•U Francuskoj : Automat Sigurnosti (AS)
3
Obaveze carinskih organa od 1. januara 2011
1) Pre ulaska robe na carinsku teritoriju EU:
•Utvrditi da li postoji rizik « sigurnosti I bezbednosti »
•Sprovesti analizu rizika na osnovu prethodno,elektronskim
putem dostavljenih podataka
•Ako je odluka « no load » (slučaj pomorskog transporta
kontejnera na dugim linijama), obavestiti transportere pre
polaska robe za treću zemlju
•Utvrditi mesto i vrstu kontrola: 1. tačka ulaska ako je rizik
veliki, u protivnom mesto istovara robe
• poslati poruku drugoj zemlji članici vezano za analizu
rizika, ako je istovar u toj zemlji članici
2) Pri dolasku prevoznog sredstva
•Sprovesti kontrole prema instrukcijama dostavljenim od
strane grupe za otklanjanje sumnje o bezbednosti i
sigurnosti, dostupnim u francuskoj informacionoj bazi Delta
4
P.
ICS - Praktičan primer br.1
Izvoz malina u Francusku
Pre dolaska prevoznog sredstva:
●Vazdušni transport: let Beograd Roasi AF 1087 (let na kratkim
linijama < 4h) koji obavlja kompanija Jat Airways
●Prenos ENS u francuski sistem - tačku ulaska na teritoriju EU
najkasnije u trenutku efektivnog poletanja aviona od strane
JAT-a ili njegovog predstavnika
●U drugom smeru, slanje MRN -a ( Movement Reference
Number) JAT-u i analiza rizika posredstvom sistema RMS (Risk
Management System)
Po dolasku prevoznog sredstva :
●JAT Airways ili njegov predstavnik obaveštava o dolasku
prevoznog sredstva posredstvom sistema DELTA (dopremanje
robe carinskom organu)
●U drugom smeru, obaveštenje o kontrolama u slučaju da su
bile potrebne i odobrenju za istovar malina
5
Praktičan primer br. 2 ICS
Izvoz malina u Francusku
Drumski prevoz iz Beograda, odredište: Lion (stavljanje robe u
slobodan promet u Francuskoj) :
●Drumski prevoznik šalje ENS najmanje 1h pre dolaska u
ulaznu ispostavu u EU (GRADINA) u bugarskom sistemu ICS
●Analizu rizika sa strane EU u pogledu sigurnosti /bezbednosti
vrši bugarska carina
●Transport izmedju bugarske granice i Liona je pokriven
postupkom tranzita (NCTS) do Liona i podnošenje uvozne
deklaracije u sistemu DELTA za stavljanje robe u slobodan
promet.
Drugi slučaj:
●ENS se zamenjuje tranzitnim postupkom (evropskI profil
rizika u pogledu sigurnosti i bezbednosti se unose u bugarski
NCTS, uz poštovanje roka koji se zahteva sistemom ICS).
6
PROCES ICS
CCN
Razmena sa drugim
zemljama članicama
(Završna faza)
1
ENS
2
MRN
4
Prethodna
obaveštenja o
vrsti kontrole
AS
3
6
5
7
Obaveštenje o
prispeću
prevoznog
sredstva (Lista
MRN)
Obaveštenje o
kontroli
Preuzimanje
podataka i rizika
Dostavljanje ENS
za analizu rizika
ICS
RMS
[email protected]
PRESENTATION
(*) U skladu sa vazecim propisima
7
Nekoliko podataka o stanju do 30.09.2011.
Ohrabrujući statistički podatci


3 773 948 ENS (od kojih većina u vazdušnom sektoru) podnetih
od strane 221 povezana operatera (pomorske i vazdušne
kompanije kao i njihovi predstavnici)
Nemačka i Francuska primaju najviše ENS (obim prvenstveno
realizovan od strane dve kompanije za ekpresnu kurirsku dostavu)
Međutim, potrebno su dalja unapređenja, i to:

Dok 70 % pomorskih ENS sadrže SH 6, kao i naziv pošiljaoca i
primaoca, ENS u vazdušnom transportu su manje kvalitetne
(uključujući i nestvarne podatke)
8
European Commission Taxation and
Customs Union
ICS – Broj registrovanih ENS u periodu
od 01.01.2011 do 31.07.2011
B
r
o
J
E
N
S
U
H
i
lj
a
d
e
Number of ENS lodged:
1 - Sea transport
2 - Rail transport
3 - Road transport
4 - Air transport
5 - Postal Consignment
8 - Inland waterway transport
9 - Own propulsion
Total
7,176,935
500,329
551,745
10,001,097
36
2,263
607
18,233,012
2
0
1
1
ECG 185(ICS)
9
SISTEM KONTROLE IZVOZA
(E.C.S)
10
Fiskalni aspekt ECS - osnovni principi
•Od 1. jula 2009, izvozne carinske deklaracije se podnose
u elektronskoj formi.
