2013-2014-stare

download report

Transcript 2013-2014-stare

Obiectivele strategice
pe care s-a bazat activitatea ISJ Maramureş în anul şcolar 2013-2014,
derivate din Programul de guvernare au fost:
• aplicarea corectă a planurilor cadru, a curriculumului naţional şi a celui la
decizia şcolii;
• realizarea cuprinderii copiilor în clasa pregătitoare, în formaţiunile de studiu,
colectivele şi formele de educaţie stabilite prin lege;
• promovarea unei politici de personal bazată pe criteriile de competenţă
profesională, prin respectarea procedurilor de ocupare a funcţiilor,
posturilor/catedrelor vacante conform Metodologiei de mişcare a personalului
didactic 2013-2014;
• consilierea, monitorizarea şi evaluarea activităţii depuse în unităţile şcolare de
către manageri şi cadre didactice, prin inspecţii şcolare generale, inspecţii de
specialitate, inspecţii tematice, şedinţe, dialoguri formale, consiliere etc.
• dezvoltarea profesională a managerilor şi cadrelor didactice;
• dezvoltarea relaţiilor de parteneriat educaţional;
• informarea elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi a opiniei publice prin pagina
WEB a ISJ MM;
• aplicarea corectă a Legii calităţii;
1. ASPECTE
CALITATIVE ALE
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
Tipul inspecţiei
Inspecţii şcolare
Număr inspecţii desfăşurate
în unităţi şcolare
Număr cadre didactice asistate
în unităţi şcolare
rural
urban
rural
urban
Tematică
292
187
92
54
De specialitate
263
254
211
235
Şcolară Generală
4
5
68
101
Total
559
446
371
390
1. ASPECTE
CALITATIVE ALE
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
Evaluarea Naţională
Procent promovabilitate : 75,81%
Procent promovabilitate pe probe:
Limba şi literatura română
78,36%
Matematică
80,86%
95,62%
Limba maternă
1. ASPECTE
CALITATIVE ALE
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
Examenul naţional de
BACALAUREAT
Sesiunea iunie-iulie 2014
Procent promovare: 63,21%
În sesiunea iunie-iulie au fost două medii de 10!
Sesiunea august-septembrie 2014
Procent promovare: 28,01%
1. ASPECTE
CALITATIVE ALE
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
Pentru anul şcolar 2013-2014 mobilierul
şcolar finanţat prin MEN la nivelul judeţului
Maramureş este de 1413 seturi iar suma
alocată este de 282600 lei.
Din datele privind înscrierea copiilor în clasa
pregătitoare s-a solicitat suplimentarea
mobilierului şcolar cu 140 seturi.
Clasa pregătitoare
2. RESURSE UMANE
NORME
(an şcolar 2014-2015)
Norme- 8162,60
5914.5
6000
5000
4000
3000
1504.85
743.25
2000
1000
0
PERSONAL DIDACTIC
PERSONAL DIDACTIC
AUXILIAR
PERSONAL NEDIDACTIC
2. RESURSE UMANE
5721 cadre didactice
758 personal auxiliar
1476 personal nedidactic
Persoane – 7955
5914.5
6000
5000
4000
3000
743.25
2000
1504.85
1000
0
PERSONAL DIDACTIC
PERSONAL DIDACTIC
AUXILIAR
PERSONAL NEDIDACTIC
*Concursul de ocupare a posturilor/ catedrelor din 21 iulie 2014
procentul de promovabilitate - 82.17%
3. POPULAŢIA ŞCOLARĂ
173 - unităţi de învăţământ
preuniversitar de stat cu
personalitate juridică
elevi cuprinşi în învăţământul
de masă şi special:
74935
4572 - clase
74135
80000
70000
60000
50000
40000
800
30000
20000
10000
0
invăţământ masă
învăţământ special
4. PARTICIPARE LA
EDUCAŢIE – FACILITĂŢI
ACORDATE ELEVILOR
Rechizite şcolare
Pentru copiii din învăţământul obligatoriu a fost alocată suma de 431365 lei,
reprezentând contravaloarea a 15714 pachete rechizite şcolare, conform
Legii 126/ 2002, privind aplicarea OG33/ 2001
Clasa pregătitoare
1300 pachete
Clasa I
1014 pachete
Clasa II-IV
5700 pachete
Clasele V-VII
6100 pachete
Clasa VIII
1600 pachete
Pachetele cu rechizite au fost distribuite în teritoriu pe baza necesarului
transmis de unităţile şcolare.
