FÓKUSZBAN AZ ÉPÍT*IPAR

Download Report

Transcript FÓKUSZBAN AZ ÉPÍT*IPAR

HOGYAN ÉPÍTKEZZÜNK ?
Segítség az építőipari adminisztrációban, nem csak
építőipari vállalkozóknak!
AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI
NAPLÓ
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
•
•
•
•
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. Tv. (Étv.)
- 2.§. 19. pontja: építési napló, mint dokumentum
- 38/A. §.-tól 53. §.-ig: építési folyamat és résztvevői, az építőipari kivitelezési tevékenység
végzésének feltételei, az építésfelügyeleti tevékenység, és az építésügyi és építésfelügyeleti
hatósági eljárás szabályai
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 343/2006. Korm. rendelet
- hatáskörök és illetékességi területek illetve foglalkoztatási feltételek és
összeférhetetlenség
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről szóló 312/2012.
Korm. Rendelet
- ÉTDR leírása, eljárások fajtái, közös szabályai
- 58.§. Építésfelügyeleti hatósági tevékenység, bontás tudomásulvétele.
- 61.§. Építésfelügyeleti ellenőrzés, hatósági intézkedések, építésrendészeti
eljárás, jókarbantartási kötelezettség
- 1. sz. mell.: építési engedély nélkül végezhető tevékenységek felsorolása
- 2. sz. mell.: bontási engedély és tudomásulvétel nélkül végezhető bontási
tevékenységek
•
•
•
•
•
- statisztikai adatlapok, különböző szakhatóságok
- építészeti-műszaki tervdokumentáció tartalma
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. Korm. Rendelet (Épkiv.)
- kivitelezéssel, tervezéssel kapcsolatos értelmező rendelkezések
- a kivitelezési tevékenység résztvevői, feladataik
- kivitelezési dokumentáció szükségessége, tartalma
- építési napló vezetésének szabályai
- Mellékletek: kivitelezési dokumentáció tartalma, építési napló, felmérési napló, építésibontási hulladék lap,
Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. Korm. Rendelet (Épfelbírs.)
- később részletesen (az e-napló vezetésével kapcsolatosan)
Az építésügyi bírságról szóló 245/2006. Korm. Rendelet (Épügybírs.)
- együtt használjuk a felügyeleti bírsággal
- egységárak a különböző építményekre illetve a készültségi fokok számítása
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (Ket.)
A JOGSZABÁLYOK FOLYAMATOSAN VÁLTOZNAK, FONTOS A NAPRAKÉSZ
INFORMÁCIÓ!!! (www.magyarorszag .hu; www.netjogtar .hu)
1. AZ E-NAPLÓ SZEREPE, MIT BIZONYÍT AZ E-MAPLÓ
•
1.1. Az e-naplóról általánosságban
Az elektronikus építési napló bevezetésével az építési napló fogalma nem változik, azaz az
építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett hatósági és
bírósági eljárásban felhasználható dokumentum. (Étv. 2.§. 19. pontja)
- Komplex elektronikus alkalmazás, lehetővé teszi az építőipari kivitelezési folyamat teljes
felügyeletét, jogosultak számára a hozzáférést (bárhonnan, bármikor).
- A kivitelezési adatok átkerülnek az OÉNY-be.
LLTK szerepe (felügyeli BM.) : üzemeltet, fejleszt, karbantart, megőrzi az adatokat, technikai
segítséget nyújt. (felügyeleti szerv változása!!!)
Naplót kell vezetni:
- építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételhez kötött,
- valamint Kbt. hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység esetén
(Épkiv. 24.§.)- ez kikerült a jogszabályból!!!!
- A naplónak időrendben kell tartalmaznia:
- a szerződés tárgya szerinte építőipari kivitelezési tevékenységet,
- az építési-szerelési munkák adatait
- a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések)
vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. (Épkiv. 24.§. (2) bek.)
Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót (elektronikus
építési főnaplót) ez a munkaterület átadás-átvétel időpontja is (időpont, tevékenység, résztvevők,
stb.) rögzíteni kell.
