Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci

Download Report

Transcript Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci

Kulturní a kreativní průmysly z pohledu
operačních programů v gesci MPO
OP Podnikání a inovace 2007 - 2013
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020
Ing. Marcela Příhodová
Poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO
Kulturní a kreativní průmysly z pohledu
operačních programů v gesci MPO
1
Operační programy v gesci Ministerstva průmyslu a
obchodu
OP Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost
OPPI
2007 - 2013
OPPP
2004 - 2006
Důraz na rozvojové
podpory
+ počátek inovační
podpory
Kulturní a kreativní průmysly z pohledu
operačních programů v gesci MPO
Důraz na inovační
podpory
+ podpora VaV ve
firmách (Potenciál),
spolupráce mezi
terciární sférou
a průmyslem
2014 - 2020
Důraz na znalostní
ekonomiku, spolupráci
VaV s inovačními
firmami a využívání
nových forem podpory
2
Uplatnění kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v OP
Podnikání a inovace 2007 – 2013
I.
OPPI jako celek je do velké míry zaměřen na podporu kreativity
v podnikání, a to jak v technickém smyslu, tak ve smyslu
rozvíjení soft-skills
Programy podpory Inovace, Potenciál, ICT a strategické služby,
Spolupráce a Prosperita jsou přímo zaměřeny na rozvoj
kreativity ve smyslu podpory vytváření, komercializace a
přenosu nových poznatků (inovací) na základě VaV (vlastního,
externího i společného)
Kulturní a kreativní průmysly z pohledu
operačních programů v gesci MPO
3
Uplatnění kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v OP
Podnikání a inovace 2007 – 2013
II.
Kreativní firmy nejvíce úspěšné v programech podpory
Potenciál a Prosperita zaměřené na infrastrukturu pro VaV a
inovace
 Tyto dva programy mají největší podíl na výši dotace přidělené
kreativním oborům, a to 67,6 %
 V obou těchto programech podpory se kreativní obory řadí mezi
nejvýznamnější příjemce podpory – v případě programu Potenciál je
jejich podíl na přidělených dotacích 14 %, v případě programu
Prosperita je to 16 %
Největší počet úspěšných žádostí realizovaly kreativní podniky
v programech Inovace - Patent a Potenciál
 V případě programu Inovace – Patent se opět jedná o velice významnou
část všech podpořených projektů (20%)
Kulturní a kreativní průmysly z pohledu
operačních programů v gesci MPO
4
KKP podpořené v OPPI dle struktury ekonomických
činností (CZ-NACE)
CZ-NACE
kód
71.11
71.12
72.19
CZ-NACE název
Architektonické činnosti
Inženýrské činnosti a související
technické poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti
přírodních a technických věd
73.11
Činnosti reklamních agentur
74.10
Specializované návrhářské činnosti
90
Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
Kulturní a kreativní průmysly z pohledu
operačních programů v gesci MPO
Příklady KKP
Plánování staveb a vypracování
projektů
Strojírenské projektování,
konstrukční návrhy
Výzkum a experimentální vývoj v
oblasti humanitních věd
Vytváření a umístění reklam,
poskytování kreativních služeb
Průmyslový design
Poskytování uměleckých, tvůrčích
nebo odborných dovedností
5
KKP podpořené v OPPI dle programů podpory
Program podpory OPPI
Eko-energie
ICT a strategické služby
ICT v podnicích
Inovace - Inovační projekt
Inovace - Patent
Klastry
Marketing
Nemovitosti
Poradenství
Potenciál
Prosperita
Rozvoj
Školicí střediska
Technologické platformy
Celkem
Kulturní a kreativní průmysly z pohledu
operačních programů v gesci MPO
Počet projektů s vydaným
Rozhodnutím
10
10
22
12
77
4
15
1
15
26
8
2
13
3
218
Výše přidělené dotace
45 079 000
188 266 000
70 933 000
227 981 000
20 996 000
136 547 000
8 980 250
11 887 000
3 468 000
820 683 000
965 336 000
8 620 000
116 019 000
14 664 000
2 639 459 250
Stav k 30.11.2012
6
Návrh OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
2014 – 2020
PO-1
„Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu,
vývoje a inovací“
PO-2
„Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání
ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání“
PO-3
„Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací
v energetice“
PO-4
„Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu
a informačních a komunikačních technologií“
Kulturní a kreativní průmysly z pohledu
operačních programů v gesci MPO
7
KKP v novém OP Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (OP PIK)