4. PARTICIPARE LA
EDUCAŢIE – FACILITĂŢI
ACORDATE ELEVILOR
Manuale şcolare
Conform Ordinului MEN 3588 /
22.04.2013,
privind
completarea
stocurilor de manuale şcolare pentru
învăţământul obligatoriu pentru anul
şcolar
2013-2014,
pentru
achiziţionarea manualelor şcolare
retipărite s-a aprobat suma de 543042
lei, cea ce reprezinta un numar de 418
titluri (104.051 bucati) de manuale.
Au fost încheiate contracte de
furnizare pentru retipăriri cu 27 de
edituri,
conform
Catalogului
manualelor şcolare valabile pentru
anul şcolar 2013-2014.
distribuţia manualelor către unităţile şcolare
este realizată în procent de 100%
procente care s-au aplicat la achizitionarea
maualelor şcolare pe clase pentru completare:
clasa I-a
100 %
clasa a II-a
50 %
clasa a III-a
50 %
clasa a IV-a
50 %
clasa a V-a
50 %
clasa a VI-a
50 %
clasa a VII-a
clasa a VIII-a
clasa a IX-a
clasa a X-a
30 %
60 %
30 %
30 %
4. PARTICIPARE LA
EDUCAŢIE – FACILITĂŢI
ACORDATE ELEVILOR
Programul LAPTELE,
CORNUL şi MĂRUL
9417 preşcolari (program
normal) au beneficiat de
Programul Guvernamental „Lapte
şi Corn”
41514 de elevi ai claselor I-VIII,
au beneficiat de Programul
Guvernamental „Lapte şi Corn” şi
“Încurajarea consumului de
fructe”
Situaţia unităţilor şcolare la care
elevii fac naveta zilnic şi a
mijloacelor de transport folosite
La cele 96 microbuze şcolare existente,
pentru anul 2013-2014, s-a reactualizat
necesarul de mijloace de transport a elevilor
şi s-au solicitat 25 microbuze şcolare 16 +1
locuri şi 36 autobuse cu 32 locuri pentru
localitaţile cu număr mare de elevi pe
aceeaşi rută.
4. PARTICIPARE LA
EDUCAŢIE – FACILITĂŢI
ACORDATE ELEVILOR
Programul BANI de LICEU
Programul EURO200
În
anul
şcolar
2013-2014
numărul de elevi înscrişi la
Programul Naţional Bani de liceu
a
fost
2745.
În
urma
contestaţilor,
numărul
de
beneficiari a fost de 2746 elevi.
• 314 elevi înscrişi;
• 228 elevi beneficiari;
• 225 elevi şi-au achiziţionat
calculatoare.
5. FINANŢAREA
Conform dispoziţiilor Legii bugetului de stat pe anul 2013, Nr.5/2013, publicată în
M.O.Nr. 106/22.02.2013, a prevederilor Legii Nr.356/14.12.2013, Legea bugetului
de stat pe anul 2014 cât şi a Metodologiei de elaborare şi aprobare a bugetului,
prevăzută de Legea nr. 500/2002 a Finanţelor Publice, Inspectoratul Şcolar al
Judeţului Maramureş, în calitate de ordonator secundar de credite, a procedat la
analiza şi repartizarea creditelor bugetare alocate prin Ministerul Educaţiei
Naţionale pentru:
 finanţarea unităţilor conexe
 finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţ
 transferuri de capital
 cheltuieli de capital
 cheltuieli cu salariile
 cheltuieli materiale
6. SITUAŢIA BAZEI MATERIALE
Autorizaţii sanitare
Situatia autorizatiilor sanitare:
Total
Cu autorizaţie
de funcţionare
Procent %
În curs de
autorizare
Fără
autorizaţie
5
25
4
53
82,6
Unităţi şcolare cu personalitate
juridică
173
143
Unităţi şcolare arondate la unităţi
şcolare cu personalitate juridică
152
95
62,5
7. FORMAREA CONTINUĂ A
CADRELOR DIDACTICE
300
258
255
188
250
200
150
100
50
0
definitivat
gradul I
Examenul de definitivat 2014:
Promovabilitate: 49,73%
gradul II
În perioada: 1 - 31
octombrie 2013
s-a întregistrat un
număr
semnificativ de
solicitări pentru
înscrierea la
grade didactice
8. ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR
24 unităţi de învăţământ privat:
13 cu autorizaţie de încredere
11 unităţi de învăţământ acreditate
