skupinová měrná spotřeba

download report

Transcript skupinová měrná spotřeba

Výrobní proces

Výroba je základní činností výrobního
podniku

Výrobní proces
= proces přeměny vstupů na výstupy za
účelem tvorby nové hodnoty
Řízení výroby a výroba jako transformační proces
Vstupy:
Poptávka
Řízení výroby
Vliv okolí
Vstupy
Výrobní proces
Výstupy
Výstupy:
Poptávka a vliv okolí
zařízení
produkty nebo
práce
služby pro zákazníka
materiál
informace
Řízení výroby
vlastní aktivita manažerského vedení
Povaha výrob (členění výroby, její organizace)

Výroby: hlavní, pomocné, vedlejší, obslužné

Členění výrob z hlediska technologického
Výroby mechanické
Výroby chemické
Výroby biochemické
Vnitřní členění výrob
Základní pojmy
Výrobní operace
Výrobní cyklus
Výrobní várka
Výtěžek várky
Sled várek
1. klasifikace typu výroby dle vnitřního členění:
a) Předvýrobní cyklus
b) Vlastní výrobní cyklus
2. klasifikace typu výroby dle vnitřního členění:
a) časy technologických operací
b) časy netechnologických operací
doba na dopravu
doba na kontrolu
doba na adjustaci
c) časy čekání a ztrát
Chronogram
Harmonogram
časová osa
operace
A
B
C
1
sled várek
trvání výrobního cyklu
2
3
4
s = 1,5 hod
tv = 3,2 hod
5
Zdvojení aparátu
operace
A
B1
B2
C
1
2
3
sled várek
trvání výrobního cyklu
4
5
s = 1,2 hod
tv = 3,2 hod
Přidáním zásobníku
operace
A
B
zásob.
1
2
3
4
5
6
C
s1 = 1,5 hod
tv1 = 4,7 hod
=
s2 = 1,5 hod
tv2 = 3,2 hod
7
8
6

Členění výrob z časového hlediska
kontinuální výroba
diskontinuální výroba

Členění výrob podle počtu a typu vznikajících výrobků
sdružená výroba
- absolutní sdruženost
- relativní sdruženost
štěpená výroba
 Členění výrob z hlediska organizace výroby
výroba kusová
- univerzálnost strojů + vysoká kvalifikace
pracovníků
- postupný způsob výroby
výroba sériová
- příznivější struktura výrobního cyklu.
- výrobní série
- postupný způsob výroby po dávkách
- příp. hromadný způsob výroby
hromadná výroba
- předmětné uspořádání strojů (výrobní linka)
- efektivnější způsob výroby
Cíle řízení výrobního procesu
- předmět – výrobek
- výrobní služba
- jiná služba - výsledek jiné činnosti podniku
činnost
výrobní
určeno pro
polotovar
další zpracování
výrobek
obchodní
obchodní
zboží
odběratele
Schéma postavení polotovaru, výrobku, obchodního zboží
Kvalita výrobku
- normy jakosti
- zmetek, odpad
- opravitelné zmetky
- neopravitelné zmetky
- technická kontrola
Standardizace ve výrobě
Technicko hospodářské normy (THN)
Cíl standardizace:
snížit rozmanitost a nahodilost v řízeném procesu,
zajistit jednoznačnost výkladu přijatých rozhodnutí,
přístupů a použitých prvků.
Jednotlivé oblasti standardizace
A. Standardizace řídícího procesu
Ø Standardy pro základní organizační vztahy podniku
(organizační normy)
Ø Standardy pro dílčí činnosti
Ø Standardy pro principy kódování a číselníky
B. Standardizace věcných vstupních prvků výrobního procesu
Ø Materiálové standardy
Ø Standardy strojů a zařízení
Ø Standardy nástrojů, nářadí a přípravků
C.Standardizace činností a způsobů přeměn ve výrobním procesu
Ø Standardy technické přípravy výroby, montážních postupů
(technické normy)
Ø Standardy technologických postupů (technologický předpis)
Ø Standardy pracovních postupů (pracovní předpis)
D.
Standardizace vztahů
výrobních činitelů
prvek
ve
spotřebě
a
využití
- normy spotřeby materiálu a energie
- normy kapacit
- normy času a práce
ukazatel skutečné
THN
úrovně
materiál
měrná spotřeba
materiálu
norma spotřeby materiálu
(stechiometrická měrná spotřeba)
energie
měrná spotřeba energie
norma spotřeby energie
výrobní
zařízení
výkon výrobního zařízení výkonnost výrobního zařízení
časové využití
využitelný časový fond
výrobní kapacita
celková produkce
pracovníci
výkon dělníka
výkonové normy
Základní vlastnosti THN:
- konkrétní - specifické
- dynamické
- reálné
- technicky i ekonomicky odůvodněné
- aktuální
Použití THN:
- pro dosažení kvalitní produkce a plánovaných nákladů
- při plánování výroby
- při sestavování plánových kalkulací
- při tvorbě plánu nákupu surovin a materiálů
- při optimalizaci velikosti zásob
- jako podklad pro hodnocení výsledků motivace pracovníků ve
výrobě
Zdroj informací
Materiál ve výrobě
- základní materiál, surovina
- pomocný materiál
- katalyzátory - speciální prostředky
rozpracovaná
výroba
polotovary
materiál
výrobní
zásoby
rozpracovaná
výroba
výrobní proces
nedokončená výroba
Tok materiálu výrobním procesem
hotové
výrobky
na skladě
Tok materiálu výrobním procesem
Látkové bilance
- sledování využití materiálu ne výrobě
- druhotný odpad, zmetek, ztráty
Forma látkové bilance
- bilanční tabulky
- schéma toku materiálu výrobou
Látková bilance 2-naftolu ve výrobě kyseliny G a R
vstup
kg
kg jako
2-naftol
výstup
kg
kg jako
2-naftol
2-naftol
100
100 ,0
sůl kyseliny G
137,0
65,9
filtrát po čištění
kyseliny G
10,5
5,1
sůl kyseliny R
41,9
19,9
ztráta v louzích
(jako 2-naftol)
7,2
7,2
ztráta v pracích
vodách
celkem
105,1
10,9
5,2
nezjišt. ztráty a
bilanční chyby
6,9
celkem
105,1
filtrát 5,1
2-naftol 100
chyby 6,9
sůl G surová 65,9
filtrát 32,3
prací
voda
2,0
louhy 7,2
prací voda
5,2
filtrát
5,1
sůl G 60,8
sůl R
19,9
2-naftol
100
nezjištěné
ztráty
6,9
filtrát
5,1
louhy
7,2
Sůl G
65,9
Sůl R
19,9
prací
voda
5,2
Ukazatele využití materiálu