Ha az építtető és a tulajdonos nem ugyanaz, külön nyilatkozat kell a tulajdonostól, csak ezzel
érvényes minden további cselekmény! (csatolni kell az építési naplóhoz). (Épkiv. 5.§. 5(a) és 5(b)
bekezdés)
Az elektronikus napló része az elektronikus építési főnapló és az elektronikus építési alnapló.
(Épkiv. 25.§. (3) bekezdés)
Az elektronikus építési napló mellékletei:
-Készenléti tárhely
- tervnapló (jogerős építési engedély határozat és tervek, kiviteli és egyéb tervek, számítások)
- fedezetkezelő esetén – elektronikus alvállalkozói nyilvántartás
Az elektronikus építési főnapló és az elektronikus építési alnapló címoldalból , nyilvántartási
rész oldalakból, naplórészből és összesítő lapból áll. (mint a hagyományos napló), (épkiv.27. §.)
-címoldal: főbb adatok (építmény megnevezése, címe, napló megkezdésének és lezárásának kelte)
- nyilvántartási rész: tartalom jegyzék, szerződések főbb adatai (kik, mit végeznek, szereplők
adatai, engedélyek száma, típusa
- naplórész (mint régen)
- összesítő lap – használatbavételi engedélyhez (mint régen az FMV nyilatkozat)
•
1.2.
Az elektronikus építési napló készenlétbe helyezése
Teljesen új feladatok az építtető részére!
Az elektronikus építési naplót az építtető kérésére az LLTK helyezi készenlétbe az építtető részére
hozzáférést biztosít. (OÉNY felületen, ügyfélkapu kell hozzá)
A készenlétbe helyezett naplók készenlétét az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság
szüntetheti meg, ha:
- Elektronikus építési főnaplót nem nyitották meg és az engedély lejárt (építési, bontási)
bontás tudomásulvétele esetén az egy év eltelt
használatbavételi engedély került kiadásra
Az elektronikus napló készenlétbe helyezésével meg lehet mást is bízni, dokumentálnik kell.
(Az e-napló az LLTK felé fizetős szolgáltatás lesz???)
•
1.3
Építési szerződés
KÖTELEZŐ MEGKÖTNI, MINDEN ESETBEN!!!
Az építtető és a fővállalkozó kivitelező között létrejövő építési szerződésnek továbbra is
tartalmaznia kell többek között az építési munkaterület átadásának, az építési napló
megnyitásának, a tervezett kezdés, a részteljesítés, az átadás-átvétel, a birtokbaadás
határidejét vagy határnapját, az igényelt befejezési határidőt vagy határnapot. (Épkiv. 3.§.
(2) bek.)
Ha nincs írásbeli szerződés építésfelügyeleti bírság is kiszabható!
Írásbeli szerződéssel kell hogy rendelkezzen az alvállalkozó kivitelező, a műszaki ellenőr és a
felelős műszaki vezető is! (minta szerződések vannak az e-epites.hu oldalon – hasznos!!!)
A szerződéseket (kivétel a kivitelezési szerződések) nem kell feltölteni az elektronikus építési
naplóba, azokat csak az építésfelügyeleti ellenőrzés során kell bemutatni, illetve az esetleges
jogviták esetén van fontos szerepe! (árat ki lehet törölni, hatóság részére ha kéri a szerződést
be kell mutatni)
•
1.4.
Az elektronikus napló vezetése
Az építési naplót magyar nyelven kell vezetni.
A kivitelezési tevékenység résztvevői egymást a napló bejegyzésekkel értesítik:
- veszélyhelyzetek
- tényekről és körülményekről, melyek a szerződésszerű teljesítést befolyásolják, vagy
veszélyeztetik. (mindent rögzítsünk ami elszámolásnál fontos lehet!!!)
Az építési naplót papír alapon vagy elektronikusan kell vezetni (október 1. után megkezdett
kivitelezések esetén elektronikusan – általános építményfajták).
Naprakész állapotban, minden nap legyen bejegyzés. Munkaszüneti napon illetve leállás esetén
nem kell, de ezt jelezni kell a naplóban, az utolsó bejegyzésnél, feltüntetve a várható
folytatást.
