AECppt ส่วนต่างประเทศ (เล็ก) - สำนักแผนภาษี

Download Report

Transcript AECppt ส่วนต่างประเทศ (เล็ก) - สำนักแผนภาษี

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
ความร่วมมือทางด้านเศรษกิจ
ลาดับ
ข้อตกลง ข้อตกลง สหภาพ (Comm
on
ระหว่าง ทางการ ศุลกากร
market)
ประเทศ ค้า (FTA) (Custom
Union)
Economic
and
Monetar
y Union
Full
Integrati
on
(PTA)
ลักษณะที่
สำคัญ
ตัวอยำง
่
ลดอำกร
เป็ น 0
ให้กับ
ประเทศ
กำรลด
สมำชิก
อำกรเฉพำะ
และกำหนด
บำงประเทศ
อำกร
สำหรับ
ประเทศ
นอกสมำชิก
ลดอำกร
เป็ น 0
ให้กับ
ประเทศ
สมำชิก
และกำหนด
อำกรให้แก่
ประเทศ
นอกสมำชิก
สิ นคำ้
บริกำร
ทุน และ
แรงงำน
เคลือ
่ นยำย
้
ระหวำง
่
ประเทศ
สมำชิกได้
อยำงเสรี
่
มีกำร
กำหนด
อัตรำ
แลกเปลีย
่ น
คงที่
ระหวำง
่
ประเทศ
สมำชิก
หรือมีอต
ั รำ
แลกเปลีย
่ น
เดียว
กำหนด
ภำษี
กฎหมำย
ระบบกลไก
ทำงสั งคม
ตำงๆ
ให้
่
เหมือนกัน
เช่นเดียวกั
บระบบ
สหรัฐ
ขที
อตกลง
NAFTA/AF
สหภำพ
สหภำพ
อเมริ
้ ม่ ำ: PowerPoint
ประชำคมเศรษฐกิ
จอำเซียนสหภำพ
กับบทบำทภำษี
สรรพสำมิต สสหรั
ำนักฐแผนภำษี
3
สหภำพ
TA
ยุโรป/AEC ยุโรป/AEC
ยุโรป
กำ
ประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community : AC)
ประชาคม
การเมือง
และความ
มันคง
่
(ASEAN
PoliticalSecurity
Community:
APSC)
บทบำทกระทรวงกำรคลังใน
ประชาคมเศรษฐกิจ
ASEAN Economic
AEC Blueprint
Community (AEC)
• ส่งเสริมให้อำเซียนเป็ นตลำด
และฐำนกำร
ผลิตเดียวกัน
• เพิม
่ ขีดควำมสำมำรถในกำร
แขงขั
่ นของอำเซียน
• ลดช่องวำงของระดั
บในกำร
่
พัฒนำของ
ประเทศสมำชิก
อำเซียน
• ส่งเสริมให้อำเซียนสำมำรถ
บูรณำกำรเขำกั
้ บ
AEC และโครงสรเศรษฐกิ
ำงภำษี
ทเี่ ปลี
ย
่ นแปลงไป
โดย
้
จโลกได
อย
้ ำง
่
ประชาคม
สังคม
และ
วัฒนธรรม
(ASEAN
SocioCulture
Community:
ASCC)
ดร. เอกนิต ิ นิตท
ิ ณ
ั ฑประภำศ
์
4
กรอบการดาเนินการ ... สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ASEA
N6
ภาษี
0%
บทบำทกระทรวงกำรคลังใน AEC และโครงสรำงภำษี
ทเี่ ปลีย
่ นแปลงไป โดย ดร. เอกนิต ิ นิตท
ิ ณ
ั ฑประภำศ
้
์
5
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
2.เดีการเป็
1. การเป็ นตลาดและฐานการผลิต
ยวกันนภูมิภาคที่มีขีด
o
o
o
o
o
กำรเคลือ
่ นยำยสิ
นคำเสรี
้
้
กำรเคลือ
่ นยำยบริ
กำรเสรี
้
กำรเคลือ
่ นยำยกำรลงทุ
นเสรี
้
กำรเคลือ
่ นยำยเงิ
นทุนเสรีขน
ึ้
้
กำรเคลือ
่ นยำยแรงงำนมี
ฝีมอ
ื เสรี
้
o นโยบำยกำรแข
งขั
น
่ขัน
ความสามารถในการแข่
ง
o กำรคุ้มครองผู้บริโภค
AEC
3. การเป็ นภูมิภาคที่มีการBlueprint
o
o
o
o
สิ ทธิในทรัพยสิ์ นทำงปัญญำ
กำรพัฒนำโครงสรำงพื
น
้ ฐำน
้
มำตรกำรทำงภำษี
E-Commerce
4.การเป็ นภูมิภาคที่ มี
พัฒนา
การบู
ร
ณา
การเข้
า
กั
บ
o กำรพัฒนำ SMEs
o กำรจัดทำเขตกำรคำ้
ทางเศรษฐก
เท่าเทียมกัมของอำเซี
ิ จโลกเสรี (FTAs) รวมกั
เศรษฐก
o ควำมริเริม
่ ิจ
ในกำรรวมกลุ
ย
น
บ
่น
่
(Initiatives for ASEAN Integration: IAI)
ประเทศนอกอำเซียน
o กำรมีส่วนรวมในห
วง
่
่
โซ่อุปทำนโลก
7
รูปแบบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ของ AEC และ EU ที่แตกต่างกัน
อัตราภาษี เดียวกัน
สาหรับ
ประเทศนอกกลุ่ม
อัตราภาษี เดียวกัน
สาหรับ
ประเทศนอกกลุ่ม
อัตราภาษี เดียวกัน
สาหรับ
ประเทศนอกกลุ่ม
อัตราภาษี เดียวกัน
สาหรับ
ประเทศนอกกลุ่ม
ทีม
่ ำ: International Handbook on the Economics of Integration, Volume III
8
ประโยชน์ ที่ได้รบั เชิงภาษี จาก AEC
่
ิ
เพ
ง
ก
าลั
ง
ตลาด
การ
ประชำกร
ขนาดใหญ่
อำนำจ
ขนำดใหญ่
ต่
อ
รอง
ตอรอง
580 ลำน
คน
้
ตนทุ
้ นกำร
ผลิตลดลง
ดึงดูดกำร
ลงทุนและ
กำรค้ำ
่
เพิม
่ ขึน
้
มีแนวรวม
่
ในกำร
เจรจำใน
เวทีโลก
ดึงดูดใน
กำรทำ
FTA
ส่งเสริม
แหล่ง
ประโยชน์
วัตจำก
ถุดิบ
ทรัพยำกร
ในอำเซี
วัตถุดบ
ิ ยน
&
ตนทุ
้ นตำ่ ลง
ขีด
ควำมสำมำ
รถสูงขึน
้
สำมำรถ
เลือกหำที่
ไดเปรี
้ ยบ
ทีส
่ ุด
กลุ่มที่มีวตั ถุดิบ
และแรงงาน
เวียดนำม
กัมพูชำ พมำ่
ลำว
กลุ่มที่มีความ
ถนัดด้าน
เทคโนโลยี
สิ งคโปร ์
มำเลเซีย ไทย
กลุ่มที่เป็ นฐาน
การผลิต
ไทย มำเลเซีย
อินโดนีเซีย
เวียดนำม
ผลิตภัณฑมวล
์
รวมประชำชำติ
เพิม
่ ขึน
้
