Hans Henrik Knoop

Download Report

Transcript Hans Henrik Knoop

2009
Hans Henrik Knoop
POSITIV PSYKOLOGI:
Om vedvarende, pædagogiske og
arbejdsmæssige energikilder
Samfundsmæssige / institutionelle rammer
Individuelle styrker
Sociale relationer
Livsglæde / Lykke / Trivsel
Succes i form af standardiserede
SAMT unikke læreprocesser og bidrag
2009
POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER
Hans Henrik Knoop
Gode, meningsfulde
institutioner
(familier, skoler,
virksomheder, samfund)
Livsglæde/Trivsel
Individuelle styrker
(personlighedstræk,
intelligensprofil,
læringsstil, karakterstyrker,
interesser, værdier)
Gode chancer
for succes
(gennem positive emotioner,
engageret læring og
kreativitet, sociale relationer og
eksistentiel mening)
(i form af standard-rettede
OG unikke bidrag)
2009
Hans Henrik Knoop
KOMPLEKSITET SOM UNIVERSELT IDEAL
Grad af
differentiering/
diversitet
Høj
Over-differentieret
system
Lav
Simpelt
system
Lav
Komplekst
system
Over-integreret
system
Grad af
integration/
enhed
Høj
Hans Henrik Knoop
2009
2009
BÅDE POSITIVE OG NEGATIVE
EMOTIOER ER GODE
Vi er udstyret med emotioner fordi de gennem 200 millioner
års pattedyr-evolution har understøttet individers overlevelse
• Negative emotioner hjalp individer med at undslippe fare
• Positive emotioner hjalp individer ved at øge deres
psykologiske kapital (intelligens, kompetence etc.) and sociale
kapital (sociale netværk, magt, indflydelse etc.)
Hans Henrik Knoop
Emotioner spiller samme roller i moderne samfund og kulturer,
da vore basale genetiske programmer ikke er ændrede
nævneværdigt de sidste mange tusinde år
• Derfor er der ingen grund til at dæmonisere negative
emotioner overhovedet – MEN megen negativitet er helt uden
pointe
• Og der er derfor heller ikke nogen grund til at dæmonisere
positive emotioner – OM END det er vigtigt at være varsomme
over for overdreven naivitet og misbrug af positivitetsbegrebet
2009
POSITIVITET KAN FAKTISK VÆRE OK
Former for positivitet: glæde, taknemmelighed,
afklarethed, interesse, håb, stolthed, morskab, inspiration,
ærefrygt og kærlighed
Positivitet øger chancen for:
•Et længere liv
•Et bedre liv
•Et mere årvågent liv
Hans Henrik Knoop
•En bedre fremtidsudsigt
•Mere styrke til at kæmpe for, hvad du har kært
Positivitet sandsynliggøres især via åbenhed,
nysgerrighed, håb, venlighed og autenticitet
(Barbara Fredrickson, 2008)
2009
Hans Henrik Knoop
ALLE LEVENDE ORGANISMER
ER
SPONTANT
SELVORGANISERENDE
2009
Hans Henrik Knoop
ALLE LEVENDE ORGANISMER
ER UNDERLAGT…
…TVINGENDE
OMSTÆNDIGHEDER
2009
Hans Henrik Knoop
ALLE LEVENDE ORGANISMER
ER SÅLEDES AFHÆNGIGE AF
AT KUNNE…
…SELVORGANISERE UNDER
TVINGENDE OMSTÆNDIGHEDER
2009
ENERGIGIVENDE KONTAKT
- I MØDET MELLEM KRAV OG LYST
Hans Henrik Knoop
Økonomi
-
Dette er de vigtigste
pædagogiske
kompetencer
Pædagogik
-
Krav
om at lære
Faglig kompetence
Relationskompetence
Ledelseskompetence
til at lære
-
Balanceret kombination af
pædagogisk differentiering
og pædagogisk integration
Meningsfuldt
engagement
Lyst
Biologi
Politik
Psykologi
Dette muliggøres gennem
hensyn til individuelle styrker
som fx læringsstile
-
Samfund/Kultur
2009
Hvis kravene om at lære
Hans Henrik Knoop
kvæler lysten til at lære,
betyder det bl.a.,
at man får en uinspirerende hverdag,
lærer langsommere,
glemmer hurtigere,
bliver mindre kreativ,
bliver mindre ansvarlig
og får mindre lyst til videre uddannelse.
Hans Henrik Knoop
2008
2009
Hans Henrik Knoop
LÆRING OG KREATIVITET
- SOM GENSIDIGE FORUDSÆTNINGER
Nye Muligheder
Kreativitet
/
Originalitet