A naplót a kivitelezési tevékenység alatt az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni.
(Épkiv. 24.§. És 26.§.) – megváltozott!!! (Csak az offline részeknek kell a helyszínen lenni,
amit még nem töltöttek fel!!!)
Online bejegyzés: internet kapcsolattal tárgynapon
Offline bejegyzés: maximum 3 napon belül fel kell tölteni a bejegyzéseket (ÁNYK programból
letöltött formanyomtatvány)
Napi bejegyzés lezárása: Automatikusan másnap lezáródik. Minden utólagos módosítás nyomon
követhető (nap, óra, perc)
A napló cím- és nyilvántartási oldalait a napló megnyitásakor ki kell tölteni és folyamatosan
kiegészíteni ha szükséges!
•
1.5.
Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladata az elektronikus építési
napló vezetésével kapcsolatosan
Építtető: - építési napló készenlétbe helyezése (kapcsolattartás a kivitelezővel)
- építési napló ellenőrzése
- kivitelező értesítése, ha finanszírozási nehézségek vannak (következő szakasz
ellenértéke nem áll rendelkezésre) – Kötelező!!!
- kivitelezői szerződés adatainak rögzítése az elektronikus építési naplóban, egyszer
használatos belépési jelszó generálása a kivitelező részére
- az építési napló rendelkezésre álljon az ellenőrzések során (Étv. 43.§. (1-2) bekezdés,
Épkiv. 7.§. (2) bekezdés) – megváltozott nem kell!!!!
- napló ellenőrzésével megbízhatja a műszaki ellenőrt, beruházás lebonyolítót vagy a
beruházási tanácsadót, vagy bárki mást (észrevételt és megjegyzéseket tehet)
- pótmunkákat (igényt, szükségességet) kölcsönösen azonnal jelezniük kell
egymásnak (építtető-kivitelező) (Épkiv. 24/A.§. (5) bekezdés)
Kivitelező: - építési napló vezetése (ha nem bízza meg írásban az FMV-t), és a naplót a hatóság
illetve a betikintésre jogosultak részére rendelkezésre bocsátja (Étv. 40.§. (3)
bekezdés)
- kivitelezési tevékenység jogszerű megkezdéséért és folytatásáért
- kivitelezési jogosultság meglétéért
- építési napló megnyitása és lezárása (munkaterület átvételekor és visszaadásakor)
Felelős műszaki vezető:
- alvállalkozói teljesítésigazolás kiállítása és megküldése alvállalkozónak (kérelem
kézhezvételétől vagy a sikeres műszaki átadás- átvétel után 15 munkanapon belül)
- ennek rögzítése az elektronikus építési naplóban (Épkiv. 13.§. (3) bek.)
- ha írásban megbízták az építési napló(k) vezetése
Építési műszaki ellenőr:
-fővállalkozói teljesítésigazolás kiállítása és megküldése fővállalkozónak (kérelem
kézhezvételétől vagy a sikeres műszaki átadás- átvétel után 15 munkanapon belül)
- ennek rögzítése az elektronikus építési naplóban (Épkiv. 16.§. (3) bek.)
- képviseli az építtetői érdekeket, eljár az építtető érdekében
Építtetői fedezetkezelő:
- kötelező külön jogszabályban meghatározott esetekben (alvállalkozók védelmében)
- alvállalkozó kivitelezők elektronikus nyilvántartása
- figyelemmel kíséri a naplókat, kifizetéseket
•
1.6.
•
Az elektronikus építési főnaplóba és mellékleteibe bejegyzést tehet:
- kivitelező (FMV)
- építtető
- műszaki ellenőr
- beruházási tanácsadó, beruházás lebonyolító, tervezői művezető (szerződéses
megbízás esetén)
- építésfelügyeleti hatóság
- a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor
•
Az elektronikus építési alnaplóba és mellékleteibe bejegyzést tehet:
- alvállalkozó kivitelező (FMV)
- az alvállalkozóval szerződésben álló megrendelő vállalkozó kivitelező
- megrendelő vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője
- építésfelügyeleti hatóság
•
Elektronikus építési főnapló és alnapló alvállalkozói nyilvántartás mellékletébe a
fedezetkezelő, illetve a hatósági napló mellékletbe a feljogosított hatóságok (Épkiv. 27.§. (1)
bekezdés)
•
A jogosultak ellenészrevételt tehetnek vagy a bejegyzéseket tudomásul vehetik. (élni kell
vele!!!)