รำยไดจำก
้
ภำษีมูลคำเพิ
่
่ ม
(VAT) ทีส
่ ูงขึน
้
รำยไดจำกภำษี
้
เงินได้
(Income
Taxes) ที่
สูงขึน
้
ทีม
่ ำ: PowerPoint ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน กับบทบำทภำษีสรรพสำมิต สำนักแผนภำษี
9
ยุทธศำสตรกระทรวงกำรคลั
งเพือ
่ รองรับ
์
AEC
ยุทธศำสตร ์
ประเทศ
(Country
Strategy)
4 ยุทธศำสตร์
1. Growth &
Competitivene
ss
2. Inclusive
Growth
3. Green
Growth
บทบำทกระทรวงกำรคลั
งใน
ยุทธศำสตร ์
กระทรวงกำรคลัง
ปี งบประมำณ 25562559
1. กำรลดควำมเหลือ
่ มลำ้
ทำงเศรษฐกิจ
สนุนศักยภำพ
เชือ
่ ม 2. กำรสนั
ยุทบธศำสตร
์
และเพิม
่ ควำมสำมำรถใน
โยง
กระทรวงกำรคลัง
กำรแขงขั
่ น
ำนกำรเงิ
นกำรคลั
้
3.ดกำรรั
กษำควำมยั
ง่ ยืน ง
เพือ
่ รองรั
ทำงกำรคลั
ง บ
ประชำคมอำเซียน
AEC
1. เป็ นตลำดและฐำนกำร
ผลิตรวมกั
น
่
2. เสริมสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำร
แขงขั
น
่ ำงภำษี
และโครงสร
ทเี่ ปลีย
่ นแปลงไป
้
3. พัฒนำเศรษฐกิ
จอยำง
่
AEC Blueprint
1. Single Market
and
Production
Base
2. Competitive
Economic
Region
3. Equitable
เชือ
่ ม
Economic
โยง
Region
4. Integration
into the Global
Economy
โดย ดร. เอกนิต ิ นิตท
ิ ณ
ั ฑประภำศ
์
13
โครงสร้างภาษี ในประเทศ
ไทย
กรมสรรพากร
- ภำษีเงินไดบุ
้ คคลธรรมดำ
- ภำษีเงินไดนิ
ิ ุคคล
้ ตบ
- ภำษีเงินไดปิ
้ โตรเลียม
ภาษี อากรที่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเก็บ
- ภำษีป้ำย
- ภำษีบำรุงทองถิ
น
่ จำกน้ำมัน - อำกรฆำ่
้
สั ตว ์
- ภำษีบำรุงทองที
่
- ภำษีบำรุง
้
-ท้องถิ
อำกรน
ำเขำ้ -บอำกรส่งออก
น
่ จำกยำสู
- อำกรจำกนก
นำงแอน
่
- ภำษีโรงเรือน- ภำษีบำรุงทองถิ
น
่ จำกโรงแรม
้
- ภำษีสรรพสำมิตจำกบำงประเภทสิ นคำและบริ
กำร
้
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
14
แนวโน้ มการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ภาษี ในอนาคต
• ระบบกำรจัดเก็บภำษีของไทยในปัจจุบน
ั ไมสอดคล
องกั
บ
่
้
สภำวะกำรณสั์ งคมและเศรษฐกิจทีม
่ ก
ี ำรเปลีย
่ นแปลง
เนื่องจำกกำรเขำสู
้ ่ ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
• กำรแขงขั
้
่ นสูงมำกยิง่ ขึน
• โครงสรำงประชำกรที
เ่ ปลีย
่ นแปลงไป สั งคมผู้สูงอำยุ
้
• ภำระรำยจำยที
เ่ พิม
่ ขึน
้ จำกเรือ
่ งกำรศึ กษำ สำธำรณสุข
่
และสวัสดิกำรสั งคมของรัฐบำล
• ควำมยัง่ ยืนดำนกำรคลั
ง
้
บทบำทกระทรวงกำรคลังใน AEC และโครงสรำงภำษี
ทเี่ ปลีย
่ นแปลงไป โดย ดร. เอกนิต ิ นิตท
ิ ณ
ั ฑประภำศ
้
์
15
กรอบการปฏิรปู ภาษี เพื่อการเข้าสู่ AEC
1. การดาเนินการภายในประเทศ
• ปรับลดภำษีนิตบ
ิ ุคคล
• ปรับลดภำษีศล
ุ กำกร
• จัดเก็บภำษีอน
ื่ เพือ
่ ชดเชยรำยได้ เช่น ขยำยฐำน
สรรพสำมิต ภำษีทด
ี่ น
ิ และสิ่ งปลูกสรำง
เป็ นตน
้
้
2.
•
การดาเนินการระหว่างประเทศ
ิ
สมาช
ก
อาเซี
ย
น
ประสำนสิ ทธิประโยชนทำงภำษี
เ
พื
อ
่
ส
่ งเสริมกำรลงทุนใน
์
ประเทศสมำชิกอำเซียน
• ประสำนเรือ
่ งกำรลักลอบสิ นค้ำหนีภำษี/ผิดกฎหมำยเขำ้
เมือง/กำรหลีกเลีย
่ งภำษีขำมชำติ
้
• อำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำและพิธก
ี ำรศุลกำกร
• กำรจัดทำอนุ สัญญำ/ควำมตกลงเพือ
่ กำรเวนกำรเก็
บภำษี
้
17
บทบาทของกรมสรรพสามิตหลังเข้าสู่ AEC
กรอบการศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร้อม
กรมสรรพสามิตเข้าสู่ AEC
บริบทและ
ควำม
เปลีย
่ นแปลง
ใหมที
่ อง
่ ต
้
เผชิญ
ควำม
รวมมื
อใน
่
กลุม
่
ประชำคม
เศรษฐกิจ
อำเซียน
ควำม
เชือ
่ มโยง
กับ
ยุทธศำสตร ์
ของ
กระทรวงกำ
รคลัง
ภำยใต้
AEC
Blueprint
ทิศทำงกำร
พัฒนำของ
ภำษี
สรรพสำมิต
เพือ
่ รองรับ
AEC
19
สินค้าและบริการที่มีการเก็บภาษี สรรพสามิต
ในประเทศสมาชิก AEC
น้ำมัน
และ
ประเทศ
เครือ
่ งดื่
ผลิตภัณฑ ์
รถยนต ์
ม
น้ำมัน
ไพ่
ยำสูบ
และยำ
เส้น
สำร
สถำน
พรม
ทำลำย
หิน
แกว
ผลิตภัณ
้
อำบน้ำ
หรือสิ่ ง ไนทคลั
์
เครื
อ
่
ง
รถจั
ก
ร
ชัน
้
ฑเครื
อ
่
ง
อ
อนและ
และ
์
่
สุรำ หรืออบ
สนำมแ
ทอปูพน
ื้ บ และ
หอมและ ยำนยน หินแกร
บรรยำก
ปรับอำ เครือ่ ง
ตัวและ
ขงม
ำ
ท
ำด
วย
ดิสโกเธ
่
้
้
เครื
อ
่
งส
ำ
ำศ
นิต
แกว
ต์
กำศ
้
นวด
ขนสั ตว ์
ค
อำง
โอโซน








