Prevajanje razvrstitev - Urad RS za kemikalije

Download Report

Transcript Prevajanje razvrstitev - Urad RS za kemikalije

2. Prevajanje razvrstitev

mag. Semira Hajrlahović Mehić mag. Tatjana Humar Jurič •Urad RS za kemikalije

Pri razvrščanju uporabljamo: - kriterije iz priloge I Uredbe CLP - smernice (na spletu ECHA):

Smernice o CLP (osnove) Guidance on application of the CLP criteria (konkretni primeri!)

Pri označevanju uporabljamo: - kriterije iz priloge I Uredbe CLP in dodatno prilogo II (posebna pravila) - smernice (na spletu ECHA):

Smernice o CLP (osnove) Smernice o označevanju (konkretni primeri!) Dodatne informacije:

pogosto zastavljena vprašanja

FAQ (na spletu ECHA):

Splošne informacije – CLP razvrščanje in označevanje (2)

•Če nimamo (testnih ali drugih podatkov) podatkov :     Tabele za prevod (priloga VII Uredbe CLP) , in/ali Tabel z usklajenimi razvrstitvami (priloga VI Uredbe CLP) , in/ali Popisa razvrstitev (na spletu ECHA) , in/ali Drugih virov: Varnostni list, poročilo o kemijski varnosti in formacije iz literature, dosjejev (FFS, BP) Informacije, ki izhajajo iz praktičnih izkušenj (epidemiološki, statistični podatki)

Razvrščanje – Popis razvrščanja in označevanja

trenutno v bazi več kot 120 000 snovi, za katere je bilo opravljenih več kot 5. 3 milijona prijav18 000 prijaviteljev -popis snovi se stalno dopolnjuje ( z novimi snovmi in z dopolnitvami starih prijav), ECHA mesečno prejeme do 3000 prijav/dopolnitev veliko snovi ima različne razvrstitve, zato ECHA pripravlja platformo, ki bo dostopna samo prijaviteljem, ki imajo uporabniški račun ( = user account). Dostop bo mogoč preko gumba

discussion

.

platforma bo omogočala poenotenje različnih razvrstitev za različne snovi. -poenotene razvrstitve bodo v popisu razvrstitev tudi posebej označene, tako kot so npr. sedaj harmonizirane razvrstitve iz priloge VI uredbe CLP

Priloga VII - Tabela za pretvorbo razvrstitve

Priloga vsebuje tabelo, ki pomaga pri pretvorbi razvrstitev snovi ali zmesi iz Direktive 67/548/EGS oziroma Direktive 1999/45/ES v ustrezno novo razvrstitev Tabela se uporablja: •če

ni

na voljo podatkov za razvrstitev v določene razrede nevarnosti •

Če so na voljo podatki za snovi ali zmesi, se razvrstitev opravi na osnovi teh podatkov!

Prevajanje – FIZIKALNE NEVARNOSTI:

Stari in novi koncept sta si podobna vendar: obseg starih in novih predpisov je različen v določenih primerih mogoč direkten prevod (R- stvaki imajo ustrezne H stavke), v določenih pa ne npr. E;R2 ali E;R3 ali O;R8...

CLP uredba uvaja nove razrede, ki jih star sistem ne vsebuje kot npr.: - Plini pod tlakom - Vnetljivi aerosoli Jedko za kovine - Samoreaktivne snovi in zmesi

Prevajanje – FIZIKALNE NEVARNOSTI:

Plini pod tlakom = nov razred nevarnosti, ki ga v starem sistemu ne poznamo

Plini, ki so v prilogi VI CLP Uredbe (tabela 3.1 = nove, CLP razvrstitve ) uredbe identificirani kot „

Plini pod tlakom

(„Press. Gas”) NE najdemo v drugem delu prioge VI ( = stare, DSD/DPDCLP razvrstitve) in so brez ustreznih H stavkov

(H280 oz . H281

). Te se Za potrebe stare razvrstiteve izbere naknadno (opomba U).

