Projekt Q-RAM - Rada vysokých škol

download report

Transcript Projekt Q-RAM - Rada vysokých škol

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
EVROPSKÁ UNIE
Národní kvalifikační rámec
terciárního vzdělávání
(Q-RAM)
Projekt,
stav řešení,
výhled
Petr Kolář a tým Q-Ram
9.12.2010
EVROPSKÁ UNIE
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Hlavní cíl Q-Ram
Projekt vytvoří
národní kvalifikační rámec terciárního
vzdělávání,
jehož prostřednictvím
budou formulovány očekávané
znalosti, dovednosti a kompetence
absolventů vysokých a vyšších odborných
škol.
9.12.2010
EVROPSKÁ UNIE
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Motivace a
hlavní cíle Q-Ram
Motivace
• závazek ČR vytvořit NRK TV (Bergen 2005);
• doporučení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie z
23. 4. 2008 jasně deklarovat vztah národních rámců
kvalifikací k Evropskému rámci kvalifikací pro celoživotní
učení (EQF);
• požadavek na konsolidaci a zpřehlednění sektoru terciárního
vzdělávání a proměnu systému akreditací v ČR;
• požadavek na zintenzivnění dialogu mezi relevantními
aktéry terciárního vzdělávání (VŠ, VOŠ, studenti, absolventi,
zaměstnavatelé, akreditační komise, experti).
9.12.2010
Motivace a
hlavní cíle Q-Ram
EVROPSKÁ UNIE
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
Zpřehlednit terciární sektor vzdělávání v ČR.
Zlepšit prostupnosti studia.
Zlepšit podmínky pro evropskou a mezinárodní studentskou
mobilitu a zaměstnatelnost absolventů.
Umožnit snazší porovnatelnost a přenositelnost titulů.
Poskytnout systémový nástroj pro tvorbu a hodnocení programů
terciárního vzdělávání.
Poskytnout systémový nástroj pro vnitřní i vnější hodnocení kvality.
Vytvořit platformu pro diskuzi o žádoucích výstupech terciárního
vzdělávání za účasti relevantních aktérů.
Zajistit podmínky pro vytváření Národní soustavy kvalifikací na
úrovních odpovídajících terciárnímu vzdělávání, včetně propojení
počátečního a dalšího vzdělávání.
9.12.2010
EVROPSKÁ UNIE
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Parametry Q-Ram
Projekt schválen
18. 6. 2009
Trvání
Předpoklad: 07/2009 – 12/2011
Skutečnost: 08/2009 – 12/2011
v jednání je možnost prodloužení do 6/2012
Celkové způsobilé náklady
47 354 920 Kč
9.12.2010
EVROPSKÁ UNIE
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Pojem a funkce
kvalifikačního rámce
Pojem
• Rámec kvalifikací je druhové vymezení výstupů z učení
(znalostí, dovedností a dalších způsobilostí), které musí
student prokázat, aby mu byla udělena kvalifikace určité
úrovně.
Funkce
• Klasifikační: nástroj pro klasifikaci kvalifikací podle sdílených
znaků vztahujících se k úrovni náročnosti učení se.
• Komunikační: usnadňují porozumění významu a obsahu
kvalifikací mezi (zejm. národními) vzdělávacími systémy (a
jejich subsystémy).
• Regulativní: nástroj kurikulární politiky uvnitř vzdělávacího
systému.
9.12.2010
Pojem a funkce
kvalifikačního rámce
EVROPSKÁ UNIE
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Architektura projektu Q-Ram
Národní deskriptory
• vzdělávací výstupy pro jednotlivé úrovně TV v kategoriích
odborných znalostí, odborných dovedností a obecných
způsobilostí.
Oblasti vzdělávání
• skupiny navzájem si příbuzných studijních oborů VŠ
(resp. vzdělávacích programů VOŠ)
Deskriptory pro oblasti vzdělávání
• výstupy z učení, specifikace „jádra kurikula“ pro širší skupiny
studijních programů se společnými obecnými cíli vzdělávání
Metodika implementace
Pilotní implementace
9.12.2010
EVROPSKÁ UNIE
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Klíčové aktivity Q-Ram
1. Vytvoření národních deskriptorů a vymezení
oblastí vzdělávání
2. Vytvoření deskriptorů pro jednotlivé oblasti
vzdělávání
3. Tvorba metodiky pro implementaci
kvalifikačního rámce
4. Pilotní ověření metodiky implementace
5. Vzdělávání
6. Publicita výstupů projektu
9.12.2010
Vstupy
Individuální projekt národní
Národní
deskriptory
Vytváření konečné podoby
národních deskriptorů
Návrh
národních
deskriptorů
Existující
akreditované
studijní
obory/
vzdělávací
programy
Klasifikace
oborů
vzdělání
(ISCED 97)
Výstupy
Vymezené
oblasti
vzdělávání
Vymezení
oblastí
vzdělávání
Vytváření
deskriptorů pro
jednotlivé
oblasti
vzdělávání
Vzdělávání
Pilotní
implementace
Deskriptory
oblastí
vzdělávání
Metodika
implementace
Proškolené
osoby
Vytváření metodiky implementace
Vstupy
Výstupy
Listopad 2009
Národní
deskriptory
Vytváření konečné podoby
národních deskriptorů
Návrh
národních
deskriptorů
Existující
akreditované
studijní
obory/
vzdělávací
programy
Klasifikace
oborů
vzdělání
(ISCED 97)
Vymezené
oblasti
vzdělávání
Vymezení
oblastí
vzdělávání
Vytváření
deskriptorů pro
jednotlivé