บรูไน




กัมพูชำ
อินโดนี





เซีย






ลำว
มำเลเซี




ย




พมำ่
ฟิ ลป
ิ ปิ



นส์
อุปกร โทรศัพท ์
อุปกร
สิ งคโป
่ งใ ณกี์ ฬำ มือ


เครือ
กิจกำร
ยำง
ณ์
ร์
สนำม
สลำก
ถือ
แบตเตอ โทรคมนำ
ประเทศ
รถยนต ์
กำสิ โน
ช้ไฟฟ้ บำง
กอล
ฟ
กิ
น
แบ
ง
เวียดน
่ ยำงใน ถำยภำ
์
เคเบิ
ล
้
ที
ว
ี
่
รี
่
ประเภ
คม




 ำ 
ำม
อินเตอรเ์
พ
ท







 น็ ต 
ไทย
บรูไน


กัมพูชำ
อินโดนี



เซีย





ลำว
มำเลเซี
ย
พมำ่
ฟิ ลป
ิ ปิ
นส์
สิ งคโป

ร์










ทีอ
่ ยู่
กระดำษ
อำศั
ย ไม
สั้ ก
แร่
เครือ
่ งบิ เงิน
หยก
เช่น
ธรรมช บำน ไมเนื
้อ
้
กระดำษ
น
หินมีคำ่
้
ำติ คอนโดมิ แข็
ทอง
ง

