ภาระงานแผนกABAC Residence Hall

download report

Transcript ภาระงานแผนกABAC Residence Hall

“แผนเพือ่ สนับสนุนการทางานของสายวิชาการและมหาวิทยาลัย ”
ฝ่ ายอาคารสถานที่
ฝ่ ายอาคารสถานที่
• แผนกรักษาความสะอาดและบริ การ
• แผนกจัดเลี้ยง
• แผนก ABAC Residence Hall
• แผนก ธุรการ และ สโตร์
• แผนกสวนและพันธุ์ไม้
• แผนกซ่อมบารุ ง
• แผนกศิลปกรรม
ภาระงานแผนกรักษาความสะอาดและบริการ
• งานรักษาความสะอาด
• สัญญาบริ การ Hygienic
• บริ การจัดสถานที่และอุปกรณ์
• ป้ องกันและกาจัดปลวก
• ตรวจสอบอาคาร
• ให้เช่าสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ
• บริ หารจัดการวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้
ภาระงานแผนก จัดเลีย้ ง
• งานบริ การจัดเลี้ยง
• งานบริ การดอกไม้
ภาระงานแผนกABAC Residence Hall
• งานบริ การเคเบิ้ลทีวี
• งานบริ หาร ABAC Residence Hall
–โครงการบริ หาร ABAC Residence Hall อาคาร Q
–โครงการบริ หาร ABAC Residence Hall อาคาร C
–โครงการบริ หาร ABAC Residence Hall อาคาร Condo Town
–โครงการบริ หาร ABAC Residence Hall อาคาร ABAC Condominium
–โครงการบริ หาร ABAC Residence Hall อาคาร ABAC Condo ฝักข้าวโพด
–โครงการให้บริ การซักรี ด
ภาระงานแผนกธุรการและสโตร์
• บริ หารพัสดุ- อุปกรณ์
• เบิกวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
• บริ การน้ าดื่มและเครื่ องดื่ม
ภาระงานแผนกสวนและพันธุ์ไม้
• งานดูแล ปรับปรุ ง ภูมิทศั น์สวนและดูแลสัตว์เลี้ยง
• งานตกแต่งสถานที่ในกิจกรรมต่างๆ
ภาระงานแผนกซ่ อมบารุง
• ซ่อมแซมบารุ งรักษาอาคารสถานที่ เฟอร์นิเจอร์ และครุ ภณ
ั ฑ์
• ผลิต ต่อเติม เฟอร์นิเจอร์ และครุ ภณ
ั ฑ์
ภาระงานแผนกศิลปกรรม
• งานตกแต่ง ซ่อมแซมจิตรกรรม และปติมากรรม
• ผลิตตัวอักษร เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ
แผนการบริ การแบบ Electronics
(พื่นที่ 377 ไร่ )
ผู้มาใช้ บริการ
รับบริการลงระบบ
electronics
เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงาน
ดาเนินการ
หัวหน้า
ตรวจงาน
ควบคุมดูแล
ประเมินงาน
-ทุกหน่วยงานรับทราบ
พร้อมกัน
- รับทราบรายละเอียดงาน
ว่ามีอะไรบ้าง
-ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถ
ตรวจสอบงานที่ได้รับจาก
ระบบได้ทนั ที
ประโยชน์ของของระบบ Electronics
1. ลดความสับสนทางเอกสาร เช่น เอกสารหาย ล่าช้า
2. ทุกสานักงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลพร้อมกัน
3. บุคลกากรทาตามหน้าที่ เช่น บุคลากรระดับปฏิบตั ิงาน, หัวหน้างานผู ้
ควบคุมดูแลและประเมินผล
4. ลดจานวนคนเดินเอกสาร
5. ลดค่าใช้จ่ายด้านการสื่ อสาร เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าแฟกซ์
6. เทคโนโลยีช่วยในการทางานให้ทนั เวลา Realtime
Thank you