Læring
Klæbehjerne
2009
Hans Henrik Knoop
KREATIVITET OG ANSVARLIGHED
- SOM GENSIDIGE FORUDSÆTNINGER
Lyst til at gengælde at
verdens opleves som god
Mulighed
for at være
kreativ/
original
Social
ansvarlighed
Tryghed
2009
Hans Henrik Knoop
LÆRING/KREATIVITET OG LIVSGLÆDE
- SOM GENSIDIGE FORUDSÆTNINGER
Oplevelser
Læring /
Kreativitet
Livsglæde
- positive emotioner
- engagement/flow
- eksistentiel mening
- sociale relationer
- succes
Øget kapacitet
2009
Hans Henrik Knoop
UDDANNELSE OG DANNELSE
- SOM GENSIDIGE FORUDSÆTNINGER
Bedre muligheder
for selvstændighed
Uddannelse
(mere
standardiseret)
Dannelse
(mere unik)
Mere interesse
i personlig dygtiggørelse
2009
Hans Henrik Knoop
UDVIKLING OG LIVSGLÆDE
- SOM GENSIDIGE FORUDSÆTNINGER
I PÆDAGOGIKKEN
Faglig
udvikling
Personlig
-social
udvikling
Kropslig
udvikling
Livsglæde
2009
Hans Henrik Knoop
Livsglæde og livskvalitet
afhænger i høj grad af,
hvordan samfundet
er indrettet
2009
Hans Henrik Knoop
KOMPLEKSITET SOM SAMFUNDS-IDEAL
Grad af
differentiering/
diversitet
Høj
Fragmenteret
samfund
Lav
Simpelt
samfund
Lav
Komplekst
samfund
Totalitært
samfund
Grad af
integration/
enhed
Høj
Hans Henrik Knoop
2008
2009
Hans Henrik Knoop
Danmark
Schweiz
Canada
USA
8.0
7.5
7.4
7.2
Vestbredden
Zimbabwe
Sierra Leone
Togo
4.7
3.8
3.6
3.4
Samlet tilfredshed med livet
- på en skala fra 0 til 10
Life Evaluation Ladder,
Ed Diener, 2009
2009
KOMPLEKSITET SOM DEMOKRATISK IDEAL
Hans Henrik Knoop
Danmark er
et af verdens mest
antiautoritære lande
Frihedsgrader
Komplekst
broder/søsterskab
Lave
Simpelt
broder/søsterskab
Totalitært
samfund
Danmark er
et af verdens
mest økonomisk
egalitære lande
Høje
Fragmenteret
samfund
Lighedsgrader
Lave
Høje
2008
Hans Henrik Knoop
DET AMERIKANSKE PARADOKS:
Kombinationen af stigende materiel velstand
og faldende gejst
“…More than ever, we at the end of the last
century were finding ourselves with big houses
and broken homes, high incomes and low
morale, secured rights and diminished civility.
We were excelling at making a living but too
often failing at making a life. We celebrated our
prosperity but yearned for purpose. We
cherished our freedoms but longed for
connection. In an age of plenty, we were feeling
spiritual hunger…”
(David Myers, 2004).
2009
Hans Henrik Knoop
Faglighed? Trivsel? Udvikling?
Udfordrende og æstetisk
inspirerende muligheder for vækst
(læring og kreativitet)
Hans Henrik Knoop
2009
PRINCIPPER FOR FYSISKE LÆRINGSMILJØER
Hensyn til
behov for
socialt
fællesskab
Hensyn til
behov for
individualitet
(Anne Kirketerp &
Hans Henrik Knoop)
Lettilgængelighed
og fleksibilitet
(kort ventetid)
2009
PRINCIPPER FOR FYSISKE LÆRINGSMILJØER
Hans Henrik Knoop
Pædagogisk byggeri befordrer:
Aktivitet / initiativ
Metodisk fleksibilitet
Æstetisk inspiration
Vækst gennem læring
Vækst gennem kreativitet
Individualitet
Socialt fællesskab
Kropslig aktivitet
Fordybelse
2009
VEDVARENDE ENERGI I ARBEJDET !
Hans Henrik Knoop
Naturvidenskab
-
Psykologi
-
Kulturvidenskab
Stærkere videns-base
Højere kompetence
i arbejdet gennem
Meningsfuldt
viden og evidens
engagement
– OG bedre arbejdsvilkår
Højere udfordringer
i arbejdet gennem
viden og evidens
Stærkere evidens-base
Naturvidenskab
-
Psykologi
-
Kulturvidenskab
2009
Hans Henrik Knoop
Livsglæde og livskvalitet
afhænger i høj grad af,
om man oplever
vækst (læring og kreativitet)
og balance (effektiv regulering i
forhold til ”for meget eller for lidt”)
2009
Hans Henrik Knoop
VEDVARENDE KILDER TIL
LIVSGLÆDE, LÆRING OG KREATIVITET
 Gener: kilder til 40-50 % af ens livsglæde

