Sisejulgeolekuvaldkonna tipp- ja keskastmejuhtide arengutoe

download report

Transcript Sisejulgeolekuvaldkonna tipp- ja keskastmejuhtide arengutoe

Sisejulgeolekuvaldkonna riigiasutuste personalijuhtide teabepäev Murastes 12.9.12
Projekti
„Sisejulgeolekuvaldkonna tipp- ja
keskastmejuhtide arengutoe loomine
ja rakendamine 2012-2013“ tutvustus
Aare Kasemets (SKA, PAO) koostöös Eela Velströmi (SiM), Elina Siimoni (SiM),
Martin Tiidelepa (OptiPartnerid) ja Tanel Oppiga (SKA, Täiendkoolituskeskus)
Lisainfo: http://www.sisekaitse.ee/teadus/sikaro/
ESF-i & SiM-i projekti mõjueesmärk:
Sisejulgeolekuvaldkonna (SJV) organisatsioonide juhtimiskvaliteedi
arengutoe ja koordineeritud jätkusuutliku inimvara juhtimise abil
kasvab SJV organisatsioonide koostöövõimekus Eesti
turvalisuspoliitika ja Euroopa Liidu sisejulgeolekustrateegia
väljakutsetele vastamiseks.
Põhjused. Sisejulgeolekuvaldkond (SJV) hõlmab endas mitmeid erinevaid
riigiasutusi (vt joonis), kelle ühised jõupingutused on olulised turvalisema
Eesti ühiskonna hoidmiseks/kujundamiseks, sh Riigikogus kinnitatud
„Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015“ seatud eesmärkide
saavutamiseks (sh näiteks: „arendatakse sisejulgeoleku organisatsiooni
lähtudes tegevusvaldkonnas toimuvatest muudatustest ja uutest riskidest ning
kuluefektiivsuse suurendamise vajadusest“).
Projekti periood: esmased tulemused on vaja saavutada 2013.a septembriks
Mis SJV koostööasutusi projekt hõlmab?
Politsei- ja Piirivalveamet (PPA)*
Ühendhäirekeskus (ÜHK)*
Päästeamet (PÄA)*
Siseministeerium*
§§§
(turvalisuspoliitika hoidja)
SMIT*
Kaitsepolitseiamet (KAPO)*
Sisekaitseakadeemia (SKA)*
Justiitsministeerium*
(kriminaalpoliitika hoidja)
§§§
Vanglateenitus*
Rahandus-ministeerium*
§§§
Vanglate os.*
Eesti Vabariigi turvalisus- ja
kriminaalpoliitikad, Euroopa
Liidu sisejulgeolekustrateegia jm
ühisstrateegiad
Prokuratuur
Teised riigiasutused: sh MKM;
SoM, HTM, PõM, VäM, KaM,
Rk jt
§§§
Eesti Maksu- ja Tolliamet (EMTA)*
Keskkonna-ministeerium
§§§
Keskkonnainspektsioon (KKI)
*SJV inimvara juhtimise
arendusprogramm 11.2011+
Projekti tegevused:
6.2012-09.2013
Jätkutegevused 2014+
A.Kasemets 18.8.2012
Sisejulgeolekuvaldkonda (SJV) määratletakse projektis joonisel esitatud riigiasutuste ja nende arengudokumentides ja
õigusaktides sätestatud ülesannete kaudu. Projekti kaasatud riigiasutustes (*märgitud tärniga) töötab u 14 000 töötajat,
sh Siseministeeriumi valitsemisalas u 10 000 töötajat ja neist omakorda on tipp- ja keskastmejuhte umbes 480
Taotlejad ja koostööpartnerid
ESF-i haldusmeetme projekt (juuni 2012-september 2013)
Taotleja: Siseministeerium (projekti juht Eela Velström)
Partnerid:
Politsei-ja Piirivalveamet
Päästeamet
Sisekaitseakadeemia
Projektis osalevad juriidilised isikud
Justiitsministeerium (vanglateenistus)
Kaitsepolitseiamet
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT)
Juhtimine ja koostöövõrgustik
• Projekti käivitusrühm – Eela Velström (juht), Martin
Tiidelepp, Elina Siimon, Tanel Oppi ja Aare Kasemets
• Projekti juhtrühm – SIKARO võrgustiku personalijuhid
(sh SiM, PPA, PÄA, JuM-VT, EMTA, SMIT, KAPO, SKA)
• Ekspertrühm: kaasatud valdkonnajuhid-praktikud
• SIKARO* programmi haldusnõukogu – SJV kolm
asekantslerit (sh SiM; JuM, RaM) ja SKA rektor Lauri
Tabur – laiendatud koosseisus ka kõik SIKARO
võrgustiku ametite juhid.
