Transcript Document

PADAVINE
Padavine



Padavine su razni oblici reljefa kondenzovane i zgusnute
vodene pare koje dospevaju na zemljinu površinu u
tečnom i čvrstom stanju.
Nastaju hladjenjem vazduha prilikom njegovog izdizanja,
pri čemu na odredjenoj visini postaje prezasićen i počinje
kondezacija Ili zgušnjavanje.
Rosa, slana, inje, poledica koji se obrazuju pri tlu
nazivaju se niske padavine, a visoke padavine
kao što su kiša, sneg, grad i krupa obrazuju se u
oblacima i sa visine padaju na zemlju.
Padavine

Količina padavina - uvijek se misli na visinu sloja vode
koji je od njih nastao. Izražava se u mm ( milimetrima ).
Visina od 1mm odgovara 1l vode na 1m2 zemljine
površine.

Za merenje padavina koriste se kišomeri I
pluviografi.
 Kišomer je cilindricni sud u kome se nalaze lijevak i
kantica za skupljanje vode. Skupljena voda se sipa u
staklenu menzuru sa ucrtanim podjeljcima koji
predstvljaju milimetar padavina.
Padavine

Pluviograf automatski registruje sve padavine izlučene u
toku jednog dana. Sa specijalne papirne trake se može
očitati čas početka i prestanka kiše i odrediti njen
intezitet.
Obrazovanje padavina
Niske padavine

Rosa je najčešći oblik niskih padavina, koji se
javlja u ljetnjoj polovini godine. Nastaje zbod
jakog hlađenja podloge i najnižeg sloja vazduha
u kome se kondezuje vodena para i izlučuje u
vidu sićušnih vodenih kapljica.
 Slana se javlja u zimskoj polovini godine. Kada
temperatura prizemnog sloja vazduha padne
ispod 0oC vodena para se zgusne i po tlu i
vegetaciji hvataju se tanki ledeni kristali u obliku
iglica, perja ili ljuspica.
Niske padavine

Inje se obrazuje u hladnim i maglovitim danima i to pri
duvanju vjetra. Vjetar nosi rashlađene kapljice magle i
vodene pare koje se, pošto udare u neki čvrst predmet,
prilikom udarca odmah zalede i hvataju za njega u
obliku kristalića.

Poledica je zimska vrsta niskih padavina, koje nastaju
kada rashlađenje kapljice kiše ili magle padaju na
podlogu čija je temperatura ispod 0oC i trenutno se
zamrzavaju.
Visoke padavine

Kisa se obrazuje iz debelih kišnih oblaka. Kapljice vode
padnu na zemljinu površinu tek kada međusobnim
spajanjem postanu dovoljno teške da mogu da savladaju
otpor vazduha i uzlazne vazdušne struje.
Pljuskovite kiše ili provala oblaka nastaju leti kad se pri
olujnom vremenu iz gomilasto-kišnih oblaka izluči za dva
časa najmanje 50 mm padavina.Na većim nadmorskim
visinama se javljaju bujice a u gradovima zagušivanja
kanalizacije I plavljenja.
Snijeg nastaje kada se vazduh zasiti
vodenom parom pri temperturi nižoj od
0oC tako da dolazi do njene sublimacije.
Snijeg se može javiti u vidu sniježnih
pahuljica i kao ljutina.
Ljutina je snijeg u obliku kristalnih iglica,
štapica ili pločica. Izlučuje se pri stabilnom
ali vrlo hladnom vremenu. Snijeg
pomiješan s kišom je susnješica.
Visoke padavine


Grad nastaje u oblaku sa jakim ulaznim strujama , koje
mogu da dizu ledena zrna vise puta. Svaki put voda se
zamrzava oko kristala u tankim slojevima, zrno grada
raste dobijajući slijevitu strukturu i kada dostigne težinu
koja savladava uzlazno kretanje vazduha pada na
zemlju. Najčešće zrno ima prečnik 5-50mm a ima i
slučajeva kada je velečina bila nalik kokošjem jajetu.
Krupa su bijela okrugla rjedje kupasta, nepravilna zrna
slična snijegu, koja odskaču kada padnu na tlo. Javljaju
se uglavnom u ranim proljećnim mjesecima kada je
temperatura oko 0oC.
Geografski raspored padavina na
Zemlji



Padavine i temperatura vazduha su najvažniji klimatski
elmenti jer od njih direktno ili posredno zavisi
rasprostranjenje naseljenih oblasti na Zemlji, odnosno
život na Zemljinoj površini.
Raspored padavina je uslovljen nizom faktora (tem.
vazduha, vazdušni pritisak , blizina mora, reljef, morske
struje itd.),zbog čega na našoj planeti postoje vrlo vlažni
predeli i izuzetno suhi.
Linije koje povezuju mesta jednakih količina padavina
nazivaju se IZOHIJETAMA.
Geografski raspored padavina na
Zemlji


Najviše padavina ima u tropskom pajasu.
Najvlažnija mesta na Zemlji su Čerapudzi u indiskoj
državi Asam na padinama Himalaja sa oko 12.600 mm i
Vajaleale na ostrvu Kauai u Havajskm arhipelagu sa oko
12.000 mm godišnje.
Geografski raspored padavina na
Zemlji



U umerenim geografskim širinama suma padavina se
povećava i iznosi prosečno 500-1.000mm.Primorske
oblasti duž istočnih i zapadnih obala kontinenata
primaju oko 2.000mm padavina ,dok se s udaljenjem
od mora one smanjuju i na ispod 250mm godišnje.
Najvlažnija mesta u Evropi su vrh Snoudon u
Kembriskim planinama u Veslu sa 6.000mm i Crkvice u
Boki Kotorskoj koje primaju oko 5.000 mm padavina.
Osim količine padavina veoma je značajan i raspored
tih padavina po mesecima tokom godine.To je tzv.
Pluviometriski režim.On ima veliku ulogu u poljuprivredi
,naročito u vegetacijonom periodu biljaka.
THE END
Autor:Momčilo Todorović
Pomoćnik autora:Miljan Živković