Prezentacja po warsztatach K.P RPO_3.10.2013

download report

Transcript Prezentacja po warsztatach K.P RPO_3.10.2013

Wnioski po warsztatach
Ewaluacja ex-ante projektu
regionalnego programu operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020
spotkanie Grupy roboczej wspierającej przygotowanie K-P RPO na lata
2014-2020 z udziałem Zespołu ds. programowania przyszłej perspektywy
finansowej UE na lata 2014-2020
3 października 2013 , Toruń
1
Oś priorytetowa 1. Budowa innowacyjności
regionu poprzez działalność B+R
przedsiębiorstw
Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa:
 wyłącznie w zakresie wielkości nakładów na działalność
B+R
 Brak opisu PI 1.1 Wzmacnianie infrastruktury badań i
innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia
doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie
ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w
interesie Europy (przypisana alokacja 19 mln euro)
Analiza SWOT:
 Brak
Oś priorytetowa 1. Budowa innowacyjności
regionu poprzez działalność B+R
przedsiębiorstw – c.d.
Problemy/potrzeby opisane na potrzebę warsztatów przez ewaluatora:
 Niskie nakłady na działalność innowacyjną, w tym B+R
 Niska innowacyjność firm sektora MSP
 Niska liczba wdrożeń, patentów, licencji
 Niskie wykorzystanie jednostek otoczenia biznesu
 Mała liczba powiązań sieciowych w ramach RSI
 Słabe powiązania gospodarki ze sferą nauki
- Zasadne jest wskazanie specyfiki regionu, co jest głównym problem w tym obszarze?
Problemy/potrzeby wskazane przez uczestników warsztatów:
 Nieznajomość prawa i niestabilność prawa w obszarze wsparcia działalności B+R (np.
kwestie związane z opodatkowaniem).
 Brak długofalowego myślenia w przedsiębiorstwach, które mają największy potencjał do
prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.
 Duża presja na bieżące wyniki finansowe.
 W sektorze MSP potencjał do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej praktycznie
nie istnieje.
 Na uczelniach, choć potencjał jest spory, to nie jest on wykorzystywany do pobudzania
innowacyjności regionalnej gospodarki, ponieważ pozostaje na uczelniach, jako własność
intelektualna uczelni.
Oś priorytetowa 1. Budowa innowacyjności
regionu poprzez działalność B+R
przedsiębiorstw – c.d.
Uwagi wynikające z badania delfickiego:
 Względnie najniżej oceniono użyteczność interwencji publicznej
dla rozwiązywania problemów/potrzeb:
 Niska innowacyjność firm, szczególnie sektora MŚP.
 Mała liczba wdrożeń, patentów, licencji.
 Uzasadnienie: konieczność wprowadzenia dzięki RPO trwałych
mechanizmów zapewniających wzrost innowacyjności regionu zamiast
jednorazowych wzrostów dzięki interwencji publicznej.
 „Tylko stworzenie realnego i trwałego systemu wspierania procesów
rozwoju innowacji i transferu technologii opartego o silne powiązania
sieciowe, w który zaangażowane będą instytucje otoczenia biznesu zapewni
trwały i systematyczny wzrost innowacyjności firm”.
 Jako uzasadnienie tezy, wskazano np. działania 5.4.1 POIG, które nie
wpłynęło w znaczący sposób na zwiększenie ilości udzielanych polskim
firmom patentów.
Oś priorytetowa 1. Budowa innowacyjności
regionu poprzez działalność B+R
przedsiębiorstw – c.d.
Uwagi wynikające z badania delfickiego – c.d.:
 Nisko oceniono skuteczność działań takich, jak:
 Wspieranie powstawania i rozwoju regionalnych klastrów zrzeszających
przedsiębiorstwa działające w branżach inteligentnych specjalizacji regionu.
 Wsparcie wspólnych interdyscyplinarnych projektów badawczych, w tym
wsparcie regionalnych agend badawczych.
 Niska ocena powyższych dwóch działań wynika z jednej strony z przekonania,
iż poza okresem dofinansowywania, klaster ma szansę utrzymać się tylko
i wyłącznie, jeżeli jest budowany na kanwie doświadczeń i z inspiracji dużego,
silnego lidera.
 W przypadku agend badawczych koszty ich utrzymania oraz uzależnienie
od województwa sprawia, iż efektywniejsze wydaje się wspieranie już
istniejących instytucji.