* SIKARO = Sisejulgeolekuvaldkonna karjääri- ja rotatsioonisüsteem,
vt lisaks : http://www.sisekaitse.ee/teadus/sikaro/
Põhiprobleemid,
mis vajad koostööd ja lahendusi
 Eesti SJV riigiasutuste juhtide kvalifikatsiooni arendustegevused
on killustatud ja ainult vähesel määral koordineeritud;
 SJV juhtidel on raskusi Eesti turvalisuspoliitika ning EL
sisejulgeolekustrateegia eesmärkide saavutamise ja uutele
väljakutsetele vastamisega, koostöövõimekust võib hinnata
madalaks (valitseb „silotorni tüüpi“ inimvara juhtimine);
 Puudub selge ülevaade Eesti SJV juhtide sihtrühmadest, nende
tänasest kvalifikatsioonist, arenguvajadustest ja teiste riikide SJV
juhtide kompetentsimudelitest, samuti kui suur on lõhe SJV
juhtide kompetentsi ja strateegiliste juhtimise eesmärkide vahel.
 Riigikantselei tippjuhtide kompetentsimudel „ei tööta praktikas“
Projektijuhi* kolm küsimust
Arengutugi aitab juhtidel vastata kolmele küsimusele:
• Millised on sisejulgeolekuvaldkonna tipp- ja keskastmejuhtide juhtimiskompetentside kirjeldused ja nõuded ehk
mida minult juhina oodatakse?
• Milline juht ma olen? Millised on minu tugevused,
nõrkused ja arenguvajadused?
• Kuidas saada paremaks juhiks? (sh kasutades
arengutoe töövahendeid ja soovitusi – kirjandus, e-õpe,
juhtimiskoolitused, mentorlus, e-vidinad jpm)
*Eela Velströmi mõtted vabas vormis (28.august ja 12.september, 2012)
Projekti vahe-eesmärgid / meetmed
Sisejulgeolekuvaldkonna organisatsioonide juhtimiskvaliteedi
arengutoe (arendusmeetme) kujundamise 2 vahe-eesmärki:
VE1: SJV riigiasutuste tipp- ja keskastmejuhtide arendusmeetme
loomine juhtimiskvaliteedi süsteemseks ja jätkusuutlikuks
parendamiseks.. (sh kontseptsioon, eesmärkide+kompetentside
kaardistus, koolituskavad jm)
VE2: SJV asutuste tipp- ja keskastmejuhtide arengutoe
rakendamine sisejulgeoleku … vajadusi arvestavate koolitusarendusprogrammide väljatöötamises ja pilootkoolituste tulemuste
hindamises.
NB! VE-de 1-2 saavutamiseks kavandatud tegevused on taotluses. Lisainfo
kodulehelt või algatusrühma liikmetelt, sh [email protected]
2012: mõned tehtud ja lähikuude tegevused
• ESF-i projekti saamine (06.2012); projekti algatusrühma ja
juhtrühma koosolekud (5), tegevuskava täpsustamine jätkub…
• Töötekst: „Sisejulgeolekupoliitika arengustrateegiad ja analüüsid
juhtide arengutoe kujundamise sisendinfona. Valik Eesti ja
Euroopa Liidu tasandi allikaid.“ (39 lk, 24.aug.) – Aare ja Tanel
• SIKARO infopäev, laiema ringi teavitus (12.sept) – Eela, Elinad jt
-------- september-oktoober-november 2012--------------
• Täpsustatud tegevuskava SIKARO haldusnõukogus – Eela
• Intervjuud juhtidega, arengutoe vajaduste täpsustamine – Martin
• Koolitus/seminar valikute aruteluks (juhtrühm, eksperdid - 3.okt)
• SKA teadus-arenduskonverentsi i-juhtide töötuba (21.nov) ….
