Motivasjons og endringssamtaler Endringsfokusert

Download Report

Transcript Motivasjons og endringssamtaler Endringsfokusert

Motivasjons- og
veiledningssamtaler
Motivational Interviewing/MI
Endringsfokusert rådgivning
ASVL
Fagkonferansen 2012
Gardermoen 9.februar
Anne Høiby
1
Historikk
• Sokrates
• Reaksjon på amerikansk konfrontativ
misbruksbehandling
• William Miller i Bergen 1982
Anne Høiby
2
Idègrunnlaget i MI
• Enkeltmennesket har selv “svarene” eller
kan finne dem, men kan trenge hjelp til å
aktivere dem i form av nye tenke- og
handlemåter
• MI-samtaler er en prosess for å frigjøre og
utvikle menneskers ressurser og styrke
deres selvbestemmelse og autonomi
• MI setter fokus på nåtid og fremtid og er
løsnings- og mulighetsorientert
Anne Høiby
3
Perspektiver på
forandringsarbeid
• En god arbeidsrelasjon er en forutsetning for at
den andre skal være villig til å forandre seg
• Sannsynligheten for forandring øker dersom den
det gjelder deltar aktivt og konstruktivt i samtalen
• De fleste personer hører mer på hva de selv sier
enn hvilke råd de får fra andre (venner, foreldre,
hjelpere, behandlere)
Anne Høiby
4
Lytteøvelse – for tilstedeværelse
• To og to – en lytter og en forteller – bytte roller
• Fortelleren forteller om en opplevelse eller
noe han/hun er opptatt av
• Lytteren lytter interessert, men vender seg
etter en stund vekk, for så å vende seg
interessert tilbake mot fortelleren etter 1-2
min
Anne Høiby
5
Lytting på tre nivåer
• Nivå 1: Indre lytting
• Lytter utfra oss selv
• Nivå 2: Fokusert lytting
• Det fulle og hele fokus er på den andre
• Nivå 3: Global lytting
• Lytter til mer enn ordene
Anne Høiby
6
Bli bevisst dine lytteferdigheter
Øvelse:
• Hvordan lytter du?
• Mest på nivå 1, 2 eller 3?
• Snakk sammen to og to – nye par
Anne Høiby
7
Grunnleggende prinsipper i MI
•
•
•
•
R – Resist the righting reflex
U – Understand the clients motivation
L – Listen to your client
E – Empower your client
Anne Høiby
8
MI=Holdning og ferdigheter
• MI er en grunnholdning
• Respekt / ta på alvor den andres perspektiv, for å
skape grunnlag for vekst, utvikling, læring, endring
• Enhver må eie sitt prosjekt og sin utvikling
• MI er et sett strategier, prinsipper og
kommunikasjonsferdigheter:
» Åpne spørsmål, speilinger og
oppsummeringer/verbalt bekreftende ferdigheter
Anne Høiby 2012
9
Aktiv lytting/nøyaktig empati
• Lytte på en slik måte at den andre får en
klarere forståelse av sin egen situasjon,
slik at han/hun kan handle mer
hensiktsmessig
• Nøyaktig empati
– Innsikt, forståelse, innlevelse i det den andre
forteller
– Utsagn som forsterker, klargjør og utdyper
den andres indre opplevelse eller mening
Anne Høiby
10
Definisjon av MI
• MI er en personsentrert og guidet metode
for kommunikasjon – med mål om å
tydeliggjøre og forsterke personens egen
motivasjon til en (positiv) forandring
(Miller og Rollnick 2009)
Anne Høiby
11
Utfordringer i arbeid med å fremme
motivasjon for endring
• Vil bestemme selv
• Usikkerhet
– Usikkerhet om aksept
– Usikkerhet om behov for endring
– Usikkerhet om mestring
• Empati som svar på utfordringen
Anne Høiby
12
Forandringens paradoks
• Det kan oppleves som et paradoks at man, hvis
man skal kunne hjelpe et menneske til
forandring, først må akseptere det slik det er, før
eventuelle forandringer kan finne sted (Carl
Rogers 1957)
• Aktelse
• Empati
• Ekthet
Anne Høiby
13
Utfordringer/feller for hjelpere
•
•
•
•
•
•
•
Argumentering
Konfrontasjon
Ekspertfellen
For tidlig fokus
Ensidig fokus
Egne følelser og holdninger
Over-/underinvolvering
Anne Høiby
14
MI i veiledningsarbeid?
• Empatisk og respektfull samtaleform
• Ivaretar brukermedvirkning
• Brukerne deltar aktivt i eget
endringsarbeid
• Mobiliserer ressurser
• Hjelp til selvhjelp
• Ansvar for eget liv
Anne Høiby
15
Lytteøvelse – for å oppsummere
• To roller; lytter og forteller
• Tenk på en forandring du kanskje skulle ha gjort
med deg selv.
• Fortell hva forandringen handler om og hvorfor
du tenker å gjøre dette, hvordan du vil gå frem
og hva som vil bli annerledes, til den som sitter
ved siden av.
• Sidemannen skal lytte, og bare lytte til det du