Opomba U ( tabela 3.1, priloga VI CLP Urdebe) :

Pri trženju morajo biti plini razvrščeni v razred „Plini pod tlakom“, v eno od teh skupin: stisnjeni plin,utekočinjeni plin, ohlajen plin ali raztopljeni plin.

Skupina se izbere glede na fizikalno stanje, v katerem je plin pakiran, in jo je zato treba določiti za vsak primer posebej!!

Prevajanje – FIZIKALNE NEVARNOSTI

Primer 1 ( iz priloge VI CLP Uredbe,plini pod tlakom):

Naftni derivat (CAS 93924-31-3 , foots oil)

staro (DSD)

: T; Rakotv. Sk.2, R45

Novo (CLP)

: Vnet. plini, kat. 1; H220 Plini pod tlakom H280 (opomba U in K) Rakotv. 1B H350

Primer 2: Znani podatki:

1L embalaža, tekoča zmes za splošno uporabo - pH = 6,8 -7 vrelišče = 40 °C plamenišče = 15 °C kemikalija je eksplozivna, če jo mešamo z vnetljivimi materiali.

__________________________________

Kakšni sta DSD/DPD razvrstitvi in označitvi?

Kakšni sta CLP razvrstitvi in označitvi ?

Primer 2 Rešitev:

DSD/DPD razvrstitev: O; R9 F;R11 DSD/DPD označitev: Simbol Zapis o nevarnosti

R Stavki (opozorila)

Oksidativno Lahko vnetljivo R9

Eksplozivno v mešanici z ventljivim materialom.

R11

Lahko vnetljivo.

S Stavki (obvestila)

S2

Hraniti izven dosega otrok

S29

Ne izprazniti v kanalizacijo

Primer 2 Rešitev: Prevod:

Oksidativnost: ker ni pravih testnih podatkov ( kot npr.vžig v mešanici s celulozo), uporaba kriterijev iz priloge I CLP Uredbe ni mogoča. Zato uporabimo prilogo VII CLP Uredbe: O; R9: → Ox.Liquid 1; H271 Vnetljivost: lahko uporabimo kriterije iz priloge I CLP Uredbe: Vnetljiva tekočina kat 2 (Flam. Liq. 2 ):

Plamenišče < 23 ° C in začetno vrelišče > 35 ° C

: Flam. Liq. 2

(Vnetlijva tek.

2) H225

- ali pa uporabimo priloge VII CLP Uredbe: F;R11 → Flam. Liq. 2, H225 saj vrelišče > 35°C

CLP razvrstitev:

H271, H225

Primer 2 -

Nova označitev:

Rešitev:

Piktogram Opozorilna beseda Hazard statement Previdnostni stavki preprečevanje -odziv skladiščenje - odstranjevenja

Nevarno

H271

Lahko povzroči požar ali eksplozijo; močna oksidativna snov

H225

Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

P210, P220, P221, P233, P240, P241, P242, P243, P280, P283 P303,+ P306+353, P306 + P360, P371 +P380 + P375, P370 + P378 P403 + P235 P501

Primer 3:

Znani podatki:

tekoča snov, ki namenjena le profesionalni uporabi pakirana v embalaži po 100 kg lahko vnetljiva (R11) snov jedka za aluminijeve površine ( debeline nad 4 mm na leto pri testni temperaturi 60

°

C) - transportna razvrstitev: UN number 1230 – Class 3, packing group II ___________________________________________________________ Kakšni sta DSD/DPD razvrstitvi in označitvi?

Kakšni sta CLP razvrstitvi in označitvi ?

-

Primer 3 Rešitev:

tekoča snov, ki namenjena le profesionalni uporabi lahko vnetljiva (R11) → F; R11 pakirana v embalaži po 100 kg → podatek ni pomemben za DSD/DPD razvrstitev snov jedka za aluminijeve površine ( debeline nad 4 mm na leto pri testni temperaturi 60

°

C) → podatek ni pomemben za DSD/DPD razvrstitev transportna razvrstitev: UN number 1230 – Class 3, packing group II → podatek ni pomemben za DSD/DPD razvrstitev Končna DSD/DPD razvrstitev: F; R11

Lahko vnetljivo

.