Tipul unităţii de învăţământ
Număr copii/ elevi
Preşcolar
407
Gimnazial
0
Liceal
2057
Postliceal
1959
Total
4423
9. ÎNVĂŢĂMÂNT ALTERNATIV
Situaţia promovării alternativelor educaţionale
în judeţul Maramureş în anul şcolar 2013-2014
Alternativa
Nivelul de
Număr
Număr
Număr
Număr cadre
educaţională
învăţământ
unităţi
grupe / clase
elevi / copii
didactice
Waldorf
preşcolar
2
2 grupe
40 copii
2 educatoare
Step by Step
preşcolar
8
30 grupe
775 copii
51 educatoare
primar
2
9 clase
205 elevi
18 învăţătoare
12
41
1020
71 cadre didactice
TOTAL
10. ACTIVITATEA DE
PERFORMANŢĂ
Centrul Judeţean pentru Tineri
Capabili de Performanţă
TOTAL 320 ore; 17,78 Norme
Pornind de la rezultatele foarte bune obţinute la olimpiadele naţionale şi
internaţionale în anul şcolar 2012-2013, (elevii: Cerrahoğlu Ömer, Prună Mihai,
Draghiş Paul Andrei, Suciu Tudor, Bura Samuel, Mara Corina, David Roxana au
obţinut premii şi menţiuni la olimpiadele internaţionale), Consiliul de
Administraţie al ISJ Maramureş a aprobat o extindere a Centrului Judeţean de la
9,33 norme la 17,78 şi reintroducerea, ca activitate, a unor centre precum cele
de la Târgu Lăpuş, Vişeu, Borşa, etc. Ca noutate, la cererea elevilor s-au realizat
grupe de excelenţă şi la limba franceză şi limba engleză.
Putem aprecia că avem un număr mare de elevi înscrişi şi de profesori implicaţi:
peste 3200 elevi şi peste 250 profesori.
Sunt şcoli precum cele din Săliştea de Sus, Vişeu de Jos care deşi nu sunt cuprinse
în centru de excelenţă desfăşoară o bună activitate de performanţă.
10. ACTIVITATEA DE
PERFORMANŢĂ
Numele şi
prenumele elevului
Clasa
Medalie
Calificare
lot
naţional
Numele
profesorului
pregătitor*
Stoian Lucian
Baia Mare
Internaţională de
astronomie
argint
Stoian Lucian
Colegiul Naţional
"Dragoş Vodă"
Sighetu Marmaţiei
Sighetu
Marmaţiei
Limba rusă modernă
XI
Liceul Tehnologic
„Marmaţia”
Sighetu
Marmaţiei
Limba rusă modernă
XII
Colegiul Naţional
"Dragoş Vodă"
Sighetu Marmaţiei
Sighetu
Marmaţiei
Limba rusă modernă
XII
Colegiul Naţional
"Dragoş Vodă"
Sighetu Marmaţiei
Sighetu
Marmaţiei
X
Colegiul Naţional
"Gheorghe Şincai"
Baia Mare
Baia Mare
XII
Colegiul Naţional
"Dragoş Vodă"
Sighetu Marmaţiei
Sighetu
Marmaţiei
XI
Fertadi Sofia Anamaria
X
Taficiuc Ionela
Ţiplea Tudor Petru
Premiul
aur
Suciu Tudor
David Roxana
Olimpiada
Internaţională de
astronomie
XI
Tivadar Radu
Colegiul Naţional
"Vasile Lucaciu"
Baia Mare
Colegiul Naţional
"Vasile Lucaciu"
Baia Mare
Localitatea
Baia Mare
Draghiş Paul Andrei
Hrini Ionela Crina
Unitatea de
învăţământ
ELEVII PREMIAŢI LA OLIMPIADELE ŞI
CONCURSURILE INTERNAŢIONALE 2013-2014
Olimpiada
Internaţională de
limbă şi literatură
română
Olimpiada
Internaţională de
limbă şi literatură
română
Olimpiada
Internaţională de
Informatică a ţărilor
balcanice (Balcaniada
de Informatică)
Aur
absolut
DA
Stefan Maria
II
DA
Steliac Iaroslava
I
DA
Codrea Elvira
Menţiune
Andrasciuc Dana
Premiu
special
Popan Anca
Ag
Lot lărgit,
Lot
restrâns
Bodnariuc Dănuţ,
Grigorean Andrei
11. MANAGEMENT ŞCOLAR ŞI EVALUARE
INSTITUŢIONALĂ
Pentru realizarea obiectivelor din planul managerial al ISJ, pentru anul şcolar 2013-2014,
Compartimentul Managementul Unităţilor de Învăţământ a întreprins următoarele:
• s-au redactat deciziile de eliberare şi de numire ale directorilor/ directorilor adjuncţi
pentru anul şcolar 2014-2015;
• s-a realizat reconfigurarea zonelor de responsabilitate ale inspectorilor şcolari;
