Българската държава в християнското семейство на народите

Download Report

Transcript Българската държава в християнското семейство на народите

Българското
ханство през
VII-IX век
Българската
държава в
християнското
семейство
на народите
Урок по история и цивилизация
8 клас
В средата на IX век в резултат на териториалното
разширение
и централизирането на
могъща държава в Европа
властта
България става
Териториално разширение:



хан Аспарух - 681г.създава българската държава в
Онгъла и на юг до Стара планина
хан Тервел - 705г.присъединява областта
Загоре/Горна Тракия/
хан Крум - 805г. териториално разширение на
северозапад,завоюва част от Аварския хаганат
- 809г. превзема Сердика /София/
Централизиране на властта:
Формата на управление на Дунавска България е
федерация,
славяните запазват вътрешна
автономия. Българските ханове централизират
властта чрез:


законодателна реформа – писани закони,въведени
от хан Крум
административна реформа - територията на
държавата е разделена на 10 комитати/области/, с
управители подчинени пряко на хан Омуртаг
През първата
половина на IX век
България става една от
най-големите по територия
държави в Европа.
Проведените реформи
уеднаквяват правата на
всички поданици.
Въпреки това тя не може
да заеме подобаващо
място сред могъщите
европейски страни Византия и Франкската
империя, защото не е
християнска държава.
Българската държава в християнското
семейство на народите
1.Княз Борис I ( 852-889 ) – покръстител на
българите
а)причини за покръстването:
 за вътрешното управление – необходимост
от обща религия и ценности за българските
поданици

за външната политика – издигане на
международния авторитет на държавата
б)покръстването на българите – 864 г.
В Европа си съперничат двата
религиозни центъра - Римската
католическа църква и
Константинополската
православна патриаршия. Хан
Борис се опитва да наложи
християнството с помощта на
Римската църква.
Покръстването на българите –
миниатюра в българския препис
на Манасиевата хроника ХІV в.
Неуспешната война с Византия
през 863г. заставя българския
владетел да приеме християнството
от Константинопол.Съгласно
договора с Византия от 864 г. Борис
е покръстен тайно и започва да се
титулова княз.
в) бунтът на болярите – 865 г.
Византийски духовници
започват да покръстват
народа.Промените засягат
установените традиции ,
затова боилите от десетте
комитата се вдигат на бунт,
който е потушен жестоко.
Князът на българите приел
светото кръщение...
Недоволни от това
неговите боляри
разбунтували народа против
него,за да го погубят.
И тъй,колкото били в
десетте комитата,те се
събрали около двореца му...
Царят наказал със смърт
само петдесет и двама от
болярите,които най-много
бунтували народа против
него,а на останалия народ
позволил да си отиде
невредим.
Бертински анали, IX век
г) изграждане на автокефална българска църква - 870 г.
За изграждането на независима
българска църква, княз Борис
отново балансира между двата
църковни центъра Рим и
Константинопол.
Речник:
автокефална(от гръцки език
автос – сам и кефале –
глава), означава независима
църква
В периода 867-869г. в България
пристигат римски свещеници.
Повторното обръщане към
Византия обвързва окончателно
българите с православието.
През 870г.на VIII Вселенски
събор в Константинопол
Българската църква е призната
за автокефална начело с
архиепископ.
д) Кирило-Методиевите ученици в България – 886 г.
През 886 г. княз Борис
приема в България
прогонените от
Великоморавия КирилоМетодиеви ученици. Климент
и Наум създават книжовни
школи в Охрид и Плиска.
Българският владетел
постига успех в
изграждането на
самостоятелна българска
църква, защото осигурява
авторитетни проповедници
на разбираем славянски
език.
Княз Борис посреща учениците на Кирил
и Методий – стенопис от ХІ в.
Владимир Расате ( 889-893 ) е свален от управлението ,
защото се опитва да върне старата религия-езичеството
е) решенията на ”народния” събор в Преслав-893г:
На престола е поставен третият Борисов син Симеон
 Преслав е определен за новата българска столица
 Старобългарският език е обявен за официален в
държавата и богослужението

ж) изграждане на българската народност- IX век
С приемането на християнството и единен език в
държавата, завършва процеса по премахването на
различията между двата етноса - славяни и българи.
2.Симеон І Велики ( 893-927 ) – “василевс на
ромеи и българи”
а)личността на Симеон
Завършва висшата
Магнаурска
школа в Константинопол.
Подготвян е за духовен глава на
българската църква.
По-късно се занимава с книжовна
дейност, полага основите на
българския *Златен век*.
Цар Симеон на трона,
худ. Д. Гюдженов
б)войни с Византия:
896г.-победа при
Булгарофигон(дн.Турция).
Византия връща тържището
българските стоки в
Константинопол
913г.-коронясан за
василевс(цар) на
българите.Договорен е
Битката при Ахелой. Миниатюра от
династичен брак между
хрониката на Йоан Скилица
малолетния Константин VІІ и
дъщеря на Симеон
917г.-битка при река
Ахелой,византийската армия е
победена
След завладяването на част от
територията на Балканите
Симеон установява
политическа хегемония
(водачество).Територията на
България се простира на три
морета-Черно,Бяло и
Адриатическо.
3. Петър І ( 927-970) – начало на българското
царство
а) договорът с Византия - 927г.
Военното превъзходство на българите принуждава Византия
да сключи 30-годишен мир. Договореностите са:



Официално признаване
владетел
титлата василевс на българския
Българската църква е издигната в ранг на
Патриаршия
Договорът е скрепен с династически брак между цар Петър
и византийската принцеса Мария (Ирина)
През Х век,по време на управлението на цар Петър в
българските земи се разпространява отшелничеството и
богомилството.
б)отшелничество
Св.Иван Рилски е първият
български отшелник.Основава
Рилския манастир.
Проповядва строго следване
на християнската вяра.
Св.Иван Рилски
в) богомилство
Богомилската ерес носи името
на основателя си поп Богомил.
Дуалистичното учение постановява, че материалният свят е творение на дявола, а духовният на
Бога. Отричат държавата и църквата. Разпространяват учението си в
цяла Европа.
Като хулят богатите, учат
своите да не се подчиняват на
господарите си, ненавиждат
царя, ругаят старейшините,
укоряват богатите, мислят, че
са омразни на Бога, които
работят на царя...
Презвитер Козма, “Беседа
против богомилите”, Х век
Присъединяването на България към християнското
семейство на народите в средата на ІХ век е предпоставка за:

Издигането на България като една от най-силните европейски
държави

Изграждането на българската народност

”Златният век” на българската култура,който превръща
България в духовен център за славянските народи
Литература:
Учебник по история и
цивилизация за 8 клас,
Р. Кушева и Ц. Чолова
Изготвил:
Р.Божанова, учителСОУ ”Ал. Иванов-Чапай”,
гр.Белово