Det skyldes, at vi tilsyneladende er født med en slags
kemisk bestemt grundstemning, kaldet happiness set-point
 Materielle livsvilkår: kilder til 10-20 % af ens livsglæde

At det ikke er mere skyldes, at vi (desværre) vænner os til
at have det godt, kaldet hedonistisk adaptation
 Immaterielle livsvilkår: kilder til ca. 40 % af ens
livsglæde


Frihed til at engagere sig i nydelsesfuld aktivitet her og nu
Frihed til eksistentielt og socialt at engagere sig i et større,
mere langsigtet, meningsfuldt perspektiv
(efter Sonja Lyubomirsky, 2007)
2009
VEDVARENDE KILDER TIL
LIVSGLÆDE, LÆRING OG KREATIVITET
Hans Henrik Knoop
Kortvarige positive emotioner
(orden i krop, inkl. hoved/psyke)
Vedr. fortiden:
Vedr. nuet:
Vedr. fremtiden:
stolthed, afklarethed, tilfredshed etc.
fysisk sundhed, hygge, god mad, god
musik, inspirerende rum etc.
tryghed, tillid, optimisme, håb etc.
(Vigtige forudsætninger for læring og kreativitet)
Længerevarende fordybet engagement/flow
(orden i opmærksomheden)
Fx leg, hobbyer, læsning og spændende arbejde
Optimal udfordring og fuld koncentration
(Ofte ensbetydende med effektiv læring og kreativt)
Vedvarende oplevelse af højere mening
(social og eksistentiel orden)
Oplevelsen af at være betydningsfuld del af noget meget større
(Dybere grundlag for læring og kreativitet)
(Inspireret af Csikszentmihalyi, 1991 og Seligman, 2002)
TRE PSYKOLOGISKE PRIMUS-MOTORER
Befordrende miljø som
inducerer positiv
gengældelse
Selv-forstærkende
mening
Effektiv
læring og
kreativitet
PERSON
Selv-forstærkende
engagement
Selv-forstærkende
positive emotioner
2009
Hans Henrik Knoop
VEDVARENDE KILDER TIL
LIVSGLÆDE, LÆRING OG KREATIVITET
∞
Angst
Høj
A3
A4
A1
A2
Udfordring
Lav
0
0
Lav
Kompetence
Høj
Kedsomhed
∞
(Inspireret af Csikszentmihalyi, 1991 og Seligman, 2002)
2009
Hans Henrik Knoop
VEDVARENDE KILDER TIL
LIVSGLÆDE, LÆRING OG KREATIVITET
• Gode muligheder for selv at tage initiativ og for
at styre sig selv – under ansvar for
omgivelserne
• Konkrete, energigivende mål
• Håndterbare, ubureaukratiske regler
• Gode muligheder for fleksibel tilpasning af
udfordringer til kompetencer
• Umiddelbar og tydelig, ikke-ydmygende,
information om, hvor godt man klarer sig
• At distraherende faktorer kan fjernes, så det er
muligt at koncentrere sig
(Knoop, 2002 efter Csikszentmihalyi, 1991)
Hans Henrik Knoop
2009
Hans Henrik Knoop
Tak !
2009
OMTALTE ONLINE-TESTS
Test dit positivitetsniveau jf. Barbara Fredrickson:
www.positivityratio.com
Test dine karakterstyrker jf. Christopher Peterson & Martin
Seligman: www.viacharacter.org/
Test din moral jf. Marc Hauser:
moral.wjh.harvard.edu/
Hans Henrik Knoop
2009
PRIMÆR BAGGRUNDSLITTERATUR
FOR OPLÆGGET
EGNE PUBLIKATIONER OG LINKS
Knoop, H. H. & Lyhne, J. (red.) (2005). Et nyt læringslandskab – Flow, Intelligens og det gode
læringsmiljø. København: Dansk Psykologisk Forlag.
Knoop, H. H. (2002). Leg, læring og kreativitet – hvorfor glade børn lærer mere. København:
Aschehoug.
Knoop, H. H. (2006). Når lysten til at lære overlever mødet med skolen. I: Hejgaard, J. et al.
Mit barn skal I skole. København: Mejeriforeningen, Rådet for Større Færdselssikkerhed og
Skole & Samfund.
Knoop, H. H. (2007). Wise Creativity and Creative Wisdom. In: Craft, A., Gardner, H. & Claxton,
G (eds.) Creativity, Wisdom and Trusteeship . Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
Knoop, H. H. (2007). Control and Responsibility: A Danish Perspective on Leadership. In:
Gardner, H. (ed.). Responsibility at Work: How Leading Professionals Act (or Don't Act)
Responsibly. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Knoop, H. H. & Gardner, H. (2001). Good Work in a Complex World. Cambridge, Mass.: Harvard
University.
Lyhne, J. & Knoop, H. H. (red.) (2008). Positiv Psykologi – Positiv Pædagogik. København:
Dansk Psykologisk Forlag.
Tidsskriftet Kognition & Pædagogik. Virum: Dansk Psykologisk Forlag
www.universeresearchlab.dk
Min hjemmeside på DPU / Aarhus Universitet