hlad, hladomor, přelidnění, globální index hladu

Download Report

Transcript hlad, hladomor, přelidnění, globální index hladu

Úvod do rozvojových studií I
CELOSVĚTOVÉ PROBLÉMY HLAD, HLADOMOR,
PŘELIDNĚNÍ, GLOBÁLNÍ
INDEX HLADU
Přelidnění
Přelidnění je stav, kdy populace převyšuje
možnost obživy
 Rozlišujeme:
a) ABSOLUTNÍ -kdy příroda neposkytuje již
možnosti výživy obyvatelstvu
b)RELATIVNÍ-Označován také jako
nezaměstnanos.Důsledkem je rozvoj
ekonomiky,kdy část pracovníků nemůže
prodat svou pracovní sílu a stávají se
nezaměstnanými.

V minulosti
10000př.n.l. asi 1 milion lidí
2000př.n.l. 5-10 milionu lidí
1.stol.n.l. asi 300 milionů lidí
1492 již 500 milionů lidí
19.stol. 1 miliarda lidí
Dnes 7 miliard lidí
Každým dnem přibývá asi 200 tisíc lidí.
Každým rokem tak vzroste počet obyvatel
planety asi o 73 miliónů.
Příčiny
Úmrtnost
Zvyšuje se věk,ve kterém lidé
umírají(v ČR 72-78 let)
Porosnost
Evropa:2,3 dítěte na ženu
Afrika:5,5 dětí na ženu
Nelidnatější státy světa
1.místo Čína
2.místo Indie
3.místo USA
1 312 897 300
1 098 953 179
300 481 742
Čína svou situaci řeší omezení porodnosti vlivem plánovaného
rodičovství, sterilizací a potraty.
Dala si za úkol udržet do konce roku 2015 svou populaci pod 1,2
miliardou obyvatel.
Vztah lidí k dané problematice
Očekávání solidarity
Předpoklad,že postupně dojde ke
zmenšování rozdílů mezi bohatými a
chudými
Obviňování bohatých
Nezájem
Lidé žijí současností a jen malé
procento si uvědomuje s jakými
problémy se budou potýkat budoucí
generace
Na druhé straně :
dětí umírající denně hlady – na
nemoce
více než pětina lidstva žije pod
hranicí chudoby
tisíce lidí se stávají oběťmi snadno
léčitelných nemocí a špatně
fungujícího zdravotnictví
Nejčastější odpovědi, které se nám
dostane, když se snažíme najít
příčiny těchto katastrof, je tvrzení,
že na vině je PŘELIDNĚNÍ.
HLAD
Hlad
Ve světě se dosyta najedí
2 lidé ze 3.
Hladomor


Je období dlouhotrvajícího
nedostatku potravin, který
vede k hromadnému
hladovění a úmrtí
obyvatelstva.
K největšímu hladomoru
došlo v Číně v letech 1959
až 1961, při kterém
zemřelo přibližně třicet
milionů obyvatel.
Hladomor


Hladomor je označení pro
hromadné vymírání obyvatelstva na
určitém území v důsledku
dlouhodobého hladovění.
Lidé masově umírají nejen
podvýživou, ale jsou také mnohem
více náchylní různým chorobám.
Příčiny hladomorů


Příčinou hladomorů jsou většinou
velké opakující se neúrody v
důsledku přírodních katastrof (sucho,
živelná pohroma)
Stále se zvyšující nekontrolovatelný
počet obyvatelstva
Další příčiny hladomoru


úmyslné vyvolání – nejdrastičtějším
případem je hladomor, který
Stalinova vláda uměle vyvolala ve
30. letech naUkrajině, v Kazachstánu
a dalších oblastech SSSR, během
něhož zahynuly milióny lidí.
Hladomor rovněž bývá průvodním
jevem válek
Hladomor v Čechách



V letech 1771–1772 za panování
Marie Terezie vypukl po kritické
neúrodě hladomor v Čechách.
Zemřela více než desetina obyvatel
Čech (250 000 lidí).
V celé Rakouské monarchii zemřelo v
těchto letech hlady kolem miliónu
lidí.


Hladomory z neúrody bývaly běžným
jevem ve středověku, kdy
zemědělství dávalo jen malé výnosy.
Středověkou Anglii zasáhl hladomor
společně s morem celkem 95krát,
Francie byla ve středověku postižena
hladomory 75krát
Hladomor v číně


V letech 1876–1879 zemřelo během
hladomoru v severní Číně 12 milionů
lidí.
Nejhorší hladomor postihl Čínu v
letech 1958–1961, kdy následkem
politiky Mao Ce-tunga zemřelo hlady
nejméně 30 milionů lidí.
konec 20. st. a počátku 21. st


hladomory se díky světovému
přebytku potravin a snadnému
transportu staly poměrně neobvyklou
záležitostí.
Za posledních 30 let se všechny
hladomory odehrály v Africe s
jedinou výjimkou hladomoru v
Severní Koreji v roce 1996.
Hladomory poslední doby

Přes 260 tisíc lidí zemřelo v
Somálsku během hladomoru v letech
2010 až 2012. Polovina z tohoto
počtu byly děti mladší pěti let, uvádí
zpráva OSN.