měrná spotřeba materiálu (sij )
stechiometrická měrná spotřeba (sij(st) )
měrný výtěžek (qij )
stechiometrický měrný výtěžek (qij(st) )
kde
Si … množství spotřebované i-té suroviny
Qj … množství vzniklého j-tého výrobku


výtěžnost (v)
stupeň konverze (k)
v
k
kde
q ji
q
( st )
ji
 100 
Qj
Si  q
Qj
(S i  S c )  q
( st )
ji
( st )
ji
 100
 100
Si … množství nově vstupující suroviny
Sc … množství cirkulující suroviny

měrná ztráta (z)
z

s ij - s ij( st )
s
( st )
ij
 100
kde sij … měrná spotřeba
sij (st) … stechiometrická měrná spotřeba
určení hodnot ztrát
z materiálových bilancí
Sdružené výroby

(vzniká více výrobků)
skupinová měrná spotřeba (si )
Si
si 

Q
 (s  Q
Q
ij
Si
síz 
Qz
Qv
Qv q vi
Si
qiz 


Q z q zi Q z
Si
j
)
kde:
Si … množství i-té suroviny v procesu
Qj … množství získaného produktu j
Qv … množství vedlejšího produktu
Qz … množství produktu zvoleného za základní
∑Q … celkové množství produkce
Štěpené výroby (několik výrobních stupňů)

měrný výtěžek nebo spotřeba vztažená k základní surovině (qz ),(siz)
qz
Q


Sz
Si
siz 
Sz
kde:
∑Q … celkové
množství
produktu
v jednotlivých výrobních stupních
Sz … spotřeba základní suroviny
Si … spotřeba i-té suroviny
získaného
Štěpené výroby (několik výrobních stupňů)

souhrnná měrná spotřeba (sik)
sik
S0
S


s
Qk
01
stupeň 1
s 01 
S0
Q1
 s12  s 23    s k -1,k
Q1
kde:
∑S …
sik…
Qk…
stupeň 2
s12 
celkové
množství
suroviny
potřebné pro výrobu produktu Qk
je měrná spotřeba této suroviny
v jednotlivých výrobních stupních
množství produktu získaného v kstupních výroby
Q1
Q2
…
stupeň k
s k -1,k
Qk
Qk -1

Qk
Schéma výpočtu měrných spotřeb ve stupňovitých výrobách
Funkce norem spotřeby materiálu a jejich tvorba
A. Funkce norem:
Ø Plánová
určení předpokládané spotřeby materiálu na plánovanou produkci
Si 
n
 (Q
j 1
j
 N sij )
kde Si … předpokládaná spotřeba materiálu i za dané období na produkci
Qj
Nsij … norma spotřeby i-tého materiálu na j-tou produkci
Určení potřeby přísunu materiálu na sklad - potřeba dodávek Pi
n
Pi 
n
 (O j  N sij )  Z i
j 1
 Doč .i -
n
 (Qoč .i  N sij ) j 1
 (Q
j 1
j
td
 N sij )
 N zčč( opt)
kde Pi …potřeba přísunu i-tého materiálu do skladu na období td pro zajištění
Qj
Si…= předpokládaná spotřeba materiálu i v období td
Zi…zásoba i-tého materiálu – skutečná, zjištěná ve skladu ke dni propočtu
Pi
n
(Qoč . j Doč.i
 N sij )… očekávané dodávky i-tého materiálu ode dne propočtu do počátku

období td
j 1
…předpokládaná spotřeba i-tého materiálu na celou produkci ode
dne
propočtu do počátku období td
td …počet dnů v období
n
N )
 (QNzči(opt)
j 1
j
td
sij
…časová norma optimální zásoby i-tého materiálu ve skladu na
počátku období td (o časových normách v kap. 11.7)
Ø Další funkce norem spotřeby:
operativní
stimulativní
vymezující
Tvorba norem:
Základním předpokladem plného uplatnění norem spotřeby je
stanovení:
 Přesné specifikace výchozího materiálu
 Jednoznačné stanovení normy spotřeby v příslušné měrné jednotce
 Určení základních technologických podmínek, pro které norma platí