Citatų skyryba

download report

Transcript Citatų skyryba

Citatų skyryba
Klaipėdos "Ąžuolyno' gimnazijos mokytoja S. Riaukienė
Ką vadiname citatomis?
 Žodis
kilęs iš lotyniško cito – kviečiu
liudininku, skelbiu.
 Citata yra rašytinio veikalo ar kalbos
ištrauka kito teksto samprotavimui
pagrįsti ar patvirtinti.
 Tai vieno teksto ištrauka kitame tekste.
Kokios gali būti citatos?
 Citatos
būna ilgokos prozos ištraukos,
 vienas koks teiginys, sakinys,
 eilėraščio posmelis ar jo dalis,
 sakinių nuotrupos – fragmentinės citatos,
 eiliuoto kūrinio viena, dvi ar kelios eilutės,
 kelios parinktos eilutės iš skirtingų
cituoto kūrinio vietų.
Citatų skyryba
 Citatos
išskiriamos kabutėmis
(lietuviškos kabutės „.........“).
 Citatos
panašios į kabutėmis skiriamą
tiesioginę kalbą.
Citatų skyryba 1
Kai citatą sudaro atskiras sakinys (dėmuo) ar keli
sakiniai, po įvadinių žodžių dedamas dvitaškis, o
citata paprastai rašoma toje pačioje eilutėje;
ilgesnė citata gali būti pradedama nauja pastraipa
Dar Aristotelis rašė: „Retorika apima visas
žmogaus gyvenimo sritis.“
2. Apie perdėtą kuklumą pasakyta taip: „Jei esi
nekompetentingas ar nepasiruošęs, kaip sakaisi,
kam eini kalbėti? O jei tas netiesa, kam pradėti
savo kalbą melu?“
1.
Citatų skyryba 2
Po citatų einantys ar į jas įsiterpę autoriaus žodžiai
rašomi taip, kaip autoriaus žodžiai esant tiesioginei kalbai.
1.
2.
3.
„Ar visuomet vaizdingas žodis geriau už
neutralų?“ – svarstydamas žodžių
vartosenos tikslingumą klausia J. Pikčilingis.
„Stinga išraiškos priemonės, vartok
tarmybę“, – sakė Rygiškių Jonas.
„Pareina namo, – toliau rašo skaitytoja, – ir
prasėdi visą laiką prie televizoriaus.“
Citatų skyryba 3
Cituojamas eiliuotos kalbos posmas rašomas nauja
pastraipa ir be kabučių arba su kabutėmis toje pačioje
eilutėje (eilučių ir posmų pabaiga žymima pasviraisiais
brūkšniais).
1.
2.
Miškinio kūryboje plazda gyva žodžių dvasia, atklydusi iš liaudies
dainų:
Kur miškeliai, pakvipę sakais,
Kur takeliai takai,
Skersai išilgai išminti...
Eilėraštyje kontrasto principu gretinami vaizdai subtiliai perteikia
kontekstą: „Ar tai tu, ar maža kregždutė, / Ant pavasario delno
nutūpus, / Sučiauškėjai linksma, lengvutė – / Nuskridai, pamojus
sparnais. // Mūsų upės gilios ir ramios, / Medžių šakos žalios ir žemos
– / Prisiglausk prie motinos žemės, / Pasipuošusios sodais jaunais.“
Citatų skyryba 4
Citata, sudaranti autoriaus sakinio dalį, rašoma toje
pačioje eilutėje ir pradedama mažąja raide (jei
cituojamas visas sakinys – didžiąja raide) arba išskiriama
skliausteliuose.
1. Apie švietimo įstaigų pavadinimus taisyklių
2.
1 punkte pasakyta, kad „juose reikia vengti
nebūtinos informacijos“ .
V. Mykolaičio-Putino poemos „Vergas“
žmogus begalinėje gamtos viešpatijoje
jaučiasi laisvas („Kur einu – visur atverti
vartų vartai...“) ir nelaisvas („Bet išeit į
plačią laisvę negaliu“).
Citatų skyryba4
Justino Marcinkevičiaus lyrikoje gausu gyvenimo
trapumą liudijančių metaforų: minima „blyški
laikinumo skara“, neretai prieš žmogų iškyla
sunkus „išnykimo kalnas“ .
4. Sakinį „Eikim, sutems mudu“ ištaria jauna moteris
tokiam pat jaunam vyrui.
5. Maironio
sakinys „Išnyksiu kaip dūmas,
neblaškomas vėjo, / Ir niekas manęs neminės!“ be
galo iškalbingas, rodantis gyvenimo prasmės
sudėtingumą ir problemiškumą.
3.
Citatų skyryba 5
Citata citatoje:
Štai H. Radausko pritarianti mintis: „Bene
geriausiai apie tai yra pasakęs Paul Valéry (Polis
Valeri): „Dievai maloningai duoda mums pirmąją
eilutę, tačiau mes turim suformuoti antrąją, kuri
harmonizuotų su pirmąja ir būtų verta savo
antgamtiškos sesers.“
Citatų skyryba 6
Taško vieta sakinyje
Jei cituojamas visas
Jei cituojama tik dalis sakinio,