• a redactat Planul managerial al ISJ Maramureş anual şi pe semestrul al II-lea;
• s-a creat şi gestionat pagina Management de pe site-ul ISJ Maramureş (permanent);
• s-a realizat şi publicat Fişa postului pentru directori şi procedura operaţională aferentă
PO-DDMI-02 :: Fişa postului, fişa de evaluare şi evaluarea directorilor adjuncţi (E1-R0),
cu riscurile aferente;
• s-a realizat şi pus la dispoziţia CA al ISJ Maramureş două fişe de evaluare a directorilor
(una pe o metodologie mai veche de evaluare directori, una pe standardele
ocupaţionale ale funcţiei), CA alegând varianta veche;
• a centralizat o bază de date, personalizată, cuprinzând directorii/ adjuncţii pentru uzul
intern al instituţiei;
• au fost actualizate ROI, RI, Codul etic al inspectorului şcolar, Regulamentul CA şi CC al
ISJ Maramureş, şi au fost aprobate de către CA al ISJ Maramureş;
11. MANAGEMENT ŞCOLAR ŞI EVALUARE
INSTITUŢIONALĂ
Pentru realizarea obiectivelor din planul managerial al ISJ, pentru anul şcolar 2013-2014,
Compartimentul Managementul Unităţilor de Învăţământ a întreprins următoarele:
• pentru a veni în sprijinul directorilor s-au realizat diverse formulare de adresare a
cadrelor către conducerea şcolii şi a conducerii către cadre ca răspuns (an şcolar,
funcţie de nevoile generale extrase din legislaţie);
• s-a realizat procedura operaţională PO-DDIM-04 :: Constituirea Corpului Naţional de
Experţi în Management Educaţional, cu riscurile aferente (E2-R1, E2-R2, E2-R3), s-au
organizat două serii de selecţie, a treia fiind în derulare;
• s-a reorganizat site-ul ISJ Maramureş;
• s-a organizat activitatea procedurală la nivelul Departamentului Descentralizare şi
Management Instituţional, Dezvoltarea Resursei Umane;
• a fost elaborată decizia de numire a comisiei responsabililor de cerc pedagogic pentru
directori în anul şcolar 2013-2014 şi Tematica cercurilor pedagogice care au fost postă
pe site. Tematica a fost dezvoltată în adrese înainte de susţinerea acestor cercuri
pedagogice. După fiecare cerc pedagogic, DDMI a emis un raport oferind un feed-back
tuturor directorilor/ adjuncţi din judeţ. În acest sens, s-a realizat procedura
operaţională PO-DDIM-03 :: Organizarea şi monitorizarea desfăşurării consfătuirilor,
cercurilor pedagogice şi a şedinţelor cu directorii (E1-R0);
11. MANAGEMENT ŞCOLAR ŞI EVALUARE
INSTITUŢIONALĂ
La începutul anului şcolar 2013-2014 încadrarea unităţilor de
învaţămant cu directori şi directori adjuncţi se prezintă astfel:






169 directori
66 directori adjuncţi
153 directori reconfirmaţi
47 directori adjuncţi reconfirmaţi
16 directori nou nominalizaţi
19 directori adjuncţi nou nominalizaţi
11. MANAGEMENT ŞCOLAR ŞI EVALUARE
INSTITUŢIONALĂ
Aspecte care necesită ameliorare:
-corpul profesoral nu este omogen ca pregătire şi nici ca mentalitate;
- educaţia informală este, în mod paradoxal, mai influentă şi scoala nu reuşeşte să dea o
replică consistentă la deruta societăţii;
- aspectele educative sunt împinse spre marginea interesului didactic;
- respectul scăzut la mulţi elevi pentru calitatea proceselor intelectuale;
- blocaje în relaţia de parteneriat dintre şcolă şi comunitate;
- creşterea conflictelor şi a litigiilor între cadrele didactice, între şcoală şi autorităţi;
- cultură organizaţională de stagnare, reproductivă, prezentă şi întreţinută;