Ki jegyezhet bele az elektronikus építési naplóba
•
1.7.
•
Időkorlátozás nélkül:
- az építtető és képviselője (műszaki ellenőr)
- építésügyi és építésfelügyeleti hatóság
- NAV építés helye szerinti illetékes szerve
•
Az elektronikus napló készenlétének lezárásáig:
- egyéb feljogosított hatóságok
- munkavédelmi és munkaügyi hatóságok
- építtetői fedezetkezelő
- támogatást nyújtó szervezet
- tervezői művezető (megbízás alapján)
Ki tekinthet bele az elektronikus építési naplóba
A főnaplóban illetve alnaplóban és azok mellékleteiben feltüntetett teljesítések és részteljesítések
ellenértéke nem publikus! (Kivéve szerződéses felek, fedezetkezelő, NAV) (Épkiv. 27.§. (4) bek.)
•
1.8.
Felmérési napló
A felmérési napló az elektronikus építési napló része (Épkiv. 28.§. (3) bek.) (régen is volt)
- Vezetni kell ha a vállalkozói szerződésben a felmérést tekintik az elvégzett munkák
elszámolásának alapjául (Épkiv. 28.§. (1) bek., 3.sz. mell.)
- Nem kell vezetni, ha a munkák mennyisége egyszeri felméréssel megállapítható, vagy a
kiviteli terv idom – és méretjegyzékével helyettesíthető (Épkiv. 28.§.(2) bekezdés)
A vezetésének részletes szabályai Épkiv. 3. sz. melléklet.
-
Itt is érvényes, hogy részletesen kerüljön vezetésre, ne maradjanak benne kétértelmű
dolgok, mert ez gondot jelenthet a későbbi esetleges jogvitáknál.
•
1.9.
Műszaki átadás-átvétel
Az építési tevékenység befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni, melyet az
építtető hív össze, a kivitelező (főnaplóban jelzett) kezdeményezésére.
Építtető a naplóban értesíti:
-Építésfelügyeletet
-Fővállalkozó kivitelezőt és
-Egyéb érdekelteket (Épkiv. 32.§. (1) bek.)
Az eljárásról elektronikus jegyzőkönyvet kell készíteni és azt az elektronikus főnaplóhoz
mellékletként csatolni kell. (Épkiv. 32.§. (4) bek.)
Az elektronikus jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén
jelentősek lehetnek, így különösen:
- eljárás kezdés és befejezés időpontja
- résztvevők neve, beosztása, részvételi minősége
- építtető szavatossági igényei
- építtető észrevételei
- eljárás során felfedezett minőségi és mennyiségi hibák (hiánypótlási jegyzőkönyv, hibalista)
- hibás munkarészekre eső költségvetési összeg
- építtető döntését, átveszi-e az építményt
- építtető kéri-e a hibák kijavítását (határidővel, felelőssel) vagy árengedményt kér
- résztvevők nyilatkozatait, a jegyzőkönyv jóváhagyását
A hibák, hiányosságok kijavítása után az elektronikus teljesítésigazolási naplórészben a kivitelező
rögzíti a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységeket tartalmazó elektronikus teljesítési
összesítőt. (Épkiv. 32.§. (7) bek.)
Az építtető vagy a műszaki ellenőr a kivitelező teljesítésének ellenőrzését követően elektronikus
teljesítésigazolást állít ki (kivitelezési munkák, elvégzett mennyiség, minőség, teljesítés időpontja
és a számlázható összeg)
Ha eltér a véleményük ugyanezen tartalommal elektronikus műszaki igazolást állít ki, és javaslatot
tesz a számlázható összegre (Épkiv.32.§. (8) bek.)
A számlát – eltérő rendelkezés hiányában – kézhezvételtől számított 30 napon belül kell kifizetni.