 Z drugiej jednak strony, Badany wskazuje na niedocenione wspieranie budowy i
rozbudowy działów rozwoju w firmach. Jego zdaniem, działanie to może
zainspirować firmy do innowacyjności, a w dalszej perspektywie do wzrostu
nakładów na prace B+R. Ekspert zauważył, iż jego zdaniem cele wynikają z
działań, a nie działania z celów rozwojowych, co stanowi poważne zagrożenie
dla realizacji celów stawianych przed RPO.
Oś priorytetowa 2. Wzmocnienie
konkurencyjności gospodarki regionu
 Zasadne jest uzupełnienie diagnozy obszaru, opisanie
dużego potencjału województwa jakim są usługi
uzdrowiskowe – zapisy z Aktualizacji strategii, wnioski z
badania Analiza wsparcia udzielonego przedsiębiorcom z
RPO WK-P 2007-2013 – konieczne do wskazania logiki
programowania
 Działanie wsparcie IOB powinno zapewnić w większym
stopniu wsparcie MSP a nie jedynie samych IOB. Celem
wsparcia z RPO będzie urynkowienie wsparcia IOB
opierając się na potrzebach przedsiębiorców oraz
wykorzystując w tym zakresie doświadczenia innych
krajów (wsparcie popytowe).
Oś priorytetowa 2. Wzmocnienie
konkurencyjności gospodarki regionu
-
-
-
-
Dysproporcja oddziaływania RPO WK-P 2007-2013 pod względem
stworzonych miejsc pracy (raporty z wdrożenia RPO pokazują obszary na
których tworzono miejsca pracy ze środków RPO: Bydgoszcz, Włocławek,
powiat inowrocławski) – zasadność wprowadzenia kryteriów konkursowych
wsparcia
Uzupełnienie diagnozy o problem przedsiębiorców dot. braku
wykwalifikowanej kadry pracowników do pracy. Problemem jest
niewłaściwy system kształcenia zawodowego. Problem ten powinien
szerzej opisany w diagnozie Osi priorytetowej 8. Edukacja.
Opisanie sytuacji klastrów w regionie - Brak działania dotyczącego wsparcia
rozwój klastrów regionalnych i lokalnych, które mogą być realizowane na
poziomie RPO (dostępne finansowanie z PI3.3rozwój klastrów regionalnych
i lokalnych ).
Nie określono w diagnozie /analizie SWOT czynników zewnętrznych
(Uwarunkowania formalno-prawne: zbyt silne powiązanie kwestii
wspierania przedsiębiorczości z przeciwdziałaniem bezrobociu, wąsko
pojmowanym i ograniczonym, Dominujący imitacyjny charakter innowacji ze
względu na relatywnie dużą lukę technologiczną regionu)
Oś priorytetowa 3. Cyfrowy region
Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa:
 W diagnozie odniesiono się głównie do kwestii pokrycia
obszaru dostępem do szerokopasmowego Internetu, a
więc do obszaru, który nie będzie wspierany w ramach
RPO (w obecnym okresie w ramach PO IG i PO RPW, a w
nowej perspektywie: Polska Cyfrowa).
Analiza SWOT:
 brak
Oś priorytetowa 3. Cyfrowy region – c.d.
Problemy/potrzeby opisane na potrzebę warsztatów przez
ewaluatora:
 Niski stopień wykorzystania ICT w działalności przedsiębiorstw
 Niska znajomość rozwiązań cyfrowych
 Niski poziom e-usług świadczonych przez administrację
publiczną oraz służbę zdrowia
Problemy/potrzeby wskazane przez uczestników warsztatów:
 Niski stopień wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach
 Niski stopień wykorzystania ICT w administracji publicznej
 Mentalność – zakorzeniona potrzeba przechowywania
dokumentów papierowych
Oś priorytetowa 3. Cyfrowy region – c.d.
Uwagi wynikające z badania delfickiego:
 Jeden z Ekspertów w uzasadnieniu wskazał, iż
najczęściej jeśli ICT ma przynieść pozytywny wpływ na
wyniki finansowe, to przedsiębiorstwa same je
wprowadzają. Stąd też „Interwencja publiczna jest
wskazana tylko przy uruchamianiu nowych firm,
których przetrwanie na rynku jest uzasadnione
potrzebami społecznymi a nie tylko rentownością”.
