Föreläsningsbilder

Download Report

Transcript Föreläsningsbilder

Screening för hyperglykemi
bland Scaniaanställda – en
populationsstudie
Johan Hadodo
ST-läkare inom Allmänmedicin
Scania Husläkarmottagning
Handledare:
Docent Holger Theobald
Distriktsläkare, Forskare och AKC-koordinator
Centrum för Allmänmedicin
1
Bakgrund
• Diabetes är en av vår tids stora folksjukdomar.
• cirka 350 000 människor med diagnostiserad
diabetes, och sannolikt är det långt fler som
har sjukdomen utan att veta om det.
• Scania, ett välkänt svenskt och internationellt
företag, har över 8,000 anställda i Södertälje.
• Företaget har en egen husläkarmottagning
och företagshälsovård.
2
Syfte
• Beräkna prevalensen för hyperglykemi hos
Scaniaanställda i Södertälje med BMI > 25
och/eller har ärftlighet för diabetes, som valt
att delta i studien.
• Beräkna risken, för studiedeltagarna med ett
normalt faste plasmaglukos värde, att utveckla
diabetes inom de närmaste 10 åren, enligt
frågeformuläret FINDRISK.
3
FINDRISK frågeformulär
Fråga 1: Hur gammal är du?
- Under 35 år
- 35 till 44 år
- 45 till 54 år
- 55 till 64 år
- Över 64 år
0 poäng
1 poäng
2 poäng
3 poäng
4 poäng
Fråga 2: Har du en anhörig som har fått och/eller haft diabetes diagnosen fastställt?
- Nej
0 poäng
- Ja, inom släkten på nära håll (t.ex. föräldrar, barn, syskon)
5 poäng
- Ja, inom mer avlägset släkt
3 poäng
4
FINDRISK frågeformulär, forts….
Fråga 3: Vad har du för bukomfång?
Kvinna
Man
Under 80 cm
Under 94 cm
80 till 88 cm
94 till 102 cm
Över 88 cm
Över 102 cm
0 poäng
3 poäng
4 poäng
Fråga 4: Motionerar du regelbundet, d.v.s minst 30 minuter dagligen, 5 dagar i veckan?
- Ja
0 poäng
- Nej
2 poäng
Fråga 5: Hur ofta äter du frukt, grönsaker och mörk bröd (råg- eller fullkornsbröd)?
- Dagligen
0 poäng
- Ej dagligen
1 poäng
5
FINDRISK frågeformulär, forts….
Fråga 6: Behandlas du, eller har du tidigare behandlats, mot högt blodtryck?
- Nej
0 poäng
- Ja
2 poäng
Fråga 7: Har man vid tidigare undersökningar fastställt ett högt faste-blodsockervärde?
- Nej
0 poäng
- Ja
5 poäng
Fråga 8: Vad har du för Body-Mass-Index?
- Under 25
- 25 till 30
- Över 30
0 poäng
1 poäng
3 poäng
6
FINDRISK, tolkning av resultat
Under 7 poäng:
1 % risk för att utveckla diabetes under de närmaste 10 åren. Således är risken för
att utveckla diabetes väldigt lågt, personer i denna riskgrupp behöver inte ändra
livsstil.
7 till 11 poäng:
4 % risk för att utveckla diabetes under de närmaste 10 åren. Man bör försöka
ändra livsstilen något för att minska risken att utveckla diabetes. För att undvika att
utveckla diabetes senare i livet bör man:
gå ner i kroppsvikt,
motionera minst 30 minuter per dag, 5 dagar i veckan,
minska fettintaget i kosten
öka intaget av fibrer, frukt och grönsaker.
7
FINDRISK, tolkning av resultat, forts…
12 till 14 poäng:
17 % risk för att utveckla diabetes under de närmaste 10 åren. Man bör strikt följa
kost- och motionsrekommendationer, detta kan göras på egen hand. Vid
svårigheter att följa detta, så kan man ta kontakt med sjukvården för hjälp.
15-20 poäng:
33 % risk för att utveckla diabetes under de närmaste 10 åren. Man bör söka
sjukvården omgående. Man skall ej försumma kost- och motionsråd och man bör
kontrollera blodsockervärdet regelbundet.
Över 20 poäng:
50 % risk för att utveckla diabetes under de närmaste 10 åren. Man bör uträtta en
akut handläggningsplan, boka läkartid omgående. Risken är stor att man redan
insjuknat i diabetes, ca 35 procent av individerna i denna grupp har redan
insjuknat i diabetes.
8
Frågeställning
1) I vilken utsträckning förekommer okänd hyperglykemi hos
