Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas Mai 2013

download report

Transcript Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas Mai 2013

Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
Omnibuss-uuringu aruanne
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
Sisukord
1
Turvavööde kinnitamine
6
2
Turvavöö kinnitamisele suunatud liiklusohutuskampaania märkamine
18
3
Uuringu kokkuvõte
32
4
Lisad
34
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
2
Uuringu eesmärk
 Uuringu põhieesmärk on välja selgitada Eesti elanikkonna suhtumine turvavöö kinnitamisesse ning elanike
tegelik käitumine autoga sõites.
 Uuringu raames selgusid vastused järgmistele küsimustele:
 kui vajalikuks Eesti elanikud turvavöö kinnitamist peavad?
 kui paljud Eesti elanikud kinnitavad autoga sõites turvavöö – olles juhi, kõrvalistuja või tagaistmel
istuja rollis?
 kui paljud Eesti elanikud kinnitavad turvavöö lastel?
 kui paljud on märganud turvavöö kasutamisele suunatud liiklusohutuskampaaniat ja hinnangud
kampaania mõjule?
 kuivõrd tõhusaks hindab Eesti elanikkond politsei tegevust turvavööde ja turvavarustuse kasutamise
osas?
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
3
Uuringu metoodika ja valim
 Uuringu meetod ja üldkogum
 CAPI-buss (Computer Assisted Personal Interviewing)
 Eesti alalised elanikud vanuses 15-74 aastat, üle-eestiline esinduslik valim.
 Küsitlusperiood:
 27.03.-03.04. ja 10.04 – 17.04.2013
 Valim:
 Eesti elanikud vanuses 15-74 aastat.
 Uuringu valim on 981 vastajat
 981 vastaja puhul on tulemuste valimiviga kuni ±3,1%.
 Valimi koostamisel on kasutatud üldkogumi proportsionaalset mudelit, kus kõik küsitletud esindavad
võrdset arvu üldkogumi inimesi.
 Küsitletavate valikul on kasutatud lähteaadressi meetodit ja noorte-meeste reeglit.
 Küsitlustöö käigus kujunenud valimi kontrolliks on seda võrreldud vastavate statistiliste näitajatega
üldkogumi kohta ning vajadusel on esinduslikkuse tagamiseks valimibaasi kaalutud.
 Uuringu tellija on Maanteeamet. Uuringu tulemuste omandiõigus kuulub uuringu tellijale.
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
4
Vastanute profiil vastab Eesti elanikkonna profiilile
(% kõikidest vastajatest, n=981)
SUGU
mees
naine
RAHVUS
eestlane
muu rahvus
46%
54%
68%
32%
VANUS
15-24
25-34
35-49
50-74
HARIDUS
põhiharidus
keskharidus
kesk-eriharidus
kõrgharidus
SISSETULEK ÜHE INIMESE
KOHTA MÖÖDUNUD KUUL
kuni 200 €
200,01-350,00 €
350,01-550,00 €
üle 550,00 €
ei oska öelda / keeldus
REGIOONID
Tallinn
Harju-, Rapla,- Järvamaa
Lääne- Eesti
Tartu-, Jõgevamaa
Lõuna- Eesti
Virumaa
30%
15%
12%
14%
12%
18%
ASULATÜÜP
pealinn
suur linn
muu linn
maa-asula
30%
19%
20%
31%
17%
19%
26%
37%
20%
28%
30%
22%
13%
27%
21%
17%
23%
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
5
Turvavööde kinnitamine
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
Turvavöö kinnitamine esiistmel valdavalt tavapärane, tagumisel istmel ei
ole veel kõigi jaoks reegliks saanud
 Turvavöö kinnitamine autosõidul on muutunud Eesti elanike jaoks tavapäraseks rutiiniks, pea kõik autojuhid ja
esiistmel istujad kinnitavad sõites turvavöö. Sarnaselt kõrgelt (97% kinnitab reeglina lastel turvavöö) peavad turvavöö
kinnitamist oluliseks ka alla 15aastaste laste vanemad, 81% sõidutab oma last tagaistmel spetsiaalses
turvavarustuses.
 Turvavöö kinnitamine tagaistmel on viimase kuue aasta jooksul pidevalt kasvanud ning muutunud aja jooksul
sõitjatele harjumuspärasemaks, üheksa inimest kümnest kinnitab turvavöö tagaistmel, kas reeglina või enamasti.
Mullusega võrreldes ei ole näitajas erilisi muutusi toimunud.
 Kuigi turvavöö kinnitamine tagumisel istmel on võrreldes eelmise aastaga pigem samal tasemel püsinud, siis
erinevates sihtrühmades on toimunud pisemaid muutusi. Sarnaselt eelmise aastaga kinnitavad keskmisest
mõnevõrra vähem tagaistmel turvavööd mehed ja nooremad vanuses 15-24, aga ka muust rahvusest inimesed
ning suuremate linnade elanikud.
 Aastaga on tagumisel istmel turvavöö kasutamine mõnevõrra langenud suuremates linnades, 50-74aastaste
seas ja muust rahvusest elanike seas.
