Ann Peters

download report

Transcript Ann Peters

Interne ECOOM - UHasselt
12 juni 2012
Ann Peters
Directeur Onderzoek
ECOOM - UHasselt
Informaticus
SOOI
Staflid 1
Oproep
VvOV
VvOV
Staflid 2
ECOOM
Uitbouw
databanken
Rapportering
 ECOOM partner




Ondersteuning validatie BOF- en IOF-gegevens
Aanlevering gegevens doctoraats- en mobiliteitsstudies
Interpretatie en validatie gender-specifieke gegevens
Project VvOV
ECOOM - UHasselt
 Interne organisatie
 Externe aanlevering

Impact op beleid
 Interne organisatie
 Reflecteren over registratie onderzoek,
onderzoeksindicatoren en -rapportering
 Ontwerpen en uitbouwen databanken ten
behoeve van efficiënte rapportering
 Tijdige onderzoeksrapportering
conform rapporteringsverplichtingen
 Optimaal beheer databanken
 Interne organisatie
 Databanken UHasselt –
architectuur Dienst Onderzoekscoördinatie
 Document server
 Contractendatabank
 Academisch cv
 Databanken UHasselt –
architectuur andere diensten




Studentendatabank
Organisatiedatabank
Financiële databank
Patentendatabank new
 Interne organisatie
 [email protected]
 Voor 07: UHasselt publicaties in databank
UAntwerpen
 07- 08: eigen repository
 09: UHasselt-publicaties opladen uit externe
databanken
 11: upgrade & optimalisatie: overzichtelijker, full
text, geaffilieerde auteurs, exporteren vanuit
EndNote, opfrissen layout
 11: uitbreiding ten behoeve van inkanteling en
aanlevering VABB
 Interne organisatie
 [email protected]
 Externe onderzoeksrapportering
(BOF, EWI, OESO, jaarverslag onderzoek,…)
 Interne onderzoeksrapportering
(SCvA, RvB, adhoc bevragingen, statistieken,…)
Intern onderzoeksmanagement
(Input-output, onderzoeksevaluatie, website,…)
 Interne organisatie
 Contractendatabank UHasselt





Aanvraag- en registratiefiches
Onderverdeling contractsoorten
Controle juistheid gegevens
Overzicht contract flow
Meer achtergrondinfo & meer gegevens opvragen
 Externe onderzoeksrapportering
(jaarverslag, IOF, EWI, OESO…)
 Interne rapportering
(RvB, BC, beleid, verslagen, evaluaties…)
Interne onderzoeksorganisatie/-evaluatie
(communicatie andere diensten (PER, FIN,...) Website,…)
 Interne organisatie
 Academisch dossier
 beheer onderwijs- en onderzoeksgegevens
 Interne organisatie
 Interne organisatie
 Academisch dossier
 Elektronisch beheer cv
Externe onderzoeksrapportering
(jaarverslagen, ad hoc vragen, activiteitenfolders)
Interne onderzoeksrapportering
(projectaanvragen, verslagen, evaluaties, …)
 Externe aanlevering
 Rapportering onderzoek en -output:
validatie UHasselt BOF-gegevens
Validatie UHasselt gegevens VABB
Validatie UHasselt IOF-gegevens
Aanlevering en validatie UHasselt studenten- en
personeelsgegevens
 Uitsturen en deelname exitsurvey
 Aanlevering gegevens doctoraats- en
mobiliteitsstudies
 Interpretatie en validatie gender-specifieke
gegevens




 Aanzet tot vereenvoudiging
onderzoeksverslaggeving (VvOV)
 Externe aanlevering - VvOV
 Projectteam




ECOOM-partners: universiteiten, hogescholen
VLIR
Stakeholders
EWI
 Externe aanlevering - VvOV
 Projectinhoud
 Inventaris rapporteringsverplichting met focus op
onderzoek
 Inventaris en analyse onderzoeksindicatoren
 Inventaris classificatiesystemen
 Analyse van wijze waarop basisdata van
leveranciers eenvorming samengebracht kunnen
worden
 Analyse van de maturiteit van informatie- en
procesarchitectuur
 jaarverslag
 Extern - VvOV
 Aanbevelingsrapport





Informatiestromen
meta-aanbevelingen
Jaarverslag – onderzoek
Wetenschapscommunicatie
Hogescholen

Impact op beleid – ECOOM KULeuven
 Uittekenen onderzoeksbeleid UHasselt
(speerpuntenbeleid)
 Uittekenen evaluatiekader onderzoek
 Steun bij rapportering naar externe (LSM,…)
 Technometriepakket: Tech Transfer

Impact op beleid – ECOOM UAntwerpen
 Beperkt aantal onderzoekers in sociale &
humane wetenschappen
 Evaluatiekader uittekenen

Impact op beleid – ECOOM UGent
 Doctoraatsbeleid + versnelde oprichting
doctoral schools
 Beleid rond onderzoek
 Postdoc
 Predoc
 Surveys: aanleiding tot interne
beleidsdiscussies
 Instellingsbreed HR-beleid: HR-label
Europese Commissie

Impact op beleid – ECOOM VUB
 Voorbereiding integratie kunstenopleidingen
ECOOM
 Fundamenten gelegd
 Vijf jaar:




Veel verwezenlijkt
Grote impact voor universiteit
Grote externe impact
Longitudinaal
 Toekomstperspectief ECOOM UHasselt:
 Actieve rol in nieuw pakket