Oś priorytetowa 4. Gospodarka
niskoemisyjna
Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa:
 Diagnoza tego aspektu w ramach RPO nie została
przygotowana.
 Pewną formą diagnozy jest opracowany przed 2012 r. przez
Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i
Regionalnego we Włocławku dokument pn. Województwo
Kujawsko-Pomorskie – Zasoby i możliwości wykorzystania
odnawialnych źródeł energii. Dotyczy on takich źródeł energii jak
woda, wiatr, energia słoneczna, geotermia i biomasa/ biogaz.
Analiza SWOT:
 brak
Oś priorytetowa 4. Gospodarka
niskoemisyjna – c.d.
Problemy/potrzeby opisane na potrzebę warsztatów przez ewaluatora:
 Niewystarczający udział OZE w bilansie energetycznym województwa,
 Wymagająca poprawy efektywność energetyczna mikro, małych i średnich,
 Negatywny wpływ transportu publicznego na stan środowiska naturalnego.
Problemy/potrzeby wskazane przez uczestników warsztatów:
 Korekta pierwszego obszaru problemowego i zapisanie go jako: „Niewystarczające wykorzystanie
potencjału OZE w bilansie energetycznym województwa” (Zapora wodna i elektrownia we
Włocławku – WK-P ma stosunkowo wysoki udział OZE w bilansie energetycznym).
 Należy doprowadzić do uporządkowania procesu powstawania nowych instalacji wiatrowych i
wydawania pozwoleń na takie instalacje zgodnie z ustawą o ochronie krajobrazu (problem lokalizacji
dominant). Z tego powodu RPO nie powinien wspierać przemysłowej energetyki wiatrowej, a
jedynie instalacje prosumenckie.
 Energetyka wodna – próby lokalizacji nowych zakładów energetycznych blokowane są przez
organizacje środowiskowe.
 Jako problem wskazano duży udział paliw tradycyjnych w produkcji energii. Powinno to ulegać
stopniowemu ograniczaniu, także na skutek realizacji projektów wspieranych przez RPO.
 Jako problem wskazano również brak obserwatorium OZE. Pomimo że informacje na ten temat
istnieją, są one bardzo rozproszone – zazwyczaj dysponują nimi gminy. Zdaniem uczestników
warsztatu taka jednostka powinna być częścią regionalnego systemu. Powinna zostać utworzona w
ramach środków przeznaczonych na monitorowanie Programu. Zauważono także, że problemem
nie jest utworzenie jednostki, a jej późniejsze utrzymanie.
Oś priorytetowa 4. Gospodarka
niskoemisyjna – c.d.
Uwagi wynikające z badania delfickiego:
 Badani wskazywali przede wszystkim na fakt, iż efektywność
energetyczna leży w interesie samych MŚP, dlatego nie należy
przeceniać wagi pomocy w tym sektorze, ale raczej pobudzać do
odpowiednich zachowań poprzez stosowne zapisy prawa i
ewentualne wspieranie najbardziej innowacyjnych projektów.
 Podkreślono także rolę promocji działań sprzyjających efektywności
energetycznej oraz upowszechniania informacji o OZE.
 Jeden z Ekspertów zwrócił także uwagę na konieczność wsparcia
transportu publicznego, który z jednej strony sam w sobie generuje
o wiele mniej zanieczyszczeń niż transport prywatny, z drugiej zaś
jego modernizacja w znacznej mierze przekracza możliwości strefy
prywatnej.
Oś priorytetowa 5. Dostosowanie do zmian
klimatu
- Uszczegółowienie diagnozy, wskazanie obszarów szczególnie
narażonych na klęski żywiołowe, brak jasnego zasygnalizowania
problemów z zakresu występującego deficytu wody w województwie
- Problem: Rejestrowane wielkości stężeń pyłu zawieszonego PM10
wskazuje na pogłębienie się niekorzystnego stanu. Przekroczenia
poziomów dopuszczalnych pyłu w 2012 r. wystąpiły analogicznie jak w
roku ubiegłym w Bydgoszczy, Toruniu, we Włocławku, w Grudziądzu, w
Nakle n. Notecią,
- obszar diagnozy jaki powinien zostać uzupełniony dotyczy kontekstu
planowania wspierania systemów wczesnego reagowania (który jest
wymieniany głównie w kontekście niebezpieczeństwa powodziowego).