 Võrreldes eelmise aastaga põhjendavad esiistmel istujad märkimisväärselt vähem turvavöö kinnitamist üksnes
harjumusega. Seevastu, kasvava trendina tuuakse turvavöö kinnitamise põhjuseks turvalisust, suuremat ohutust.
Kõikidest, kes reeglina või enamasti kinnitavad turvavöö sõltumata sellest, kus nad istuvad, 93% väidavad, et nad on
teadlikud turvavöö mittekinnitamise ohtudest.
 Tagumisel istmel põhjendatakse turvavöö mittekinnitamist lühikese vahemaa ja turvavöö kasutamisega kaasneva
ebamugavusega. Märkimisväärselt vähem on neid, kes unustavad turvavööd tagumisel istmel kinnitada või kes
vabandaks mittetegemist harjumuse puudumisega.
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
7
Sihtgruppide osakaalud
(% kõikidest vastajatest, n=981)
jah
juhib autot
istub sõitjana auto kõrvalistmel
istub sõitjana auto tagaistmel
peres on alla 15-aastased lapsed
ei
2013
63
37
2012
61
39
2011
66
34
2010
64
36
2013
98
2
2012
97
3
2011
95
4
2010
97
3
2013
94
6
2012
93
7
2011
92
8
2010
93
7
2013
40
60
2012
41
59
2011
41
58
2010
54
0%
20%
46
40%
60%
80%
100%
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
8
Turvavöö kinnitamine
reeglina = 90%-100% juhtudest
(% kõikidest vastajatest, n=981)
enamasti = 70%-90% juhtudest
umbes pooltel sõitudel = 40-70% juhtudest
Millised on Teie kogemused, tavad
turvavöö kinnitamisel, kas te kinnitate
turvavöö …?
harva = 10-40% juhtudest
reeglina ei kinnita turvavööd
Istudes auto roolis, n=606 2013
2012
2011
2010
2009
2008
Istudes sõitjana auto esiistmel, n= 956
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Istudes sõitjana auto tagaistmel, n=911
2013
2012
2011
2010
2009
2008
97
94
95
94
96
88
3
4 4
41
5 1
31
7 3 11
97
98
96
95
96
90
21
2
3
4
211
5 3 11
81
82
78
73
80
62
11
97
98
98
96
99
96
Laste kinnitamine turvavööga, n=361 2013
2012
2011
2010
2009
2008
0%
10
11
8
5
12
6
8
4
9
10
20%
40%
4 13
3 22
5 4
3 5
3 4
8
21
2
1
3
1
31
60%
80%
100%
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
9
Turvavöö kinnitamise põhjused
(% vastava sihtrühma esindajatest)
Kas Te kinnitate turvavöö
istudes auto roolis autot juhtides ... ?
reeglina = 90%-100%
juhtudest, n=581
49%
59%
45%
69%
65%
64%
harjumus
turvaline tunne / suurem ohutus
muidu saab karistada
seadus nõuab, reeglid nõuavad
auto annab signaali, piuksub
muu
Kas Te kinnitate turvavöö
istudes sõitjana auto
esiistmel ... ?
reeglina = 90%-100%
juhtudest, n=924
Kas Te kinnitate turvavöö
istudes sõitjana auto
tagaistmel ... ?
reeglina = 90%-100%
juhtudest, n=743
44%
51%
41%
72%
67%
68%
19%
23%
18%
2%
1%
2%
1%
1%
1%
5%
1%
1%
3%
18%
19%
19%
Juhul kui Teie peres on alla
15-aastasi lapsi, siis kas
laps(ed) on sõidu ajal
autos turvavööga või
spetsiaalse
turvavarustusega
kinnitatud? reeglina =
90%-100% juhtudest,
n= 352
47%
47%
41%
33%
37%
31%
74%
71%
72%
18%
18%
16%
1%
88%
91%
88%
15%
17%
6%
2013
2012
2011
1%
2%
1%
1%
Miks Te kinnitate turvavöö sõites autoga?
(% kõikidest nendest, kes reeglina või enamasti kinnitavad
turvavöö sõltumata sellest, kus nad istuvad)
karistuse vältimiseks politsei poolt
olen teadlik turvavöö
mittekinnitamise ohtudest
43%
37%
93%
92%
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
10
Turvavöö mittekinnitamise põhjused
(% vastava sihtrühma esindajatest)
Kas Te kinnitate
turvavöö istudes
sõitjana tagaistmel?
Mis põhjusel Te ei kinnita
turvavööd, istudes sõitjana
auto tagaistmel... ?*
Iga kord ei kinnita turvavööd,
n=168
ebamugav/segab
38%
27%
27%
lühike vahemaa
40%
29%
24%
unustan / pole harjumust
30%
42%
38%
ei pea vajalikuks
muu
4%
8%
15%
26%
2013
2012
2011
*Teistes sihtrühmades on turvavöö mittekinnitajate osakaal
liiga väike, et tulemusi näidata
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
11
Millisel istekohal Teie sõidutate oma last autos kasutades spetsiaalset
turvavarustust?