เนียม

เรือ














20
บทบาทของระบบภาษี สรรพสามิต
หลังเข้าสู่ AEC
จัดเก็บภำษีจำก
สิ นค้ำทีต
่ องกำร
้
ควบคุมกำร
บริโภค
Sin
and
Health
Concer
n
Luxury
Single
Market &
Production
Base
Environme
ntal
Concern
บทบาทการจัดเก็บภาษี
ทางอ้อมมีความสาคัญมาก
เพิม
่ ขึดควำมสำมำรถในกำรจัดเก็บภำษี
ขึน้
บทบาทการจัดสรรและ
ดการบร
โภคดเก็บภำษี
ปรับปรุงรูก
ปาจั
แบบและวิ
ธก
ี ิำรจั
เพิ่มบทบาทในการ
สนัปรั
บสนุ
นขีดความสามารถ
บปรุงกระบวนกำรและ
ขัน
้ ตอนระบบบริ
หำรกำรจั
ในการแข่
งขัน ดเก็บ
ภำษี
21
กรอบการพิจารณาหลักการ
จัดเก็บภาษี สรรพสามิตของประเทศ
ไทย
ควบคุม/ลด
Sin and
Health
Affected
Goods
Luxury Goods
Environment
Affected
Goods
กำรบริโภค
สิ นค้ำ
ดังกลำว
่
ลดแรงจูงใจกำร
บริโภคสิ นคำที
่ ี
้ ม
มูลคำสู
่ งน้อยลง
โดยกำรกระจำย
ภำระภำษีแบบ
กำวหน
(รำคำ
้ ควบคุ้ ำมกำร
บริภำษี
โภคสิสนูงค) ำ้
ส่งผลกระทบตอ
่
สิ่ งแวดลอม/
้
เปลีย
่ นแปลง
พฤติกรรมกำร
บริโภค
• สุรำ/ยำสูบ/ไพ่
• รถยนต/เรื
์ อ/แกวเลด
้
คริสตัล/น้ำหอม/พรม
• เครือ
่ งดืม
่ /หินออนและ
่
หินแกรนิต/ไนตคลั
์ บ
และดิสโกเธค/สถำน
้
อำบน้ำ อบตัวและนวด
• น้ำมันและผลิตภัณฑ ์
น้ำมัน/รถยนต/์
แบตเตอรี/่
เครือ
่ งปรับอำกำศ
• รถจักรยำนยนต/์
สำรทำลำยชัน
้
บรรยำกำศ
22
ิ นงานเพื่อเตรี
การศึ
กษาและการด
าเนบทบาท
ยมความพร้อมเข้าสู่ A
ประเด็
นท้าทาย
ความสามารถ
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรม
สรรพสามิต
• บทบำทกำรจัดเก็บภำษีทำงออมมี
ควำมสำคัญมำกขึน
้
้
• บทบำทกำรจัดสรรและกำรจำกัดกำรบริโภค
ปรับปรุงวิธก
ี ำรจัดสรรและควบคุมกำรบริโภคทีเ่ หมำะสม
เนื่องจำกในปัจจุบน
ั รำคำขำย ณ โรงงำน
อุตสำหกรรม และรำคำ CIF ไมเป็
่ ะทอนควำม
่ นรำคำทีส
้
ฟุ่มเฟื อยได้
• บทบำทในกำรสนับสนุ นขีดควำมสำมำรถในกำรแขงขั
่ น
- กำรค้ำระหวำงประเทศที
ม
่ บ
ี ริบทเปลีย
่ นไปจำกกำร
่
รวมกลุมประชำคมอำเซี
ยน
่
23
การศึกษาและการดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ A
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ระบบภาษี สรรพสามิต
• ศึ กษำวิเครำะหเพื
่ แยงกลุ
มภำระกำรท
ำงำนเป็ น 3 กลุม
่
่
่
์ อ
คือ
1. ภำระงำนทีห
่ น่วยงำนจำเป็ นตองท
ำตำมวิสัยทัศนและ
้
์
ยุทธศำสตร ์
2. ภำรกิจทีค
่ วรจะตองถ
ำยโอน/มอบอ
ำนำจให้
้
่
หน่วยงำนทีเ่ กีย
่ วของด
ำเนินกำร
้
3. ภำรกิจทีต
่ องยกเลิ
กไป เพรำะไมได
่ วของตำม
้
่ เกี
้ ย
้
วิสัยทัศนและยุ
ทธศำสตร ์
์
• วิเครำะหช
(Gap analysis) ระหวำงเป
่
่
้ ำหมำยใน
์ ่ องหำง
อนำคตกับสถำนภำพและควำมสำมำรถในปัจุบน
ั
• นำไปสู่กำรจัดทำแผนแมบทและแผนปฏิ
บต
ั ก
ิ ำรของกรม
่
24
ดาเนินงาน
การปรับเปลี่ยนกรมสรรพสามิตเข้าสู่
AEC
- นโยบำยกรมสรรพสำมิตมีควำมเป็ นสำกล
- บุคลำกรและองคกรมี
คุณภำพพรอมก
ำวเข
ำสู
้
้
้ ่ เวที
์
โลกทัง้ ดำนควำมสั
มพันธระหว
ำงประเทศและกำร
้
่
์
บริกำร
- มีระบบงำนทีไ่ มซั
เป็ นธรรม
่ บซ้อน โปรงใส
่
และมีประสิ ทธิภำพ
- มีกฎหมำยทีท
่ น
ั สมัยและมีมำตรฐำนในกำรปฏิบต
