Letecké kmitočty

download report

Transcript Letecké kmitočty

Aktuální otázky v letecké
pohyblivé službě
Ing. Jiří Valenta
Ministerstvo dopravy
Odbor civilního letectví
8. 2. 2014
Seminář pro všeobecné letectví
1
Obsah
 Přechod na šíři kanálu 8,33 kHz
 Správa kmitočtů – výběr kmitočtu, vydání,
prodloužení IO
 Průkazy odborné způsobilosti
 Revize přidělených kmitočtů
 Prostorové využívání kmitočtů
 Neoprávněné užívání kmitočtů
8. 2. 2014
Seminář pro všeobecné letectví
2
Přechod na šíři kanálu 8,33 kHz
 Nařízení EU 1079/2012
 Oběžník AIC C 2/2013, 21. 2. 2013
 Část plánu využití rádiového spektra
PV-P/22/11/2013-7, 30. 10. 2013
 Termíny pro IO
letadlová stanice – 31. 12. 2017/pro 25 kHz
letecká stanice – 31. 12. 2018
 Prostory IFR D, IRL, F, I, LUX, HNG, HOL,
AUT, G – 1.1.2014 8,33 kHz
8. 2. 2014
Seminář pro všeobecné letectví
3
Jednání 8,33ISG EUROCONTROL
 Poslání - koordinace postupů při přechodu na 8,33
kHz
 Informace o postupu v jednotlivých zemích
 Lety IFR v prostorech třídy A, B a C po
1. 1. 2014 změna na 8,33 v D, AUT, HNG – podle
informací ne v plné šíři
 Otázka ofsetových kmitočtů – netýká se letišť a
ploch SLZ
 Kmitočty OPC změna co nejdříve (31.12.2014)
8. 2. 2014
Seminář pro všeobecné letectví
4
Přeladění
 Izolované kmitočty, zapsané v COM 2, prostý
přechod daného kmitočtu na 8,33 kHz, (L10/V)
 Kmitočty NA, společné kmitočty pro několik letišť
rozdělení na tři kmitočty a kmitočtový příděl s
minimalizací rušení
122.20 MHz
8 letišť
122,40 MHz
4 letiště
122,60 MHz
9 letišť
123,50 MHz
11 letišť
123,60 MHz
10 letišť
8. 2. 2014
Seminář pro všeobecné letectví
5
Časový plán
 3 kroky
 2016 podzim Praha/Ruzyně, Vodochody, Kbely
(TMA, CTR)
 2017 jaro Brno, Ostrava, Karlovy Vary, Pardubice,
MIL, (TMA, CTR), letiště VL – Čechy
 2017 podzim letiště VL – Morava (LKKU, LKPO)
FIC, skupinové kmitočty AIP ENR 1.2.5; VFR
manuál ENR 7
 2018 na odstranění nedostatků, případná rušení
 Diskuse se zástupci Aeroklubu, LAA a dalších
uživatelů – AIC A
8. 2. 2014
Seminář pro všeobecné letectví
6
Obsah
 Přechod na šíři kanálu 8,33 kHz
 Správa kmitočtů – výběr kmitočtu, vydání,
prodloužení IO
 Průkazy odborné způsobilosti
 Revize přidělených kmitočtů
 Prostorové využívání kmitočtů
 Neoprávněné užívání kmitočtů
8. 2. 2014
Seminář pro všeobecné letectví
7
Užívání kmitočtů
 Kmitočet může být užíván na základě
provedené mezinárodní a národní
kmitočtové koordinace – provádí MD-OCL
 K užívání kmitočtu musí být vydáno
„Individuální oprávnění k využívání kmitočtů
letecké pohyblivé služby“ - IO
 Pro každé vysílací zařízení musí být rovněž
vydáno IO
 Článek 18 RR, §17 a §18 zák. 127/2005
8. 2. 2014
Seminář pro všeobecné letectví
8
Nový kmitočet
 MD-OCL provede mezinárodní a národní
kmitočtovou koordinaci – vydá Osvědčení
 Kmitočet je možno užívat až po vydání IO
Českým telekomunikačním úřadem – ČTÚ
 IO se vydává zpravidla na 5 let, nyní jen do
konce roku 2018 (letecká stanice)
 Z důvodu přechodu na 8,33 kHz bude platné
IO zrušeno a bude vydáno nové IO pro
8,33 kHz
8. 2. 2014
Seminář pro všeobecné letectví
9
Prodloužení IO
 Platné IO je možno před uplynutím doby
platnosti prodloužit, pokud nedošlo ke
změně technických parametrů u
kmitočtového přídělu, podání žádosti
minimálně měsíc předem - § 19, 127/2005
 Není nutné Osvědčení z MD – OCL
 V případě změny provozovatele letiště, je
možná změna držitele IO - §19a, 127/2005
8. 2. 2014
Seminář pro všeobecné letectví
10
Propadlé IO
 Nahlíženo jako na nový kmitočet
 Osvědčení z MD – OCL, z hlediska užití
kmitočtu jinde, možné vybrání nového
kmitočtu
 Vydání IO – ČTÚ
 Pokud je IO s prošlou platností, nelze
kmitočet provozovat
8. 2. 2014
Seminář pro všeobecné letectví
11
Proces Block Planning