(% vastava sihtrühma esindajatest)
Millisel istekohal Teie sõidutate oma last autos kasutades
spetsiaalset turvavarustust?
(n=357)
18%
Esiistmel näoga sõidusuunas (juhi kõrval)
15%
17%
1%
Esiistmel seljaga sõidusuunas (juhi kõrval)
7%
5%
81%
Tagaistmel
78%
78%
2013
2012
2011
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
12
Turvavööd kinnitavate autojuhtide profiil kinnitab reeglina turvavöö autoroolis istudes
(% vastava sihtrühma esindajatest, n=581)
KÕIK
SUGU
mees
naine
RAHVUS
eestlane
muu rahvus
VANUS
15-24
25-34
35-49
50-74
ASULATÜÜP
pealinn
suur linn
muu linn
maa-asula
97%
94%
95%
94%
93%
93%
99%
96%
98%
96%
94%
95%
99%
96%
96%
97%
93%
95%
99%
95%
92%
96%
94%
98%
95%
95%
96%
99%
95%
97%
99%
97%
92%
96%
93%
96%
93%
94%
95%
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
2013
2012
2011
Kõrvalistujana turvavöö kinnitajate profiil kinnitab reeglina turvavöö istudes sõitjana auto esiistmel
(% vastava sihtrühma esindajatest, n=924)
KÕIK
SUGU
mees
naine
RAHVUS
eestlane
muu rahvus
VANUS
15-24
25-34
35-49
50-74
ASULATÜÜP
pealinn
suur linn
muu linn
maa-asula
97%
98%
96%
95%
97%
93%
98%
98%
99%
96%
97%
95%
98%
99%
98%
96%
97%
89%
97%
96%
96%
95%
98%
97%
98%
99%
99%
99%
97%
96%
97%
99%
97%
96%
97%
96%
95%
97%
96%
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
2013
2012
2011
Tagaistmel turvavöö kinnitajate profiil kinnitab reeglina turvavöö istudes sõitjana auto tagaistmel
(% vastava sihtrühma esindajatest, n=743)
KÕIK
SUGU
mees
naine
RAHVUS
eestlane
muu rahvus
VANUS
15-24
25-34
35-49
50-74
ASULATÜÜP
pealinn
suur linn
muu linn
maa-asula
81%
82%
78%
78%
79%
72%
84%
85%
83%
84%
82%
81%
77%
82%
72%
76%
72%
74%
81%
79%
63%
81%
82%
82%
84%
89%
86%
80%
78%
77%
74%
84%
74%
84%
82%
80%
86%
86%
81%
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
2013
2012
2011
Last turvavööga kinnitavate autojuhtide profiil reeglina on laps(ed) sõidu ajal autos turvavöö või spetsiaalse turvavarustusega kinnitatud
% vastava sihtrühma esindajatest, n=352)
KÕIK
SUGU
mees
naine
RAHVUS
eestlane
muu rahvus
VANUS
15-24
25-34
35-49
50-74
ASULATÜÜP
pealinn
suur linn
muu linn
maa-asula
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
97%
98%
98%
96%
99%
98%
98%
97%
99%
99%
98%
99%
94%
97%
98%
96%
97%
97%
98%
98%
97%
96%
97%
100%
100%
98%
99%
97%
97%
98%
98%
100%
97%
95%
98%
98%
98%
95%
99%
2013
2012
2011
Mis põhjusel on lapsed reeglina turvavööga kinnitatud?
(% vastava sihtrühma esindajatest, n=352)
Mis põhjusel ON lapsed reeglina turvavööga
kinnitatud?
n=352
harjumus
33%
suurem ohutus
muidu saab karistada
88%
15%
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
Turvavöö kinnitamisele
suunatud
liiklusohutuskampaania
märkamine
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
Turvavööde kampaaniat märkas kaheksa inimest kümnest
 Sel aastal väitis kevadist turvavöö kinnitamise kampaaniat “Kinnita tagaistmel turvavöö. Alati!“ nägevat kaheksa
inimest kümnest (80%). Võrreldes eelmise aastaga on see näitaja aga mõnevõrra madalama (2012 oli kampaania
märgatavus 88%). Kuivõrd keskmine kampaania märgatavus on tänavu mõnevõrra madalam, siis on ka erinevused
sotsiaal-demograafilistes lõigetes aastate vahelises võrdluses üsna märgatavad.
 Kampaaniat märgati keskmisest mõnevõrra enam eestlaste, 25-34aastaste, Lääne-Eesti, Lõuna-Eesti, muude
linnade ja maa-asulates elavate inimeste poolt.
 Kampaania märgatavus on keskmisest oluliselt madalam muu rahvuse esindajate, 15-24aastaste seas, Tartu- ja
Jõgevamaa, Virumaa ning suuremate linnade elanike seas.
 Ainuke sihtrühm, kus kampaania märgatavus on eelmise aastaga võrreldes tõusnud on Lääne-Eesti piirkond.
Suurimad langused on toimunud 15-24aastaste seas, piirkonniti Tartu- ja Jõgevamaal, Virumaal aga ka Harju-,
Rapla- Järvamaa piirkondades.