sier. Etter to minutter skal sidemannen
sammenfatte det du Anne
harHøiby
sagt.
16
Effekter av oppsummering
•
•
•
•
•
•
•
Forutsetter lytting
Holde fokus
Sjekke om du har forstått
Tydeliggjøring
Forståelse og empati
Korrigering
Binde sammen
Anne Høiby
17
(forts)
• Assistere den andre i å organisere sine
erfaringer
• Kortfattete oppsummeringer
• Ta med det som beveger fremover
• Oppsummer forandrings-prat
Anne Høiby
Gjenta og reformulere
Tilnærmet gjentagelse eller synonym av det den
andre sier
Reformulerer og har hypoteser om hva den
andre vil fortelle oss (usagte tanker og følelser)
Anne Høiby 2.2.2012
øvelse
Eks: ”Jeg kunne godt tenke meg å
begynne å jobbe, men jeg tror ikke jeg
kommer til å klare det…”
Nivåer
Gjentagelse:
Papegøye eller synonym
Reformulere:
underliggende mening
eller følelse
Anne Høiby 2.2.2012
Ved speiling/oppsummering
• Tonefallet
• DU-språk
• Og samtidig/ samtidig som
Anne Høiby
21
Åpne og lukkete spørsmål
• Åpne spørsmål starter oftest med
spørreord
– Hva…? Hvordan…? Hvorfor…?
• Gir mest fyldige svar
• Understreker klientsentrert perspektiv
• Lukkete spørsmål starter oftest med verb
– Har du..? Vil du…? Tenker du…?
• Gir lite å oppsummere
• Har ofte hjelperens perspektiv
Anne Høiby
22
Spørsmålsøvelse
• To og to:
• Den ene stiller et lukket spørsmål, den
andre omgjør det til åpnet
• Den andre stiller et lukket spørsmål, den
første omgjør til åpent
Anne Høiby
23
O(E)ARS
• Open-ended questions/Evocing
• Affirmations
• Reflective listening
• Summeries
Anne Høiby
Affirmations/Bekreftelser
• Gi oppmerksomhet til de indre ressurser
• «Du er en person som har ærlighet som verdi»
• Ankre den andres styrker og ressurser
• Oppmerksomhet til ikke-problemområder
• Bekreftelser er ikke komplimenter
• «Jeg tenker på deg som en ærlig person»
Anne Høiby
Strategier
• Forståelse av og arbeid med
endringsprosesser
• Betydningen av mål og struktur
• Ambivalensutforskning
• Lokke frem selvmotiverende utstagn
• Informasjonsutveksling
• Håndtering av motstand
Anne Høiby
Prochaska og DiClementes modell for
endringsprosessen
Liten glipp,
større
glipp…….
Føroverveielse
Tilbakefall
Vedlikehold
Overveielse/
ambivalens
Handling
Forberedelse
Anne Høiby
Elementer i endringsprosess
•
•
•
•
•
•
•
D – Desire
A – Ability
R – Reason
N – Need
C – Commitment
A – Activity
T – Take steps
Anne Høiby
28
Fire fundamentale prosesser
• 1 Engaging
1: Kontakt- og relasjonsskapende
• 2 Focusing
2: Nøytralt utforskende fase
• 3 Evocing
3: Perspektivutvidende fase
4: Motivasjonsbyggende fase
• 4 Planning
5:Beslutnings- og forpliktelsesfasen
Anne Høiby
Mål
• Retningen du vil
• Hva er behovet, målet, ønsket, drømmen?
• Resultatmål
• Hva vil du oppnå?
• Atferdsmål
• Hva må du gjøre?
• Når skal du begynne?
• Hva er første skritt?
NB!!! Handling skaper motivasjon
Motivasjon
• Årsaker til menneskelig handling
• All atferd kan ses på som motivert
• Motivasjon = faktorer som setter i gang, gir
retning og intensitet til og opprettholder
atferd (tanker, følelser, motiver, ønsker,
frykt, beslutninger, intensjoner,
bekymringer mv)
Anne Høiby
Motivasjon og ambivalens
• Ambivalens = motivasjonskonflikter
• Ambivalens = dynamisk
• Motivasjon og ambivalens er påvirkelig
Anne Høiby
Endringsprat
•
•
•
•
Erkjenner at det er et problem
Er emosjonelt bekymret
Ønsker en forandring, evt tidfester når
Tiltro til å mestre endringen
Endringsprat versus fortsette-som-nå-prat
Anne Høiby
Informasjonsutveksling
• Utforske
• Hva vet du om …?
• Tilby
• Er du interessert i at jeg sier litt (mer) om…?
• Utforske
• Hva tenker du om dette?
• Hva var det i dette som har relevans for deg?
Anne Høiby
Motstand
• I forhold til å være i behandling
• I forhold til endring
• Både pasient og behandler bidrar
• Fare for selvforsterkende negative sirkler
• Mye motstand
– Ubehag hos begge
– Mer drop out
– Mindre effekt av behandling
Anne Høiby
Motstand
• Behandlers bidrag
– For sterk påvirkningsforsøk
– Ligger for langt foran pasienten – God
intervensjon, feil tidspunkt
– Ensidig fokus på det negative
– Ensidig fokus på behov for endring
– Feil ord – stigmatisering
– Egne følelser, holdninger
Anne Høiby