Poster_P5. - TU Delft Institutional Repository

Download Report

Transcript Poster_P5. - TU Delft Institutional Repository

Faalkosten voorkomen tijdens de
realisatiefase met interventie van BIM
Een verkennend onderzoek naar faalkosten indicatoren in de uitvoeringsfase en
een bijdrage tot het oplossen van juridische implicaties voor het samenwerken met BIM.
Probleemanalyse
Ontwerp
Werkvoor
bereiding
Uitvoering
Faalkosten in de bouw zijn in 2012 inmiddels opgelopen tot een percentage van ca.
11% van de totale bouwomzet. De grootste oorzaak hiervoor is gebrekkige
communicatie. De hiernaast afgebeelde figuur geeft een schematische weergave
van de waardeverliezen aan. Deze verliezen ontstaan door de gefragmenteerde
bouwprocessen waardoor communicatie en informatie-uitwisselingen inefficiënt
verlopen.
Beheer
WAARDE
= Ideale situatie; BIM + Procesintegratie
= Huidige situatie; 2D tekenen + traditionele organisatie
BIM (Building Information Modeling) maakt het mogelijk om het proces van
communicatie en informatie uitwisseling te stroomlijnen waardoor uiteindelijk
faalkosten voorkomen kunnen worden. Voordat BIM echter grootschalig toegepast
zal/ kan worden is het belangrijk om enkele juridische vraagstukken op te lossen en
vervolgens algemene voorwaarden te ontwikkelen die de verhoudingen tussen
samenwerkende partijen bepalen bij het werken met BIM
TIJD
Onderzoeksvragen
Hypothese
Hoofdvraag:
Hoe kan BIM bijdragen aan het voorkomen van vermijdbare kosten in de realisatiefase
en welke juridische vraagstuk dient hierbij opgelost te worden?
Oorzaken (WAT?)
Oplossen met BIM (HOE?)
Inefficiënte uitwisseling van informatie
Synchroniseren
Slechte/ gebrekkige coördinatie van informatie
BIM coördinator
1.
2.
Onvoldoende uitwisseling van kennis en kunde
Blootstellen van informatie, je leert van elkaar
Slechte onderlinge samenwerking
BIM= samenwerken
3.
4.
5.
6.
7.
Wat zijn de mogelijkheden van BIM in de uitvoeringsfase?
Welke oorzaken liggen ten grondslag aan faalkosten die in de uitvoeringsfase ontstaan door
inefficiënte communicatie en gegevensuitwisseling?
Wat zijn de vermijdbare kosten - als onderdeel van de faalkosten - die zich voordoen in de
uitvoeringsfase en welke kunnen gereduceerd worden met BIM?
Op welke wijze dient de communicatieproces in een BIM samenwerking juridisch gereguleerd
te worden?
Hoe zijn de communicatieplichten van opdrachtgevers en opdrachtnemers in huidige algemene
voorwaarden geregeld en hoe dient dit gereguleerd te worden bij het werken met BIM?
Welke beperkingen zijn er in de keuze voor een bouworganisatiemodel voor het werken met
BIM?
Wat zijn de veranderingen in het communicatieproces die BIM met zich brengt op het gebied
van beheren, onderhouden en wijzigen van informatie, die belangrijk zijn om juridisch te
bepalen?
FAALKOSTEN POST
Hiernaast afgebeelde
classificatiematrix is ontwikkeld
om de overschreden
kostenposten in de cases te
kunnen kwantificeren naar
focus-aspecten bij het werken
met BIM.
INFORMATIE VALIDATIE
Authorship
Consistentie/
Coordinatie
Data verificatie
●
Kostenpost A
Kostenpost B
Kostenpost C
Onderhoud/
beheer
●
●
Custodianship
Gegevensbehoeft
e
●
Planning