ั ส
ิ ู่
สำกล
มการพิจารณาแนวทางดาเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
25
สิ่งที่กรมสรรพสามิตกาลัง
ดาเนินการ
- คณะกรรมการ
- คณะทางาน
- คณะทางานย่อย
26
การแบ่งกรอบการเตรียมความพร้อม
กรมสรรพสามิตเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
พัฒนำปรับปรุง
นโยบำยภำษีให้เป็ น
ตำมหลักภำษีสำกล
ด้านการ
พัฒนา
บุคลากร
และ
ยกระดับบุคลำกร
องค์
กรกร
พัฒ
นำองค
์
และทรัพยำกร
ตำง
ๆ ให้
่
พรอมต
อกำรเข
ำ้
้
่
สู่ AEC
ด้าน
นโยบา
ย
ด้าน
กฎหมา
ยและ
ระเบียบ
ปรับปรุงกฎหมำยเพื
อ
่
ิ
ิ
ปฏ
บ
ต
ั
เพิม
่ ขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแขงขั
่ น สรำง
้
ควำมเป็ นธรรมในกำร
จัดเก็บภำษี
ด้านการ
พัฒนากา
ร
ดาเนินงา
เพิม
่
น
ประสิ ทธิภำพ
ในกำรทำงำน
และกำร
บริกำร
27
กรอบพิจารณาแนวทางการ
ิ นงาน
ด
าเน
ด้านการพัฒนา
ด้านการ
ด้านกฎหมายและ
ด้านนโยบาย
บุคลากรและ
•ส่งเสริองค์
มใหก
้บุรคลำกร
พัฒนาการ
•ศึ กษำกระบวนกำร
ดาเนินงาน
ระเบียบปฏิบตั ิ
•ปรับปรุงและพัฒนำ
•ปรับปรุงกฎหมำย
โครงสร้ำงภำษีให้ มีควำมรู้เรือ
่ งภำษี ทำงธุรกิจของแตละ
ให้มีควำมทันสมัย
่
อุตสำหกรรมในเชิง เพือ
เหมำะสม เพือ
่ เพิม
่ สรรพสำมิตและ
่ เพิม
่ ขีด
่ สร้ำง
ขีดควำมสำมำรถใน เรือ
่ งทีเ่ กีย
่ วของให
ควำมสำมำรถใน
้
้ ลึกเพือ
กำรจัดเก็บภำษี
สอดคลองกั
บหลัก แนวทำงในกำร
กำรแขงขั
้
่ น และ
บริหำรจัดเก็บภำษี สอดคลองไปใน
และเป็ นธรรมกับ
สำกล
้
ผู้ประกอบกำร
•พัฒนำบุคลำกรใน ไดอย
ทิศทำงเดียวกับ
้ ำงมี
่
•เพิม
่ ประสิ ทธิภำพใน ดำนภำษำ
อังกฤษ ประสิ ทธิภำพและมี อำเซียน
้
ควำมเป็ น
กำรตรวจสอบ
และ
•ปรับปรุงกฎระเบียบ
มำตรฐำนสำกล
ปรำบปรำม
ภำษำตำงประเทศ
ขัน
้ ตอนในกำร
่
่ ประสิ ทธิภำพใน ปฏิบต
•นำเทคโนโลยีมำใช้ รวมถึงทักษะในกำร •เพิม
ั เิ พือ
่ อำนวย
กำรอำนวยควำม
ในกำรพัฒนำ
เจรจำ
ควำมสะดวกตอ
่
สะดวกกำรคำ้
ปรับปรุงกำร
•พัฒนำองคกรให
ผู้ประกอบกำรทัง้
์
้
ระหวำงพรมแดน
ดำเนินงำน
เป็ นสำกล
ในประเทศและ
่
•นำระบบเทคโนโลยี ตำงประเทศ
•พัฒนำกฎระเบียบ
และเป็ นองคกร
์
28
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5
เตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อเข้าสู่ AEC
ิ
อย่
า
งมี
ภ
าพ
ด้านการพั
ฒป
นาระสิทด้าธนการ
ด้านกฎหมายและ
ด้านนโยบาย
บุคลากรและ
โครงกำรเตรียมควำม โครงกำรพัฒนำ
องค์กคคลเพื
ร อ่
พรอมระบบภำษี
ทรัพยำกรบุ
้
สรรพสำมิตรองรับ
AEC (สผษ.)
โครงกำรศึ กษำ
มำตรฐำนกำรบริหำร
กำรจัดเก็บภำษี
สรรพสำมิตเพือ
่ กำวสู
้
่
AEC (สมฐ.2)
โครงกำรเสริมสรำง
้
ควำมรวมมื
อในกำร
่
ตรวจสอบภำษีและ
ปรำบปรำมสิ นคำ้
สรรพสำมิตตำมแนว
เขตชำยแดน (สตป.)
รองรับ AEC (สบค.)
โครงกำรจัดกำร
ควำมรูเพื
่ รองรับ
้ อ
AEC (สบค.)
โครงกำรจัดจำงที
่
้
ปรึกษำเพือ
่ พัฒนำ
โครงสรำงองค
กรให
้
์
้
สอดคลองกั
บ
้
ยุทธศำสตรกรม
์
สรรพสำมิตรองรับ
AEC (กพร.)
พัฒนาการ
ระเบียบปฏิบตั ิ
โครงกำรปรับปรุงบริกำร โครงกำรศึ กษำรำคำ
ดทำงอิ
าเนินนเตอร
งานเน็์ ต ขำย ณ โรง
ขอมู
้ ล

