Wodomierze Metron JS oraz WS

Download Report

Transcript Wodomierze Metron JS oraz WS

WODOMIERZE METRON TYPU JS i WS
87-100 Toruń
ul. Targowa 12/22
tel. (0-56) 639-25-07
fax (0-56) 639-26-33
Fabryka Zintegrowanych Systemów
Opomiarowania i Rozliczeń
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
WODOMIERZE METRON
TYPU JS
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Aktualnie produkowane przez METRON wodomierze
wirnikowe jednostrumieniowe typu JS są opracowaniami
własnymi fabryki w pełni spełniające wymagania norm
PN-ISO 4064 oraz przepisów GUM w klasie
metrologicznej A i B.
W produkcji znajdują się 4 wielkości wodomierzy typu JS:
N0,6; N1; N1,5 i N2,5 z regulacją zewnętrzną.
Każda wielkość posiada wykonanie do wody ciepłej oraz
z nadajnikami impulsów.
Rozwiązania konstrukcyjne wodomierza METRON typu
JS chronione są zastrzeżeniami wzoru użytkowego w
Urzędzie Patentowym RP.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Dopuszczalne pozycje zabudowy wodomierzy typu JS
,
max
,
,
max
max
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Wpływ pozycji zabudowy wodomierzy mieszkaniowych
na ich parametry metrologiczne
Pozycja zabudowy
Pozioma H
Pionowa V
Strumień objętości w l/h
Nazwa wodomierza
qt
qmin
JS0,6
48
12
JS1
80
20
JS1,5
120
30
JS1,5
200
50
JS0,6
60
24
JS1
100
40
JS1,5
200
60
JS2,5
250
100
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Nowe wodomierze mieszkaniowe METRON
Strumień objętości w l/h
Pozycja
zabudowy
Pozioma H
Pionowa V
Nazwa
wodomierza
JS1,5 wg ISO4064
JS1,5 Specjal
JS1 wg ISO4064
JS1 Extra Plus
JS 0,6
JS1,5 wg ISO4064
JS1,5 Specjal
JS1 wg ISO4064
JS1 Extra Plus
JS 0,6
qS
qP
3000
1500
2000
1000
1200
600
3000
1500
2000
1000
1200
600
qt
120
80
80
60
48
150
100
100
75
60
Dokładniejsze o
qmin
30
20
12
60
40
24
standard
10%
20%
30%
50%
standard
10%
20%
30%
50%
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Wykres spadków ciśnień wodomierzy JS
150
140
130
120
110
Spadek ciśnienia w kPa
100
90
80
70
100kPa – maksymalny dopuszczalny spadek ciśnienia dla
urządzeń
pomiarowych oraz elementów zaworowych
60
JS 0,6
50
JS
1,5
JS
1,0
40
30
20
10
0
Strumień objętości w l/h
30
75
120
450
750
1000
JS 2,5
0,003
0,02
0,05
0,74
2,05
JS 1,5
0,008
0,05
0,13
1,85
5,13
JS 1,0
0,018
0,11
0,29
4,05
JS 0,6
0,058
0,36
0,92
12,94
JS
2,5
1500
3000
3,64
8,19
32,76
9,11
20,50
82,00
11,25
20,00
45,00
180,00
35,94
63,89
143,75
575,00
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
WODOMIERZE METRON
TYPU WS
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Podobnie jak wodomierze METRON typu JS, także
wodomierze typu WS są opracowaniami własnymi
fabryki w pełni spełniające wymagania norm PN-ISO
4064 oraz przepisów GUM w klasie metrologicznej B.
Rozwiązanie konstrukcyjne wodomierza METRON
typu WS chronione jest zastrzeżeniami wzoru
użytkowego w Urzędzie Patentowym RP.
Na dzień dzisiejszy fabryka produkuje 6 wielkości
wodomierzy WS - N1,5; N2,5; N3,5; N6; N10 i N15.
Każda wielkość posiada 3 podstawowe odmiany, w
tym do wody gorącej oraz z nadajnikami impulsów.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
ZALETY WODOMIERZY
METRON TYPU JS i WS
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Unikalne rozwiązania konstrukcyjne łożysk wirnika
W wodomierzach METRON typu JS i WS zastosowano
unikalne rozwiązania łożysk wirnika, chronione
zastrzeżeniami UP RP, w oparciu o zastosowanie stali
kwasodpornej oraz kamieni łożyskowych, odpornych na
korozję i ścieranie. Powyższe rozwiązania gwarantują:
F
wysoką trwałość eksploatacyjną wodomierzy;
F
wysoką czułość, rejestracją przecieków i małych
poborów wody;
F
zwiększoną odporność na twardą wodę,
