Arbetslagsledare Länna förskoleenhet

download report

Transcript Arbetslagsledare Länna förskoleenhet

Norrtälje södra förskoleområde
Länna förskoleenhet
Köpmanholm förskoleenhet
Frötuna förskoleenhet
Hysingsvik förskoleenhet
2014/15
Alla har förutsättningar att lyckas!
Innehållsförteckning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Norrtälje södra förskoleområde
Ledningsorganisation
Styrdokument
Vår syn på uppdraget
Tema/projektinriktat arbete
Pedagogisk dokumentation
Vår pedagogiska miljö inne och ute
Vår organisation
Normer och värden
Utveckling och lärande
IKT
Uppföljning, utvärdering och utveckling
s. 3
s. 4
s. 5
s. 6
s. 7
s. 8
s. 9
s. 10
s. 10
s. 11
s. 12
s. 13
2
Norrtälje södra förskoleområde
Vårt område består av fyra förskoleenheter samt pedagogisk omsorg
Länna förskoleenhet Bergshamra.
Hysingsviks förskoleenhet , Hysingsvik
Köpmanholms förskoleenhet Yxlan
Frötuna förskoleenhet, Frötuna
Alla våra verksamheter ligger i mycket nära anslutning till skog och vatten vilket
innebär att vi utforskar naturen runt omkring oss.
3
Ledningsorganisation
Förskolechef
Kristina Lundgren
0176-71224
[email protected]
Arbetslagsledare Länna
förskoleenhet
Maria Eck Aginger
073-962 3654
0176-284145
[email protected]
Arbetslagsledare Länna
förskoleenhet
Agneta Andersson
0176-284113
[email protected]
Arbetslagsledare Hysingsviks
förskoleenhet
Madelene Österman
0176-269370
[email protected]
Arbetslagsledare Köpmanholms
förskoleenhet
Maria Eck Aginger
073-962 3654
0176-284145
[email protected]
Kontaktperson
Malin Kokki
0176-88579
[email protected]
Arbetslagsledare Frötuna
förskoleenhet
Therese Söder
0176-284160
[email protected]
Arbetslagsledare Frötuna förskola
Madelene Lönnelid
0176-284116
[email protected]
4
Styrdokument
Internationella styrdokument
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
FN:s barnkonvention
Nationella styrdokument
Läroplan för förskolan Lpfö98/10
Skollagen
Kommunala styrdokument
Skolplanen
Barn- och skolnämndens mål
Lokala styrdokument
Arbetsplan för Södra förskoleområde
Förskolornas egna handlingsplaner
5
Vår syn på uppdraget
Våra förskolor erbjuder kreativa och utmanande miljöer som ger barnen lust att lära.
Vi har en tillåtande atmosfär med professionella pedagoger.
Vår syn på barnet är en värdefråga som är kopplad till den kunskapssyn som vi har,
att lära genom att få försöka, undersöka, förundras, fantisera, uppleva och få dra
slutsatser, själv och tillsammans med andra.
Vi tar drömmar på allvar, alla barn har framtidsdrömmar. Vi vill utveckla deras
kvalitéer och talanger så att alla barn kan bygga sig den framtid de önskar. Alla barn
vill lyckas och vi ska ge dem rätt förutsättningar. Vårt mål är att kunna ge dem
verktyg för det i en glädjefylld och stimulerande miljö.
6
Tema-/projektinriktat arbetssätt
Tema-/projektinriktat arbetssätt innebär att vi under en period arbetar med ett
bestämt innehåll. Vi väljer teman/projekt utifrån barnens intressen, tankar och
teorier. Ett tema/projekt kan till exempel byggas upp från en fråga som kommer
från något barn. För oss är det viktigt att barnen får känna att deras tankar och
teorier tas på allvar och att det som de uttrycker är viktigt och intressant.
Tillsammans med barnen söker vi svaren på deras frågor. Det är utforskandet som
är det viktiga, inte enbart svaret.
7
Pedagogisk dokumentation
Pedagogisk dokumentation är ett av våra verktyg för att synliggöra och utveckla
våra projekt och vår verksamhet. Dokumentation så som ord, bild, text, samtal,
foton mm är underlag för gemensamt reflektionsarbete. I reflektionsarbetet kan
såväl pedagoger som barn, familjen och andra delta. Genom att vi tillsammans
tittar och reflekterar blir materialet ett pedagogiskt underlag, d.v.s. pedagogisk
dokumentation.
8
Vår pedagogiska miljö, inne och ute
Miljön är öppen, innehållsrik, inbjudande och föränderlig. Den utgår från barnens
intressen, behov, utveckling, lek och lärande.
I och med våra förskolors geografiska lägen är naturen runt omkring förskolorna en
naturlig del av vår miljö.
9
Vår organisation
Utifrån våra tankar har vi skapat en organisation som möjliggör allas delaktighet. Vår
organisation är viktig för att skapa lugn, arbetsro och meningsfull fördjupning för
barn och pedagoger, i mindre och större sammanhang.
Vi har en organisation för dagen, veckan, terminen och året som ska underlätta för
oss att skapa en rytm där projekt, aktiviteter, rutiner, spontana upptåg, möten och
reflektion bildar ett sammanhang.
Normer och värden
Alla i vår verksamhet ska känna sig välkomna, viktiga och betydelsefulla. Vi
arbetar utifrån vår likabehandlingsplan för att motverka kränkande behandling.
Trygghet
Öppenhet
Trivsel
10
Utveckling och lärande
Vår syn på det kompetenta barnet är utgångspunkt för vår kunskapssyn. Vi ser
barnet som intelligent, kompetent och med förmågor. Kunskap skapas i sampel och
i sammanhang och utrycks såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.
Barn erövrar och söker kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och
skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.
De övergripande målen i vårt förskoleområde just nu är naturvetenskap och teknik,
vilket löper som en röd tråd genom våra verksamheter.
11
IKT- informations och kommunikationsteknik
Mål och syfte:
Barn på förskolan är födda in i den digitala världen. För dem är den moderna
tekniken en naturlig del av vardagen. För att möta barnen där de är, utgå från
deras nyfikenhet, intressen och erfarenheter, måste även förskolan följa med
i utvecklingen.
Lärplatta som vi valt att kalla detta digitala verktyg, ser vi som en tillgång i
det moderna, lustfyllda lärandet. Lärplattan är inte en kompensation för
någonting annat utan snarare ett verktyg som kan fördjupa, höja och ge fler
dimensioner till lärandet. Vi ser det som ännu ett språk och ännu en
möjlighet.
Våra pedagogiska mål med lärplattan
De övergripande målen med användningen av lärplattor på förskolan är:
• Att utvidga lärandet.
• Att få möjlighet att förvärva en början till digital kompetens.
• Att öka användningen av digitala verktyg i reflektionsarbetet samt göra dessa
verktyg till en naturlig del av den pedagogiska dokumentationen.
• Att öka barn och föräldrars delaktighet, inflytande och insyn i verksamheten
och i barnens utveckling.
12
Uppföljning, utvärdering och utveckling
Vi arbetar med att systematiskt kvalitetssäkra vår verksamhet genom pedagogisk
dokumentation.
Genom kontinuerlig information, daglig kontakt, utvecklingssamtal och barnens
pärmar ges föräldrar möjlighet att vara delaktiga i verksamheten och sitt barns
utveckling.
Utvecklingssamtal erbjuds alla familjer två gånger/år.
13