Sugeruje się także uwzględnienie innych zjawisk jak np. trąby
powietrzne, gradobicia, nawalne opady atmosferyczne
- Niezbędne jest uzasadnienie trybu pozakonkursowego - podkreślić
konieczność realizacji zadań z zakresu zabezpieczenia powodziowego,
która wynika m.in. z tzw. „dyrektywy wodnej” (RDW)
- Konieczne wskazanie aspektu terytorialnego wsparcia
Oś priorytetowa 5. Dostosowanie do
zmian klimatu – c.d.
Uwagi wynikające z badania delfickiego:
 Jako problemy/potrzeby zdecydowanie wymagające
interwencji publicznej wskazano:
 Zagrażające klęski żywiołowe (powodzie i susze).
 Nienajlepszy stan techniczny wałów i urządzeń
melioracyjnych.
 Niezagospodarowana Dolina Wisły.
 Nisko ocenione działanie „Wsparcie zakupu sprzętu
do prowadzenia akcji ratowniczych” służy
minimalizowaniu skutków, a nie zapobieganiu
sytuacjom zagrożenia.
Oś priorytetowa 6. Region przyjazny
środowisku
 PI 6.1. usunięto i Pi 6.2 przeniesione do Osi priorytetowej 11, Polityka miejska
 PI 6.5 Działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, w tym
rekultywacja terenów poprzemysłowych i redukcja zanieczyszczenia powietrza –
przeniesione do Osi 11.
 Zasadne opisanie problemu azbestu, PCB w regionie
 budowa RIPOK, analiza mapy składowisk odpadów, które składowiska wymagają
dostosowania – realizacja na poziomie regionalnym dyrektywy 2008/98/WE oraz
konieczność wdrożenia rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012
r. w sprawie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych (Dz.U. 2012 poz. 1052) wskazujące termin graniczny 2015 rok na
dostosowanie instalacji do wymagań rozporządzenia i rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur
dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.
U. poz. 38) wskazującego nowe kryteria dopuszczania do składowania odpadów o
kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 na składowisku odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne, które zaczną obowiązywać od stycznia 2016 r.
 Problemem podnoszonym w tym obszarze jest kwestia finansowania rozwoju i
promocji edukacji ekologicznej z RPO. Zgodnie z linią demarkacyjną możliwe będzie
realizowanie wsparcia z PI 6.4.
Oś priorytetowa 6. Region przyjazny
środowisku
Uwagi wynikające z badania delfickiego:
 Problemy i potrzeby poruszane w RPO zostały ocenione
jako istotne lub bardzo istotne.
 Wskazano również, że interwencja publiczna jest
niezbędna dla rozwiązania poszczególnych problemów.
 O trafności przewidzianych w RPO działań może świadczyć
ocena ich wpływu na poprawę sytuacji województwa.
Niemal wszystkie zostały ocenione jako zdecydowanie
przyczyniające się do poprawy.
Oś priorytetowa 7. Spójność wewnętrzna i
dostępność zewnętrzna regionu
- Obszar diagnozy w przedmiocie transportu wymaga weryfikacji.
Rekomenduje się przedstawienie w diagnozie trendów związanych z
potrzebami realizacji inwestycji drogowych, odwołanie do
regionalnych planów inwestycji transportowych i planów
zagospodarowania przestrzennego. Konieczne jest zamieszczenie
danych statystycznych, a nie tylko opisu mechanizmu przyczynowoskutkowego
- Należy także odnieść się do kontekstu diagnozy sytuacji województwa
kujawsko-pomorskiego w zakresie dostępności transportowej i
spójności wewnętrznej w ramach wskaźników SRWK-P i SRK.
- Przedstawione działania odpowiadają na zdiagnozowane problemy
społeczno-gospodarcze
- Konieczne jest powołanie się w uzasadnieniu celu szczegółowego na
dokumenty planistyczne województwa.
- zasadne jest zrezygnowanie obszaru transportu wodnego oraz
zapewnienie zintegrowania z transportem drogowym i szynowym.
Oś priorytetowa 7. Spójność wewnętrzna i
dostępność zewnętrzna regionu cd.
- Przyjęto jedynie wskaźniki odnoszące się do transportu
drogowego i kolejowego. Wybrane wskaźniki nie mierzą efektu
i rezultatu planowanych działań.