และแบบฟอรมเพื
อ
่ รองรับ
์
AEC ของกรม
สรรพสำมิต (ศทส.)
โครงกำรปรับปรุงและ
สรำงฐำนข
อมู
้
้ ลหลัก
มำตรฐำนสำกลกรม
สรรพสำมิตเพือ
่ รองรับ
AEC ระยะที่ 2 (ศทส.)
โครงกำรปรับปรุง
ระบบงำนธุรกรรมทำง
อินเทอรเน็
่ รองรับ
์ ตเพือ
AEC (ศทส.)
โครงกำรเตรียมควำม
พรอมของห
ั ก
ิ ำร
้
้องปฏิบต
วิทยำศำสตร ์ (กวข.)
อุตสำหกรรมสิ นคำ้
รถยนตและ
์
รถจักรยำนยนตใน
์
ประเทศและ Free
Zone เพือ
่ ใช้เป็ น
เกณฑในกำรค
ำนวณ
์
ภำษี (สมฐ.2)
29
การศึกษาห่วงโซ่อปุ ทาน
Bonded Warehouse
Free Zone
Export
1. Fairness
2. Efficiency
3. Simplicity
4.
Domestic Sale Transparency
Wholesale /
Distributor
Domestic
Manufacturing
หลักการ
ขอบเขตการศึกษา
1. กระบวนงำนกำรขอ
อนุ ญำต ควบคุม และ
ตรวจสอบ
2. กระบวนงำนบริหำร
กำรจัดเก็บภำษี (ชำระ
ภำษี กำรคืน ยกเวน)
้
30
หลักการจัดเก็บภาษี ที่ดี
ควำมเป็ นธรรม
Fairness
ควำมมี
ประสิ ทธิภำพ
Efficiency
ควำมเรียบงำย
Simplicity่
ควำมโปรงใส
่
Transparency
กำรปฏิบต
ั ท
ิ เี่ ทำเที
่ ยมกันตอสิ
่ นค้ำที่
ผลิตภำยในประเทศ
และสิ นค้ำ
นำเขำ้ (National Treatment)
เพิม
่ ประสิ ทธิภำพในกำรบริหำรกำร
จัดเก็บภำษี และเพิม
่ ประสิ ทธิภำพกำร
ปฏิบต
ั งิ ำนกำรจัดเก็บภำษีของ
ลดระยะเวลำและขั
น
้ ตอนในกำร
ผู้ปฏิบต
ั งิ ำน
ดำเนินงำน อำนวยควำมสะดวก
ให้กับประชำชนและผู้ประกอบกำร
พัฒนำระบบกำรจัดเก็บภำษี
สรรพสำมิตให้ชัดเจนและมีมำตรฐำน
มการพิจารณาแนวทางดาเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
31
สรุปประเด็นจากการ
ั
สมภาษณ์
นโยบาย
- สร ้างความเป็ นธรรม
Globalization
• นโยบายและการ
่
แชร์ข ้อมูลร่วม เชน
ASEAN ฐานการ
ผลิตรถยนต์
• การบริหารขอบ
่
ชายแดน เชน
ิ ค ้าผ่าน
ลักลอบสน
แดน
• การตรวจสอบ VS
อานวยความสะดวก
AS IS
- โปร่งใส
- อานวยความสะดวก
รายได ้หลักจากภาษี
สรรพสามิต 4 แสนล ้านบาท
ิ ค ้าสาคัญ 5
มาจากสน
ประเภท
1. เหล ้า 60,000 ล ้านบาท
2. เบียร์ 60,000 ล ้านบาท
3. บุหรี 60,000 ล ้านบาท
4. รถยนต์ 100,000 ล ้าน
บาท
5. น้ ามัน 100,000 ล ้าน
บาท
Vision &
Mission
Good
กระบวนงา
น
Good
โครงสร ้าง
•
ยังไม่สมดุล (ภูมภ
ิ าค)
บุคลากร
•
้ กงานจ ้าง 1 ใน
ใชพนั
3
ไม่เพียงพอ
Turn over สูง
Cost ในการพัฒนาสูง
•
•
•
การพ ัฒนามาตรฐาน
้ ทีแ
พืนน
่ ละการปฏิบ ัติ
- ฐานราคาเดียวกั
(นาเข ้าและผลิต)
- ดูแลด่านชายแดน พืน
้ ที/่ สาขา
- เป็ นธรรมกับผู ้ผลิต
- ระเบียบปฏิบต
ั เิ ดียวกัน
- คุ ้มครองผู ้บริโภค
- การให ้บริการ NSW
กระบวนงาน โครงสร้าง
(ใหม่)
/บุคลากร
(ใหม่)
Core
Process
•
•
•
Policy/
Support
•
•
ด่านชายแดน •
งาน
ตรวจสอบ
อานวยความ •
สะดวก
เพิม
่ คน และ
ทักษะ
เฉพาะ
พัฒนา IT
กองนโยบาย •
AEC
ระบบ
สารสนเทศ
เพือ
่ เพิม
่
ิ ธิภาพ
ประสท
ต ้องปรับ
Career
Path
ดำนนโยบำย
รำคำขำยปลีก ขำยส่ง
้
สภำพปัญหำและฐำนในกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิต
ในปัจจุบน
ั
ปัญหำ
1)Transfer Pricing
(Under Value)
2)Inclusive Tax
3)Unfair Treatment
Free
Zone
Import
er
Domes
tic
ปัญหำ
จัดเก็บภำษีไดไม
้ เต็
่ มเม็ดเต็ม
หน่วย
Excise
Departm
ent
แนวทำงแกไข
้
ปรับปรุงโครงสรำงภำษี
ทง้ั
้
ระบบ โดยยึดหลัก
1. ควำมเป็ นธรรม
2. ควำมมีประสิ ทธิภำพ
3. ควำมเรียบงำย
่
4. ควำมโปรงใส
่
ปัญหำ
ในกรณีทรี่ ะบบกำรคำมี
้ หลำย
ช่วง ขำดควำมชัดเจนในกำร
กำหนดรำคำขำยส่งช่วงสุดทำย
้
Wholes
aler
Retailer
Consu
mer
แนวทำงแกไข
้
เปลีย
่ นฐำนกำรจัดเก็บ
ภำษีจำก รำคำขำย
ณ โรงอุตสำหกรรม
เป็ นรำคำขำยปลีก
แนะนำ
33
Value Chain on Excise Taxation in Thailand for New Tax Base
ระบบประเมินภาษีด ้วยตนเอง Self- Assessment
Suppliers
Manufacturers
and Importers
Wholesalers
กาหนดหน ้าที่
สนับสนุนการจัดเก็บ
ภาษีทด
ี่ า่ นศุลกากร
จากราคาขายปลีก
ระบบควบคุม
ใบอนุญาต
และประเมินความ
ี่ งของผู ้ค ้าสง่
เสย
ระบบเครือ
่ งหมาย
ี ภาษี เพือ
แสดงการเสย
่
การตรวจสอบ
กาหนดหน ้าทีผ
่ ู ้ค ้า
สง่ ในการจัดเก็บ
เอกสารเพือ
่
สนับสนุนการ
ตรวจสอบทาง
บัญช ี
บทลงโทษการแจ ้ง
ราคาประเมินภาษีไม่
ถูกต ้อง
ระบบการลดหย่อน
และขอคืนภาษีเพือ
่
เสริมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
Consumer
s
Retailers
กาหนดหน ้าที่
ผู ้ค ้าปลีกใน