- produse manageriale (raport privind starea învăţământului, plan managerial, plan de
dezvoltare instituţională etc.) lipsite de consistenţă;
- carenţe în valorizarea resursei umane;
- delegarea insuficientă de sarcini;
- lipsa capacităţii de a forma o echipă managerială cu adevărat eficientă la nivelul şcolii
(în unele situaţii se dezvoltă cultura puterii;
-carenţe majore în dezvoltarea unui sistem de control intern/ managerial la nivelul unităţii;
- activitatea procedurabilă şi implementarea sa lasă de dorit;
- neredactarea rapoartelor semestriale şi de final de an şcolar, privind derularea activităţii,
ale tuturor comisiilor nominalizate de către consiliul profesoral şi neasumarea acestora, în
vederea colectării unor date concrete şi corecte de către director pentru redactarea
Raportului privind starea învăţământului la nivelul unităţii;
12. PROGRAME DE INTERES NAŢIONAL ŞI JUDEŢEAN
-Proiecte cu finanţare prin Fondul Social European
(fonduri structurale)
-PROGRAMUL MECTS “Creşterea capacităţii
instituţionale, pentru elaborarea şi gestionarea
proiectelor” - Proiectul Educaţie pentru Informaţie
în Mediul Rural Defavorizat (CDI)
-Alte proiecte şi acţiuni desfăşurate
13. RELAŢII INTERNAŢIONALE, PROGRAME DE
COOPERARE INTERNAŢIONALĂ, PARTENERIATE,
ÎNFRĂŢIRI
PROGRAME PE GRUPE, REZULTATE, TIPURI DE RELAŢII
 Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii – Programul Sectorial
Comenius, finanţat de Uniunea Europeană, proiecte de parteneriat şcolar
13. RELAŢII INTERNAŢIONALE, PROGRAME DE
COOPERARE INTERNAŢIONALĂ, PARTENERIATE,
ÎNFRĂŢIRI
Puncte tari:
-Rezultate foarte bune la evaluarea rapoartelor intermediare /
finale – la nivel naţional – în cadrul proiectelor finanţate prin
Programul “Invăţare pe tot parcursul vieţii”, programele
sectoriale Comenius, Grundtvig şi Leonardo da Vinci;
-Interes crescut al cadrelor didactice pentru participarea la
acţiuni de integrare europeană care vizează schimbul de
bune practici în domeniul educaţional;
- Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” Baia Mare a obţinut
certificatul şi trofeul “Şcoala Europeană” - 2014
14. ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ A
ELEVILOR
În anul şcolar 2013-2014 Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică
Maramureş împreună cu Cabinetele Şcolare de Asistenţă Psihopedagogică,
sub coordonarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională a
desfăşurat activităţi specifice de consiliere vocaţională individuală, respectiv
de grup la nivel gimnazial/ liceal, pornind de la următoarea tematică:
• Autocunoaştere şi dezvoltare personală
• Identificarea intereselor personale şi profesionale
• Identificarea aptitudinilor
• Identificarea valorilor
• Identificarea trăsăturilor de personalitate
• Dobândirea informaţiilor despre profesii
• Dezvoltarea abilităţilor de prezentare a calităţilor personale
• număr de elevi consiliaţi individual: 9654 elevi
• număr de elevi consiliaţi în grup: 16285 elevi
• număr de consilieri colective la orele de Consiliere şi Orientare: 2725 elevi
15. ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL ŞI SPECIAL INTEGRAT
DIN JUDEŢUL MARAMUREŞ
În anul şcolar 2013-2014, în judeţ au funcţionat 5 unităţi de învăţământ
pentru copiii cu Cerinţe Educaţionale Speciale:
• patru Centre de Educaţie Incluzivă, la Baia Mare, Târgu Lăpuş, Sighetu
Marmaţiei şi Vişeu de Sus
• o Şcoală Generală pentru copii cu deficienţe, în Baia Mare