- Nie zidentyfikowano czynników zewnętrznych mających wpływ
na osiągniecie zamierzonych rezultatów. Sugeruje się
rozważenie kwestii rozproszenia osadnictwa (suburbanizacja),
migracji poza wojewódzkich oraz ryzyka zmniejszenia
atrakcyjności tranzytowej regionu
- Konieczne jest sformułowanie analizy SWOT w kategoriach
uzyskania planowanych efektów interwencji.
- Weryfikacja uzasadnienia trybu pozakonkursowego (brak
uzasadnienia, lecz pośród typów beneficjentów wskazano PKP
PLK S.A. co oznaczać może na planowaną realizację projektu
strategicznego – kluczowego)
Oś priorytetowa 8. Edukacja i
zatrudnienie
Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej
województwa:
 przedstawiono dosyć szczegółowo sytuację w WK-P
dotyczącą edukacji i wykształcenia, a także sytuacji na
rynku pracy i problemu bezrobocia
Analiza SWOT:
 Brak
 Oś realizować ma dwa Cele CT8 i CT10 – konieczne
uzasadnienie osi wielotematycznej
Oś priorytetowa 8. Edukacja i
zatrudnienie – c.d.
Problemy/potrzeby opisane na potrzebę warsztatów przez ewaluatora:
 Słabość potencjału kształcenia o profilu technicznym na poziomie wyższym
w regionie.
 Jeden z najniższych w kraju i obiektywnie bardzo niski poziom kapitału
ludzkiego i społecznego
 Instytucje szkoleniowe w województwie obsługują mniej klientów niż
wynosi średnia ogólnopolska
 Zagrożenie ubóstwem wpływające na potencjał rozwojowy kapitału
ludzkiego
 Pogłębiające się problemy na rynku pracy na wsi i brak alternatywy dla
zatrudnienia pozarolniczego
Problemy/potrzeby wskazane przez uczestników warsztatów:
 Słabość gospodarcza regionu
 Niższe niż ogólnopolskie zapotrzebowanie na pracowników
Oś priorytetowa 9. Solidarne
społeczeństwo – EFS
Wprowadzono nową Oś priorytetową 10. Solidarne społeczeństwo i
konkurencyjne kadry -EFRR
Uwagi wynikające z badania delfickiego:
 Eksperci w komentarzach podkreślali, że z jednej strony, z uwagi na skalę
problemów, interwencja wydaje się niezbędna, z drugiej – należy pamiętać,
żeby działania miały charakter wspierający, a nie zastępujący działania samych
osób zagrożonych wykluczeniem/wykluczonych.
 Co ciekawe i wyjątkowe na tle odpowiedzi do pozostałych osi, żadne działania
opisane w RPO, zdaniem ekspertów, nie zasługują na określenie jako
„zdecydowanie przyczyniające się” do poprawy sytuacji w województwie w
kontekście analizowanej problematyki. Większość interwencji „zebrała” średnie
oceny, a najważniejsze zdaje się być dla Ekspertów:
A) Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia i seniorami oraz poprawa dostępu do
usług opiekuńczych w wymiarze jakościowym i ilościowym
B) wdrożenie elastycznych form zatrudnienia (worksharing, telepraca, elastyczne godziny
pracy, wypożyczanie pracowników), przy uwzględnieniu modelu flexicurity
C) wspieranie aktywizacji kobiet powracających na rynek pracy po urlopach
Oś priorytetowa 11. Polityka miejska
Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa:
- Oś wielotematyczne: CT4, CT6, CT 9, CT10
- brak jednolitej diagnozy społeczno-gospodarczej
- Zasadne uzasadnienie przeniesienia zadań gospodarki wod-kan i osadów
do osi 11 z osi 6.
- diagnozę RPO sugeruje się uzupełnić o precyzyjny opis sytuacji w zakresie
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach miejscowości 10 tys.
RLM
- Brak uzasadnienia osi wielotematycznej
- Konieczne uzasadnienie osi wielotematycznej, dlaczego lepiej będą te
działania realizowane właśnie razem (komplementarność, doświadczenia
historyczne z poprzedniego i obecnego okresu programowania itp.)
Analiza SWOT:
 brak
Oś priorytetowa 11. Polityka miejska – c.d.