การจัดเก็บ
เอกสารเพือ
่
สนับสนุนการ
ตรวจสอบทาง
บัญช ี
ระบบการ
ตรวจสอบ
ราคาค ้าปลีก
้ น
เพือ
่ ใชเป็
ฐานการ
ประเมิน
ระบบควบคุม
ิ ค ้านาเข ้าด ้วย
สน
ตนเอง/ไม่ใช ้
เพือ
่ การค ้า
ระบบควบคุม
ิ ค ้าจาก
สน
นักท่องเทีย
่ ว
ลดปั ญหาการย ้ายฐานการผลิต
ลดปั ญหา transfer pricing
รายได ้จากการ
จัดเก็บภาษีเพิม
่ ขึน
้
=> ผลต่อ GDP
เพิม
่ จาก tax policy
0.89%1.xx%
เหตุผลในการ
ขอเพิม
่
อัตรากาลัง
xxx คน
ด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
ศึกษาการปรับโครงสร้างองค์กร (ด่าน)
สภาพปัญหาปัจจุบนั
- มีกำรเคลือ
่ นยำยสิ
นคำมำกขึ
น
้
้
้
- ฐำนภำษีมก
ี ำรเปลีย
่ นแปลง ส่งผลให้
รำคำ C.I.F มีบทบำทน้อยลง เช่น กำร
ใช้รำคำขำยส่งช่วงสุดทำย
รำคำขำย
้
ปลีก และ CO₂
แนวทางการแก้ปัญหา
-
จำเป็ นตองมี
เจำหน
่ ำนวยควำมสะดวก
้
้
้ ำทีอ
และทำงำนรวมกั
บกรมศุลกำกรตำมดำนในกำร
่
่
ตรวจสอบฐำนภำษีของสิ นคำสรรพสำมิ
ต ดวย
้
้
กำรจัดตัง้ สำนักงำนสรรพสำมิตพืน
้ ทีส
่ ำขำใน
อำเภอทีม
่ ด
ี ำนศุ
ลกำกร
่
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษา
แบงกำรอบรมเป็
น 2 กลุม
่
่
1. กำรอบรมพืน
้ ฐำนภำษำอังกฤษ
สำหรับขำรำชกำรที
ไ่ มมี
ื้ ฐำนและมีเล็กน้อย
เน้นกำรพูด
้
่ พน
และกำรออกเสี ยง
2. กำรอบรมหลักสูตรกำรเจรจำระหวำงประเทศ
สำหรับขำรำชกำรที
ม
่ ค
ี วำมรูภำษำอั
งกฤษดีทม
ี่ ี
่
้
้
ควำมตัง้ ใจทีจ
่ ะเรียน
โครงการจัดการความรู้เพื่อรองรับ AEC
เป็ นโครงกำรทีใ่ ห้ควำมรูบุ
่ วกับ AEC และผลทีจ
่ ะเกิดขึน
้ เพือ
่ ให้บุคลำกรตระหนักและ
้ คลำกรเกีย
พรอมที
จ
่ ะกำวเข
ำสู
้
้
้ ่ AEC
35
โครงการจัดการความรู้เพื่อรองรับ AEC เมื่อวันที่ 21
กรกฎาคม 2557
โดย ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พนั ธุ์
Strate
gy
กลยุทธ ์
Skills
ทักษะ
Struct
ure
โครงส
รำง
้
Shared
Values
คำนิ
่ ยม
รวม
่
Staff
บุคลำก
ร
Strategy บทบำทของสรรพสำมิต ณ บริเวณ
Syste
ms
ระบบ
Style
สไตล ์
Structure กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรไปสู่บริเว
Systems นำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรลดขัน
้ ตอน
Skills, Staff and Style พัฒนำทักษำใน
กำรทำงำน รวมถึงพัฒนำควำมรูทำง
้
ภำษำ
Shared Values กำรสร้ำงให้องคกรเป็
น
์
องคกรที
ม
่ ค
ี วำมทันสมัย โปรงใส
มี
์
่
ประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผลในกำร
ทำงำน
ด้านการพัฒนาการดาเนินงาน
ศึกษาการปรับโครงสร้างองค์กรโดยเพิ่มพืน้ ที่สาขา ณ
ด่านชายแดน
ิ
โดยแบ่งกลุ่มตามมูลค่าการนาเข้า – ส่งออก และบรเวณที่ตงั ้
กลุ่มที่ 1 มีมลู ค่าการนาเข้า – ส่งออก >
10,000 ล้านบาท
จุดผ่านแดน
ลาดับ
ด่านศุลกากร
บริเวณชายแดน
ที่
1
2
3
4
5
ดำนศุ
ลกำกรสะเดำ
่
ดำนศุ
ลกำกรปำ
่
ดังเบซำร ์
ดำนศุ
ลกำกรแม่
่
สอด
ดำนศุ
ลกำกร
่
ระนอง
ดำนศุ
ลกำกรสั งข
่
ละบุร ี
ไทย - มำเลเซีย
ไทย - เมียนมำร ์
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ควำมรวมมื
อระดับทวิภำคี
่
• ศึ กษำดูงำน OECD
• กำรแลกเปลีย
่ นขอมู
กบ
ั ประเทศ
้ ลทำงดำนภำษี
้
สมำชิกอำเซียน
ควำมรวมมื
อระดับพหุภำคี
่
• APTF
• WHO / FCTC
• WCO / Customs Co-operation Council
(CCC)
• Kick – Off Meeting (ยำสูบ / รถยนต)์
• ASEAN Forum on Taxation (AFT)
• ITIC
• ควำมรวมมื
อทำงกฎหมำย
่
ด้านการพัฒนาการดาเนินงาน
ผลการศึกษาการปรับปรุงการบริหารการจัดเก็บ
ภาษี
ส
ร
ุ
า
การผลิต
การชาระภาษี
การจาหน่ าย
การสร้างโรงงาน
ในประเทศ
ข้อเสนอแนะ
ขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน ทาสัญญา
• ขออนุมต
ั ก
ิ รมสรรพสำมิต
อนุญาต
• ขออนุมต
ั ก
ิ รมโรงงำน
• ใบอนุญำตทำ
สุรำทาและขาย
ให้
• ขออนุมต
ั ก
ิ ระทรวงทรัพยฯ์ (EIA)
• ใบอนุญำตทำเชือ
้
สุรำ สุรา
การผลิต
การชาระ
• ขอใช้กรรมวิธผ
ี ลิต • ภำษี
ภาษี
• ขอส่งน้ าสุราตรวจ
สรรพสำมิต
• ภำษีบำรุง
• ขอใช้ภำชนะ
สสส.
• ขอใช้ฉลำก
•
บำรุ
ง มชน
• ใบอนุ
ญมำตขำย
ควบคุ
โดยระเบียบ 1.สุรำแช่ 2.สุรำกลัน
่ 3.เบียภำษี
ร ์ 4.สุ
รำชุ
Thai PBS
ข้อเสนอแนะ
• ภำษีมหำดไทย
ต่างประเทศ
ไม่มีการควบคุม
การสร้างโรงงาน
• กำรสรำงโรงงำน
า้ งประเทศ
เป็ในต่
นไปตำมมำตรฐำน
ของแตละประเทศ
่
• ใช้เทคโนโลยีในกำรควบคุมกำรผลิต เช่น
ติดกลองCCTV
