Prezentace aplikace PowerPoint

Download Report

Transcript Prezentace aplikace PowerPoint

©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Projekt: Svět práce v každodenním životě
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007
Měnový kurz, cenné papíry,
burzy
Aktivita č.2: Podnikání a právo
Prezentace č. 11
Autor: Jiří Lysák
1
Měnový kurz je cena měny vyjádřená v
jiných měnách
Měnové kurzy se utvářejí na měnovém trhu,
kde se obchoduje s měnami
Měnový kurz je vzájemný poměr, v jakém se
dvě měny navzájem směňují
1
Měnový trh představují hlavně banky, které
udržují určitou zásobu zahraničních měn jako
devizové rezervy
Můžeme zde nakupovat zahraniční měny za
koruny nebo naopak prodávat koruny za
zahraniční měny
2
 Měnový kurz se na měnovém trhu utváří
pod vlivem poptávky a nabídky po měnách
 Příklad :
 Škoda Auto vyváží do Evropské unie za
eura a ta směňuje v bance za koruny, za
které vyplácí zaměstnance atd.
 Nizozemská firma Phillips postavila v
Hranicích továrnu. Koupila pozemky,
postavila haly a platí zaměstnance v
korunách. Firma kupuje na měnovém trhu
koruny za eura a vytváří nabídku eur a
poptávku po korunách
Nabídku na měnovém trhu vytvářejí čeští
dovozci zboží a investoři, kteří chtějí investovat
v zahraničí
Střetávání poptávek a nabídek po různých
měnách vede k rovnovážnému měnovému
kurzu
Rovnovážný měnový kurz je takový kurz, který
vyrovnává poptávku po dané měně s její
nabídkou
Změny měnového kurzu :
Vzroste-li vývoz zboží nebo vzroste dovoz
kapitálu ze zahraničí, zvyšuje se poptávka po
korunách a nabídka zahraničních měn. Díky
tomu se koruna zhodnocuje (apreciuje) vůči
zahraničním měnám
Vzroste-li dovoz zboží a vývoz kapitálu do
zahraničí, zvyšuje se nabídka korun a
poptávka po zahraničních měnách. Díky
tomu se koruna znehodnocuje (depreciuje)
vůči zahraničním měnám
Příklad změny kurzu
česká vláda nakoupila americké stíhačky za
100 mil. USD a musela nakoupit za koruny
dolary
zvýšená nabídka korun a poptávka po
dolarech změnila poměr koruny vůči dolaru
ve prospěch americké měny
3
 Platební bilance
Zachycuje platby ze země do zahraničí a platby
ze zahraničí v daném roce
Tvoří ji :
1. Běžný účet
2. Finanční účet
3. Změna devizových rezerv
1. Běžný účet
 Zachycuje platby za vývoz a dovoz zboží a
služeb ( především doprava a cestovní ruch
), dále důchody ( mzdy, úroky ) a
jednorázové převody ( dary, dědictví )
2. Finanční účet
 Zachycuje dovoz a vývoz kapitálu do
zahraničí
3. Devizové rezervy
Slouží jako pojistka pro zajištění vnějších
potřeb státu v nepříznivých situacích nebo k
ovlivňování měnového kurzu
Příklad :
Příjmy země „Z“ z ročního vývozu
150 miliard
Roční platby za dovoz zboží
200 miliard
V zemi jsou dobré investiční podmínky,
proto dojde k přílivu zahr. kapitálu
30 miliard
Banky mají naštěstí dostatečné rezervy
zahr. měn a prodají je dovozcům
20 miliard
Devizové rezervy země se snížily
o 20 miliard
 Rovnováha platební bilance
 V případě, že bilance je účetně vyrovnaná,
neznamená, že je v rovnováze
 Příklad :
 Země „Z“ nemůže každý rok čerpat z
devizových rezerv
 Musí více zboží či služeb vyvážet nebo
dovážet nebo získat více zahraničního
kapitálu
 Pokud toho nedocílí, bude její platební
bilance v nerovnováze
 Cenné papíry jsou zvláštní listiny, které
představují určitou hodnotu
 Jsou směnitelné za ostatní formy peněz a s
některými lze platit
 Ukládání peněz do cenných papírů může být
výnosnější než uložení na bankovní vklad,
vyžaduje však určité znalosti a nese s sebou
i riziko ztráty
 Rozdělujeme je na cenné papíry :
 Peněžního trhu – vydávané na dobu do
jednoho roku ( šek )
 Kapitálového trhu - vydávané na dobu delší
než jeden rok
( akcie, podílové listy,
dluhopisy )
4
Rozeznáváme cenné papíry :
Majetkové - představují podíl na majetku
toho, kdo je vydal a přinášejí podíl na zisku
Úvěrové (dluhopisy ) – představují dluh
eminenta vůči majiteli a eminent je musí z a
určitou dobu proplatit. Majitel dostává úroky
a po uplynutí doby je mu vrácena nominální
hodnota
Majetkové cenné papíry
