Regulační rámec ŘLP ČR, s.p., Výkonnostní plánování pro druhé

Download Report

Transcript Regulační rámec ŘLP ČR, s.p., Výkonnostní plánování pro druhé

Útvar strategie
a manažerské podpory
Ředitel Útvaru strategie a manažerské podpory
Regulační rámec ŘLP ČR, s.p.
Výkonnostní plánování pro druhé referenční
období (2015 – 2019)
Setkání s leteckými dopravci, IATCC, 30. 10. 2013
Autor: Ing. Luboš Hlinovský, MBA
Útvar strategie
a manažerské podpory
Regulace ŘLP ČR, s.p. – RP1
Regulace pro první Referenční období (roky 2012 – 2014)
• ŘLP ČR, s.p. je monopolním poskytovatelem LNS ve vzdušném prostoru ČR
• Vzhledem k monopolnímu postavení je jeho činnost regulována
• Regulace na evropské úrovni je realizována prostřednictvím SES legislativy
• Zejména jde o nařízení EK:
• Charging regulation – 1191/2010
• Performance regulation – 691/2010
• Service provision regulation – 550/2004
• Regulace je realizována prostřednictvím Výkonnostního plánu ČR
• Výkonnostní plán je zpracován ÚCL na základě Obchodního plánu ŘLP ČR, s.p. a ČHMÚ
• Výkonnost je monitorována a posuzována prostřednictvím KPA/KPI ve čtyřech oblastech výkonnosti
• SAF – bezpečnost
• CAP – kapacita
• ENV – životní prostředí
• CEF – efektivita nákladů
1
Útvar strategie
a manažerské podpory
Regulace ŘLP ČR, s.p. – RP1
Monitoring plnění cílů stanovených pro první Referenční období
•Monitoring probíhá na 2 úrovních:
1) v rámci ČR podnik čtvrtletně informuje ÚCL (NSA) o plnění cílů
v Ročním plánu
2) na Evropské úrovni – PRB (orgán pro hodnocení výkonnosti
EK) připravuje ročně hodnotící zprávu
1) Plnění cílů stanovených v Ročním plánu ŘLP ČR, s.p.
Je monitorováno plnění cílů stanovených ve všech klíčových oblastech výkonnosti (KPA – bezpečnost,
kapacita, životní prostředí a nákladová efektivita) navíc předáváme informace o postupu realizace
hlavních investic
Za rok 2012 bylo konstatováno naplnění všech stanovených cílů a průběžný monitoring roku 2013
zakládá také předpoklad k pozitivnímu plnění. Odchylky jsou evidovány v oblasti provozních výkonů, ale
dosažené úspory plně kompenzují nižší výnosy z kmenových aktivit. V oblasti realizace investic evidujeme
nižší než plánované čerpání investičních prostředků.
Mezi monitorované hodnoty byla od roku 2013 zařazena míra dodržování odletových ATFM slotů na
LKPR (viz nařízení EK255/2010)
2
Útvar strategie
a manažerské podpory
Regulace ŘLP ČR, s.p. – RP1
Monitoring plnění cílů stanovených pro první Referenční období
2) Hodnocení PRB
Za první rok 1 Referenčního období je již k dispozici i hodnocení zpracované PRB a to jak na úrovni
jednotlivých států, tak i na úrovni celoevropské. Celkově zpráva pozitivně hodnotí všechny dosažené
výsledky a uzavírá tím, že pokud bude současná úroveň výkonnosti udržena bude toto referenční období
možno hodnotit pozitivně.
Bezpečnost - ŘLP ČR, s.p. zaujímá 10. pozici z 37 hodnocených subjektů v dosažené úrovni efektivnosti
Safety managementu. Dosažená úroveň 81 % překračuje cíl pro celé RP1, který byl stanoven na úrovni 75 %.
Kapacita - Je konstatována excelentní výkonnost v této oblasti. Cíl stanovený na úrovni 0,15 minuty
zpoždění na jeden provedený let byl překročen a skutečná zaznamenaná hodnota odpovídá úrovni 0 minut
zpoždění na provedený let. Zpráva konstatuje, že Česká republika přispívá k plnění celoevropských cílů.
Nákladová efektivita - Přes významný pokles traťového provozu (-2,01 % v porovnání se schváleným
Výkonnostním plánem) a tudíž pokles příjmů z této činnosti dokázalo ŘLP ČR, s.p. řízením nákladů dosáhnout
navýšení své ziskové marže a to z plánovaných 10,1 % na 14,0 %.
Životní prostředí – není hodnoceno na úrovni jednotlivých států, ale i zde je konstatován značný pokrok.
Hodnocení výkonnosti dosažené v hodnotící zprávě PRB pro rok 2012 tedy představuje významný úspěch
ŘLP ČR, s.p. i všech subjektů českého civilního letectví.
3
Útvar strategie
a manažerské podpory
Regulace ŘLP ČR, s.p. – RP2
Regulace pro druhé Referenční období (roky 2015 – 2019)
•Základní regulační rámec představují nařízení EK:
390/ 2013 tzv. Performance scheme)
391/ 2013 tzv. Charging scheme
•Zásadní novinky:
Plány výkonnosti musí být zpracovány na úrovni jednotlivých FABů;
Do systému výkonnosti jsou zahrnuty letištní a přibližovací služby řízení (ukazatel
nákladové efektivity může být stanoven rozhodnutím Komise od r. 2017);
Nové ukazatele výkonnosti ve všech klíčových oblastech výkonnosti (KPA);
Povinné finanční bonusy / malusy na vybrané KPI, ve výši až 1 % z obratu;
•Regulace je realizována prostřednictvím Výkonnostního plánu FAB CE, KPI / PI jsou alokovány na různé
úrovni agregace - FAB CE, státy, poskytovatelé
4
Útvar strategie
a manažerské podpory
Příprava Výkonnostního plánu pro RP2
Příprava Výkonnostního plánu – odpovědnost, hlavní milníky
Odpovědnost – je popsána v dokumentu “Developing a Common FAB CE
Reference Period II (2015-2019) - Co-ordination Procedure”
Stakeholder
Group
FCC
Definition
FAB CE Council
FPB