• 871 elevi şcolarizaţi în învăţământul special
16. ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ
PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIVE DIN CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR
EDUCATIVE NAŢIONALE 2014 - REZULTATE
faze naţionale
PREMII OBŢINUTE ÎN CADRUL PROIECTELOR ŞI CONCURSURILOR DIN CADRUL CAEN
Locul 1 la Concursul Naţional de Proiecte ale CJE “Parteneriat în Educaţie Prezent şi
Perspective” – elevii Rareş Bîrle CN “Gheoghe Şincai “ şi Teodora Lazar Liceul de Arte Baia
Mare
Locul 1 la Concursul Naţional de Educaţie rutieră – Educaţie pentru viaţă - Proba de
arbitraj , elev Nemeş Petrică Liceul Pedagogic „Regele Ferdinand” Sighetu Marmaţiei şi
locul 3 proba de poligon, eleva Damian Traistă Şcoala Generală „ George Cosbuc”
Locul 1 la Concursul Naţional Cupa DHS – educaţie rutieră - Echipajul Şcolii Generale
„Gorge Coşbuc”
Locul 3 la Concursul Naţional de Proiecte de Mediu – Echipajul Şcolii Generale „Lucian
Blaga” Baia Mare şi menţiune - Echipajul Colegiului Tehnic ”Anghel Saligny” Baia Mare
Locul 3 la Concursul Naţional de eseuri pe teme de consiliere în carieră pentru elevi „Next Generation”, elev Rareş Bîrle CN Gheoghe Şincai şi menţiune, eleva Teodora Lazar,
Liceul de Arte Baia Mare
16. ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ
Obiective atinse:
 Afirmarea personalităţii elevilor
 Dezvoltarea personală a elevilor
 Implicarea părinţilor în viaţa şcolii
 Deschiderea şcolii către comunităţile locale
 Promovarea educaţiei nonformale ca educaţie esenţială
complementară
 Imbunătăţirea strategiilor de comunicare internă si
externă a şcolii ca organizaţie
 Promovarea valorilor şcolii şi al lucrului în echipă
 Valorizarea metodelor interactive de educaţie
nonformală
 Flexibilizarea spaţiului şi mediului şcolar.
16. ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ
S-a dezvoltat pe următoarele direcţii:
 Activitatea de inspecţie şcolară
 Programul „Şcoala altfel - Să ştii mai multe, să fii mai
bun!” 2014
 Formarea prin alegeri democratice a Consiliilor Şcolare
ale Elevilor si a Consiliului Judeţean al Elevilor MM
 Activităţi extraşcolare în parteneriat
 Consiliere si consultanţă pentru proiecte educaţionale
 Prevenirea violenţei în mediul şcolar si asigurarea
siguranţei si securităţii elevilor
 Educaţie Globală
 Educaţie pentru sănătate
16. ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ
PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIVE DIN CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR
EDUCATIVE NAŢIONALE 2013 – REZULTATE – OLIMPIADA NAŢIONALĂ A
MEŞTEŞUGURILOR TRADIŢIONALE-SIBIU2014
faza naţională
Locul II Pictură Icoană pe sticlă: OANA Flavia – Liceul teoretic ”Petru Rareș” Tîrgu Lăpuș,
Coordonator profesor POP Mariana și VELE Rodica
Locul II Pictură Icoană pe lemn: SAVA Ștefana – Palatul Copiilor Baia Mare/ Liceul de Arte
Baia Mare, Profesor MARCEL Stanciu
Locul II Măști populare: CADAR Cristian – Palatul Copiilor/Școlala Gimnazială O Goga Baia
Mare, Profesor STANCIU Marcel
Locul III Podoabe/Zgărdane: BUȘECAN Iulia – Palatul Copiilor Baia Mare/Școala
Gimnazială Fărcașa, Profesor STANCIU Maria
Locul II Sculptură lemn: UJVAROSI Sergiu – Palatul Copiilor Baia Mare/Liceul de Arte Baia
Mare, Profesor STANCIU Marcel
Locul III Baiere: SPĂTAR Ștefania – Școala Gimnaziala V Alecsandri Baia Mare, Profesor