Problemy/potrzeby opisane na potrzebę warsztatów przez ewaluatora:
 Niedobór oraz zły stan techniczny mieszkań komunalnych
 Zły stan techniczny i słaba promocja obiektów dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego
 Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura turystyczna
 Zdegradowane tereny poprzemysłowe i powojskowe
 Niedorozwój infrastruktury i sieci transportowej
 Potrzeba dostosowywania się do wymogów jakości powietrza i zmniejszenia
energochłonności transportu
 Rozwój BTOM.
Problemy/potrzeby wskazane przez uczestników warsztatów:
 Zły stan budynków komunalnych i socjalnych
 Zdegradowane tereny miejskie (w tym poprzemysłowe, pokolejowe i
popegeerowskie)
 Niedorozwój infrastruktury komunikacyjnej oraz sieci transportowej w miastach i ich
obszarach funkcjonalnych
 Rozwój BTOM [komentarz: Uczestnicy uznali zgodnie że jest to jeden z
najważniejszych problemów polityki miejskiej w województwie kujawsko-pomorskim]
 Rozwój małych miasteczek
Oś priorytetowa 13. Rozwój kierowany przez
społeczność lokalną
 Generalnie pozytywnie należy ocenić decyzję o wprowadzeniu oddzielnej osi priorytetowej
dot. RLKS do programu. Opis diagnozy nie będzie kompletny z uwagi na zapisy Umowy
Partnerstwa określające możliwe działania realizowane za pośrednictwem RKLS
 Z punktu widzenia regionu głównym celem tej osi powinno być budowanie wsparcia
inicjatyw oddolnych realizowanych przez lokalne społeczności. Wybór działań odpowiada
możliwym typom działań wskazanym w Umowie Partnerstwa, z zastrzeżeniem
przetwórstwa. Zgodnie z uwagami MRR, poprzez realizację 9.9. mogą być realizowane cele
wszystkich CT i PI. Pośród działań Osi 13. przewiduje się działanie: Rozwój ekonomii
społecznej na poziomie lokalnym; tymczasem jest to działanie w ramach priorytetu 9.2.
Rewitalizacja społeczno-gospodarcza (EFRR)
 W programie operacyjnym należy wskazać: zasady identyfikacji obszarów, na których CLLD
będzie wdrażane zgodnie z UP; zasady wyboru, zatwierdzania oraz finansowania strategii
CLLD oraz LGD zgodnie z Artykułem 29(2-5) CPR, mechanizmy koordynacyjne oraz
administracyjne ramy wdrażania CLLD zgodnie z UP ; ustalenia dotyczące wsparcia
przygotowawczego zgodnie z UP; w jaki sposób osiągane będzie zintegrowane podejście na
poziomie lokalnym w przypadku nie realizowania CLLD
Oś priorytetowa 13. Rozwój kierowany
przez społeczność lokalną – c.d.
Uwagi wynikające z badania delfickiego:
 problemem jest bezrobocie ukryte, choć nie widać go w
statystykach.
 sam niski poziom wykształcenia mieszkańców regionu nie musi
być bezpośrednio problemem – ważne, czy odpowiada on
zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez rynek pracy.
 trzeba zastanowić się, czy nieoddawanie dzieci do przedszkoli
jest problemem, czy może tak naprawdę kwestią problemową
jest brak pracy, który wiąże się z pozostawianiem dzieci w domu
przy niepracującym rodzicu.
 również rynek pracy może regulować kwestię depopulacji wsi.
 starzenie się mieszkańców regionu nie jest głównym problemem
w rozwoju aktywności lokalnej i tworzeniu PES.
Ogólnie elementy do uzupełnienia:
 analiza SWOT dla programu operacyjnego
 opis uzasadnienia trybu pozakonkursowego (projekty
strategiczne – kluczowe EFRR i strategiczne EFS) – wynikający
z konieczności realizacji przepisów UE lub krajowych
 opis wymiaru terytorialnego
 Wskaźniki monitorowania (wartości bazowe i docelowe dla
wskaźników strategicznych EFRR i kamieni milowych)
 opis osi priorytetowej dla pomocy technicznej ze wskazaniem
realizowanych priorytetów inwestycyjnych oraz
wyznaczonych celów szczegółowych - informacje odrębnie dla
każdej osi priorytetowej oraz - tam gdzie jest to wskazane
 forma i zakres wykorzystania instrumentów finansowych (na
podstawie wyników analizy ex ante instrumentów
finansowych)
Dziękuję za uwagę!
Michał Marciniak
[email protected]