Scaniaanställda som har ett BMI >25 och/eller hereditet för
diabetes?
2) Är prevalensen av hyperglykemi hos Scaniaanställda med både
ett BMI > 25 och hereditet för diabetes större än bland dem
med bara en av dessa faktorer?
3) Hur stor är risken, för de individer med BMI >25 och/eller
hereditet för diabetes, som har ett normalt faste
plasmaglukos värde, att utveckla diabetes inom de
närmaste 10 åren, enligt frågeformuläret FINDRISK?
9
Metod: studiedesign
Kvantitativ, interventionsstudie av deskriptiv
natur - undersöker förekomsten av
hyperglykemi hos tidigare väsentligen friska
Scaniaanställda med ett BMI >25 och/eller
hereditet för diabetes
10
Metod: studiepopulationen
Inklusionskriterier:
•
•
•
•
Scaniaanställda i Södertälje
Ålder 18-65
BMI > 25
Hereditet för diabetes, både förstagradssläktningar (föräldrar,
syskon och barn) och andragradssläktningar (barnbarn, faroch morföräldrar, fastrar och farbröder, mostrar och
morbröder, kusiner).
Exklusionskriterier:
• Individer med känd diabetes.
11
Metod: Flödesschema över studiegången
Scania i Södertälje
↓
Information om projektet via Scanias intranät &
muntligt informationsutbyte via respektive chef
på varje arbetsstation
↓
Besök hos sjuksköterska, tages kapillärt faste plasmaglukos,
Fylla i frågeformuläret FINDRISK (n=63)
↓
→
exkluderades n=9
Urval individer som uppfyller inklusionskriterier:
(n=54)
↓
→
avbrutit n=4
Sammanställning & utvärdering av statistik (n=50)
12
Resultat
Tabell 1. Ålders- & könsfördelning i studiepopulationen, N=50.
Åldersgrupp (år)
Män, n=38
Kvinnor, n=12
Totalt, n=50
18-25
4
1
5
26-35
15
3
18
36-45
7
5
12
46-55
8
1
9
56-65
4
2
6
13
Resultat, forts…
Tabell 2. Fördelning av gruppen med hyperglykemi, N=7
Antal individer med
hereditet för diabetes
& BMI >25
Antal individer med Antal individer med Totalt antal
enbart hereditet för enbart BMI >25
individer
diabetes
6
(4 förstagrads- & 2
andragrads släktingar)
1
(förstagradssläkting)
0
7
14
Resultat, forts….
Tabell 3. Risk att utvecka diabetes de närmaste 10 åren hos individer
med ett normalt blodglukosvärde, enligt FINDRISK, N=43
Risken att
utveckla
diabetes
inom 10 år
Individer med Individer med enbart
hereditet för hereditet för diabetes
diabetes &
BMI >25
1:a grads- 2:a gradsSläkting
släkting
Individer med enbart
BMI > 25
BMI
BMI
25,1-30 30,1-35
Totalt antal
individer
BMI
>35
1%
0
2
1
2
7
3
15
4%
4
3
2
1
2
5
17
17 %
5
0
0
0
2
3
10
33 %
1
0
0
0
0
0
1
15
Studiens implikationer
• De individer med hyperglykemi och/eller har
ett högt FINDRISK score (d.v.s. ett FINDRISK
score >11), har kallats till uppföljande
läkarkontakt på Scania Hälsocenter eller
remitterats till hemmavarande vårdcentral.
16
Studiens begränsningar
• Liten studiepopulationen – det går inte att dra
några slutsatser om studieresultats
tillförlitlighet.
• Urvalet var inte helt slumpvis, cheferna hade
en viktig roll med att tillfråga sina anställda
om de var intresserade av att deltaga i
studien. Cheferna kan ha lagt mest fokus på
att tillfråga de som tillsynes är mest
överviktiga.
17
Slutsats
• Genom att screena en population med ett BMI >25 och/eller
hereditet för diabetes, kan man i god tid identifiera individer
med okänt hyperglykemi. Man kan i ett tidigt skede nå dessa
individer, informera de om sjukdomen och samtidigt sätta in
kost- och motionsråd.
• Genom dessa insatser kan man senarelägga eller till och med
förhindra diabetesinsjuknandet hos dessa individer.
• Extra viktigt att screena individer med både övervikt och
hereditet för diabetes, då dessa skattar högt i FINDRISK och
även uppvisat flest fall av hyperglykemi.
18