Projekti tegevuskava esialgne joonis
Küsimused SIKARO võrgustiku
personali- ja koolitusjuhtidele
• Milline võiks olla SJV tipp- ja keskastmejuhtide inimeste
juhtimisega seotud kvalifikatsiooninäitajate (indikaatorite)
loend?
• Ja kuidas neid näitajaid mõõta (nt personaliarvestus, küsitlus,
arenguvestlused, arengukavades taotletud tulemused)?
• Millised juhtide kvalifikatsiooninäitajad on olulised
personaliosakondade jaoks, sh tõhusa koostöö tegemiseks
sisu- ja personaliüksuste vahel?
• Milliste näitajate alusel ja kuidas mõõta/hinnata personaliosakondade ja –juhtide tulemuslikkust organisatsiooni
eesmärkide (nt TP 2008-15, VAAK 2011-14) saavutamisel?
Eesti avaliku sektori tippjuhtide üldine
kompetentsimudel (lähtekoht: võimekus)
Allikas: Riigikantselei http://valitsus.ee/et/riigikantselei/avaliku-teenistusetippjuhid/Tippjuhtide-hindamine-ja-arendamine/kompetentsimudel, täiendanud AareK
Projekti seos SIKARO programmiga 1
Projekti üldeesmärk haakub SIKARO (=SJV karjääri- ja rotatsioonisüsteem) programmi
mõjueesmärgiga: tagada riskiühiskonna tingimustes Eesti ja Euroopa Liidu
sisejulgeolekualaste strateegiadokumentide eesmärkide (taotletud mõjude)
saavutamiseks vajalik haldusvõimekus inimvara juhtimise süsteemis.
Programm/projekt on seotud inimvara haldamise probleemidega sisejulgeolekuvaldkonnas:
1. sisejulgeolekupoliitikat hõlmavates arengukavades ei ole kolme ministeeriumi
valitsemisala sisejulgeolekuasutuste inimvara juhtimine piisavalt koordineeritud;
2. probleeme saab taandada kohase koolitus-, karjääri- ja rotatsioonisüsteemi puudumisega
seotud strateegilise juhtimise kitsaskohtadele, mis asutuste siseselt väljendub sageli
kvalifikatsiooni, palga ja edutamise/auastme pinnalt tõusnud vastuoludes;
3. Tõhusa kulupõhise koostöö puudumine on sisejulgeolekupoliitikas üks põhiprobleeme,
mis takistab valdkonnaüleste personaliotsuste planeerimist keskpikas perspektiivis;
Kirjeldatud probleemide kumuleerumisel ei suuda sisejulgeolekuvaldkond tervikliku/ühtse
institutsioonina toimida, millega kaasnevad täiendavad halduskulud ja kompetentse
isikkoosseisu väljalangemine. Viimane omakorda halvendab avaliku teenuse osutamist ja
vähendab kodanike turvatunnet.
Seos SIKARO-ga 2
• SIKARO programmi abil on aastaks 2014 kavas saavutada:
1. On rakendunud sisejulgeolekuvaldkonna teenistujate (sh
juhtide!) ühtsed baaskompetentsid, mis hõlbustavad baas-,
täiend- ja ümberõppe kavandamist ning tööalase karjääri
planeerimist (sh ühest sisejulgeolekuasutustest teise tööle
siirdumise korral või süsteemi sisenemisel teistelt kutsealadelt);
2. SIKARO rakenduskavade ühise koostamise käigus paraneb
sisejulgeolekuasutuste inimvara alane koostöö;
3. SIKARO rakendamine tagab kulutõhusa ja jätkusuutliku SJV
institutsionaalse toimimise, sh strateegiadokumentide „rulluva“
uuendamise raames toimiv eel-, vahe- ja järelhindamise
süsteem tagab SIKARO regulaarse ajakohastamise 2014+
SIKARO juhtrühm ja abijõud
Fotol vasakult paremale: Aare Kasemets (SKA, PAO), Evelin Stamm (JuM, VT), Elina Siimon
(SiM), Maarika Terep (PPA), Eela Velström (SiM), tema taga istub Kerli Jõgi (EMTA), Aivi Sirp
(PÄA), Elina Orumaa (SKA, PAO), tema taga seisab Tanel Oppi (SKA, ATAK/TõK) ja Oliver
Pagel (SKA, PAO). Aeg: 12.09.2012, koht: SKA PPK, Muraste auditoorium „Seitsmes taevas“