rekultivace-krajiny-po-tezbe-uhli

Download Report

Transcript rekultivace-krajiny-po-tezbe-uhli

Rekultivace krajiny po těžbě uhlí

Daniel Skrzeczek

• • • • • • • • • • Úvod Definice Těžba uhlí Technická rekultivace Biologická rekultivace Zemědělská rekultivace Lesnická rekultivace Vodohospodářská rekultivace Rekreační rekultivace Přírodě blízká rekultivace

Obsah

Úvod

• Rekultivace je souhrn zásahů, které mají zahladit nežádoucí antropogenní zásahy do krajiny . • antropogenní = vliv na prostředí činností člověka • • Nejčastěji je předmětem rekultivace území postižené těžbou nerostných surovin Výsledkem rekultivace může být přeměna vytěžených ploch na pole a lesy, vybudování rekreačního zázemí.

• Rekultivace území dotčeného těžbou hnědého uhlí představuje dlouhodobý, po technické i biologické stránce složitý proces.

Rekultivovaná krajina je výsledkem nejen konkrétních činností, ale zejména legislativních podmínek, aplikace znalostí a v neposlední řadě i dostatku finančních prostředků.

Některé definice rekultivace

• • • • • Navrácení těžbou postižených pozemků k původním účelům Aktivní obnova a tvorba původního fondu v oblasti devastované průmyslovou činností Obnova přírodního prostředí a odstranění následků nevhodných lidských činností Řízený proces obnovy krajiny postižené těžební činností Obnova těžbou poškozené krajiny

Hnědouhelný důl

Černouhelný důl

Halda

• Je velká hromada více méně sypkého materiálu (hlušiny), který vzniká jako odpad při těžbě různých nerostných surovin.

Halda

Halda v severních Čechách lom Bílina

Technická rekultivace

• • • • • Cílem technické rekultivace je vymodelování nového terénu . Těžební sloje či patra se zavážejí, začnou se izolovat místa pro vodohospodářské rekultivace, začne se modelovat terén.

Práce zahrnují přesun zemin, ukládání, rozprostírání, hutnění, navezení skrývkové ornice . Již v této fázi je třeba znát pozdější využití terénu. Znalost terénu má vliv na volbu hornin , kterými se budou zavážet jednotlivé části. Modelování profilu terénu je náročná a nákladná činnost. Plánovači musí počítat s tím, že navezený materiál ještě dlouhá léta pracuje, sedá a pohybuje se.

Technická rekultivace

Biologická rekultivace

• • • Po vytvoření terénu nastupuje biotechnická etapa, která má za úkol nové území oživit. Tato fáze zahrnuje úpravu fyzikálních a chemických vlastností půd.

Navazují agrotechnická opatření (kypření, smykování, válcování) a pěstování vhodných plodin. Na polích začíná běžet speciální osevní cyklus s cílem zúrodnit půdu

Zemědělská rekultivace

• • V procesu zemědělské rekultivace se zakládají pole, louky, vinice nebo sady. Začíná se návozem a rozprostřením organické hmoty.

Následuje orba, vláčení, smykování, setí přípravných plodin, jejich zaorání, hnojení a následuje již pěstování cílových plodin nebo zatravnění.

Zemědělská rekultivace

Lesnická rekultivace

• • • Výsledkem lesnické rekultivace je vznik nových lesů. Z ekologického hlediska by se měly vysazovat různé druhy a geograficky původních dřevin. V praxi se v naprosté většině však jedná o výsadbu monokultur, někdy jsou vysazovány i nepůvodní či dokonce invazní druhy.

• • Monokultura = rozsáhlé porosty jednoho druhu kulturní rostliny Invazivní druh = druh, který se přizpůsobil místním podmínkám

Lesnická rekultivace

Vodohospodářská rekultivace

• • Spočívá v zakládání rybníků, přehrad, mokřadů a dalších vodních ploch.

Je vhodné zařadit tyto nově vzniklé vodní plochy do protipovodňové ochrany území.

Vodohospodářská rekultivace

Mostecké jezero u města Most - před napuštěním 2009

Rekreační rekultivace

• Je budování rekreačních oblastí, golfových hřišť, letišť atd. Často se centrem rekreační oblasti stane rekultivované jezero .

Rekreační rekultivace

Mostecké jezero u města Most - po napuštění 2012

Přírodě blízká rekultivace

• • • Krajina musí být ekologicky vyvážená, za nejúčinnější stabilizační prvky je považována výsadba lesů, parků, lesoparků a vodních ploch.

Podstatou přírodě blízkých rekultivací je ponechání průběhu přirozeného rozrůstání. Místo nákladně vytvářeného a udržovaného rekreačního lesa či lesoparku pak může vznikat „nová divočina“. Krajina ovšem podléhá nadále rozrůstání; pokud je požadováno zakonzervovat určitou fázi vývoje ekosystému, jsou i zde nutné pravidelné lidské zásahy jako je odstraňování dřevin, ruderálních a invazních druhů, obnova zarůstajících tůní apod.

• Ruderální a invazivní druhy = je přírodní společenstvo, které vzniklo v prostředí výrazně pozměněné člověkem

Děkuji za pozornost

• Odkazy • • • Literatura http://www.zelenezpravy.cz/rekultivace/ http://cs.wikipedia.org/wiki/Rekultivace • • http://www.czechcoal.cz/cs/profil/skupina/rekultivace.html

http://www.rekka.cz/reference-biologicka-rekultivace-2.html

• Odkazy • Foto • • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ressl_%2B_rekultivace.JPG

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lake_most.JPG

• • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:19.8.12_Hnevin_Mostecke_jezero.JPG

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-S0628 0005,_Tagebau_Espenhain,_Meliorationsarbeiten.jpg

• • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sd-bilina.9.08.JPG

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Navy_111212-M-IS773 039_Heavy_equipment_operators_with_the_11th_Marine_Expeditionary_Unit%27s_(11th_MEU)_logistics_combat _element_move_rocks_and_d.jpg

• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bateswood_Opencast_coal_site_1983_(5)_-_geograph.org.uk_ _812403.jpg

• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_Diamond,_WA_-_museum_-_simulated_mine_entrance.jpg