Zároveň OSN přiznává, že hladomor
nemusel být tak tragický, kdyby se
do země dostala pomoc hned při
prvotních známkách problémů.


Organizace spojených národů o
hladomoru v regionech poprvé
informovala v červenci 2011, kdy je
ovládala islamistická skupina alŠabáb, která se hlásí k al-Káidě.
Její bojovníci tenkrát popřeli, že by
je sužoval hlad a vykázali z oblasti
západní organizace, které chtěli
místním pomoci.
Nejvíce postižené oblasti
Jsou státy Afriky – Etiopie, Súdán,
Keňa,Čad a především Somálsko,
kde denně umírá více než 700 lidí
Mrtvé těla jsou krutým svědectvím
hladu a sucha a výzvou burcující
světovou veřejnost z neodkladné
pomoci.
FAKTA:
Na světě umře každý den přibližně
25 000 lidí hlady a to převážně v
chudých rozvojových zemích. Na celém
světě hladoví přes 800 milionů lidí a
více než jedna třetina z nich jsou děti.
Hlad zabíjí každým rokem více lidí než
AIDS, malárie a tuberkulóza
dohromady.
V důsledku podvýživy a hladu
zemře každých pět vteřin jedno
dítě.
Zpráva OSN uvádí, že „množství potravin,
které městský obyvatel vyhodí do odpadků,
obsahuje v průměru tolik kalorií, kolik jeden
Asiec nebo Afričan potřebuje na 24 hodin,
aby neumřel hlady“.
Existuje východisko z této propasti
hladu?





Zmenšení populačního růstu a rozumnější
hospodaření s přírodními zdroji by vedly i k
odstranění nedostatku potravin a největší bídy
Možnost zvýšit výrobu potravin, zvlášť pak zajistit
její rovnoměrnější rozdělování a ochranu potravin
před škůdci
Soustavná pomoc OSN bez ní by Afrika vůbec
nebyla schopna zvládnout své obtížné problémy
Bohaté státy by měly dále odpouštět dluhy
Evropa by měla povolit dovoz potravin a výrobků
s nižšími daněmi
Pravidelné měsíční příspěvky jsou jednou z možných
forem podpory UNICEF, která umožní pokračovat v
dlouhodobých programech pomoci a také okamžitě
reagovat v situacích přírodní nebo válečné katastrofy –
všude tam, kde děti pomoc potřebují nejvíce
.
Globální index hladu 2013


Dne 14. října 2013 je již poosmé
celosvětově zveřejněn Globální index
hladu (GHI 2013).
Přináší statistiky o hladu ve světě,
stejně jako doporučení, jak s ním
bojovat.


Celkem 19 zemí světa vykazuje
alarmující či extrémně alarmující
úroveň hladu a podvýživy.
Zpráva vydaná: Mezinárodním institutem
pro výzkum politiky výživy (IFPRI)
Index je vypočítáván ze 3 kritérií:




poměru obyvatel, kteří nemají
dostatečný příjem potravin,
podle počtu podvyživených dětí
podle úmrtnosti dětí do pěti let věku.
Alarmující situace je podle
tohoto indexu v 19 zemích
nejohroženější státy



Státy subsaharské Afriky a jižní Asie.
Zhoršuje se situace v zemích, jako je
Svazijsko, Burundi, Barma,
Paraguay.
Celkový počet hladovějících lidí ve
světě podle zprávy od roku 1990
klesl o 36 procent.


Nejhorší situace s podvýživou je ve
středoafrickém státě Burundi, kde jí
trpí 73 procent obyvatel.
Z neafrických zemí je na tom nejhůře
Haiti s 45 procenty podvyživených
lidí, v Evropě pak Moldávie s 23
procenty.
Organizace OSN pro výživu a
zemědělství definuje hlad


……jako příjem méně než 1800
kilokalorií denně.
tento údaj je považován za minimum
pro zdravý a aktivní život.

zpráva upozorňuje na to, že na
nedostatek potravin a hladovění mají
velký vliv tzv. "šokové" situace jako:
- extrémní výkyvy počasí
- makroekonomické krize
- válečné konflikty.
Doporučení


zásadní transformaci ekonomických,
sociálních a ekologických struktur,
která by umožnila lépe reagovat na
tyto šoky
v letošním roce se měření
zaměřovalo také na problematiku
zvyšování odolnosti komunit