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, která je jedním z výchozích
dokumentů pro OP PIK, je složena z opatření, která mají přispět k vytvoření
podmínek pro kreativní podnikání, inovace a růst.
OP PIK počítá s možností podpořit KKP
OP PIK se nezaměřuje speciální prioritní osou či oblastí podpory na KKP, ale
CZ-NACE týkající se KKP nebudou vyloučeny
 Prioritní osa 1: Problematika zvyšování inovační výkonnosti podniků
zahrnuje i aktivity v oblasti kreativních průmyslů
 Prioritní osa 2: V rámci podpory nových podnikatelských subjektů a
nových podnikatelských záměrů zejména inovačního charakteru, bude
řešena i problematika podnikatelských záměrů v oblasti kreativních
průmyslů
Kulturní a kreativní průmysly z pohledu
operačních programů v gesci MPO
8
Kulturní a kreativní průmysly z pohledu
operačních programů v gesci MPO
9
PO 1: „Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a
inovací“
Specifický cíl 1.1 „Zvýšení inovační výkonnosti podniků“
Specifický cíl 1.2 „Zvýšení intenzity a využití výsledků průmyslového výzkumu a
experimentálního vývoje v rámci konceptu inteligentní specializace“
Specifický cíl 1.3 „Rozvoj spolupráce mezi podnikatelským sektorem a veřejnými,
vzdělávacími a vědecko-výzkumnými institucemi v duchu konceptu inteligentní
specializace“
Možné uplatnění KKP
podpora inovací a výzkumu: důraz na podporu technických i netechnických inovací
(inovace produktů, služeb, procesů, organizace, marketingu apod.)
rozvoj a efektivní využívání inovační infrastruktury: vědeckotechnické parky,
podnikatelské inkubátory
podpora klastrů KKP
technické (přístroje apod.) a technologické vybavení infrastruktury
Kulturní a kreativní průmysly z pohledu
operačních programů v gesci MPO
10
PO 2: „Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve
znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání“
Specifický cíl 2.1 „Zvýšení počtu nových podnikatelských subjektů, nových
podnikatelských záměrů, včetně zlepšení dostupnosti kapitálové vybavenosti firem“
Specifický cíl 2.2 „Zvýšení mezinárodní marketingové připravenosti malých a středních
podniků a jejich zapojení do globálních produkčních a partnerských sítí a zajištění
specializovaných poradenských služeb pro podnikatelské subjekty“
Specifický cíl 2.3 „Vybudování kvalitní podnikatelské infrastruktury“
Specifický cíl 2.4 „Rozvoj a využití stávající infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidských
zdrojů v podnikatelském sektoru s důrazem na technické odborné vzdělávání“
Možné uplatnění KKP
podpora nových podnikatelských záměrů
přístup k financím: systém bankovních záruk, zvýhodněných úvěrů, nové metody financování
podpora poradenství a vzdělávání k získání kompetencí v oblastech strategického obchodního
plánování, marketingu, managementu, projektového řízení, finančnictví, znalosti trhu,
informačních a komunikačních technologií, duševních práv, apod.
internacionalizace: účast na specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí
Kulturní a kreativní průmysly z pohledu
operačních programů v gesci MPO
11
PO 3: „Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v
energetice“
Specifický cílC 3.1 „Zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů energie v
rámci energetického mixu ČR“
Specifický cíl 3.2 „Snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru a
rozvíjení energetických služeb”
Specifický cíl 3.3 „Modernizace a rozvoj přenosových a distribučních sítí“
Specifický cíl 3.4 „Větší uplatnění výzkumu a inovací v energetice a zvýšení využívání
druhotných surovin“
Specifický cíl 3.5 „Zvýšení využití a zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla a
modernizace centrálního zásobování teplem“
Možné uplatnění KKP
podpora inovací v architektuře (nové materiály, energetická úspornost) a designu
Kulturní a kreativní průmysly z pohledu
operačních programů v gesci MPO
12
PO 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a
podpora moderních ICT
Specifický cíl 4.1 „Zvětšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu“
Specifický cíl 4.2 „Rozvoj nejmodernějších a pokročilých informačních a
komunikačních technologií a podpora poskytování souvisejících sdílených služeb“
Možné uplatnění KKP
rozvoj produktů a služeb informačních a komunikačních technologií s kulturním
obsahem
Kulturní a kreativní průmysly z pohledu
operačních programů v gesci MPO
13
Děkuji za pozornost
Kulturní a kreativní průmysly z pohledu
operačních programů v gesci MPO
14