FAB CE Performance
Body
PRWG
Performance Working
Group
ANSPs Business Planning
Task Force
ABP
JCMACC
Joint Civil Military
Airspace Co-ordination
Committee
FLC
FAB CE Legal Committee
NSA CC
National Supervisory
Authorities Co-ordination
Committee
Performance Plan for
Represents
Established as the highest joint decision-making body for the
purposes of the implementation, operation and further
development of the FAB CE Agreement.
A State level body established in pursuant of Article 6(d) of the
FAB CE agreement, reporting directly to the FCC tasked with
the development and submission of the FAB CE performance
targets and performance plan.
A working group established under the NSA CC to develop and
implement the FAB CE Performance Plan.
FAB CE ANSP representative body authorised to submit the
inputs and co-ordinate the business plans of ANSPs and MET
service providers for all FAB CE states. In addition, the CEOC
will be included in the information flow via ABP.
Established to institutionally cover the civil-military cooperation
with respect to the FAB CE aiming at strategic co-ordination of
national ASM and airspace design policies, ATFCM processes
and civil-military cooperation of all FAB CE States.
Established and tasked by the FCC to deal with legal issues to
establish, implement FAB CE.
Established to exercise the tasks outlined in the FAB CE and
NSA Cooperation Agreements.
Tento dokument definuje jednotlivé interní stakeholdery přípravy FAB CE PP, určuje jejich povinnosti a
stanovuje závazný harmonogram.
5
Útvar strategie
a manažerské podpory
Příprava Výkonnostního plánu pro RP2
Příprava Výkonnostního plánu FAB CE je rozdělena do 4 hlavních částí:
1. Koordinační fáze (březen – květen 2013)
2. Nastavení interních cílů výkonnosti FAB CE (květen 2013 - leden 2014)
3. Příprava Výkonnostního plánu (květen 2013 to červen 2014)
4. Schválení a předložení plánu (srpen 2014 to červenec 2015)
6
Útvar strategie
a manažerské podpory
Příprava Výkonnostního plánu pro RP2
Klíčové oblasti výkonnosti a návrh cílů zpracovaný PRB pro 2 RP
PRB final proposal for Union-wide targets for RP2
EoSM: Effectiveness of Safety Management on States/NSAs/ANSPs
SAF
ENV
CAP
CEF
2015
2016
2017
2018
2019
All NSAs have achieved at least EoSM Level C in all Management Objectives (MOs) in 2019.
All ANSPs have achieved EoSM Level D in all Management Objectives (MOs) in 2019
By the end of RP2 all Regulators (NSAs)/States should be reporting ATM Overall using the RAT
methodology of severity classifications for almost all reported occurrences (i.e. 99%) (separation
Severity Classification: Application of the RAT Methodology by States/ANSPs
minima infringements, runway incursions, and ATM specific events) and provide relevant information
about the cases where ATM Overall using RAT methodology was not reported.
By the end of RP2, all ANSPs should be reporting ATM Ground using the RAT methodology for severity
classification for all (i.e. 100%) reported occurrences (separation minima infringements, runway
incursions, and ATM specific events).
KEP: The average horizontal en route flight efficiency of the last filed flight plan (%)
4,1
KEA: The average horizontal en route flight efficiency of the actual trajectory (%)
2,6
Average En-route ATFM delay
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Average determined unit cost (DUC) for en-route
Proposed DUC targets for each year (in €2009 prices)
54,21
51,95
49,51
47,07
44,76
Annual rate of DC reductions (%)
1,5
1,5
2,5
2,5
2,5
Annual % change in en-route DUC
4,1
4,2
4,7
4,9
4,9
KPA
Porovnání KPI pro první a
druhé referenční období
SAF
CAP
ENV
CEF
RP1 (2012 - 2014)
neexistuje KPI, pouze monitorované PI
stanoven závazný cíl na celoevropské úrovni (0,5
min ATFM zpoždění na provedený let)
neexistuje KPI, pouze monitorované PI
stanoven závazný cíl na celoevropské úrovni
(€57,88/€55,87/€53,92
RP2 (2015 - 2019)
EoSM: Effectiveness of Safety Management on
States/NSAs/ANSPs
Severity Classification: Application of the RAT
Methodology by States/ANSPs
Average En-route ATFM delay
KEP: The average horizontal en route flight
efficiency of the last filed flight plan (%)
KEA: The average horizontal en route flight
efficiency of the actual trajectory (%)
Proposed DUC targets for each year (in €2009
7
prices)
Útvar strategie
a manažerské podpory
Jednotkové ceny poskytovaných služeb
pro rok 2014
Cenotvorba jednotkové ceny traťové služby řízení pro rok 2014 vychází ze schváleného Výkonnostního plánu ČR, což
znamená:
•Snižovaní traťové DUR
•Jednotková cena bude při vyjádření v běžných cenách 46,15 € za přeletovou jednotku
•Traťová sazba zůstává významně pod úrovní celoevropského cíle
Letištní a přibližovací služba řízení:
•Zachování fixní ceny letištní a přibližovací služby řízení v běžných cenách
•Pokles jednotkové ceny ve stálých cenách
•Jednotková sazba bude při vyjádření v běžných cenách na úrovni 6 800 Kč za přibližovací jednotku
8
Děkuji za pozornost