(tijdsfactor)
●
●
Resultaat kruisanalyse casestudies: analytische generalisatie
Conclusie kruisanalyse
Medimall
Leyweg
Ahoy
Design & Build
Oorzaken vermijdbare kosten (VK):
 Aannemen bestaand D&B ontwerp
 Inconsistente tekeningen
 Onduidelijke afspraken
 Coördinatie wijzigingen
 Tekortkomingen installateur
 Gemis engineeringsmanager
Met toepassing van BIM:
Coördinatie, onderhoud/ beheer en gegevensbehoefte.
48 % reductie VK met BIM
Resultaat, van 2,7mln. naar 3,5mln.
Traditioneel
Oorzaken vermijdbare kosten (VK):
 Geringe voorbereidingstijd.
 Consistentie tekeningen.
 Extreem veel meerwerk.
 Aanpassen PvE
 Krappe bouwplanning.
Traditioneel
Oorzaken vermijdbare kosten (VK):
 Traditionele contractvorm met verplichtingen van D&B
 Verwerking van optimalisatie
 Onvoldoende voorbereidingstijd
 Passieve regievoering opdrachtgever
Met toepassing van BIM :
Coördinatie, gegevensbehoefte.
37 % reductie VK met BIM.
Resultaat, van -1,7mln. naar -0,7mln.
Met toepassing van BIM:
Onderhoud/ beheer, gegevensbehoefte
46 % reductie VK met BIM.
Resultaat, van -3,1mln. naar -0,9mln
Conclusie
Bij het werken met BIM kan met onderstaande
procesplan de genoemde oorzaken gemanaged
worden. (de cijfers in het schema refereren naar de
cijfers van de oorzaken).
data-custodianship houdt in het
beheren, onderhouden ,wijzigen en
aanpassen van informatie.
De juridische bepalingen die tot
stand zijn gekomen zijn te vinden in
bijlage 9 van het onderzoeksrapport.
Hieronder is op basis van een visuele
weergave de bepalingen samengevat.
Opdrachtgever
 art. 1 lid 1 en 2
 art. 3 lid 1
 art. 1 lid 3 en 4
 art. 4 lid 5 sub
c
 art. 2 lid 5
Juridische bepalingen op basis van 4 pijlers:
A
Specificaties
 art. 4 lid 5 sub
c
 art. 2 lid 5
 Data ownership n.t.b
Zender
1.Interactieve communicatie
2.Contractuele prikkels
3.Dejuridiseren van gedrag van partijen
4.Samenwerking faciliteren
Multipleontvangers
 art. 2 lid 1,2,4
 art. 3 lid 3
 art. 5 lid 3
Actie
2. Monitoring
De juridische prioriteit waar
duidelijke afspraken over gemaakt
dienen te worden heeft betrekking
op data-custodianship. Dit is aan de
hand van de classificatiematrix vast
kunnen stellen.
Bouwrecht
De hoofdoorzaken van faalkosten die met BIM te
voorkomen zijn, zijn:
1. Inconsistente tekeningen
2. Gevolg effecten van aangebrachte wijzigingen
3. Onvoldoende voorbereidingstijd
1. Consistentie
Gemiddelde besparing met BIM:
43%! Bij het werken met BIM dient
met name gefocust worden op de
begrotings-onderdelen: algemene
bouwplaats kosten, directe kosten en
koop materiaal . Hier valt de winst te
halen indien het bouwproces hierop
efficiënter wordt afgestemd.
 art. 5 lid 1 en 2
 art. 2 lid 6
 art. 6
Projectteam
Bepalingen idem voor ontvangers
3. Continuïteit
Real Estate & Housing| afstudeerlaboratorium Design & Construction Management
 art. 3 lid 2
BIM
shared
dataserver
 art. 4 lid 3
B
Coördinatie-overeenkomst op basis
van:
- Samenwerken
- Interactief communiceren
- Projectbelang
 art. 4 lid 4
 art. 4 lid 5 sub a, en b
 art. 2 lid 3
 art. 4 lid 2 en 6
Unilateraal
Bilateraal
Multilateraal
Naam: Prakash Sewlal
Mentoren: A. Koutamanis (TU) , M. Chao-Duivis (TU), D. Lok (BAM)
Datum: 05 juli 2012