zanieczyszczenia wody drobinami piasku itp.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Zabezpieczenie ograniczające skutki zamarznięcia
wody w wodomierzu
Specjalne odmiany (02 i 42) wodomierzy METRON typu
JS i WS posiadają zabezpieczenie ograniczające skutki
zamarznięcia wody w instalacji wodociągowej.
W przypadku zamarznięcia wody w instalacji
wodociągowej, w wodomierzu ulega pęknięciu (zjawisko
karbu) specjalny pierścień, oddzielający moduł
pomiarowy od zespołu liczydła, dzięki czemu pozostałe
zespoły i części wodomierza nie ulegają uszkodzeniu.
Wodomierz,
po
wymianie
pierścienia
oraz
zalegalizowaniu wg obowiązującej procedury nadaje się
do dalszej eksploatacji.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Zabezpieczenie przed zewnętrznym polem
magnetycznym
Sprzęgło magnetyczne wodomierzy METRON typu JS i
WS zabezpieczone jest przed oddziaływaniem
zewnętrznego
pola
magnetycznego
specjalnym
ekranem
umieszczonym w obszarze magnesów
sprzęgła magnetycznego w płycie uszczelniającej.
Rozwiązanie konstrukcyjne zabezpieczenia przed
zewnętrznym polem magnetycznym chronione jest
zastrzeżeniami UP RP.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Wzmocnione łożyskowanie wodomierzy do
wody gorącej
W wodomierzach METRON typu WS i JS do
wody gorącej oraz w przetwornikach przepływu
do ciepłomierzy zastosowano wzmocnione
łożyskowane oparte na węglikach spiekanych,
gwarantując tym samym wysoką trwałość
eksploatacyjną,
np.:
w
zastosowaniu
wodomierzy w obwodach cyrkulacyjnych wody
ciepłej oraz w instalacjach ciepłowniczych.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Możliwość montażu nadajnika impulsów
podczas eksploatacji wodomierza
W wodomierzach METRON typu JS i WS odm.
17 do wody zimnej oraz JS odm. 18 do wody
ciepłej istnieje możliwość montażu nadajników
impulsów podczas ich eksploatacji.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Odporność na zaparowanie liczydła wodomierza
W wodomierzach METRON typu JS i WS zastosowano
rozwiązania
konstrukcyjne
zapewniające
hermetyczność ich liczydeł, gwarantując tym samym ich
odporność na zaparowanie.
Pełna zamienność części, łatwość napraw i regulacji
Dzięki zastosowaniu w wodomierzach METRON typu
JS i WS budowy modułowej oraz własnym
rozwiązaniom
konstrukcyjnym
wodomierze
charakteryzują się pełną zamiennością części oraz
łatwością napraw i regulacji podczas ich legalizacji.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
ARMATURA DO ZABUDOWY
WODOMIERZY METRON
TYPU JS i WS
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Wyposażenie dodatkowe do zabudowy wodomierzy w instalacjach
wodociągowych
METRON oferuje dodatkowe wyposażenie, niezbędne do prawidłowej
eksploatacji wodomierzy i zalecane do stosowania w ich dokumentacji
techniczno-ruchomej. Do tego wyposażenia należy zaliczyć:
F
łączniki redukcyjne DN15 ułatwiające montaż wodomierzy w trudno
dostępnych miejscach mieszkaniowych instalacji sanitarnych, a także
ograniczających wpływ naprężeń od innych elementów rurociągu podczas
eksploatacji wodomierza - patrz Katalog wyrobów METRON;
F
standardowe elementy złączne: łączniki, przedłużacze standardowe,
przedłużacze redukcyjne, uszczelki, nakrętki do wszystkich wielkości
produkowanych wodomierzy - patrz Katalog wyrobów METRON;
F
zawory zwrotne kulowe do wodomierzy typu JS- patrz Katalog wyrobów
METRON;
F
zawory zwrotne grzybkowe do wodomierzy typu WS (z możliwością
montażu bezpośrednio w króćcu wodomierza) - patrz Katalog wyrobów
METRON;
F
zwory przelotowe kulowe;
F
osadniki - patrz Katalog wyrobów METRON;
F
konsole i studzienki wodomierzowe
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
WYMAGANIA DOTYCZĄCE
ZABUDOWY WODOMIERZY
METRON TYPU JS i WS
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń




Miejsce wbudowania wodomierza powinno być łatwo dostępne dla
montażu i demontażu, obsługi, konserwacji oraz odczytu jego
wskazań.
Wodomierze mieszkaniowe zaleca się montować w szybach
instalacyjnych (w łazienkach, wc lub kuchniach). Dopuszcza się
instalowanie wodomierza w miejscu zamykanym jeżeli po jego
otwarciu bezpośredni stan wskazań liczydła będzie mógł być
odczytany bez utrudnień.
Miejsce wbudowania wodomierza mieszkaniowego na klatce
schodowej powinno być zabezpieczone przed możliwością dostępu
osób niepowołanych.
Wodomierze nie powinny być narażone na uderzenia lub wibracje
pracujących w pobliżu urządzeń oraz zalanie wodą i korozyjne
działanie środowiska zewnętrznego. Temperatura w miejscu
wbudowania wodomierza nie powinna być niższa niż 4oC.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

Sposób wbudowania wodomierza w instalację powinien uniemożliwić
pobór wody przed wodomierzem.

Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien
być zgodny z kierunkiem przepływu wody przez wodomierz.

Przewody przed i za wodomierzem powinny być ukształtowane w
sposób zapewniający całkowite wypełnienie przewodu woda oraz
uniemożliwiający gromadzenie się powietrza przed miejscem i w
miejscu wbudowania wodomierza (patrząc zgodnie z kierunkiem
przepływu wody).

W przewodzie ciepłej wody, w który wbudowano wodomierz, nie
może występować cyrkulacja wody.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń



Przed wodomierzem, po stronie dopływowej (patrząc
zgodnie z kierunkiem przepływu wody) należy zainstalować
armaturę odcinającą np. zawór kulowy czy też prosty.
Dodatkowo w celu uniknięcia cofania się stanu liczydła
wodomierza na skutek przepływów wstecznych które mogą
występować w instalacji zaleca się stosowanie łącznika z
wbudowanym zaworem zwrotnym.
Za wodomierzem po stronie odpływowej zaleca się
stosowanie łącznika redukcyjnego,np.: typu ŁR produkcji
METRON gwarantującego uproszczenie prac montażowych
oraz ograniczenie oddziaływania na wodomierz naprężeń
pochodzących od innych elementów zestawu i rurociągu.
W przypadku instalacji trudnodostępnych w mieszkaniach
dopuszcza się stosowanie za wodomierzem przewodu
elastycznego.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być
wykonane współosiowo (dopuszczalna odchyłka ±5mm) jako
odcinki proste, których długość powinna być nie mniejsza
niż:
- przed wodomierzem, odcinek L > 5 Dr ( Dr – średnica
przewodu);
- za wodomierzem, odcinek L > 3 Dr.

Dla wodomierzy mieszkaniowych DN15 (JS0,6; 1 i 1,5)
warunek uznaje się za spełniony jeśli wodomierz zostanie
wbudowany z wykorzystaniem łączników będących w
wyposażeniu dodatkowym wodomierza (długość łącznika
uznaje się za wymagany odcinek prosty przed i za
wodomierzem).
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Zalecane sposoby zabudowy wodomierzy
mieszkaniowych i domowych
1
9
5
3
4
3
1 - Wodomierz typu JS
3 - Zawór kulowy
4 - Rura o średnicy Dr
5 - Łącznik standardowy lub redukcyjny
9 - Łącznik z zaworem zwrotnym
4
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Zalecane sposoby zabudowy wodomierzy
mieszkaniowych
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Zalecane zabezpieczenie przyłącza wodomierzowego
1
7
5
3
4
2
7
3
4
1
2
3
4
5
7
- Wodomierz JS
- Łącznik standardowy lub specjalny
- Zawór kulowy
- Rura o średnicy Dr
- Łącznik standardowy lub redukcyjny
- Plomba
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Zalecany sposób zabudowy wodomierzy domowych w
specjalnej konsoli
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
ROZRUCH WODOMIERZY
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

Po zainstalowaniu wodomierza w danym przyłączu, w celu
odpowietrzenia danego zestawu wodomierzowego do
przewodu wodociągowego należy powoli wprowadzać
wodę po uprzednim otwarciu punktów czerpalnych poprzez
powolne odkręcenie danego zaworu docinającego przed
wodomierzem.
Uwaga: Nagłe otwarcie zaworu odcinającego przed
wodomierzem bez wcześniejszego otwarcia punktów
czerpalnych może uszkodzić wodomierz w wyniku
uderzenia sprężonego powietrza.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń



Podczas odpowietrzania danego zestawu
wodomierzowego powinien on zachować całkowitą
szczelność i wytrzymać ciśnienie robocze panujące w
przewodach wodociągowych.
W czasie przepływu wody wskazówki liczydła wodomierza
powinny obracać się zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.
Po odpowietrzeniu przewodów połączeniowych i danego
zestawu wodomierzowego oraz po sprawdzeniu jego
szczelności wodomierz powinien pozostać napełniony
wodą.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Po zakończeniu uruchamiania wodomierzy w danym
budynku lub mieszkaniu, etc. należy przedstawić je do
odbioru technicznego przez przedstawiciela instytucji
odpowiedzialnej za eksploatację instalacji wodociągowej:
- dla wodomierzy mieszkaniowych - np.: Administracji
Osiedla,
- dla wodomierzy domowych - Zakładu Wodociągowego
wg ustalonej przez daną instytucję procedury.
Po odbiorze technicznym każdy zestaw wodomierzowy
powinien być opatrzony plombą zabezpieczającą instytucji
odpowiedzialnej za eksploatację instalacji wodociągowej,
np.: Administracji Osiedla.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
WYMAGANIA DOTYCZĄCE
EKSPLOATACJI WODOMIERZY
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń




W trakcie użytkowania wodomierza zawór odcinający (lub
armatura zaporowa) umieszczony przed wodomierzem powinien
być całkowicie otwarty.
Podczas pracy wodomierz powinien być całkowicie napełniony
wodą.
Eksploatacja wodomierza dowolnego typu przy maksymalnym
strumieniu objętości qs, określonym przez producenta w danych
katalogowych nie powinna przekraczać 1 godziny w ciągu doby.
Podczas użytkowania wodomierza niedopuszczalne są
uderzenia hydrodynamiczne w przewodach rurociągu oraz
wibracje, mające bezpośredni wpływ na niestabilność
charakterystyki metrologicznej wodomierza oraz jego trwałość.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń





W trakcie użytkowania wodomierza zaleca się dokonywać
okresowych, min 2 razy w roku przeglądów technicznych
(np.: podczas odczytów inkasenckich) polegających na:
sprawdzeniu, czy w obrębie zestawu wodomierzowego
nie ma przecieków,
sprawdzeniu, czy po otwarciu punktu czerpalnego
obracają się wskazówki liczydła wodomierza,
oczyszczeniu osłony liczydła wodomierza,
sprawdzeniu stanu plomb legalizacyjnych i
użytkownika.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
ZUŻYCIE EKSPLOATCYJNE
WODOMIERZY
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Zawartość niektórych składników takich jak wapno, żelazo,
mangan oraz zanieczyszczenia mechaniczne mają
decydujący wpływ na stabilność charakterystyki
metrologicznej wodomierzy w okresie eksploatacji,
powodując w czasie pogorszenie błędu pomiarowego
przy małych poborach wody.
Podczas eksploatacji wodomierzy różnice pomiędzy
wskazaniami wodomierzy domowych, na podstawie których
następują rozliczenia z dostawcą, a sumą wskazań
wodomierzy mieszkaniowych stale się pogłębia.
Znane są przypadki, gdzie po 6 latach eksploatacji
wodomierzy mieszkaniowych ww. różnice przekraczając
-30%, doprowadzając do ogromnych strat finansowych
użytkowników wodomierzy.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Nazwa parametru
Zużycie
eksploatacyjne
Błąd pomiaru
JS
WS
JS
WS
plus
x
-
Uderzenia
hydrodynamiczne
minus
x
-
Temperatura wody
minus
Ciśnienie
-
Pulsacje przepływu
-
Nagłe zwiększenie
strumienia objętości
plus
Zapowietrzenie instalacji
wodociągowej
plus
x
x
minus
x
-
Zawirowania przepływu
-
Nierównomierny przepływ
plus
-
-
Przepływ wsteczny
plus
-
-
-
-
-
Zwiększona lepkość wody
plus
Piasek
minus
-
x
x
Włókna
minus
-
x
-
x
x
Ciała stałe
- - nie ma wpływu
x – zwiększone zużycie
minus
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
LEGALIZACJA PONOWNA
WODOMIERZY
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