a) Akcie
• Představuje podíl na majetku akciové
společnosti
• Dává právo podílet se na řízení společnosti
• Dává právo na podíl ze zisku a na podíl ze
zbylého majetku v případě likvidace
společnosti
• Tržní cena se vytváří na základě nabídky a
poptávky a ovlivňuje ji ekonomická situace
firmy, ale také politická situace
• Finanční výnos je buď ze zisku firmy
( dividendy ) nebo růstem ceny akcie
b) Podílové listy
•Vydávají investiční společnosti nebo banky
•Cílem je shromáždit prostředky drobných
investorů, které pak investují
•Pro tyto účely se zakládají podílové fondy,
které investují do cenných papírů
•Za peníze jsou získány podílové listy a majitel
má nárok na podíl majetku fondu a výnosy z
tohoto majetku
•Majitel nemůže zasahovat do řízení fondu
16
Druhy podílových fondů
a)Akciové – prostředky jsou investovány do akcií,
proto jsou výnosy často nerovnoměrné
- prostředky se většinou dobře zhodnotí, ale
musí se investovat na delší dobu ( cca 5 let )
b) Dluhopisové - jsou vhodné pro střednědobé
až dlouhodobé investice
c) Fondy peněžního trhu - investují do
krátkodobých vkladů a termínovaných účtů u
bank, výnosy závisí na úrokových sazbách a
bývají nízké, ale stabilní s malým ziskem
17
Druhy podílových fondů
d) Zajištěné – zaručují majitelům výnos, a to i v
případě, že hospodaření fondu nebude
úspěšné
e) Smíšené - investují do akcií dluhopisů a na
peněžním trhu tak vytvářejí portfolio
investora v jednom fondu
18
Burzy
Místo, kde se organizuje obchod s investičními
nástroji
Jsou základní součástí kapitálového trhu
Slovo burza pochází z latiny a znamená kožený
měšec
První burza byla založena v Antverpách roku
1531 a obchodovalo se na ní se směnkami a
zlatými a stříbrnými mincemi
Počátek Newyorské burzy ( největší na světě )
sahá do roku 1817, kdy se obchodníci začali
scházet pod platanem v ulici Wall Street
19
Druhy burz
a)Peněžní - burza cenných papírů, obchoduje se s
cennými papíry a zahraničními měnami
b)Komoditní ( zbožové ) - obchoduje se zde se
zbožím, které má standartní jakost ( obilí,
drahé kovy, ropa )
c)Služeb
– např. pronájem
lodí a volného
lodního prostoru
5
20
Burza má podobu oboustranné aukce
Setkávají se zde eminenti a investoři
Eminenti získávají finanční prostředky pro své
podnikání
Investoři mají možnost své volné finanční
prostředky zhodnotit
Konečnou cenu obchodovaného instrumentu
ovlivňuje nabídka a poptávka, a tak vzniká kurz
21
Zdroje - literatura
•
•
•
1. Holman, Robert - Pospíchalová, Dana. ÚVOD DO EKONOMIE - PRO STŘEDNÍ ŠKOLY. PRAHA :
Vydavatelství C.H.BECK, 2012. ISBN 978-80-7179-304-5.
2. Klínský, Petr-Münch, Otto-Chromá, Danuše. Ekonomika. Praha 8 : Vydavatelství EDUKO nakladatelství,
s.r.o, 2012. ISBN 978-80-87204-65-8.
3. Dvořák, Jan - Emmert, František - Katrňák,Tomáš. ODMATURUJ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD. BRNO :
Nakladatelství DIDAKTIS spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-7358-122-0.
Zdroje - obrázky
•
•
•
•
•
1. Frettie. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 09. 03 2009. [Citace: 5.2.2014.]
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Komer%C4%8Dn%C3%AD_banka_in_T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D,_C
zech_Republic.jpg.
2. Jklamo. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 11. 05 2011. [Citace: 5.2.2014.]
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CBNod.JPG.
3. Nykodym, Milan. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 21. 11 2011. [Citace: 5. 2 2014.]
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Saab_JAS39_Gripen_%28Czech_Air_Force%29_%286417854291%29.jpg.
4. Staněk, René. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 10. 5 2002. [Citace: 5. 2 2014.]
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hromadn%C3%A1_akcie1.JPG.
5. Xkucm32. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 3. 12 2008. [Citace: 5. 2 2014.]
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:PX_stock.jpg
Obrázky byly nalezeny pod licencí Creativ commons nebo Public domain