Potřeba nového kmitočtu
Nutnost přeskupení kmitočtu v rámci BP
Vydání Osvědčení z MD-OCL
Změna z moci úřední
Zrušení platnosti IO
Vydání IO na nový kmitočet
§20, §22a, 127/2005
8. 2. 2014
Seminář pro všeobecné letectví
12
Obsah
 Přechod na šíři kanálu 8,33 kHz
 Správa kmitočtů – výběr kmitočtu, vydání,
prodloužení IO
 Průkazy odborné způsobilosti
 Revize přidělených kmitočtů
 Prostorové využívání kmitočtů
 Neoprávněné užívání kmitočtů
8. 2. 2014
Seminář pro všeobecné letectví
13
Průkazy odborné způsobilosti
 Průkaz odborné způsobilosti k obsluze
rádiových stanic letecké pohyblivé služby
- všeobecný
- omezený
 Nařizuje Článek 18 a Článek 37 RR
 Vyhláška č. 157/2005
 Obsluha
letecké stanice definice 1.81 RR
letadlová stanice definic 1.83 RR
8. 2. 2014
Seminář pro všeobecné letectví
14
Průkazy odborné způsobilosti
 1.81 aeronautical station: A land station in the
aeronautical mobile service.
Letecká stanice: pozemní stanice letecké
pohyblivé služby
 1.83 aircraft station: A mobile station in the
aeronautical mobile service, other than a survival
craft station, located on board an aircraft
Letadlová stanice: pohyblivá stanice letecké
pohyblivé služby, jiná než stanice záchranného
prostředku, umístěná na palubě letadla
8. 2. 2014
Seminář pro všeobecné letectví
15
Průkazy odborné způsobilosti
 Obsluha stanice
všeobecný průkaz – letecká stanice,
letadlová stanice
omezený průkaz – letadlová stanice
 Článek 37 RR, vyhláška 157/2005
 Zkoušky – www.ctu.cz
působnost čtú - roleta
správa rádiového spektra - text
průkaz odborné způsobilosti - text
8. 2. 2014
Seminář pro všeobecné letectví
16
Postihy
 § 118 127/2005 správní delikt, právnická
osoba
 § 119 127/2005 přestupek, fyzická osoba
 Provoz kmitočtu bez IO §17 20 mil/100 000
 Změna provozovatele § 19 20 mil/100 000
 Obsluha stanice bez průkazu §26
2 mil/100 000
8. 2. 2014
Seminář pro všeobecné letectví
17
Obsah
 Přechod na šíři kanálu 8,33 kHz
 Správa kmitočtů – výběr kmitočtu, vydání,
prodloužení IO
 Průkazy odborné způsobilosti
 Revize přidělených kmitočtů
 Prostorové využívání kmitočtů
 Neoprávněné užívání kmitočtů
8. 2. 2014
Seminář pro všeobecné letectví
18
Revize přidělených kmitočtů
 EUROCONTROL – revize 1. 10. 2013 až
16. 12. 2013, zapsané kmitočty COM 2
 Kontrola AIP versus COM 2
 Analýza užívání kmitočtů – zpráva NFM
 Kontrola kmitočtů - závady
- v názvech
- v souřadnicích
- kmitočet registrován na jiném místě
- kmitočet vůbec neregistrován
8. 2. 2014
Seminář pro všeobecné letectví
19
Revize přidělených kmitočtů
 Potíže
Žatec – Macerka bez kmitočtu (125,425),
rušení Brno
Zbraslavice 126,625; registrace z Liberce
Hosín 130,20; registrace České Budějovice
Olomouc 118,00; proveden zápis do COM 2
Panenský Týnec 118,575; registrace Žatec
Mnichovo Hradiště 130,20 – rušení
Stuttgart, nový kmitočet 120,40
8. 2. 2014
Seminář pro všeobecné letectví
20
Obsah
 Přechod na šíři kanálu 8,33 kHz
 Správa kmitočtů – výběr kmitočtu, vydání,
prodloužení IO
 Průkazy odborné způsobilosti
 Revize přidělených kmitočtů
 Prostorové využívání kmitočtů
 Neoprávněné užívání kmitočtů
8. 2. 2014
Seminář pro všeobecné letectví
21
Prostorové využívání kmitočtů
 Každý kmitočet je možno užívat jen ve
stanoveném prostoru
 Prostory
- zóna, polygon – okres, území, celostátně - kruhové, vzdálenost od daného bodu
 Výška od – do
 Každé využití kmitočtu mimo stanovený
prostor může způsobit rušení - nepřípustné
8. 2. 2014
Seminář pro všeobecné letectví
22
Prostorové využívání kmitočtů
 Standardní využití - prostor ATZ letiště, kruh
o poloměru 5NM, výška 3000 ft – GND
 V krajním případě (tíseň) maximálně kruh
15 NM, výška 3000 ft, mezinárodní
koordinace
 Při dodržení uvedených podmínek by
nemělo nastat rušení, neplatí pro kmitočty
NA (122,20; 122,40; …
8. 2. 2014
Seminář pro všeobecné letectví
23
Obsah
 Přechod na šíři kanálu 8,33 kHz
 Správa kmitočtů – výběr kmitočtu, vydání,
prodloužení IO
 Průkazy odborné způsobilosti
 Revize přidělených kmitočtů
 Prostorové využívání kmitočtů
 Neoprávněné užívání kmitočtů
8. 2. 2014
Seminář pro všeobecné letectví
24
Neoprávněné užívání kmitočtu
 Hlášení ze Slovenska, 27. 10. 2013 užíván
na území ČR kmitočet 122,90 MHz,
provozní kmitočet letiště Sliač (smíšený
provoz), kmitočet Karlovy Vary
 Předložen záznam ze stanice letiště Sliač
 Přes výzvy řídicího provozu letiště Sliač k
ukončení vysílání se tak nestalo
 Rušení běžného provozu letiště – potíže s
přistáním a startem
8. 2. 2014
Seminář pro všeobecné letectví
25
Co bylo porušeno
Článek 1.32 RR / PPKP – NKT
Článek 19 RR, vyhláška 155/2005, volací znaky
Užívání kmitočtu bez IO §17 – 127/2005
Jsou držiteli průkazu k obsluze rádiových stanic
§26 – 127/2005
 Vydáno IO pro radiovou stanici §17 – 127/2005
 Hlášení EUROCONTROL - postih ČR




8. 2. 2014
Seminář pro všeobecné letectví
26
Postih






Podle § 119 – 127/2005 fyzická osoba
§17
max. 100 000,- Kč
§ 26
max. 100 000,- Kč
Součet max. 200 000,- Kč
EUROCONTROL min 10 000,- € pro ČR
V případě letecké nehody podle ICAO
náhrada škody pro ČR – vážný zásah do
státního rozpočtu (mld.)
8. 2. 2014
Seminář pro všeobecné letectví
27
Děkuji za pozornost
Dotazy
Diskuse
Kontakt
Ing. Jiří Valenta
[email protected]
Tel 225 131 216
8. 2. 2014
Seminář pro všeobecné letectví
28