้ ทธิภำพกำรควบคุม
เพิม
่ ประสิ
• กำหนดมำตรฐำนกำรผลิตตำมมำตรฐำนสำกล
(ISO)
1.
การ
นขออนุ
าเข้ญาำต
2.
วำง Bank
Guarantee
ข้อเสนอแนะ
• ทำกำรปิ ด
แสตมป์
โดยมี
เจ้ำหน้ำที่
ควบคุมและ
ขีดฆำ่
ข้อเสนอแนะ
• นำเทคโนโลยีมำใช้ในเครือ
่ งหมำย
แสดงกำรเสี ยภำษี (Track & Trace)
• ปรับปรุงให้เกิดระบบ self
assessment และ post audit
3. รวม ป.5 และ ป.6
4. เพิม
่ ใบอนุ ญำตสำหรับ
รำนสุ
รำขำว
้
ใบอนุญาต
• ป.1จาหน่
ขำยสา่ งสุ
ย รำทุกช
• ป.2 ขำยส่งสุรำไทย
• ป.3 ขำยปลีกสุรำทุกช
• ป.4 ขำยปลีกสุรำไท
• ป.5 ขำยสุรำชัว
่ ครำ
• ป.6 ขำยสุรำไทยชัว
่
• ป.7 ขำยสุรำทุกชนิด
ปิ ดแสตมป์
นำเข้ำ +
อนุมต
ั ฉ
ิ ลำก
ขออนุ ญำตนำเข้ำ +
อนุ มต
ั ฉ
ิ ลำก
ปิดแสตมป์
- รวมใบอนุ ญำตเป็ น
ดังตอไปนี
้
่
ใบอนุ
ญำต
1.รวม ป.1 และ ป.2
ขำยส่ง
ใบอนุป.3,
ญำตขำยปลี
2. รวม
ป.4 และก
ป.7
ใบอนุ ญำตขำยชัว
่ ครำว
นำแสตมป์
ไปติดที่
ตำงประเท
่
ศ
• ผูน
ำเขำจำกโรงงำนที
ม
่ ี ISO
้ ำเขำต
้ องน
้
้
• ตองมี Certificate of Analysis เรือ
่ งคุณภำพ
พิธก
ี ำร
ศุลกำกร
และชำระ
ภำษี
แจงกำร
้
นำเขำ้
40
ด้านการพัฒนาการดาเนินงาน
ผลการศึกษาการปรับปรุงการบริหารการจัดเก็บ
ภาษี ยาสูบ การชาระภาษี การจาหน่ าย
ารผลิตใบยาสูบแห้ง การผลิตยาสูบ
ในประเทศ
ตสาหกรรมการรับซื้อใบยาแห้ง
การปลูกต้นยาสูบการประกอบอุ
ขออนุญำตรับซือ
้ ใบยำ
• ขออนุญำตตัง้
ขอนุญำตเพำะปลูก
ยำสูบ
การบ่ม/อบ
• ขออนุญำตสรำง
้
สถำนีบม/โรงบ
ม
่ ยาสูบ ม/บ
่
่
ใบยำ
• ขออนุญำตสรำงโรง
้
บม/เครื
อ
่
งอบ/อบใบ
่
ยำ
ขออนุญำตรับซือ
้ ใบยำ
แห้ง
โรงงำน
อุตสำหกรรมยำสูบ
• ชออนุญำตรับซือ
้
ใบยำแห้ง
บุหรี่/ยาเส้น/
การรับซื้อใบยาแห้ง ข้อเสนอแนะ
ยาสูบ
การหันใบยาแห้
่
ง
• ขออนุญำตหัน
่ ใบยำ
แห้ง
ข้อเสนอแนะ
• พัฒนาหลักเกณฑ์
ในการตรวจสอบ
ต่างประเทศ
คุณมภาพใบยาสู
ไม่
ีการควบคุบม
การผลิตและ
สร้างโรงงานใน
• กำรผลิตและกำร
ต่้ างประเทศ
สรำงโรงงำนเป็
นไป
ตำมมำตรฐำนของแต่
•
•
•
1.
การหันใบยาแห้
่
ง
• ขออนุญำตหัน
่ ใบยำ
แห้ง
ยาเส้น
ยกเลิ กการยกเว้นภาษี ให้กบั พันธุพ์ ืน้ เมือง
ผลิ ตภัณฑ์เทียมยาสูบควรพิ จารณา
หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมตามหลักการของภาษี
สรรพสามิ ต
พัฒนาหลักเกณฑ์การ
ในการตรวจสอบคุณภาพ
ยาเส้ขออนุ
น/ยาเส้
นปรุนงาเข้
/บุหรีา่
พิธก
ี ำร
ญำต
นำเข้ำ
2.
แห้ง
ขออนุ ญำต
นำเข้ำ
ศุลกำกร
และชำระ
ภำษี
เครื่องหมายแสดง
• ทำกำรปิ
มพ ์
การเสีดย/พิ
ภาษี
การชาระ
• ภำษีภาษี
สรรพสำมิต
เครือ
่ งหมำยแสดง
• ภำษีบำรุง
กำรเสี ยภำษีที่
สสส.
โรงงำน
• ภำษีบำรุง
• ภำษี
• ทำกำรปิ
ด
Thai PBS
สรรพสำมิต
แสตมป์ โดยมี
• ภำษีบำรุง
เจ้ำหน้ำที่
สสส.
ตรวจสอบกำร
ข้• อภำษี
เสนอแนะ
บำรุง
ขีดฆำภำยหลั
ง
่
•น
ำเทคโนโลยี
มำใช้ในเครือ
่ งหมำย
Thai
PBS
แสดงกำรเสี ยภำษี (Track & Trace)
• ปรับปรุงให้เกิดระบบ self
assessment และ post audit รวมถึง
กฎหมำยกำรคืนภำษี (ปัจจุบน
ั ใช้
กฎหมำยอืน
่ )
• ปรับปรุงฐำนภำษีเป็ นรำคำขำยปลีก
เพือ
่ แกปั
้ ญหำกำรถำยโอนรำคำ
่
• ผลิ
ตภัณฑ์์ เทียมยาสูบควรพิ จารณา
ปิ ดแสตมป
การชาระ
ภาษี
ปิดแสตมป์
หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมตาม
ปิ ดแสตมป
์ นอกดำน
่
หลักการของภาษี
สรรพสามิ ต
พิธก
ี ำร
นำแสตมป์
วำง Bank
ศุลกำกร
ไปติดที่
Guarantee
และช
ำระ
ตำงประเท
่
(เฉพำะบุหรี่
ภำษี
ศ
ข้อเสนอแนะ
Cigarette)
• พัฒนาหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณภาพ
แจงกำร
้
นำเข้ำ
ข้อเสนอแนะ
รวมใบอนุ ญำตเป็ น
ดังตอไปนี
้
่
1.ใบอนุ ญำตขำยส่งยำ
เส้น ยำสูบ
2. ใบอนุ ญำตขำยปลีก
ยำเส้น ยำสูบ
ใบอนุญาต
จาหน่ขำยไม
ายยาเส้
น ดจำน
• ป.1
จ
่ ำกั
• ป.2 ขำยไมเกิ
่ น 2 กก
• ป.3 จำหน่ำยยำเส้นป
ใบอนุญาต
• ป.1
ขำยไม
จ
ด
่ ำกับ
จาหน่
ายยาสู
จำนวน
• ป.2 ขำยไมเกิ
่ น
20,000 มวน
ยำเส้นปรุง/ยำ
เคีย
้ วครัง้ ละไม่
เกิน 10 กก.
• ป.3ขำยไมเกิ
่ น
1,000 มวน
41
ยำเส้นปรุง/ยำเคีย
้ ว
"One Vision, One Identity, One Community"
หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ ์ หนึ่งประชำคม
ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำแนวทำงดำเนินกำรเพือ
่ เตรียมควำมพรอมส
ำหรับกำร
้
เขำสู
้ ่ ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC)
42