Αποτελεσματική Διδασκαλία

Download Report

Transcript Αποτελεσματική Διδασκαλία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ:
 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
«Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ορίζουμε τη
διαφοροποίηση ως τη θετική ανταπόκριση του
εκπαιδευτικού στις ατομικές ανάγκες του μαθητή»
Tomlinson and Allan 2004:6
Πρόκειται για τη διαδικασία επίτευξης:
κατάλληλων στόχων για όλους τους μαθητές και ταυτόχρονα
για ένα έκαστο ξεχωριστά
 επικοινωνίας μαθητή και εκπαιδευτικού που οδηγεί στη
γνωστική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη του δεύτερου σε
συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα και επιδόσεις.
Κουτσελίνη, 2006
Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου
Το δίπολο Γνωστική - Συναισθηματική Ανάπτυξη και η
ποιότητα διδασκαλίας στην Έρευνα:
Η διδασκαλία στην τάξη υπερέχει της γενικής
εκπαιδευτικής πολιτικής της σχολικής μονάδας
[σχολικό κλίμα] στη γνωστική και συναισθηματική
ανάπτυξη των μαθητών
Brophy & Good: 1986,Teddlie & Reynolds, 2000
Η ποιότητα της διδασκαλίας είναι ο
καθοριστικότερος παράγοντας που επηρεάζει τη
γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των
μαθητών
Kyriakides et al., 2009
Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου
Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ: πρότυπο ιδεολογικής σύλληψης για τη δημιουργία του
Ηλεκτρονικού Υπολογιστή:
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - Πηγή: Κουτσελίνη, Ι. Μ. (2006)
Γνώσεις/ έννοιες/ σημασιολογικά
δίκτυα
Το κουτί πληροφοριών
Η ουσία του, να
επικοινωνεί με τη
βραχυπρόθεσμη
Αποβάλλει ή συνθέτει εμπειρίες
Χώρος πρόσληψης ερεθισμάτων
σε σχέση με το θέμα 2-4΄΄
Υπεύθυνη για το
επόμενο στάδιο
Μακροπρόθεσμη
μνήμη
Ερέθισμα Αισθητηριακή Προσοχή
μνήμη
Αντίληψη
επανάληψη
εμβάθυνση
κωδικοποίηση
Βραχυπρόθεσμη
μνήμη
Προσλαμβάνουσες
παραστάσεις
Με βοηθά
να
αναγνωρίζω πληροφορίες
Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου
Χάννω ότι δεν εποικοδομώ
στην επανάληψη
Άτυπη συστηματοποίηση
Κωδικοποίηση- επανάληψη
Κωδικοποίηση:
η
σημαντικότερη
λειτουργία.
ιδιοθύελλα
Συνειδητό
Συνειδητές πληροφορίες
Νοηματοδότηση εννοιών
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Πραγματοποιείται
μέσω μιας σειράς
διδακτικών και
διοικητικών
διαφοροποιημένων
στρατηγικών
Ως προς το
περιεχόμενο, τα μέσα
και υλικά, την
ετοιμότητα,
ευελιξία,
ανοιχτότατα του
εκπαιδευτικού και του
μαθητή.
Μετρήσιμα
αποτελέσματα,
διδασκαλία σε μικρές
ομάδες, ομαδική
έρευνα και
εξατομικευμένη
μελέτη.
Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου
Καλλιέργειας
διαφορετικών
στρατηγικών υποβολής
ερωτήσεων, γωνίες
ενδιαφέροντος,
διαφορετικής κατ΄οίκον
εργασίας, διαφορετικές
οδηγίες.
Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ:
ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΕ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΤΑΞΗΣ
ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ:
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ
ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΙΚΤΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου
Παράμετροι αποτελεσματικής
διδασκαλίας:









Προσανατολισμός (Orientation)
Δόμηση (Structuring)
Στρατηγικές υποβολής ερωτήσεων (Questioning)
Χρήση μοντέλων διδασκαλίας (Modelling)
Χρήση δραστηριοτήτων εμπέδωσης (Application)
Αξιοποίηση του χρόνου (Management of time)
Η τάξη ως μαθησιακό περιβάλλον (Classroom as a
learning environment)
Αξιολόγηση (Assessment) και λογοδοσία
(Accountability)
Μεταξιολόγηση
Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου
Προσανατολισμός:
Αναφέρεται στους στόχους του μαθήματος και περιλαμβάνει τη συμπεριφορά
και τις
ενέργειες του εκπαιδευτικού σχετικά με την πληροφόρηση των μαθητών για
τους στόχους
του μαθήματος. Ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός πληροφορεί τους μαθητές
για τους
στόχους του μαθήματος στην αρχή, κατά τη διάρκεια ή και στο τέλος ενός
μαθήματος.
Μπορεί επίσης, να προκαλέσει τους μαθητές να σκεφτούν το στόχο ή τους
στόχους για την
πραγματοποίηση μιας δραστηριότητας αναπτύσσοντας έτσι τα κίνητρά τους για
μάθηση
(Anderman et al., 2002). Παρατηρείται, επίσης, αν ο εκπαιδευτικός πληροφορεί
με
σαφήνεια τους μαθητές για τους στόχους του μαθήματος ή μιας
δραστηριότητας.
Επιπρόσθετα, παρατηρείται αν διαφοροποιεί τους στόχους λαμβάνοντας
υπόψη τις
διαφορετικές ανάγκες που έχουν οι μαθητές.
Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου
Δόμηση:
Καθορίστε:
• Τις πυρηνικές γνώσεις και δεξιότητες που θα πρέπει να αποκτήσουν όλοι οι
μαθητές σας
• Τις προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να κατέχουν, για να
μπορέσουν να οδηγηθούν στις πυρηνικές
• Τις μετασχηματιστικές γνώσεις και δεξιότητες δηλ. εκείνες τις οποίες είναι
έτοιμοι να αποκτήσουν οι μαθητές σας που κατέχουν με πληρότητα τις
πυρηνικές.
B. D. A.
Lesson Structure
Before
Προϋπάρχουσες
During
Νεοαποκτηθείσες
Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου
After
Μεταγνωστικές
ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Αειφόρες
πρωτοβουλίες
Διδασκαλία
που βοηθά
τους
μαθητές να
βρίσκουν
νόημα
στην
εργασία
τους
Τρέχουσες
πρωτοβουλίες
Διάγνωση
ετοιμότητας
ενδιαφερόντων
Διδασκαλία μαθησιακού Αξιοποίηση
προφίλ
που
Αποτελεσματική
της
των
λαμβάνει
αξιοποίηση
τεχνολογίας
μαθητών.
της
υπόψη
για
Εφαρμογή
διηληκιακής
τις
τις ανάγκες διαφόρων
Τάξης/
πολλαπλές
των
τεχνικών
Προώθηση της
νοημοσύνες
μαθητών
Μάθησης
σκέψης στην
αίθουσα
διδασκαλίας
Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου
Κατανόηση
και
σεβασμός
του
πολιτισμικού
προφίλ
των
μαθητών