sakinys(atskiras sakinio
taškas dedamas po kabučių:
dėmuo), taškas dedamas prieš
kabutes:
1. Jonelis verkdamas pasakė:
1. Šitą pažadą pakartojo apaštalas
Paulius, sakydamas, kad „visi
„Daugiau aš neisiu į darželį.“
esame viena duona ir vienas
2. Prasmingi yra I. Simonaitytės
kūnas“ .
žodžiai: ,,Juk žmogus lieka vis
tiek mįslingas kitam žmogui.“ 2. K. Būga pabrėždavo, jog ,,gražios
taisyklingos kalbos reikia ieškoti...
mūsų liaudyje“ .
Kaip skirtumėte citatas?
(užduotis žodžiu)
Meno kūrinio įspūdį išreiškiame grožio
sąvoka. Graži knyga. Gražus paveikslas. Graži
muzika. Tačiau sakome ir gražus žmogus, graži
diena. Grožis yra ne tik kūrybos, bet ir gyvenimo
bei žmogaus savybė, mene įgyjanti sąmoningo
siekimo atspalvį. J. Grušas taip reziumuoja Poezija
yra grožio pajautimas ir išreiškimas literatūrinėmis
formomis
J. Grušas taip reziumuoja: „ Poezija
yra grožio pajautimas ir išreiškimas
literatūrinėmis formomis.”
Kaip skirtumėte citatas?
Mūsų lyrinė poezija gėdos
nepadarė jokiai Europos literatūrai rašė
V. Mykolaitis-Putinas 1935 m. Ar
išdrįstume pakartoti tokias išvadas
baigiantis šimtmečiui?
„Mūsų lyrinė poezija gėdos
nepadarė jokiai Europos literatūrai”,- rašė
V. Mykolaitis-Putinas 1935 m. Ar
išdrįstume pakartoti tokias išvadas
baigiantis šimtmečiui?
Kaip skirtumėte citatas?
1873 metų vasarą Lietuvoje lankėsi
jaunas Prahos universiteto docentas čekų
kalbininkas Leopoldas Geitleris... Jis
Daukantą laikė nenuilstamu ir sparčiu
neartos bei neįdirbtos dirvos darbininku O
Daukanto istorijos veikalai anot Geiltlerio
rodo jo gilų mokslą ir karštą patriotizmą
1873 metų vasarą Lietuvoje lankėsi jaunas
Prahos
universiteto
docentas
čekų
kalbininkas Leopoldas Geitleris...
Jis
Daukantą
laikė „nenuilstamu ir sparčiu
neartos bei neįdirbtos dirvos darbininku” .
O Daukanto istorijos veikalai, anot
Geiltlerio, „rodo jo gilų mokslą ir karštą
patriotizmą” .
Užduotis
(raštu)
Jums duoti:
1. autoriaus žodžiai: Pirmoji
lietuviška knyga prasideda
žodžiais
2. citata: Broliai seserys, imkit mane
ir skaitykit / Ir tatai skaitydami
permanykit.
Jūs turite parašyti taip sakinius, kad
citata eitų po autoriaus žodžių ir sudarytų
atskirą sakinio dėmenį,
2. citata eitų prieš autoriaus žodžius,
3. autoriaus žodžiai būtų įsiterpę į citatą,
4. eiliuoto teksto citata būtų rašoma be
kabučių,
5. citata eitų tik sakinio dalimi,
6. citata būtų autoriaus žodžių tęsinys –
šalutinis (pažyminio) sakinys, įsiterpęs į
pagrindinį dėmenį.
1.
Pasitikriname
1.
Pirmoji lietuviška knyga prasideda
žodžiais: ,,Broliai seserys, imkit
mane ir skaitykit/ Ir tatai
skaitydami permanykit.”
Pasitikriname
2. ,,Broliai seserys, imkit mane ir
skaitykit / Ir tatai skaitydami
permanykit” , - tokiais žodžiais
prasideda pirmoji lietuviška knyga.
Pasitikriname
3. ,,Broliai seserys, imkit mane ir
skaitykit, - tokiais žodžiais prasideda
pirmoji lietuviška knyga.- Ir tatai
skaitydami permanykit.”
Pasitikriname
4. Pirmoji lietuviška knyga prasideda
žodžiais:
Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit
Ir tatai skaitydami permanykit.
Pasitikriname
5. Žodžiais ,, Broliai seserys, imkit mane
ir skaitykit / Ir tatai skaitydami
permanykit” prasideda pirmoji lietuviška
knyga.
Pasitikriname
6. Knyga, kuri prasideda žodžiais ,,Broliai
seserys, imkit mane ir skaitykit / Ir
tatai skaitydami permanykit”,
yra
pirmoji lietuviška knyga.
Namų darbas
 Padaryti
tą patį (parašyti 6 sakinius su
citatomis)
 Autoriaus žodžiai: A. Baranauskas gailisi
 Citata: Dabar visa prapuolę... tik ant
lauko pliko / Kelios kreivos, nuskurdę
pušelytės liko...
P. S. a) keliose vietose galite įterpti naujų žodžių,
b) galite keisti žodžių vietą sakinyje.