 Sarnaselt eelmistele aastatele on spontaanse kampaaniakanali meenutuse järjestus jätkuvalt samasugune. Enim
usutakse, et kampaaniat nähti televisioonis (85%), seejärel raadios (39%), välireklaami plakatitel (30%), trükimeedias
(15%), internetis (12%) ning politseiaktsioonidel ja autonäitustel. Võrreldes eelmiste aastatega on mõnevõrra
langenud internetikeskkonna osatähtsus.
 Aidatult märkas kampaaniat sarnaselt eelmise aastaga vähemalt üheksa inimest kümnest. Sarnaselt spontaanse
märkamisega mäletati enim telereklaami nägemist (82%), veidi enam kui pooled väitsid nägevat välimeedia plakatit ja
pooled suutsid meenutada raadioreklaami kuulmist ning kolmandik oli reklaami näinud internetikeskkonnas. Aastaga on
kukkunud kõige enam raadioreklaami märgatavus (-15%) ning tõusnud välireklaami nägemine (+10).
 Jätkuvalt hinnatakse kampaania mõju turvavööde kasutamisele väga positiivsena.
 Rahulolu politseitööga on aastaga veidi paranenud, pea kuus inimest kümnest leiab, et politsei kontrollib turvavööde ja
turvavarustuse kasutamist piisavalt.
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
19
“Kinnita tagaistmel turvavöö. Alati!“ teavituskampaania üldine spontaanne
märkamine
(% vastava sihtrühma esindajatest, n=788)
KÕIK
SUGU
Kas Te olete näinud või kuulnud
selle kevade turvavööde kasutamise
liiklusohutuskampaaniat:
“Kinnita tagaistmel turvavöö. Alati!“
naine
RAHVUS
% kõikidest vastajatest, n=981
ei
2013
jah
2012
88%
2011
82%
87%
2009
eestlane
muu rahvus
VANUS
80%
2010
mees
15-24
25-34
JAH
35-49
50-74
REGIOON
Tallinn
Harju-, Rapla,- Järvamaa
75%
Lääne- Eesti
Tartu-, Jõgevamaa
Lõuna- Eesti
Virumaa
ASULATÜÜP
pealinn
suur linn
muu linn
maa-asula
80%
88%
82%
77%
86%
82%
83%
89%
82%
83%
92%
85%
73%
79%
76%
75%
88%
87%
85%
88%
80%
81%
89%
84%
79%
86%
80%
79%
87%
83%
80%
91%
84%
91%
87%
81%
73%
85%
82%
88%
93%
88%
74%
87%
75%
79%
87%
83%
69%
79%
78%
84%
92%
82%
86%
91%
84%
2013
2012
2011
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
20
Spontaanne kampaaniakanali meenutus
(% vastava sihtrühma esindajatest, n=788)
televisioonis
39%
43%
43%
38%
37%
30%
26%
33%
32%
32%
raadios
välireklaami plakatitel
15%
14%
20%
16%
17%
12%
17%
15%
15%
14%
trükimeedias (ajalehtedes, ajakirjades)
interneti-keskkonnas
politseiaktsioonidel
autonäitusel (messil) või muul ekspositsioonil
muu
85%
83%
80%
83%
83%
2%
2%
3%
4%
8%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
1%
1%
2013,
2012,
2011,
2010,
2009,
n=788
n=883
n=823
n=866
n=759
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
21
Turvavööde kampaaniat spontaanselt märganute profiil meediakanalite
lõikes
televisioon,
raadio,
välireklaami
trükimeedia,
interneti-keskkond,
(% nendest, kes on märganud
kampaaniat, n=788)
SUGU
n=685
KÕIK
85%
83%
n=305
39%
43%
mees
80%
81%
88%
85%
41%
45%
37%
42%
85%
83%
85%
84%
41%
45%
32%
39%
naine
RAHVUS
eestlane
muu rahvus
VANUS
15-24
25-34
35-49
50-74
REGIOON
Tallinn
Harju-, Rapla,- Järvamaa
Lääne- Eesti
Tartu-, Jõgevamaa
Lõuna- Eesti
Virumaa
ASULATÜÜP
pealinn
suur linn
muu linn
maa-asula
71%
71%
82%
81%
90%
84%
89%
89%
79%
74%
91%
89%
87%
92%
91%
83%
86%
96%
82%
78%
79%
74%
83%
81%
88%
90%
89%
87%
29%
32%
35%
46%
44%
51%
41%
41%
36%
43%
40%
43%
36%
34%
43%
45%
58%
63%
25%
35%
36%
43%
29%
38%
43%
44%
42%
47%
plakatid, n=211
30%
26%
n=117
15%
14%
12%
17%
33%
23%
28%
29%
14%
16%
16%
12%
12%
17%
12%
18%
29%
24%
32%
31%
17%
15%
12%
11%
12%
17%
13%
19%
43%
48%
44%
28%
29%
25%
18%
17%
17%
20%
16%
13%
16%
15%
14%
11%
n=87
19%
34%
16%
24%
10%
20%
8%
5%
41%
43%
25%
27%
39%
23%
25%
18%
18%
16%
20%
13%
19%
18%
11%
13%
19%
9%
15%
21%
14%
11%
12%
7%
12%
18%
11%
23%
20%
14%
7%
11%
9%
21%
13%
15%
41%
43%
35%
22%
27%
20%
19%
15%
19%
18%
9%
16%
11%
9%
18%
13%
12%
18%
11%
13%
12%
19%
13%
16%
2013
2012
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
22
„Kinnita tagaistmel turvavöö. Alati!“ kampaania märkamine
erinevates kanalites ja nende kattuvus
(% kõikidest vastajatest, n=981)
Igale vastajale näidati ükshaaval kõigi nelja kommunikatsioonikanali reklaami
Kas Te olete näinud/kuulnud seda …
93%
94%
märkas kampaaniat aidatuna*
82%
81%
… telereklaami
51%
… raadioreklaami
autojuhtidele suunatud reklaami märkas - 54%
ja kaassõitjale suunatud reklaami - 60%
66%
58%
48%
… välireklaami
32%
37%
… internetireklaami
2013, n=981
2012, n=1004
* märkas reklaami vähemalt ühes nimetatud meediakanalis
Kas Te olete näinud/kuulnud seda …
… telereklaami
… raadioreklaami
…. välireklaami
… internetireklaami
57%
72%
55%
71%
61%
46%
35%
40%
… internetireklaami
87%
82%
88%
87%
… telereklaami
… raadioreklaami
…. välireklaami
63%
77%
85%
63%
65%
51%
39%
43%
92%
89%
46%
44%
2013
2012
Loe: telereklaami näinutest on kuulnud raadioreklaami 55%
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
23
Telereklaami aidatud märkamine
(% kõikidest vastajatest, n=981)
2013
2012
Kas olete näinud järgmist
telereklaami?
EI
82%
2012
81%
2011
82%
2009
79%
2008
mees
79%
77%
85%
84%
naine
RAHVUS
eestlane
muu rahvus
JAH
VANUS
15-24
74%
2010
82%
81%
SUGU
JAH
2013
KÕIK
25-34
35-49
50-74
REGIOONID
69%
Tallinn
Harju-, Rapla,- Järvamaa
Lääne- Eesti
Tartu-, Jõgevamaa
Lõuna- Eesti
Virumaa
ASULATÜÜP
pealinn
suur linn
muu linn
maa-asula
89%
83%
69%
75%
81%
73%
85%
83%
81%
82%
82%
82%
74%
78%
89%
85%
95%
87%
82%
84%
89%
84%
78%
72%
74%
78%
81%
70%
84%
89%
91%
83%
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
24
Raadioreklaami aidatud märkamine
(% kõikidest vastajatest, n=981)
2013
2012
Kas olete näinud järgmist
raadioreklaami?
51%
KÕIK
SUGU
54%
65%
49%
66%
mees
EI
2013
naine
JAH
RAHVUS
eestlane
51%
2012
66%
2011
68%
2010
muu rahvus
JAH
50%
2008
44%
49%
35-49
Harju-, Rapla,- Järvamaa
Lääne- Eesti
Tartu-, Jõgevamaa
Lõuna- Eesti
Virumaa
ASULATÜÜP
pealinn
suur linn
muu linn
maa-asula
70%
71%
54%
62%
REGIOONID
Tallinn
62%
53%
50-74
68%
69%
59%
46%
25-34
74%
2009
55%
VANUS
15-24
66%
47%
67%
62%
70%
52%
67%
43%
56%
65%
80%
46%
58%
47%
36%
67%
50%
62%
72%
58%
69%
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
25
Väireklaami aidatud märkamine
(% kõikidest vastajatest, n=981)
2013
2012
Kas olete näinud järgmist
välireklaami?
EI
2013
2011
57%
2009
55%
2008
53%
47%
62%
48%
RAHVUS
eestlane
60%
47%
53%
48%
muu rahvus
JAH
VANUS
15-24
65%
2010
mees
naine
JAH
48%
58%
48%
SUGU
58%
2012
KÕIK
25-34
35-49
50-74
REGIOONID
42%
33%
71%
64%
72%
60%
57%
51%
46%
Tallinn
Harju-, Rapla,- Järvamaa
Lääne- Eesti
Tartu-, Jõgevamaa
Lõuna- Eesti
Virumaa
54%
50%
35%
47%
41%
51%
32%
42%
30%
ASULATÜÜP
pealinn
suur linn
muu linn
maa-asula
50%
38%
53%
42%
52%
29%
73%
72%
69%
73%
72%
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
26
Internetireklaami aidatud märkamine
(% kõikidest vastajatest, n=981)
2013
2012
Kas olete näinud järgmist
internetireklaami?
EI
2013
eestlane
muu rahvus
JAH
VANUS
15-24
25-34
35%
2009
31%
2008
29%
37%
34%
36%
RAHVUS
30%
2010
mees
naine
JAH
37%
2011
32%
37%
SUGU
32%
2012
KÕIK
35-49
50-74
REGIOONID
25%
Tallinn
Harju-, Rapla,- Järvamaa
Lääne- Eesti
Tartu-, Jõgevamaa
Lõuna- Eesti
Virumaa
ASULATÜÜP
pealinn
suur linn
muu linn
maa-asula
34%
38%
27%
34%
47%
59%
38%
45%
29%
40%
23%
21%
31%
39%
32%
50%
41%
36%
25%
22%
37%
39%
27%
31%
31%
39%
29%
25%
30%
44%
34%
33%
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
27
Kampaania märkamine sihtgruppides
(% kõikidest vastajatest, n=981)
spontaanne kampaania
märkamine
2013
2012
aidatud kampaania
märkamine
2013
2012
80%
88%
93%
94%
juhib autot
81%
91%
93%
96%
sõidab kõrvalsõitjana
81%
89%
93%
95%
sõidab tagaistmel
81%
89%
94%
95%
laps sõidab kaasa autos
83%
91%
95%
97%
kõik vastajad
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
28
Hinnang kampaania mõjule
(% nendest, kes on kampaaniat märganud)
Milline oli Teie hinnangul kampaania mõju
turvavööde kasutamisele?
kindlasti positiivne
pigem positiivne
pigem negatiivne
kindlasti negatiivne
kampaanial ei olnud mõju turvavööde kasutamisele
ei oska öelda
2013, n=788
53
2012, n=883
50
2011, n=829
0%
14 2
38
49
36
59
20%
11 5 2
39
56
2008, n=795
10 4 1
42
54
2010, n=866
2009, n=759
41
41 7
33
40%
60%
131
80%
3
14 3
100%
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
29
Kampaania mõjusse uskujate profiil
(% nendest, kes on märganud kampaaniat, n=788)
Milline oli Teie hinnangul kampaania mõju turvavööde
kasutamisele?
kindlasti positiivne või pigem positiivne
2013
2012
KÕIK
94%
92%
mees
93%
93%
95%
92%
SUGU
naine
RAHVUS
eestlane
muu rahvus
VANUS
15-24
25-34
35-49
50-74
REGIOONID
Tallinn
Harju-, Rapla,- Järvamaa
Lääne- Eesti
Tartu-, Jõgevamaa
Lõuna- Eesti
Virumaa
ASULATÜÜP
pealinn
suur linn
muu linn
maa-asula
94%
94%
94%
90%
91%
93%
93%
95%
96%
93%
95%
91%
94%
97%
92%
95%
96%
87%
95%
92%
92%
92%
96%
87%
94%
97%
97%
85%
95%
95%
93%
90%
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
30
Hinnangud politseitöö tõhususele turvavööde ja
turvavarustuse kasutamise kontrollimisel
(% kõikidest vastajatest, n=981)
Kas Teie hinnangul kontrollib politsei turvavööde ja turvavarustuse
kasutamist autodes piisavalt?
2013
2012
jah, kindlasti (täiesti piisavalt)
pigem jah (pigem piisavalt)
nii ja naa, ei üht ega teist
pigem ei (pigem ebapiisavalt)
kindlasti mitte (kindlasti ebapiisavalt)
ei oska öelda
28
24
2011
34
2008
0%
23
24
20%
20
40%
60%
2
8
15
9
18
80%
8
2
12
14
31
4
13
16
30
2 6
14
17
30
37
14
18
30
33
2009
19
32
30
2010
2007
31
5
8
7
1
9
3
8
10
100%
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
31
Uuringu kokkuvõte
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
Uuringu kokkuvõte ja järeldused
 Tänavuse kevadise liiklusohutuskampaania “Kinnita tagaistmel turvavöö. Alati!” märkamine on võrreldes eelmise
aasta kampaaniaga mõnevõrra madalam. 2013 aasta kampaaniat märkas kaheksa 15-74.aastast inimest
kümnest.
 Jätkuvalt on kõige suurema spontaanse ja aidatud märgatavusega kampaaniakanalid televisioon, raadio ja
välireklaam. Aidatud märgatavus on aastaga kasvanud kõige enam välireklaami osas ning langenud
raadioreklaami puhul.
 Turvavöö kinnitamine on muutunud Eesti elanike puhul tavakäitumiseks. Pea kõik autojuhid, esiistmel istujad ning
alla 15aastaste laste vanemad väidavad, et nad kinnitavad sõidu ajal reeglina alati turvavöö või kasutavad laste
puhul just neile mõeldud turvavarustust või turvatooli.
 Kuigi aasta-aastalt on turvavöö kinnitamine tagaistmel oluliselt paranenud, eriti võrreldes aastaga 2008 (kinnitab
reeglina turvavöö tagumisel istmel 2008: 62% ja 2013: 81%), siis viimase aastaga on see näitaja pigem samal
tasemel püsinud. Seetõttu on sõnumi kordamine teavituskommunikatsioonis endiselt aktuaalne ja oluline.
 Turvavöö kinnitamise hoiakute seisukohast on oluline märkida, et normatiivse käitumise taga ei ole tegu pelgalt
harjumuse jõuga, vaid eelkõige turvalisuse ja suurema ohutuse tagamisega endale ja oma lähedastele.
 Tulevaste kampaaniate ettevalmistamisel tuleks kindlasti pöörata tähelepanu sihtrühmadele, kelle
kampaania üldine märgatavus on sel aastal jäänud all keskmise: muust rahvusest elanikud, noored 1524aastased, piirkondadest Tartu- ja Jõgevamaa, Virumaa ning suuremad Eesti linnad.
 Turvavööde kinnitamise kampaaniate mõju elanike käitumisele peetakse endiselt positiivseks (kindlasti positiivne
+ pigem positiivne 94%).
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
33
Lisad
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
Valimi kirjeldus
 CAPI-bussi üldkogum: Eesti Vabariigi alalised elanikud vanuses 15 ja vanemad
(kokku 1 024 267 inimest, Statistikaamet 01.01.2012. a).
 Valimi suurus on 1100 inimest. Valim on n-ö “isekaaluv”: üldkogumi proportsionaalne mudel – kõikidel
üldkogumisse kuuluvatel inimestel on võrdne võimalus vastajaks sattuda.
 Valimi moodustamise printsiibid:
 Territoriaalselt 6 valimikihti (proportsionaalne üldkogumi jaotusele, Statistikaameti rahvastikuandmed
01.01.2012. a), igas kihis kaheastmeline valik.
 Esmane valikuühik: asula (linnad, alevid, alevikud, külad). Valimipunktid juhuvalikuga vastavalt elanike
arvule – kokku 94 punkti.
 Teisene valikuühik: inimesed. Ühes valimipunktis 8 inimest, Tallinnas , Tartus, Pärnus, Kohtla-Järvel ja
Narvas 4.
Küsitletavate leidmine: lähteaadressi meetod, noorte meeste–noorte naiste reegel
 Küsitluse käigus kujunenud valimi struktuuri võrdleme vastavate näitajatega üldkogumi kohta. Vajaduse korral
kaalume valimit esinduslikkuse tagamiseks.
 Valimi regionaalne jaotus on järgmine:
 Tallinn
 Harju-, Rapla- ja Järvamaa
 Lääne-Eesti: Läänemaa, Pärnumaa, Saaremaa, Hiiumaa
 Tartu-ja Jõgevamaa
 Lõuna-Eesti: Põlvamaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa
 Virumaa: Ida-ja Lääne-Virumaa
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
35
Küsimustik
KÜSIMUSTIK
Q: U0 ***********************************************************
Järgnevad küsimused puudutavad turvavöö kasutamist sõiduautos
Q: U1 ***********************************************************
Millised on Teie kogemused, tavad turvavöö kasutamisel?
Kas Te kinnitate turvavöö
istudes auto roolis - autot juhtides ... ?
reeglina = 90%-100% juhtudest
enamasti = 70%-90% juhtudest
umbes pooltel sõitudel = 40-70% juhtudest
harva = 10-40% juhtudest
reeglina ei kinnita turvavööd
või ei istu Te auto roolis
Q: U1a **********************************************************
Mis põhjusel Te ei kinnita/kinnitate reeglina turvavööd,
istudes auto roolis - autot juhtides?
kui vastus ei kinnita:
kui vastus kinnitan:
ebamugav/segab
harjumus
lühike vahemaa
turvaline tunne/suurem ohutus
unustan/pole harjumust
muidu saab karistada
muu
muu
Q: U2 ***********************************************************
Millised on Teie kogemused, tavad turvavöö kasutamisel?
Kas Te kinnitate turvavöö
istudes sõitjana auto esiistmel ... ?
reeglina = 90%-100% juhtudest
enamasti = 70%-90% juhtudest
umbes pooltel sõitudel = 40-70% juhtudest
harva = 10-40% juhtudest
reeglina ei kinnita turvavööd
või Te pole sõitnud / ei sõida esiistmel
Q: U2a *********************************************************
Mis põhjusel Te ei kinnita/kinnitate reeglina turvavööd,
istudes sõitjana auto esiistmel?
kui vastus ei kinnita:
kui vastus kinnitan:
ebamugav/segab
harjumus
lühike vahemaa
turvaline tunne/suurem ohutus
unustan/pole harjumust
muidu saab karistada
muu
muu
Q: U3 **********************************************************
Millised on Teie kogemused, tavad turvavöö kasutamisel?
Kas Te kinnitate turvavöö
istudes sõitjana auto tagaistmel ... ?
reeglina = 90%-100% juhtudest
enamasti = 70%-90% juhtudest
umbes pooltel sõitudel = 40-70% juhtudest
harva = 10-40% juhtudest
reeglina ei kinnita turvavööd
Q: U3a***********************************************************
Mis põhjusel Te ei kinnita/kinnitate reeglina turvavööd,
istudes auto tagaistmel?
kui vastus ei kinnita:
ebamugav/segab
lühike vahemaa
unustan/pole harjumust
muu
kui vastus kinnitan:
harjumus
turvaline tunne/suurem ohutus
muidu saab karistada
muu
Q: U3c ************************************************************
Küsitakse nendelt, kes kinnitavad turvavööd
Miks Te kinnitate turvavööd sõites autoga?