Primer 3 Rešitev:

1. F; R11 → Direkten prevod ni mogoč 2. Uporaba drugih podatkov : tekoča snov, ki namenjena le profesionalni uporabi → podatek ni pomemben za CLP razvrstitev pakirana v embalaži po 100 kg → podatek ni pomemben za CLP razvrstitev snov jedka za aluminijeve površine (debeline nad 4 mm na leto pri testni temperaturi 60

°

C) → glej kriterije iz prilogeI, poglavje 2.16 Uredbe CLP

Tabela 2.16.1 : Kriteriji za snovi in zmesi, ki so jedke za kovine

Kategorija: Kriteriji :

1 Stopnja jedkosti za bodisi jeklene bodisi aluminijeve površine, ki presega 6,25 mm na leto pri testni temperaturi 55 o C, kadar se test izvede na obeh materialih.

→ Jedko za kovine kat. 1 ( ustrezn H stavek dobimo iz tabele 2.16.3) → H290

Primer 3 Rešitev:

- Transport classification UN number 1230 – Class 3, packing group II Glej

EU Guidance on the application of CLP criteria

: Table 1.7.2.1 b: Transport classification

Flammable liquid

Class 3; Packing groupI Class 3; Packing group II Class 3; Packing group III Classification according to GHS/CLP system

Flammable liquid

Flam. Liq. 1; H 224 Flam. Liq. 2; H 225 Flam Liq. 3; H 226 →

Flam. Liquid 2; H225 (=Vnetljive tekočine kat. 2 H225)

Primer 3 Rešitev:

Končna DSD/DPD razvrstitev: Simboli: F; R11

Lahko vnetljivo

.

Lahko vnetljivo

Končna CLP razvrstitev : Piktogrami:

Nevarno

Jedko za kovine kat. 1 H290

Lahko je jedko za kovine.

Flam. Liquid 2 (=Vnetljive tekočine kat. 2) H225

Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

Primer 4: Znani podatki:

E; R2 Nevarnost eksplozije ob E; R3

_________________________________

Kakšna je pravilna pretvorba?

Primer 4 – Rešitev: 1.E; R2 – E; R3 Neposreden prevod ni mogoč Neposreden prevod ni mogoč

2.Glej Tabelo 1.7.2.1(a)

EU Guidance on the application of CLP criteria :

Mogoče rešitve:

1) Explozivno.

2) Organski peroksid 3) Vnetljiva tekočina 4) Vnetljiva trdna snov 5) Smoeraktivno 6) Ni razvrstitve

Neskladnost s tabelo 3.1 priloge VI Uredbe CLP za fizikalno nevarnost Fizikalne nevarnost nekaterih vnosov

(jedko za materiale, R2, R3, R5, R12, R34 ...) v

tabeli 3.2

prioge VI ( = stare razvrstitve) naj bi se posodabljale pri prihodnjih prilagajanjih tehničnemu napredku (ATP!).

Do takrat se bo fizikalna nevarnost posameznih vnosov v omenjenih tabelah

razlikovala.

vnosi so v tabeli 3.2 označeni s simbolom: Ti ⊗ .

Večinoma je mogoča neposredna razvrstitev, razen za nekatere razrede nevarnosti kot npr : akutna strupenost novi kriteriji niso identitičnim s starimi: Primer različnih kriterijev za dermalno akut. strup:

staro T+;R27 T;R24 Xn; R21 LD50 ≤50 50-200 200-400 400-1000 1000-2000 CLP Kat. 1 Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4

STOT - v starem sistemu ne poznamo te kategorije V teh primerih: se razvrstitev v Prilogi VI CLP obravnava kot minimalna razvrstitev“ v tabeli 3.1 označuje simbol (*), v prilogi VII CLP pa opomba 1 oz. opomba 3 uporabimo za prevod testne podatke, če so na razpolago