LIBER Ana
16. ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ
Rezultate obţinute de elevii din Palat şi Cluburi ale Copiilor
Maramureş la concursuri în anul şcolar 2013-2014:
Total: 975 premii 2013-2014
PJ – PALATUL COPIILOR BAIA MARE
Număr de premii obţinute de elevi la nivel :
ŞI STRUCTURILE :
- CLUBUL COPIILOR ŞOMCUTA MARE
- CLUBUL COPIILOR TÂRGU LĂPUŞ
Internaţi Naţional Interjud
onal
eţean /
Regional
TOTAL
PREMII
PJ – CLUBUL COPIILOR SIGHETU MARMAŢIEI şi
structurile VIŞEU DE SUS, BORŞA
I
II
Premii obţinute la
concursuri
III
Menţiuni
Premii speciale / de
participare
Total premii elevi :
57
38
20
21
27
118
113
70
99
56
70
49
55
68
114
245
200
145
188
197
163
456
356
975
16. ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ
Şedinţă de lucru în cadrul vizitei
domnului Ministru al Educaţiei –
prof. univ. dr. Remus Pricopie
Invitaţi: inspectori ISJMM,
conducerile unităţilor de
învăţământ, reprezentanţi ai CJE
Maramureş
Alegeri în cadrul Adunării Generale
a Consiliului Naţional al Elevilor,
secretar general intern CNE, elev
Colegiul Naţional Gheorghe Şincai
Baia Mare – Rareş Bârle
16. ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ
Concurs Naţional de Eseuri pe teme de consiliere în
carieră pentru elevi – NEXT GENERATION, Ediţia a XII-a,
Baia Mare, iulie 2014
Targul Ofertelor Educaţionale, Ediţia a
XIV-a, Baia Mare, 8-10 mai 2014,
Locaţie: Gold Plaza
16. ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ
Proiect regional – “FAMILIA DE SUCCES” şi
lansare Ediţia I “Festivalul salamului din biscuiţi”
Parteneriat cu
Biblioteca
Judeţeană
“Petre Dulfu”,
Colegiul
Economic
“Nicolae
Titulescu” Baia
Mare, Liceul
de Arte
Proiectul regional –
“FAMILIA DE SUCCES” şi
a câştigat locul I la Faza
Naţională a Concursului
de Proiecte ale CNE,
Sulina 2014
16. ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ
Concursul Internațional de
muzica si dans - BUDVA
Grupul de
dansatori
Dănţăuşii
Cercul de
dans
17. ABANDON ŞCOLAR, NEŞCOLARIZARE,
ABSENTEISM. PROGRAME DE RECUPERARE
Situaţia abandonului şcolar în judeţul Maramureş la sfârşitul anului
şcolar 2013-2014
An
Şcolar
20132014
Nr. elevi
care au
abandonat
ŞCOALA
349
Elevi care au 18 ani
împliniţi
DA
NU
43
306
Cauze posibile
Părinţi
fără ocupaţie
DA
NU
245
104
Părinţi plecaţi în
străinătate
DA
NU
33
316
Familii monoparentale
DA
NU
90
259
Părinţi decedaţi/
alte situaţii
DA
NU
38
311
Date comparative
An
Şcolar
An scolar
20122013
An şcolar
20132014
Nr. elevi
care au
abandonat
scoala
529
349
Elevi care au 18 ani
împliniţi
Cauze posibile
Părinţi
fără ocupaţie
Părinţi plecaţi în
străinătate
Familii
monoparentale
Părinţi decedaţi/
alte situaţii
DA
NU
DA
NU
DA
NU
DA
NU
DA
NU
76
43
453
306
249
245
280
104
29
33
500
316
61
90
468
259
22
38
507
311
17. ABANDON ŞCOLAR, NEŞCOLARIZARE,
ABSENTEISM. PROGRAME DE RECUPERARE
ELEVI CARE AU ABANDONAT ŞCOALA ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014
AN ŞCOLAR
2012-2013
2013-2014
Elevi care au
abandonat
şcoala cu
părinţi fără
ocupaţie
Elevi care au
abandonat
şcoala cu
părinţi plecaţi
în străinătate
Elevi care au
abandonat şcoala
provenind din familii
monoparentale
Elevi care au
abandonat
şcoala cu
părinţi
decedaţi/ alte
cazuri
249
245
29
33
61
90
22
38
Nr. total de elevi care au
abandonat şcoala
529
349
ABSENTEISM
Nivel de învăţământ
Învăţământ primar
Învăţămân gimnazial
Învăţămân liceal ZI
Învăţămân liceal seral/f.r./f.f.