(Épkiv. 32.§. (9) bek.)
•
1.10. Elektronikus teljesítésigazolás
Az elektronikus teljesítésigazolási naplóban elektronikus teljesítésigazolás kitöltésére kerül sor:
- az építtető és a fővállalkozó kivitelező vagy
- a megrendelő vállalkozó kivitelező és az alvállalkozó kivitelező között
létrejött szerződés alapján, ha a munkákat elvégezték és ezt az építtetőnek (vagy megrendelő
vállalkozó kivitelezőnek) az elektronikus teljesítésigazolási naplóba rögzítve jelenti. (Épkiv. 31.§.
(1) bek.)
Az építési műszaki ellenőr (vagy építtető), illetve a megrendelő vállalkozó kivitelező felelős
műszaki vezetője (az alvállalkozó ellenőre) az ellenőrzést követően elektronikus teljesítésigazolást
állít ki az elvégzett tevékenységről, mennyiségről, minőségről és javaslatot tesz a számlázható
összegre. (Épkiv. 31.§. (3) bek.)
•
1.11. Építési munkaterület átadása, használatbavételi engedély
A műszaki átadás-átvételi eljáráson felvett hibák kijavítása után, a teljesítésigazolás kiadását,
továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékének kézhezvételét követően a
fővállalkozó kivitelező átadja az építtetőnek az építési munkaterületet, továbbá az
elektronikus naplóban történő rögzítéssel átadja:
- építési-bontási hulladék nyilvántartó lap
kiviteli dokumentációt (ha kell a megvalósulási dokumentációt)
kezelési, karbantartási útmutatókat
jótállási dokumentumokat
nyomáspróbák jegyzőkönyvei
villamos berendezések felülvizsgálati papírjai, stb.
- minden olyan dokumentumot, nyilatkozatot, mely a használatbavételi engedély
megkéréséhez szükséges (épkiv. 33.§.)
- összesítő lap
Fontos: ha nincs kifizetés és nincs visszaadva a munkaterület nincs használatbavételi
engedély!!!
Ezt az építésügyi hatóság felhívására az építtetőnek kell pótolnia (60 nap)
2. ÉPÍTÉSFELÜGYELETI ELLENŐRZÉS AZ ELEKTRONIKUS
ÉPÍTÉSI NAPLÓ VONATKOZÁSÁBAN
Az építésfelügyeleti hatóság ellátja az építési folyamat felügyeletét, ellenőrzi az építmény műszaki
állapotát, valamint feltárja a szabálytalan építkezéseket. (Étv. 46.§.)
Építésfelügyeleti hatóság feladatai csoportosítva:
- Építésügyi tevékenység (építési és használatbavételi engedélyek kiadása (kizárások és kiemelt
beruházások), tudomásulvételi eljárások, hatósági bizonyítványok, stb.)
- Panaszügyek
- Építésfelügyeleti tevékenység (a kivitelezés jog- és szakszerűségének ellenőrzése)
A helyszíni ellenőrzések során többek között ellenőrzi az építési napló vezetésére vonatkozó
szabályok betartását is! (távellenőrzés lehetősége)
A szabályok súlyos megsértése esetén:
- Építkezés leállítása és
- Bírság kiszabása
Szabályok súlyos megsértése: Életveszély vagy az építési napló hiánya. (Étv. 46.§. (3) bek.)
Csak a kitöltött címlappal és nyilvántartási résszel rendelkező építési napló tekinthető
meglévőnek!
Az építési napló vezetésére vonatkozó szabályok súlyos megsértésének minősül:
- Ha nem alkalmaznak fedezetkezelőt (így nincs elektronikus alvállalkozói nyilvántartás) pedig
azt a jogszabály előírja
- Az építőipari kivitelezési tevékenység szakszerűségére vonatkozóan, ha a kivitelezést az
építési napló megnyitása nélkül végzik.
Bírság építtetőnek ha nem helyezte készenlétbe a főnaplót (így a kivitelező nem tudja vezetni):
80.000.- Ft + 0,003xSZÉ, max: 200.000.- Ft.
Bírság fővállalkozó kivitelezőnek ha nem nyitotta meg a naplót:
200.000.- Ft + 0,01xSZÉ, max: 1.500.000.- Ft.
Bírság fővállalkozó kivitelezőnek ha nem helyezte készenlétbe az alnaplót (alvállalkozó nem tudja
vezetni):
80.000.- Ft + 0,003xSZÉ, max: 200.000.- Ft.
Bírság alvállalkozó kivitelezőnek ha nem nyitotta meg a naplót:
200.000.- Ft + 0,01xSZÉ, max: 1.000.000.- Ft.
Bírságok „átruházása”, bírságok alanyai (238/2005. Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról):
-
Ha a napló vezetésével a kivitelező bizonyíthatóan megbízta a FMV-t, a napló vezetés
hiányosságaival kapcsolatos kivitelezőt terhelő bírságtételeket a FMV-re kell kiszabni!
-
Ha a műszaki ellenőr bizonyíthatóan jelezte az építtetőnek a szabálytalanságot (naplóban9
jelezte és az építtető ennek ellenére semmit nem tett, akkor az alapesetben őt „illető”
bírságot az építtetőre kell kiszabni.
-
Ha az építtető nem alkalmazott műszaki ellenőrt, akkor minden olyan bírság mely a műszaki
ellenőrt „illetné”, az építtetőnek kerül kiszabásra. (pl.: engedélyterv és kiviteli terv
összhangjának hiánya)
-
Lehetőség van arra, hogy a vállalkozó önellenőrzést (építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés
kérelemre) kérjen, ebben az esetben csak életveszélyt okozó hiányosság esetén vagy az
építési napló vezetésének hiánya miatt lehet építésfelügyeleti bírságot megállapítani!
Általánosságban a bírságokról (változások):
-
-
-
Az FMV és Műe esetében (hiába kell szerződés és az tartalmazza a díjat) a számított
építményérték a mérvadó, annak a 3 %-a a bírság érték. (+ az alapbírság)
Ha egy építkezésen több szabálytalanságot követ el: (pl.: FMV – kiviteli tervtől eltér és napló
hiányzik (megbízta a kivitelező vele))
- kiszámításra kerül mindkét bírság, és abból
- legmagasabb érték 50 %-al növelve, vagy
- két bírságtétel összege
- és ezek közül az alacsonyabb érték kerül kiszabásra
Bírság kiszabására a tudomásra jutástól számított egy éven belül kerülhet sor, illetve az
elkövetéstől számított 5 éven belül.
Ami tervezőt, FMV-t és MűE-t érintő fontosabb bírság:
- összeférhetetlenség (MűE, FMV)
- jogosultság nagyon fontos (mindenkire – építtető is fizet ha olyan kivitelezőt vagy tervezőt
bíz meg, akinek nem jó a jogosultsága
- nem megfelelő szerkezetek beépítése (MűE, FMV, kivitelező)
Hasznos honlap: e-epites.hu
Elérhetőségek: LLTK (telefon és Help Desk)
3. ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ VEZETÉSÉVEL
KAPCSOLATOS FŐBB SZABÁLYTALANSÁGOK:
Építtetői részről:
- nincs feltöltve a jogerős építési engedély határozat és a hozzátartozó záradékolt tervjazok
- tulajdonosi (társtulajdonosi) hozzájárulás hiányzik
Napló vezetésért felelős részéről:
- nem vezetik naprakészen a naplókat
- kivitelező MKIK regisztrációja nincs meg
- az építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatok feltöltése
A Váci Járási Építésügyi Hivatal illetékességi területén (Vác, Dunakeszi és Szob – 39 település) kb. 180
elektronikus építési naplót nyitottak 2013. október 1-jétől, ennek 80-85%-nál volt valamilyen
szabálytalanság.
Építési főnapló készenlétbe helyezésének elmulasztása: építtető (fővállalkozó kivitelező): max: 200.000.Ft (150.000.- Ft)
Napló vezetésére vonatkozó követelmények megsértése: kivitelező (FMV) 80.000.- Ft
KÖSZÖNÖM
A
FIGYELMET !