Xn; R20 Xn; R20 Xn; R20 Xn; R21 Xn; R22 T; R23 T; R23 T; R23 T; R24 T; R25 T+; R26 T+; R26 T+; R26 T; R27 T; R28

Akutna strupenost- Tabela za pretvorbo razvrstitve (izsek) Razvrstitev na podlagi Direktive 67/548/EGS Agregatno stanje snovi kadar je to pomembno

gas vapours dust/mist gas vapours dust/mist gas vapours dust/mist

Razvrstitev v skladu s CLPuredbo

Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 2; H331 Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 3; H311 Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 1; H330 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 1; H310 Acute Tox. 2; H300

Opomba

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

Akutna strupenost- Tabela za pretvorbo razvrstitve

Opomba 1 Za te razrede je mogoče uporabiti priporočeno minimalno razvrstitev, kot je določena v oddelku 1.2.1.1 Priloge VI. Na voljo so lahko podatki ali druge informacije, ki kažejo, da je primerna ponovna razvrstitev v strožjo kategorijo.

STOT- Tabela za pretvorbo razvrstitve (izsek)

Razvrstitev na podlagi Direktive 67/548/EGS

Xn; R48/20 Xn; R48/21 Xn; R48/22 T; R48/23 T; R48/24 T; R48/25 Xn; R68/20 Xn; R68/21 Xn; R68/22

Razvrstitev v skladu s CLP uredbo H stavaki Opomba

STOT RE 2 STOT RE 2 STOT RE 2 STOT RE 1 STOT RE 1 STOT RE 1 STOT SE 2 STOT SE 2 STOT SE 2 H373 H373 H373 H372 H372 H372 H371 H371 H371 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) n be no , da no kaza do ivo ričlj prep če je rnosti, eva o n vku k sta ati od če d ogo je m osti en stavlj po Način iz

Primer 5 :

Stara (DSD)razvrstitev:

Carc. cat. 3; R40 Xn; R22-

48/22

Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti. zdravju škodljivo

pri zaužitju.

N; R50/53

Nova (CLP) razvrstitev

: Carc 2 H351 Acute Tox. 4* H302

STOT RE 2* H373**

Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti

pri zaužitju.

Aquatic Chronic 1 H410

H373

Lahko škoduje organom (navesti vse

organe?

, na katere vpliva, če je znano) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti (navesti

način izpostavljenosti?

, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti).

Nevarnosti za okolje - Tabela za pretvorbo razvrstitve (izsek) Razvrstitev v skladu s CLP uredbo Razvrstitev na podlagi Direktive 67/548/EGS

N; R50 N; R50/53 N; R51/53 R 52/53 R 53 N; 59 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 Aquatic Chronic 2 H411 Aquatic Chronic 3 H412 Aquatic Chronic 4 H413 Ozone H420

(prej EUH059)

Prevajanje razvrstitve zmesi

Uporaba tabele prevodov za zmesi

•za nekatere nevarnosti stari sistem (DPD) uporablja NIŽJE splošne mejne vrednosti kot pa novi sistem (CLP): jedkost za kožo

(R34 in R35),

hude poškodbe oči ter draženje oči

(R41 in R36),

draženje kože

(R38)

in strupenost za razmnoževanje

(R60, R61, R62 in R63)

•če so zmesi, ki vsebujejo snovi s stavki R34 ali R41 stavki razvrščene na podlagi nevarnosti posameznih sestavin, uporaba tabele za pretvorbo vodi v “manjšo”, manj “strogo” razvrstitev zmesi .

Za zmesi s temi R-stavki uporaba tabele za pretvorbo ni primerna, prerazvrstitev je mogoča samo z uporabo obstoječih podatkov!

Prevajanje razvrstitve zmesi

Primer 6: Stara (DPD) razvrstitev

: Zmes vsebuje 2% snovi z R34 zato ni razvrščena za to skupino nevarnosti

Nova (CLP) razvrstitev

: 1. korak: Uporaba tabele za pretvorbo zmes ni razvrščena za to nevarno lastnost!!

2. korak: Uporaba tabel

3.2.3

in 3.2.5 priloge 1 uredbe CLP:

Dražilno za kožo kateg. 2 ; H315

Povzroča draženje kože Opomba: ker je splošna mejna vrednost po novem

1%

, v starem sistemu pa je

5%!