Total pe judeţ
Număr total de
absenţe
Din care motivate
152228
557241
1172867
26396
65868
283079
743722
11015
1908732
1103684
18. ACTIVITATEA JURIDICĂ LA NIVELUL ISJ MARAMUREŞ
În cursul anului şcolar 2013-2014, Inspectoratul Şcolar Judeţean, şi-a proiectat şi
organizat activitatea pentru continuarea reformei şi aplicarea în practică a politicilor
educaţionale lansate la nivel naţional. Departamentului Juridic al Inspectoratului Şcolar
Judeţean Maramureş :
a) reprezintă drepturile şi interesele legitime ale inspectoratului şcolar în raporturile cu
autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană fizică sau
juridică;
b) reprezintă interesele legitime ale inspectoratului şcolar în faţa instanţelor
judecătoreşti de orice nivel;
c) asigură asistenţa şi consultanţa de specialitate inspectorului şcolar general,
inspectorilor şcolari generali adjuncţi, compartimentelor din cadrul Inspectoratului
Şcolar, precum şi unităţilor de învăţământ, la solicitarea acestora;
d) asigură păstrarea evidenţei lucrărilor realizate şi a dosarelor de instanţă;
e) rezolvă alte lucrări cu caracter juridic, în funcţie de specificul activităţii, care îi sunt
repartizate de către inspectorul şcolar general;
f) participă la comisiile constituite la nivelul inspectoratului şcolar;
g) acordă avizul de legalitate pentru actele cu caracter juridic ale inspectoratului şcolar;
h) obţine titlurile executorii şi le transmite compartimentului financiar-contabil în
vederea executării
19. IMAGINE, COMUNICARE ŞI RELAŢII CU MASS-MEDIA
Pe parcursul anului şcolar 2013-2014, Inspectoratul Şcolar Judeţean
Maramureş a continuat dezvoltarea unui adevărat parteneriat cu
instituţiile mass-media, în scopul reflectării cât mai prompte a
activităţilor şi a informaţiilor de interes pentru toţi factorii implicaţi în
procesul instructiv-educativ. În acest sens, în presă s-au reflectat
evenimente importante precum desfăşurarea evaluărilor naţionale, a
examenenelor de bacalaureat, a etapelor din calendarul mişcării
personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Totodată,
reprezentanţii mass-media au fost invitaţi, conform metodologiei, să ia
parte la şedinţele de extragere a membrilor comisiilor de bacalaureat
din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare.
Mediatizarea activităţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, la
nivelul presei, este bună, acest aspect reieşind din numărul mare de
articole şi de ştiri ce reflectă activităţile desfăşurate în sistemul de
învăţământ preuniversitar din judeţ.
Comisia de lucru:
insp. Iuliana MĂRIEŞ
insp. Iuliana MĂRIEŞ , insp. Pavel FILIP
- centralizare documente în WORD
- armonizare şi corectare material
Inspector şcolar general,
prof. Ana Lucreţia Maria MOLDOVAN
Inspectori şcolari generali adjuncţi,
prof. dr. Delia Mariana ARDELEAN
prof. Vasile BAN
Vă mulţumim!
www.isjmm.ro
octombrie 2014
[email protected]
http://www.isjmmforum.ro