Karistuse vältimiseks Politsei poolt
Olen teadlik turvavöö mitte kinnitamise ohtudest
Ei oska öelda
Q: U4 ***********************************************************
Juhul kui Teie peres on alla 15-aastasi lapsi,
siis kas laps(ed) on sõidu ajal autos turvavööga
või spetsiaalse turvavarustusega kinnitatud?
reeglina = 90%-100% juhtudest
enamasti = 70%-90% juhtudest
umbes pooltel sõitudel = 40-70% juhtudest
harva = 10-40% juhtudest
reeglina ei kinnita turvavööd
ei ole alla 15-aastasi lapsi
ei ole sõitnud autoga
Q: U4a ***********************************************************
Mis põhjusel pole/on lapsed reeglina turvavööga kinnitatud?
kui vastus pole:
kui vastus on:
unustan/pole harjumust
harjumus
lühike vahemaa
suurem ohutus
muu
muidu saab karistada
muu
Q: U4c **********************************************************
Millisel istekohal Teie sõidutate oma last autos kasutades spetsiaalset
turvavarustust?
Esiistmel näoga sõidusuunas (juhi kõrval)
Esiistmel seljaga sõidusuunas (juhi kõrval)
Tagaistmel
Q: U4d ***********************************************************
Kui vastus esiistmel seljaga sõidusuunas, siis järgmine küsimus:
Kui Teie sõidutate oma last seljaga sõidusuunas esiistmel kasutades
spetsiaalset turvavarustust kas auto kõrvalistuja turvapadi on välja
lülitatud?
Jah
Ei
Ei oska öelda
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
36
Küsimustik
Q: U11 ***********************************************************
Kas te olete näinud või kuulnud selle kevade turvavööde kasutamise
liiklusohutuskampaaniat„Kinnita tagaistmel turvavöö. Alati!“?
C: KÕIK
Q: U12d ***********************************************************
Kas Te olete näinud järgmist internetireklaami?
(v e n e k e e le s v a s ta v a lt “ П р и сте ги ва й те р е м е н ь б е зо п а сн о сти н а за д н е м си д е н ь е ! В се гд а ! ”)
jah
ei
UUS KYSIMUS
Q: U12 ***********************************************************
C: KUI U11=1
Kus Te seda kampaaniat märkasite?
Kas ... ?
jah
ei
UUS KYSIMUS
Q : U 1 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * *
C: KUI U11=1. SINGEL!
Milline oli Teie hinnangul kampaania mõju turvavööde kasutamisele, kas...
1 kindlasti positiivne
2 pigem positiivne
televisioonis
raadios
trükimeedias (ajalehtedes, ajakirjades)
välireklaami plakatitel
interneti-keskkonnas
autonäitusel (messil) või muul ekspositsioonil
politseiaktsioonidel
muu (TÄPSUSTAGE)
C: KÕIK
Q: U12a ***********************************************************
Kas Te olete näinud järgmist telereklaami?
(kuna eetris näidatakse nii 20 kui 30 sekundilist klippi, siis vastus
loetakse positiivseks, kui vähemalt ühte neist on näinud)
jah
ei
UUS KYSIMUS
C: KÕIK
Q: U12b ***********************************************************
Kas Te olete kuulnud järgmisi raadioreklaame?
3 pigem negatiivne
4 kindlasti negatiivne
5 kampaanial ei olnud mõju turvavööde kasutamisele
6 ei oska öelda
Q: U14 ***********************************************************
Kas Teie hinnangul kontrollib politsei
turvavööde ja turvavarustuse kasutamist autodes
piisavalt?
jah, kindlasti (täiesti piisavalt)
pigem jah (pigem piisavalt)
nii ja naa, ei üht ega teist
pigem ei (pigem ebapiisavalt)
kindlasti mitte (kindlasti ebapiisavalt)
U U S K Y S IM U S
jah
ei
UUS KYSIMUS
C: KÕIK
Q: U12c ***********************************************************
Kas Te olete näinud järgmist välireklaami?
(kuna välireklaamid on 2 erinevas formaadis, siis vastus loetakse
positiivseks, kui vähemalt ühte neist on näinud)
jah
ei
UUS KYSIMUS
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
37
Projekti töörühm ja kontaktandmed
Uuringu eri etappides osalesid ja olid vastutavad:
Tellijapoolne kontaktisik:
Uuringu kava ja aruande koostaja:
Küsitlustöö koordineerija:
Ankeedi programmeerija ja andmetöötlus:
Graafilised tööd:
Vitali Nester
Tatjana Kriger, Annette Schultz
Marit Schultz
Mare Lepik
Grete-Maria Vürst
Kontaktandmed:
AS Emor
Telefon:
Telefon (üld):
Faks:
E-mail:
E-mail (üld):
Aadress:
626 8444
626 8500
626 8501
[email protected]
[email protected]
A. H. Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas
Mai 2013
© TNS
38