Posvet-Milivoj Dolščak

download report

Transcript Posvet-Milivoj Dolščak

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESREČAMI
POSVET VODSTEV GASILSLIH
DRUŠTEV
Ig, Marec 2014
Število požarov v objektih po
letih
2011 do 2013
-8,4%
Primerjava statističnih podatkov o številu
požarov na 1000 prebivalcev
CTIF-World Fire Statistic 2008
V 37 državah s 55% prebivalcev sveta, je
v letu 2008, v požarih umrlo 42.000 ljudi.
INŠPEKTORAT RS ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI
GLAVNI INŠPEKTOR
SEKTOR ZA
INŠPEKCIJSKI
NADZOR
45 inšpektorjev
57 zaposlenih
SLUŽBA ZA
SPLOŠNE
ZADEVE
IZPOSTAVE (13) :

CELJE












KOPER
GORENJSKA
LJUBLJANA
MARIBOR
MURSKA SOBOTA
NOVA GORICA
NOVO MESTO
POSAVJE
POSTOJNA
PTUJ
SLOVENJ GRADEC
TRBOVLJE
Pristojnosti in področja dela
Pristojnosti in naloge so opredeljene
v naslednjih materialnih predpisih:
• zakonu o varstvu pred naravnimi in
• drugimi nesrečami
• zakonu o varstvu pred požarom
• zakonu o gasilstvu in
• zakonu o varstvu pred utopitvami
• zakonu o varnosti in zdravju pri delu
116 predpisov, 220.000 subjektov nadzora
Temeljne naloge IRSVNDN

Inšpekcijski nadzor - cca. 220.000
subjektov
Inšpekcijski nadzor objektov v gradnji
 Izvajanje nalog prekrškovnega organa
 Sodelovanje na intervencijah ter pri
ugotavljanju vzrokov požarov
 Ocenjevanje državnih, regijskih in NATO
vaj zaščite in reševanja

Inšpekcijske naloge na področju
varstva pred požarom
Nadzor nad:

načrtovanjem in izvajanjem ukrepov za varstvo pred
požarom po posameznih področjih oziroma
dejavnostih,

izvajanje nadzora med gradnjo,

delovanjem gasilskih enot,

pooblaščenimi fizičnimi in pravnimi osebami, ki
opravljajo naloge varstva pred požarom,

vodenjem evidenc in podatkov o požarih in eksplozijah,

izvajanjem usposabljanja zaposlenih in

izvajanjem preventivnih ukrepov
Naloge prekrškovnega organa
IRSVNDN v postopku o
prekršku izreka naslednje
sankcije:
globe
opomine namesto glob
plačilni nalog
proces
odločba o
prekršku
Opozorila namesto uvedbe postopka o prekršku !
Subjekti nadzora
Državni organi
 Lokalne skupnosti
 Društva in druge nevladne organizacije
(gasilci, RK, GRS, kinologi, potapljači
…)
 Gospodarske družbe, zavodi in druge
organizacije
 Večstanovanjski objekti

Statistika opravljenega dela v
2013
Inšpekcijske naloge:






5.013 inšpekcijskih
zadev
37.810 inšpekcijskih
pregledov
4.159 izrečenih ukrepov
2.471 zapisnikov z
ukrepi
385 ureditvenih
inšpekcijskih odločb
80 upravnih izvršb
Prerškovne naloge:
 1.343
43% brez
ugotovljenih
napak
Inšpekcijski nadzori
Subjekt nadzora
Št. nadzorov
Zdravstvo in socialno varstvo
158
Predelovalna dejavnost
438
Trgovinska dejavnost
1077
Večji trgovski centri
181
Gostinska in nastanitvena dejavnost
419
Šole
296
Predšolska vzgoja
130
Večstanovanjske stavbe
60
Prodajalne s pirotehničnimi sredstvi
71
Inšpekcijski nadzori
Subjekt nadzora
Št. nadzorov
SEVESO zavezanci
27
Gasilske enote
93
Bazenska in naravna kopališča
69
Izposojevalci opreme za aktivnosti na
vodi
45
Nadzori na področju dimnikarske
dejavnosti
45
Nadzori objektov v gradnji
170
Nadzori na podlagi prijav
228 (4.4%)
Izhodišča za izdelavo programa







zaščita “predvsem” javnega interesa
določanje prioritet na podlagi števila ljudi v objektih
ter grožnje iz dejavnosti posameznega subjekta
kontinuiteta nadzora iz preteklega leta
nadzor na področjih kjer so posamezni deli sistema
ZR v fazi implementacije (požarni red, požarno
varovanje, organiziranje sil ipd)
fleksibilnost programa v delih, ki jih ni mogoče
natančno predvideti (prijave strank, izredni
dogodki) – cca. 5%
načrtovanje obsega v skladu s cilji iz poslovnega
plana IRSVNDN
uravnoteženost posameznih področij dela
Predpisi, ki urejajo področje gasilstva in
so predmet inšpekcijskega nadzora
Zakon o varstvu pred požarom
 Zakon o gasilstvu
 Pravila gasilske službe
 Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene
sposobnosti operativnih gasilcev
 Uredba o organiziranju, opremljanju in
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in
pomoč

Predpisi, ki urejajo področje gasilstva in
so predmet inšpekcijskega nadzora
Pravilnik o obveščanju in poročanju v
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami
 Pravilnik o požarnem varovanju
 Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih
pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih
gasilnih aparatov
 Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij

Predpisi, ki urejajo področje gasilstva in
so predmet inšpekcijskega nadzora
Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za
izvajanje ukrepov varstva pred požarom
 Uredba o varstvu pred požarom v naravnem
okolju
 Pravilnik o osebni varovalni opremi
 Pravilnik o uniformah, oznakah, činih,
opremi ter izkaznicah

Potek inšpekcijskega nadzora
Pisna ali ustna najava
 Pregled v enoti in izdelava zapisnika s
postavljenimi roki za odpravo ugotovljenih
pomanjkljivosti
 Po potrebi izdaja odločbe
 Po potrebi postopek upravne izvršbe
 Po potrebi vodenje prekrškovnega postopka

Enotna metodologija za izvedbo
nadzorov
Izdaja usmeritev glavnega inšpektorja za
izvedbo posamezne vrste nadzora
 Izpolnitev z usmeritvami določenih
obrazcev z podatki o ugotovitvah in stanju
 Obdelava zbranih podatkov in njihova
objava v letnem poročilu o delu inšpektorta

Aktualni inšpekcijski nadzori v
gasilskih enotah





Izvajanje požarnega varovanja
Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev
Ugotavljanje tehnične skladnosti osebne
varovalne obleke, obutve in rokavic
operativnih gasilcev
Vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih
aparatov
Inšpekcijski nadzor pri enotah , ki opravljajo
naloge širšega pomena
Dopolnitev 2011
Aktualni inšpekcijski nadzori v
gasilskih enotah



Inšpekcijski nadzor v gasilskih društvih
(organiziranost, opremljenost in usposobljenost)
Nadzor gasilskih društev, ki izvajajo usposabljanje
na področju VP
Nadzor v društvih, ki so pooblaščeni za
preizkušanje hidrantnega omrežja
Inšpekcijski nadzor v gasilskih društvih
Ali je za enoto izdan akt za izvajanje javne
gasilske službe in ali je podpisana tripartitna
pogodba?
 Ali so s pogodbo zajete predpisane vsebine
(obseg in način opravljanja, začetek in
obdobje opravljanja, organizacijo javne
gasilske službe, nadzor nad izvajanjem
službe)

Inšpekcijski nadzor v gasilskih
društvih
Ali so s pogodbo določena tudi finančna
sredstva, ki jih zagotovi pristojni organ za
izvajanje službe (intervencije, zdravstveni
pregledi, usposabljanje, zavarovanje za
primer poškodbe ipd.)
 Ali je enota na podlagi kategorizacije
organizirana skladno z veljavno uredbo?
 Ali ima enota predpisano opremo in
sredstva in predpisano kadrovsko

Inšpekcijski nadzor v gasilskih
društvih

Ali se požarna straža in požarno varovanje
objektov in javnih prireditev izvaja v skladu
z zakonom in/ali operativnim gasilskim
načrtom občine ?
Inšpekcijski nadzor v gasilskih
društvih

Ali člani operativne enote izpolnjujejo
predpisane pogoje za operativnega gasilca
(je strokovno usposobljena in ima predpisan
izpit za prostovoljnega gasilca, ima
opravljen predpisan preizkus znanja,
preizkus psihofizičnih sposobnosti in je
zdravstveno sposoben, ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje,
telo in premoženje, je star med 18 in 63
ženske med 18 in 55 let.)
Inšpekcijski nadzor v gasilskih
enotah širšega pomena
Ali je za izvajanje nalog širšega pomena
podpisana ustrezna pogodba z URSZR?
 Ali enota zagotavlja stalno pripravljenost
gasilcev in opreme za izvajanje nalog
širšega pomena?
 Ali enota na intervencijah uporablja sistem
ZARE?
 Ali enota skrbi za obnavljanje in
vzdrževanje opreme?

Inšpekcijski nadzor v gasilskih društvih,
ki opravljajo naloge širšega pomena




Ali enota skrbi za usposabljanje gasilcev za
opravljanje nalog širšega pomena?
Ali ima enota sklenjen aneks o sofinanciranju
nalog širšega pomena?
Ali je enota pred podpisom aneksa na URSZR
posredovala letni program in poročilo o izvedbi
programa za minulo leto?
Ali je letni program pripravljen na obrazcu, ki ga
pripravi URSZR in ali zajema določene vsebine?
Inšpekcijski nadzor v gasilskih društvih,
ki opravljajo naloge širšega pomena
Ali je program nabave opreme skladen z
merili za opremljanje gasilskih enot za
opravljanje nalog širšega pomena?
 Ali je bilo v roku do 01.03 izdelano
poročilo o izvedbi programa in ali poročilo
vsebuje s pogodbo določene vsebine?
 Ali ima enota arhivirane račune s
specifikacijo postavk oziroma pogodbe s
katerimi dokazuje porabljena sredstva ?

Inšpekcijski nadzor v gasilskih društvih,
ki opravljajo naloge širšega pomena
Ali enota o intervencijah redno poroča v
skladu z določili Pravilnika o obveščanju in
poročanju v sistemu VNDN ?
 Ali so se finančna sredstva po pogodbi
porabila strogo namensko v skladu z
določili pogodbe? (finančno poslovanje v
skladu z računovodskimi standardi in
ustreznost postopkov nabav nadzira
pristojna služba MORS

Hvala za pozornost !
Hvala za pozornost !
Hvala za pozornost !