oblasti
vzdělávání
Vzdělávání
Pilotní
implementace
Deskriptory
oblastí
vzdělávání
Metodika
implementace
Proškolené
osoby
Vytváření metodiky implementace
Vstupy
Výstupy
Listopad 2010
Národní
deskriptory
Vytváření konečné podoby
národních deskriptorů
Návrh
národních
deskriptorů
Existující
akreditované
studijní
obory/
vzdělávací
programy
Klasifikace
oborů
vzdělání
(ISCED 97)
Vymezené
oblasti
vzdělávání
Vymezení
oblastí
vzdělávání
Vytváření
deskriptorů pro
jednotlivé
oblasti
vzdělávání
Vzdělávání
Pilotní
implementace
Deskriptory
oblastí
vzdělávání
Metodika
implementace
rámce
Proškolené
osoby
Vytváření metodiky implementace
EVROPSKÁ UNIE
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Struktura řízení a řešení Q-Ram
Projektový tým (MŠMT)
Věcný manažer, finanční manažer, manažer publicity,
odborný asistent, asistentka projektu
Expertní tým
Hlavní odborný garant
Petr Kolář
Odborný garant pro oblast VŠ
Petr Noskievič
Odborný garant pro oblast VOŠ
Karel Chadt / Petr Richter
Odborný metodický garant
Jiří Nantl
Experti domácí a zahraniční
Petr Pabian
Petr Černikovský
Oponentní experti
V. Dvořáková, V.Mulačová
D. Sparling, A.Rauhvargers,
J. Scattergood
9.12.2010
EVROPSKÁ UNIE
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Struktura řízení a řešení Q-Ram
Pracovní skupiny (celkem 90 expertů)
1. Výchova a vzdělávání
2. Humanitní vědy a umění
3. Sociální vědy, ekonomie, právo
4. Přírodní vědy
5. Technické vědy a technologie
6. Zemědělství a veterinární lékařství
7. Zdravotnictví
8. Bezpečnost
9. Služby a ostatní
9.12.2010
EVROPSKÁ UNIE
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Dosavadní výstupy
•
•
•
•
•
Ustaveny pracovní skupiny Q-Ram
Vytvořena metodika práce a koordinace PS
Proběhla úvodní odborná konference
Nastavena spolupráce s odb. 24 MŠMT
Definice národních deskriptorů pro TV,
schválení MŠMT
• Zpracovány dvě analytické studie (zakázka)
• Publikace o národních deskriptorech
• Vymezení a popis oblastí vzdělávání (39)
9.12.2010
EVROPSKÁ UNIE
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Dosavadní výstupy
• Ustaven tým pro tvorbu metodiky
implementace kvalifikačního rámce
• Osloveny všechny vysoké a vyšší odborné
školy – zájem o pilotní implementaci
• Navrženy oblasti vzdělávání a instituce pro
pilotní implementaci kvalifikačního rámce
9.12.2010
Oblast vzdělávání
Psychologie
Historické vědy
Název školy
UK, FF
UP, FF
UJEP, FF
UK, FSV
Sociální vědy
MU, FSS
VOŠ Caritas
VŠE
Ekonomie a ekonomika
MENDELU
VOŠ živnostenská Přerov
VŠH (SVŠ)
Strojírenství a metalurgie
Elektrotechnika
VŠB-TUO
VUT
VOŠ Sezimovo Ústí
Energetika
ČVUT
Veterinární lékařství
VFU
Zemědělství
ČZU
Zdravotnické (nelékařské) obory
JČU
VOŠ zdravotnická Zlín
EVROPSKÁ UNIE
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Další postup řešení
Oblasti vzdělávání
• popisy jednotlivých oblastí vzdělávání
• tvorba deskriptorů OV
• publikace (2011)
• zatřídění současných SP do oblastí
vzdělávání
• metodika pro zařazování nových a hraničních
oborů do oblastí vzdělávání
9.12.2010
EVROPSKÁ UNIE
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Další postup řešení
Implementace
• návrh zásad implementace na systémové
úrovni
• příprava metodiky implementace na
institucionální úrovni
Konzultace postupů a výstupů s aktéry
• AK, reprezentace VŠ, resorty, zaměstnavatelé
• workshopy s aktéry
• vytvoření společného grémia
„Sbor expertů Q-Ram“
9.12.2010
EVROPSKÁ UNIE
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Další postup řešení
Ukotvení Q-Ram v systému
• Schvalování výstupů na úrovni MŠMT
• Novelizace vyhlášky – obsah žádosti o
akreditaci SP
– kodifikace národních deskriptorů
• Novelizace zákona o VŠ / nový zákon o TV
– akreditace oblastí vzdělávání
– programy krátkého cyklu (transformace VOŠ)
Po ukončení projektu Q-Ram
• Sebecertifikace (MŠMT)
• Plošná implementace kvalifikačního rámce
9.12.2010
Synergie
s dalšími IPn v oblasti TV
EVROPSKÁ UNIE
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
1. Nový systém akreditací v TV
• synergie s projekty Reforma, Kvalita
2. Vytvoření podmínek pro transformaci VOŠ
• synergie s projekty Reforma, Kvalita
• vazba na Národní soustavu kvalifikací
11.11.2010
Synergie
s dalšími IPn v oblasti TV
EVROPSKÁ UNIE
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
3. Postavení rigorózních zkoušek v rámci kvalifikací
TV
• synergie s projekty Reforma, Kvalita
4. Výuka komunikace vědy na VŠ
• synergie s projektem Podpora tech. a přírod.
Oborů
5. Systém doktorského studia na VŠ
• synergie s projektem Mezinárodní audit VaVaI
11.11.2010
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
EVROPSKÁ UNIE
Děkuji Vám
za pozornost!
11.11.2010