•Overa u ispostavi izlaska iz UE trećeg primerka
štampane verzije JCI-a zamenjena je elektronskom
overom preko ECS.
•Roba se kreće između ispostava izvoza i izlaska iz
teritorije EU sa dokumentom EAD (Export Accompayning
Document) koji sadrži bar kod i broj MRN (Movement
Reference Number).
•U cilju dobijanja oslobađanja od PDV-a pri izvozu,
izvozna carinska ispostava je obavezna da potvrdi da je
robafizički izašla iz UE, izvozniku ili podnosiocu
deklaracije.
•Sistem je operativan u Francuskoj od 15.12.2009.
11
Praktičan primer br. 3 ECS
Izvoz medicinske opreme za jednokratnu upotrebu u Srbiju
Francuski izvoznik, sa sedištem u Lionu:
•Ulazna ispostava: podnošenje izvozne deklaracije (EX), analiza
rizika u pogledu sigurnosti /bezbednost a zatim puštanje robe
•Kretanje do aerodroma Šarl de Gol, praćeno dokumentom EAD
•U izlaznoj ispostavi : Obaveštenje o prispeću robe na aerodrom
Roasi
•Utovar robe na let AF 1086 Roasi /Beograd koji obavlja JAT Airways.
•30 minuta pre poletanja moguća je kontrola sigurnosti / bezbednosti
•Konstatovanje efektivnog napuštanja teritorije EU
•Slanje poruke – potvrde o izlasku Ulaznoj ispostavi (overa poreskog
dokumenta)
12
Opšta šema ECS
Podnosilac deklaracije
ili izvoznik
1
Overa deklaracije
u [email protected]
9
Potvrda o izlasku
IE 599
Lice odgovorno za aktivnosti ili
izlazna carinska ispostava
(prevoznik, itd.)
4
EAD štampana verzija
5 Obaveštenje o prispeću robe
IE 507
6
Najava izlaska
(etape 5 i 6 se mogu spojiti )
2
Nalog za puštanje robe
3
posle eventualne kontrole
Prethodno obaveštenje o
izvozu IE 501
Izvozna ispostava
7
Nalog za puštanje robe
posle eventualne kontrole
Izlazna ispostava
8
Konstatovanje efektivnog izlaska
robe
IE 518
13
ECS 2. faza – podaci o sigurnosti i bezbednosti
•Prilikom izvoza, podaci o sigurnosti i bezbednosti mogu
dostavljeni na više načina:
biti
•U ispostavi izvoza, kao dopuna izvoznoj deklaraciji podnetoj preko
Delta, od 1. jula 2009.
•U polaznoj ispostavi, kao dopuna tranzitnoj deklaraciji (TIR), kada je
ispostava izlaska robe istovremeno i ispostava odredišta, od 1.
januara 2011.
•U ispostavi izlaska, kao dopuna izlaznoj sažetoj deklaraciji EXS od
1. januara 2012. (tehničke karakteristike su dostupne na carinskom
portalu Prodouane).
Lice zaduženo za dostavljanje podataka o sigurnosti i bezbednosti
•U slučaju izvoznih JCI:
Izvoznik ili podnosilac deklaracije
•U slučaju režima tranzita (NCTS – NCTS TIR) ili slučaju sažetih
izlaznih deklaracija (EXS):
Prevoznik (ili njegov predstavnik)
14
Praktični primer br. 4 ECS
Izvoz medicinske opreme za jednokratnu upotrebu u Srbiju
Francuski izvoznik, sa sedištem u Lionu:
●Ulazna ispostava: podnošenje izvozne deklaracije (EX), analiza
rizika u pogledu sigurnosti /bezbednost , puštanje robe
●Drumski prevoz do Beograda pokriven TIR karnetom
●Ulazna ispostava = Izlazna ispostava.Potvrda o izlasku i overa
poreskog dokumenta po predstavljanju TIR karneta.
15
Hvala na pažnji!
16