Jedyną gwarancją zachowania
rzetelności rozliczeń zużycia wody
jest bezwzględne przestrzeganie
wymaganych przepisami GUM
terminów legalizacji:
- 61 miesięcy – dla wodomierzy
do wody zimnej o nominalnym
strumieniu objętości qp10m3/h
- 49 miesięcy – dla wodomierzy
do wody ciepłej lub gorącej o
nominalnym strumieniu objętości
qp 10m3/h
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń



Dla ciągłości rozliczeń zużycia wody wodomierz z
wygasłą cechą legalizacyjną należy wymienić na
wodomierz z ważną cechą – nowy lub odnowiony.
Wodomierz z wygasłą cechą legalizacyjną jeśli
uzasadnione to będzie ekonomicznie można
poddać przeglądowi, naprawie oraz na końcu
przedstawić do ponownej legalizacji.
W celu poprawy bilansu zużycia wody w
spółdzielczości mieszkaniowej wydaje się zasadne
wymieniać wodomierze z wygasłą cechą
legalizacyjną na wodomierze nowe, o większej
dokładności pomiaru.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Jakie rozwiązanie proponuje METRON?
Wymiana wodomierzy
kwalifikowanych do ponownej
legalizacji na wodomierze nowe i/lub
zregenerowane.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Recycling wodomierzy
Linia technologiczna
w METRONIE
ISO 9001
Nowy wodomierz.
Centrum
Dystrybucji
Zysk
d o 3 0%
3 lata
Ponowna
legalizacja
gwarancji
Wodomierz
wyeksploatowany,
brudny,
zardzewiały,...
5 lat pracy w warunkach
eksploatacyjnych
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Specjalna oferta serwisowa
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Jakie korzyści wynikają ze specjalnej oferty
serwisowej ?




Dokładniejszy pomiar zużycia wody.
Montaż wodomierzy przystosowanych do
zdalnych odczytów.
Zmniejszenie rozbieżności pomiędzy sumą
wskazań wodomierzy mieszkaniowych, a
wskazaniami wodomierzy domowych.
Gwarancje serwisowe w okresie
międzylegalizacyjnym.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Nasza oferta to także ochrona środowiska

Przetwarzanie zużytych części wodomierzy i ich
neutralizacja, zgodnie z filozofią ochrony
środowiska.

Ograniczenie emisji szkodliwych substancji.

Oszczędność wartościowych surowców.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Warunkiem sukcesu jest ...

Profesjonalne zarządzanie gospodarką
wodomierzową poprzez rachunek ekonomiczny w
zakresie:
- ewidencji i eksploatacji wodomierzy,
- organizacji rozliczeń zużycia wody,
- przestrzegania okresów legalizacji ponownej
wodomierzy
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Ponadto od 2001r. proponujemy
szeroki zakres usług w zakresie
gospodarki wodomierzowej !!!
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
SYSTEMY ZDALNYCH ODCZYTÓW
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
System zdalnego odczytu
wskazań wodomierzy
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
SYSTEM UZO WM
Budynek wielomieszkaniowy
M3, M4, M5 - umowna kategoria wielkoœci mieszkania
M5
II piêtro
M5
M3
M3
I piêtro
M4
M3
M3
Parter
M4
- Wodomierze mieszkaniowe z nadajnikami impulsów
dla wody zimnej i ciep³ej
- Elektroniczny licznik wskazañ wodomierzy zainstalowanych
w ró¿nych mieszkaniach budynku
- Przewody po³¹czeniowe
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Mieszkania
WODOMIERZE Z NADAJNIKAMI IMPULSÓW
System UZO WM
Z£¥CZKI
PRZEWÓD PO£¥CZENIOWY - max. 50 m
schemat strukturalny
Woda zimna
Woda ciep³a
KLATKA SCHODOWA, KORYTARZ itp.
Konwerter optyczny
PSION LZ64
- do uruchamiania licznika
- do odczytu inkasenckiego
LICZNIK ELEKTRONICZNY
- WM
Interfejs Comms Link
BUDYNEK ADMINISTRACJI OSIEDLA itp.
KOMPUTER PC
Interfejs Comms Link
PSION LZ64
- do transmisji danych z liczników
do komputera PC
- Bezprzewodowa transmisja danych
- Przewodowa transmisja danych
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Zintegrowany system odczytu
danych drogą radiową
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń