İlçe Müftülüğü Ocak Ayı Faaliyetleri

download report

Transcript İlçe Müftülüğü Ocak Ayı Faaliyetleri

03 OCAK 2014
A.TARİHİ SÜREÇ










Osmanlı Devletinde Heyeti Vükela (Bakanlar Kurulu) içinde yer alan Şeyhülislam
eliyle düzenlenen ve yönetilen Din İşleri; Cumhuriyet öncesinde T.B.M.M
Hükümetleri döneminde Umuru Şer'iye ve Evkaf Vekili adıyla bir Bakan tarafından
yürütülmüştür.
30/12/1923 tarihinde kurulan ilk Cumhuriyet Hükümetinde yerini koruyan Şer'iye ve
Evkaf Vekaleti 3 Mart 1924 tarihli ve 429 sayılı kanunla kaldırılmış ve aynı kanunla
Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Reisliği kurulmuştur. Kumru'nun ilk müftüsü de
1960 yılından 1983 yılına kadar Hüseyin KILIÇ olmuştur.
Bu kanuna göre; Diyanet İşleri Reisi Başbakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca
atanır. Diyanet İşleri Reisliği Başbakanlığa bağlıdır ve bütçesi Başbakanlık bütçesi
içerisinde yer almıştır. Ülkemizdeki bütün camii ve mescitlerin yönetimine Müftü,
Vaiz, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyımların ve diğer görevlilerin atanma ve görevden
alınmalarına Diyanet İşleri Reisi yetkili kılınmıştır.
Zaman içinde Diyanet İşleri Reisliğinin yapısında ve işleyişinde yasal düzenlemeler
rağmen 429 sayılı kanun 1965 yılına kadar yürürlükte kalmıştır.




1961 Anayasası 154'üncü maddesiyle Diyanet İşleri Başkanlığını bir Anayasa
Kurumu olarak düzenlemiş, Genel İdare içinde yer vermiş ve bu kurumun özel
kanunda gösterilen görevleri yerine getirmesini öngörmüştür.
Anayasanın öngördüğü doğrultuda 22/06/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri
Başkanlığı
Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanunla Başkanlık yeni bir düzenlemeye
kavuşturulmuştur.
Bu Kanunla Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Diyanet İşleri Başkanlığının
görevi; "İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri
yürütmek, Din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek"
olarak belirlenmiştir. 2 Temmuz 1965 tarihli ve 12038 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren 633 sayılı kanun Başkanlığımıza bugünkü şeklini
veren kuruluş kanunumuzdur.23 Nisan 1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar
ve bağlı kuruluşlarda atama usulüne ilişkin kanun ile Diyanet İşleri Başkanı ve
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri Bakanlar Kurulu kararı ile atanır.
1982 Anayasası da 136'ncı maddesiyle; Genel İdare içinde yer alan Diyanet
İşleri Başkanlığının "Laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve
düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç
edinerek" özel kanunda gösterilen görevleri yerine getirmesi ilkesini
getirmiştir.
B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

İlçe Müftülüklerinin görevleri, yetki ve sorumlulukları Diyanet İşleri Başkanlığı
Taşra Teşkilatı Görev ve Çalışma Yönergesinde tespit edilmiştir. Madde 16(Mülga: 1/7/2010-6002/21 md.)

Buna göre İlçe Müftülüklerinin belirlenen görevleri şunlardır:

İslam Dini'nin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek,

İbadet yerleri ile Kur'an Kurslarını yönetmek, düzenlemek ve denetlemek,


Vaaz, hutbe, komferans ve benzeri faaliyetlerle toplumu din konusunda
aydınlatma, dini ve milli bütünlüğü bozucu akımlara karşı gerekli tedbirleri
almak, bu konularda yetkili makamlara bilgi vermek,
Dini konularda toplumu aydınlatmak amacıyla cami içinde ve dışında yapılacak
vaaz, hutbe, konferans, seminer ve kursların programlarını düzenlemek ve bu
işlerde görev alacakları tespit etmek veya izin vermek,



Dini bayramlarda bayramlaşma düzenlemek,
Başkanlık yayınlarının tanıtılması, dağıtımı ve satışı ile ilgili işleri
yürütmek,
Ramazan ayı, dini gün ve geceler ile diğer günlerde camilerde yapılacak
vaazlar ile okunacak mukabele ve mevlitlerin programlarını yapmak ve bu
görevleri yapacakları tespit etmek,

Cami ve Mescitlerde mutat ibadetler dışında yapılacak dini amaçlı diğer
faaliyetler ile ilgili talepleri incelemek, uygun görülenlere izin vermek,

Müftülük hizmetleri için ihtiyaç duyulan bina ve tesislerin yapımını
sağlamak, bunları yönetmek, temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak,

Kur'an Kursları ile öğrenci yurt ve pansiyonlarının açılışını, eğitim ve
öğretim işlerini ve diğer işlemlerini yürütmek,

Hizmetiçi eğitim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

İhtida edecekler için ihtida merasimi yapmak ve ihtida belgesi vermek,





Medeni kanuna göre akdedilen nikahtan sonra
olmak üzere, isteyenlere evlenmenin dini
merasimini icra etmek,
Personelin kadro, atama, nakil, sicil, emeklilik ve
diğer özlük işlemlerini yürütmek,
Tahakkuk, tediye ve mali işlerle ilgili hizmetleri
yürütmek,
Demirbaş eşya ile diğer araç ve gereçlerin bakım,
onarım, koruma, kullanım ve terkini ile ilgili
hizmetleri yürütmek,
Mahalli Basını takip etmek ve gereğini yapmak,
Camilerin temizliği, bakımı, onarımı, çevre tanzimi
ve teberrükat eşyası ile ilgili hizm etleri yürütmek,





Cami ziyaretlerinin İslam adabına ve caminin emniyetine uygun
bir şekilde yapıl masını sağlamak; Camilerin avlu ve
müştemilatında İslami kurallara uymayan, ibadetin huzurunu ihlal
eden her türlü davranışı, satıcılık, dilencilik gibi cemaati rahatsız
edici faaliyetler ile görüntü, ses ve çevre kirliliğini önlemek için
gerekli tedbirleri almak,
Camilerde toplanacak yardımlar konusunda yardım toplama
Mevzuatına ve Başkanlık Talimatlarına göre hareket etmek,
Müftülük çalışma programının hazırlanmasını sağlamak,
uygulanmasını takip etmek, istatistiki bilgileri derlemek ve görev
alanı ile ilgili konularda araştırmalar yapmak,
Görev alanı ile ilgili konularda yetkili makamlarca verilen diğer
işleri yapmak.
TEŞKİLAT YAPISI



VAİZ

VAİZ
ŞEF


İLÇE MÜFTÜSÜ
V.H.K.İşl. (3)
İMAM-HATİP (133)
ŞOFÖR
HİZMLETLİ
MÜEZZİN KAYYIM (5) KADROLU KUR’AN K. ÖĞRT. (18)
GEÇİCİ KUR’AN K. ÖĞRT. (52)
Müftülükler;
illerde
il
müftülüğü,
ilçelerde
ilçe
müftülüğü
olarak
teşkilatlanmıştır.
İl ve ilçe müftülüklerinde; il ve ilçe müftüsü, il müftü yardımcısı, baş vaiz, uzman
vaiz, vaiz, şube müdürü, murakıp, uzman, şef, Kur'an kursu baş öğreticisi,
Kur'an kursu uzman öğreticisi, Kur'an kursu öğreticisi, baş imam-hatip, uzman
imam-hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım, müezzin kayyım ve çeşitli
unvanlarda diğer personel bulunmaktadır.
T.C.
KUMRU KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
AKÇADERE KÖYÜ YAZLIK MAH. C. MİNARESİ
S.N.
1
HAZIRLANAN
PROJE ADI
Akçadere köyü C. Minaresi
PROJENİN HEDEFİ
(BİR CÜMLE İLE)
BAŞLAMA
TARİHİ
BİTİŞ
TARİHİ
PROJENİN
MALİYETİ
PROJENİN
TAMAMLANMA
ORANI
Minare yapmak
01.06.2013
31.12.20103
50.000
Tamamlandı
PROJEDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(PROJENİN TAMAMLANMAMASI DURUMUNDA
DOLDURULACAKTIR)
(15.000 tl DİB desteği verildi.)
T.C.
KUMRU KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
DEMİRCİLİ MAH. C. MİNARESİ YAPIMI
S.N.
1
HAZIRLANAN
PROJE ADI
PROJENİN HEDEFİ
(BİR CÜMLE İLE)
BAŞLAMA
TARİHİ
BİTİŞ
TARİHİ
PROJENİN
MALİYETİ
PROJENİN
TAMAMLANMA
ORANI
Demircili mah. C. Minaresi
inare yapmak
01.12.2013
31.12.2013
59.000
Tamamlandı
PROJEDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(PROJENİN TAMAMLANMAMASI DURUMUNDA
DOLDURULACAKTIR)
(10.000 tl. DİB Desteği verildi.)
T.C.
KUMRU KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
ORTACA MERKEZ C. MİNARE VE ÇEVRE PROJESİ
S.N.
1
HAZIRLANAN
PROJE ADI
PROJENİN HEDEFİ
(BİR CÜMLE İLE)
BAŞLAMA
TARİHİ
BİTİŞ
TARİHİ
PROJENİN
MALİYETİ
Ortac M. C Minare ve Çevre P.
Eksikleri gidermek
01.01.2013
31.12.2013
50.000
PROJENİN
TAMAMLANMA
ORANI
Tamamlandı.
PROJEDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(PROJENİN TAMAMLANMAMASI DURUMUNDA
DOLDURULACAKTIR)
(10.000 Tl DİB Desteği verildi)
T.C.
KUMRU KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
AYVALI M. LAZOĞLU C. MİNARE PROJESİ
S.N.
1
HAZIRLANAN
PROJE ADI
Ayvalı M. Lazoğlu C. Minare P.
PROJENİN HEDEFİ
(BİR CÜMLE İLE)
BAŞLAMA
TARİHİ
BİTİŞ
TARİHİ
PROJENİN
MALİYETİ
PROJENİN
TAMAMLANMA
ORANI
PROJEDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(PROJENİN TAMAMLANMAMASI DURUMUNDA
DOLDURULACAKTIR)
Minare yapmak
01.06.2013
01.10.2013
50.000
Tamamlandı.
(10.000 Tl DİB Desteği verildi.9
T.C.
KUMRU KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
SAMUR MAH. MERKEZ C. İNŞAATI PROJESİ
S.N.
1
HAZIRLANAN
PROJE ADI
Merkez c. İnşaatı P.
PROJENİN HEDEFİ
(BİR CÜMLE İLE)
BAŞLAMA
TARİHİ
BİTİŞ
TARİHİ
PROJENİN
MALİYETİ
Cami yapımı
01.01.2013
31.12.2013
900.000
PROJENİN
TAMAMLANMA
ORANI
% 70
PROJEDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(PROJENİN TAMAMLANMAMASI DURUMUNDA
DOLDURULACAKTIR)
(60.000 Tl DİB Desteği verildi. )hava şark. Ve maddi imk.
T.C.
KUMRU KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
YENİDİVAN KÖYÜ ELMACIK CAMİİ MİNARESİ
S.N.
1
HAZIRLANAN
PROJE ADI
PROJENİN HEDEFİ
(BİR CÜMLE İLE)
BAŞLAMA
TARİHİ
BİTİŞ
PROJENİN
TARİ
MALİYETİ
Hİ
60.000
PROJENİN
TAMAMLANMA
ORANI
PROJEDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(PROJENİN TAMAMLANMAMASI DURUMUNDA
DOLDURULACAKTIR)
20.000 tl DİB desteği
verildi.)
(
T.C.
KUMRU KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
KARACALAR KÖYÜ YUKARI MAH. CAMİİ MİNARESİ
S.N.
1
HAZIRLANAN
PROJE ADI
PROJENİN HEDEFİ
(BİR CÜMLE İLE)
BAŞLAMA
TARİHİ
BİTİŞ
PROJENİN
TARİ
MALİYETİ
Hİ
50.000
PROJENİN
TAMAMLANMA
ORANI
PROJEDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(PROJENİN TAMAMLANMAMASI DURUMUNDA
DOLDURULACAKTIR)
(5.000 tl DİB desteği
verildi.)
T.C.
KUMRU KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
KAYABAŞI KÖYÜ CAMİİ MİNARESİ
S.N.
1
HAZIRLANAN
PROJE ADI
PROJENİN HEDEFİ
(BİR CÜMLE İLE)
BAŞLAMA
TARİHİ
BİTİŞ
TARİHİ
PROJENİN
MALİYETİ
52.000
PROJENİN
TAMAMLANMA
ORANI
PROJEDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(PROJENİN TAMAMLANMAMASI DURUMUNDA
DOLDURULACAKTIR)
(10.000 tl DİB desteği
verildi.)
T.C.
KUMRU KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
FİZME BELD. ÇAVDAR KARAALİOĞLU CAMİİ LOJMANI
S.N.
1
HAZIRLANAN
PROJE ADI
PROJENİN HEDEFİ
(BİR CÜMLE İLE)
BAŞLAMA
TARİHİ
BİTİŞ
PROJENİN
TARİ
MALİYETİ
Hİ
30.000
PROJENİN
TAMAMLANMA
ORANI
PROJEDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(PROJENİN TAMAMLANMAMASI DURUMUNDA
DOLDURULACAKTIR)
Halk Desteği
T.C.
KUMRU KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
FİZME BELD. ÇAVDAR MAH. MERKEZ CAMİİ LOJMANI
S.N.
1
HAZIRLANAN
PROJE ADI
PROJENİN HEDEFİ
(BİR CÜMLE İLE)
C
BAŞLAMA
TARİHİ
BİTİŞ PROJENİN
TARİHİ MALİYETİ
60.000
PROJENİN
TAMAMLANMA
ORANI
PROJEDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(PROJENİN TAMAMLANMAMASI DURUMUNDA
DOLDURULACAKTIR)
halk desteği
T.C.
KUMRU KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
ESENCE KÖYÜ YÜREVYANI CAMİİ LOJMANI
S.N.
1
HAZIRLANAN
PROJE ADI
PROJENİN HEDEFİ
(BİR CÜMLE İLE)
BAŞLAMA
TARİHİ
BİTİŞ
TARİHİ
PROJENİN
MALİYETİ
40.000
PROJENİN
TAMAMLANMA
ORANI
PROJEDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(PROJENİN TAMAMLANMAMASI DURUMUNDA
DOLDURULACAKTIR)
Halk Desteği
T.C.
KUMRU KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
BALI KÖYÜ CAMİİ LOJMANI
S.N.
1
HAZIRLANAN
PROJE ADI
PROJENİN HEDEFİ
(BİR CÜMLE İLE)
BAŞLAMA
TARİHİ
BİTİŞ PROJENİN
TARİHİ MALİYETİ
60.000
PROJENİN
TAMAMLANMA
ORANI
PROJEDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(PROJENİN TAMAMLANMAMASI DURUMUNDA
DOLDURULACAKTIR)
Halk desteği
T.C.
KUMRU KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
YALNIZDAM KÖYÜ CAMİİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ
S.N.
1
HAZIRLANAN
PROJE ADI
PROJENİN HEDEFİ
(BİR CÜMLE İLE)
C
BAŞLAMA
TARİHİ
BİTİŞ PROJENİN
TARİHİ MALİYETİ
70.000
PROJENİN
TAMAMLANMA
ORANI
PROJEDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(PROJENİN TAMAMLANMAMASI DURUMUNDA
DOLDURULACAKTIR)
halk desteği
T.C.
KUMRU KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
YALNIZDAM KÖYÜ CAMİİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ
S.N.
1
HAZIRLANAN
PROJE ADI
PROJENİN HEDEFİ
(BİR CÜMLE İLE)
C
BAŞLAMA
TARİHİ
BİTİŞ PROJENİN
TARİHİ MALİYETİ
50.000
PROJENİN
TAMAMLANMA
ORANI
PROJEDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(PROJENİN TAMAMLANMAMASI DURUMUNDA
DOLDURULACAKTIR)
halk desteği
T.C.
KUMRU KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
İMAM HATİP LİSESİ CAMİİ
Ayrıca :Konaklı Köyü C. İ-H - İbrahim ŞAL
Balı Köyü C. İ_H
- Mustafa DİKME
Bu Hocalarımız camilerde Kur’an Öğretimi adı altında ders vermişlerdir.
Not: Bütün camilerimizde talep olması durumunda 15 Karne tatilinde çocuklarımıza,
öğrencilere Kur’an öğretimi yapılmaktadır.
T.C.
KUMRU KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
İMAM HATİP LİSESİ CAMİİ
10 Öğrenci ile eğitim verilmektedir.
Ayrıca, Karacalı Mah. Camii M-K Mehmet AR camisinde 15 öğrenciye
eğitim vermektedir.
GÖREV YAPACAĞI YER
G.TARİHİ
1
VAİZENİN ADI SY.
Nuray ALÇIN
KK. Öğreticisi
Güneycik Köyü Kırıklık Mah. Camii
02.01.2014
Perşembe
13.30
AİLE İLK MEKTEPTİR
2
Esra BIÇAKÇI
KK. Öğreticisi
Kadıncık Mah. Bozağaç Camii
03.01.2014
Cuma
13.30
İMAN ESASLARI
3
Nuray ALÇIN
KK. Öğreticisi
Müftülük Konferans Salonu
09.01.2014
Perşembe
13.30
4
Semra ATEŞLİ
KK. Öğreticisi
Tekke Köyü Hatipler Camii
09.01.2014
Perşembe
13.30
5
Ayşe YOLERİ
KK. Öğreticisi
Fizme Beld. Ömerli Mah. Merkez Camii
09.01.2014
Perşembe
13.30
6
Nigar PAZARBAŞI
KK. Öğreticisi
Esence Köyü Camii
14.01.2014
Salı
13.30
7
Zeynep TOMAKİN
KK. Öğreticisi
Ortaca Mah. Erçallar Camii
15.01.2014
Çarşamba
13.30
8
Yasemin DİM
KK. Öğreticisi
Şenyurt Köyü Orta Mah. Camii
16.01.2014
Perşembe
13.30
9
Ayşe YOLERİ
KK. Öğreticisi
Fizme beld. Ecelli Mah. Camii
16.01.2014
Perşembe
13.30
10 Zeynep TOMAKİN
KK. Öğreticisi
Yeniakçaalan Köyü Çubuklu Camii
21.01.2014
Salı
13.30
11 Gülşen SOĞUKSU
KK. Öğreticisi
Müftülük Konferans Salonu
23.01.2014
Perşembe
13.30
MÜ'MİNLERİN VASIFLARI
MÜNAFIKLIK VE ALAMETLERİ
12 Nilgün ÇALIŞKAN
KK. Öğreticisi
Ortaca Mah. Camii
23.01.2014
Perşembe
13.30
MÜNAFIKLIK VE ALAMETLERİ
13 Gülnur ÇALGICI
KK. Öğreticisi
Ergentürk Köyü Saraptal Camii
23.01.2014
Perşembe
13.30
MÜNAFIKLIK VE ALAMETLERİ
14 Nebiye SEYİS
KK. Öğreticisi
Y.D.Beld. Fatih Mah. Merkez Camii
23.01.2014
Perşembe
13.30
MÜNAFIKLIK VE ALAMETLERİ
UNVANI
G.GÜNÜ
G.VAKTİ
VAAZIN KONUSU
BÜYÜK GÜNAHLARDAN SAKINMAK
BÜYÜK GÜNAHLARDAN SAKINMAK
BÜYÜK GÜNAHLARDAN SAKINMAK
TEVBE ARINMA
EMRİ BİL MARUF NEHYİ ANİL MÜNKER
EMRİ BİL MARUF NEHYİ ANİL MÜNKER
EMRİ BİL MARUF NEHYİ ANİL MÜNKER
UNVANI
İH.
Emekli İH.
İlçe Müftüsü
İH.
MK.
MK.
İH.
İH.
İH.
İH.
İH.
İH.
GÖREV YAPACAĞI CAMİ
Samur Mah.Mrk.Camii
Karacalı Mah.Camii
Samur Mah.Mrk.Camii
Karacalı Mah.Camii
İmam-Hatip lisesi Camii
Samur Mah. Hatipli Camii
Demircili Mahallesi Camii
Duman Köyü Güney Camii
Karaağaç Köyü Okulyanı C.
Gökçeli Köyü Camii
F.B. Ömerli M. İzzetli C.
F.B. Karapınar Mah. Camii
13 Mehmet ARŞ
14 Mustafa SÜREN
15 Sezai TÜRKOĞLU
İH.
İH.
İH.
Yalnızdam K.Mezarlıkyanı C.
Erikçeli Mahallesi Camii
Konaklı Köyü Büyüktepe C.
16 Tahsin SALGUT
İH.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
VAİZİN ADI-SOYADI
Mehmet TATLIGÜL
Mehmet DİNİ
Aykut İLİ
Kemal AŞIK
İsmail DİZİLMEK
Oğuzhan SARI
Abdulkadir KÖSE
Ahmet ALÇIN
Ali YAŞ
Aydın ERZEM
Bünyamin ÇAVUŞOĞLU
Cengiz HİBE
17 Abdurrahman TATLIGÜL
18 Abdülkadir KÖSE
19
20
21
22
23
24
25
Tahsin SALGUT
Mehmet TATLIGÜL
Hüseyin İNAZ
Aykut İLİ
Mehmet OMMA
Kemal AŞIK
Ahmet ALÇIN
KK. Öğr.
İH.
İH.
İH.
İH.
İlçe Müftüsü
İH.
İH.
İH.
G.TARİHİ
01.01.2014
01.01.2014
03.01.2014
03.01.2014
03.01.2014
03.01.2014
03.01.2014
03.01.2014
03.01.2014
03.01.2014
03.01.2014
03.01.2014
G.GÜNÜ
Çarşamba
Çarşamba
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
G.VKT
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
VAAZIN KONUSU
AİLE İLK MEKTEPTİR
AİLE İLK MEKTEPTİR
İMAN ESASLARI
İMAN ESASLARI
İMAN ESASLARI
İMAN ESASLARI
İMAN ESASLARI
İMAN ESASLARI
İMAN ESASLARI
İMAN ESASLARI
İMAN ESASLARI
İMAN ESASLARI
03.01.2014
03.01.2014
03.01.2014
Cuma
Cuma
Cuma
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
İMAN ESASLARI
İMAN ESASLARI
İMAN ESASLARI
Samur Mah. Emiroğlu Camii
03.01.2014
Cuma
Öğle Ö
İMAN ESASLARI
Karacalı Mah.Camii
06.01.2014
P.tesi
Yatsı S.
ALLAH İÇİN SEVGİ VE BUĞZ
Samur Mah.Mrk.Camii
08.01.2014
Çarşamba
Öğle Ö.
BÜYÜK GÜNAHLARDAN SAKINMAK
Karacalı Mah.Camii
Samur Mah.Mrk.Camii
Karacalı Mah.Camii
İmam-Hatip lisesi Camii
Samur Mah. Hatipli Camii
Demircili Mahallesi Camii
Duman Köyü Güney Camii
08.01.2014
10.01.2014
10.01.2014
10.01.2014
10.01.2014
10.01.2014
10.01.2014
Çarşamba
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Öğle Ö.
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
BÜYÜK GÜNAHLARDAN SAKINMAK
ALEMLERE RAHMET HZ. MUHAMMET (S.A.V.)
ALEMLERE RAHMET HZ. MUHAMMET (S.A.V.)
ALEMLERE RAHMET HZ. MUHAMMET (S.A.V.)
ALEMLERE RAHMET HZ. MUHAMMET (S.A.V.)
ALEMLERE RAHMET HZ. MUHAMMET (S.A.V.)
ALEMLERE RAHMET HZ. MUHAMMET (S.A.V.)
26
27
28
29
Ali YAŞ
Aydın ERZEM
Bünyamin ÇAVUŞOĞLU
Cengiz HİBE
30 Mehmet ARŞ
31 Mustafa SÜREN
32 Sezai TÜRKOĞLU
33 Tahsin SALGUT
34 Aykut İLİ
35 Abdurrahman TATLIGÜL
36 Ahmet ALÇIN
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Osman Fahri EKEN
Aykut İLİ
Kemal AŞIK
İsmail DİZİLMEK
Oğuzhan SARI
Abdülkadir KÖSE
Ahmet ALÇIN
Ali YAŞ
Aydın ERZEM
Bünyamin ÇAVUŞOĞLU
Cengiz HİBE
48 Mehmet ARŞ
49 Mustafa SÜREN
50 Sezai TÜRKOĞLU
İH.
İH.
İH.
İH.
Karaağaç Köyü Okulyanı C.
Gökçeli Köyü Camii
F.B. Ömerli M. İzzetli C.
F.B. Karapınar Mah. Camii
10.01.2014
10.01.2014
10.01.2014
10.01.2014
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
ALEMLERE
ALEMLERE
ALEMLERE
ALEMLERE
İH.
İH.
İH.
Yalnızdam K.Mezarlıkyanı C.
Erikçeli Mahallesi Camii
Konaklı Köyü Büyüktepe C.
10.01.2014
10.01.2014
10.01.2014
Cuma
Cuma
Cuma
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
ALEMLERE RAHMET HZ. MUHAMMET (S.A.V.)
ALEMLERE RAHMET HZ. MUHAMMET (S.A.V.)
ALEMLERE RAHMET HZ. MUHAMMET (S.A.V.)
İH.
İlçe Müftüsü
Samur Mah. Emiroğlu Camii
İmam-Hatip lisesi Camii
10.01.2014
12.01.2014
Cuma
Pazar
Öğle Ö
Akşam
ALEMLERE RAHMET HZ. MUHAMMET (S.A.V.)
Mevlid Kandili
Karacalı Mah.Camii
13.01.2014
P.tesi
Yatsı S.
TEVBE ARINMA
Samur Mah.Mrk.Camii
15.01.2014
Çarşamba
Öğle Ö.
EMRİ BİL MARUF NEHYİ ANİL MÜNKER
Karacalı Mah.Camii
Samur Mah.Mrk.Camii
Karacalı Mah.Camii
İmam-Hatip lisesi Camii
Samur Mah. Hatipli Camii
Demircili Mahallesi Camii
Duman Köyü Güney Camii
Karaağaç Köyü Okulyanı C.
Gökçeli Köyü Camii
F.B. Ömerli M. İzzetli C.
F.B. Karapınar Mah. Camii
15.01.2014
17.01.2014
17.01.2014
17.01.2014
17.01.2014
17.01.2014
17.01.2014
17.01.2014
17.01.2014
17.01.2014
17.01.2014
Çarşamba
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Öğle Ö.
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
EMRİ BİL MARUF NEHYİ ANİL MÜNKER
Yalnızdam K.Mezarlıkyanı C.
Erikçeli Mahallesi Camii
Konaklı Köyü Büyüktepe C.
17.01.2014
17.01.2014
17.01.2014
Cuma
Cuma
Cuma
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
ALLAH VE RASÜLÜNE İTAAT
KK. Öğr.
İH.
İH.
İlçe Müftüsü
İH.
MK.
MK.
İH.
İH.
İH.
İH.
İH.
İH.
İH.
İH.
İH.
RAHMET HZ. MUHAMMET (S.A.V.)
RAHMET HZ. MUHAMMET (S.A.V.)
RAHMET HZ. MUHAMMET (S.A.V.)
RAHMET HZ. MUHAMMET (S.A.V.)
ALLAH VE RASÜLÜNE İTAAT
ALLAH VE RASÜLÜNE İTAAT
ALLAH VE RASÜLÜNE İTAAT
ALLAH VE RASÜLÜNE İTAAT
ALLAH VE RASÜLÜNE İTAAT
ALLAH VE RASÜLÜNE İTAAT
ALLAH VE RASÜLÜNE İTAAT
ALLAH VE RASÜLÜNE İTAAT
ALLAH VE RASÜLÜNE İTAAT
ALLAH VE RASÜLÜNE İTAAT
ALLAH VE RASÜLÜNE İTAAT
ALLAH VE RASÜLÜNE İTAAT
51 Tahsin SALGUT
52 Abdurrahman TATLIGÜL
53 Aydın ERZEM
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Hüseyin İNAZ
Muammer ÖZTÜRK
Abdülkadir KÖSE
Kemal AŞIK
Mehmet OMMA
Aykut İLİ
Ahmet ALÇIN
Ali YAŞ
Aydın ERZEM
Bünyamin ÇAVUŞOĞLU
Cengiz HİBE
İH.
KK. Öğr.
İH.
İH.
İHL. Müdürü
İH.
MK.
İH.
İlçe Müftüsü
İH.
İH.
İH.
İH.
İH.
Samur Mah. Emiroğlu Camii
17.01.2014
Cuma
Öğle Ö
ALLAH VE RASÜLÜNE İTAAT
Karacalı Mah.Camii
20.01.2014
P.tesi
Yatsı S.
MÜ'MİNLERİN VASIFLARI
Samur Mah.Mrk.Camii
22.01.2014
Çarşamba
Öğle Ö.
MÜNAFIKLIK VE ALAMETLERİ
Karacalı Mah.Camii
Samur Mah.Mrk.Camii
Karacalı Mah.Camii
İmam-Hatip lisesi Camii
Samur Mah. Hatipli Camii
Demircili Mahallesi Camii
Duman Köyü Güney Camii
Karaağaç Köyü Okulyanı C.
Gökçeli Köyü Camii
F.B. Ömerli M. İzzetli C.
F.B. Karapınar Mah. Camii
22.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
Çarşamba
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Öğle Ö.
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
MÜNAFIKLIK VE ALAMETLERİ
S. ALEMDEN YARARLANMA VE SANAL
S. ALEMDEN YARARLANMA VE SANAL
S. ALEMDEN YARARLANMA VE SANAL
S. ALEMDEN YARARLANMA VE SANAL
S. ALEMDEN YARARLANMA VE SANAL
S. ALEMDEN YARARLANMA VE SANAL
S. ALEMDEN YARARLANMA VE SANAL
S. ALEMDEN YARARLANMA VE SANAL
S. ALEMDEN YARARLANMA VE SANAL
S. ALEMDEN YARARLANMA VE SANAL
ALEM TUZAKLARI
ALEM TUZAKLARI
ALEM TUZAKLARI
ALEM TUZAKLARI
ALEM TUZAKLARI
ALEM TUZAKLARI
ALEM TUZAKLARI
ALEM TUZAKLARI
ALEM TUZAKLARI
ALEM TUZAKLARI
65 Mehmet ARŞ
66 Mustafa SÜREN
67 Sezai TÜRKOĞLU
İH.
İH.
İH.
Yalnızdam K.Mezarlıkyanı C.
Erikçeli Mahallesi Camii
Konaklı Köyü Büyüktepe C.
24.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
Cuma
Cuma
Cuma
Öğle Ö
Öğle Ö
Öğle Ö
S. ALEMDEN YARARLANMA VE SANAL ALEM TUZAKLARI
S. ALEMDEN YARARLANMA VE SANAL ALEM TUZAKLARI
S. ALEMDEN YARARLANMA VE SANAL ALEM TUZAKLARI
68 Tahsin SALGUT
İH.
Samur Mah. Emiroğlu Camii
24.01.2014
Cuma
Öğle Ö
S. ALEMDEN YARARLANMA VE SANAL ALEM TUZAKLARI
Karacalı Mah.Camii
27.01.2014
P.tesi
Yatsı S.
AYIPLARI ÖRTMEK VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ
69 Abdurrahman TATLIGÜL
KK. Öğr.
70 Kemal AŞIK
İH.
Samur Mah.Mrk.Camii
29.01.2014
Çarşamba
Öğle Ö.
ÖFKE, ŞİDDET VE ZARARLARI
71 Mustafa SÜREN
İH.
Karacalı Mah.Camii
29.01.2014
Çarşamba
Öğle Ö.
ÖFKE, ŞİDDET VE ZARARLARI
72 Aydoğan DEMİRCİ
73 Hüseyin İNAZ
İHL. Meslek D.Ö. Samur Mah.Mrk.Camii
İH.
Karacalı Mah.Camii
31.01.2014
31.01.2014
Cuma
Cuma
Öğle Ö
Öğle Ö
SALİH AMELİN MÜMİN'İN HAYATINDAKİ YERİ
SALİH AMELİN MÜMİN'İN HAYATINDAKİ YERİ
74 Salih ÇAVUŞOĞLU
75 Oğuzhan SARI
İHL. Meslek DÖ.
MK.
31.01.2014
31.01.2014
Cuma
Cuma
Öğle Ö
Öğle Ö
SALİH AMELİN MÜMİN'İN HAYATINDAKİ YERİ
SALİH AMELİN MÜMİN'İN HAYATINDAKİ YERİ
İmam-Hatip lisesi Camii
Samur Mah. Hatipli Camii
76 Abdülkadir KÖSE
77 Aykut İLİ
İH.
Demircili Mahallesi Camii
31.01.2014
Cuma
Öğle Ö
SALİH AMELİN MÜMİN'İN HAYATINDAKİ YERİ
İlçe Müftüsü
Ergentürk Köyü Saraptal C.
31.01.2014
Cuma
Öğle Ö
SALİH AMELİN MÜMİN'İN HAYATINDAKİ YERİ
78 Ahmet ALÇIN
İH.
Duman Köyü Güney Camii
31.01.2014
Cuma
Öğle Ö
SALİH AMELİN MÜMİN'İN HAYATINDAKİ YERİ
79 Ali YAŞ
İH.
Karaağaç Köyü Okulyanı C.
31.01.2014
Cuma
Öğle Ö
SALİH AMELİN MÜMİN'İN HAYATINDAKİ YERİ
80 Aydın ERZEM
İH.
Gökçeli Köyü Camii
31.01.2014
Cuma
Öğle Ö
SALİH AMELİN MÜMİN'İN HAYATINDAKİ YERİ
81 Bünyamin ÇAVUŞOĞLU
İH.
F.B. Ömerli M. İzzetli C.
31.01.2014
Cuma
Öğle Ö
SALİH AMELİN MÜMİN'İN HAYATINDAKİ YERİ
82 Cengiz HİBE
İH.
F.B. Karapınar Mah. Camii
31.01.2014
Cuma
Öğle Ö
SALİH AMELİN MÜMİN'İN HAYATINDAKİ YERİ
83 Mehmet ARŞ
İH.
Yalnızdam K.Mezarlıkyanı C.
31.01.2014
Cuma
Öğle Ö
SALİH AMELİN MÜMİN'İN HAYATINDAKİ YERİ
84 Mustafa SÜREN
İH.
Erikçeli Mahallesi Camii
31.01.2014
Cuma
Öğle Ö
SALİH AMELİN MÜMİN'İN HAYATINDAKİ YERİ
85 Sezai TÜRKOĞLU
İH.
Konaklı Köyü Büyüktepe C.
31.01.2014
Cuma
Öğle Ö
SALİH AMELİN MÜMİN'İN HAYATINDAKİ YERİ
86 Tahsin SALGUT
İH.
Samur Mah. Emiroğlu Camii
31.01.2014
Cuma
Öğle Ö
SALİH AMELİN MÜMİN'İN HAYATINDAKİ YERİ
İmam Hatip
TEMEL EĞİTİM KURSU
6.01.2014 - 17.01.2014 Tarihleri arasanıda İlçe Müftümüz Aykut İLİ VE Müftülük Şefimiz
Hüseyin AL tarafından verilen eğitime 4 Kur’an kursu öğreticimiz ve İmam Hatip katıldı.
Kur’an Kursu öğreticileri
GÜNEYCİK KÖYÜ
YENİAKÇAALAN
DERBENT KÖYÜ ÖTE MAHALLE
YUK. BELDESİ ŞEHİT ADEM ÖĞLÜ
ESENCE KÖYÜ
C. İ-H
EMİNE ÜNAL
HATİCE POLAT
SÜMEYRA ERDOĞAN
TUĞBA AKIN
Ruhi AKBAŞ
YENİ KURS AÇILAN YERLER
1- Yemişken Köyü kur’an Kursu
Kurs Açılması Planlanan Yerler
1- Karacalar köyü
Mevcut Durum
49- adet D Grubu Kuran kursumuz bulunmaktadır. (1 Adet 4-6 Yaş arası Yalnızdam Köyü
Merkez Subyan okulu)
11- Adet C Grubu K. K.
2 - Adet B Grubu K .K.
( Kurslarımızda :
bulunmaktadır.)
18 adet Kadrolu K.K. öğreticimiz, 52 adet Geçici K. K. Öğreticimiz
2014 YILI TRABZONDA YAPILAN HAFIZLIK SINAVI SONUÇLARI
MERKEZ ERKEK
CEMALETTİN DAĞKIR
TRABZON(OCAK)
BAŞARISIZ
MERKEZ ERKEK
EMRULLAH PİLE
TRABZON(OCAK)
BAŞARILI
MERKEZ ERKEK
İLHAN BAZ
TRABZON(OCAK)
BAŞARILI
MERKEZ ERKEK
RASUL TATLIGÜL
TRABZON(OCAK)
BAŞARILI
MERKEZ ERKEK
ERDEM ŞİRİN
TRABZON(OCAK)
BAŞARIL
Dışardan
SEVGİ TAKIM
TRABZON(OCAK)
BAŞARISIZ
Yapılan sınavda öğrencilerimiz büyük başarı göstererek Kur’an Kurslarımızdan katılan 5
öğrencimizden 4’ü başarı göstermiş, 1 öğrencimiz başarısız olmuştur.
Ayrıca dışarıdan katılan bir öğrenci de başarısız olmuş olup, 6 öğrinciden 4 ‘ü başarı göstermiştir.
MEVLİD KANDİLİ PROGRAMI BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLANDI
Peygamber (s.a.v) efendimizin dünyayı şereflendirdiği gün olan Mevlid Kandili Programı yatsı namazı
sonrasında İmam Hatip Lisesi Camiinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Bu önemli gecede camilerimiz kadınlı,
erkekli, çocuklu doldu taştı. Kumru İlçe Müftülüğü personeli tarafından okunan Mevlidi Şerif ve Kur’an’ı
Kerim cami cemaatine duygu dolu anlar yaşattı.
Mevlid Kandili münasebetiyle İlçe Müftümüz Sn. Aykut İLİ tarafından anlamlı bir ziyaret
gerçekleştirildi. Bir süredir hastanede tedavi gören din görevlimiz Akçadere Köyü
Kelezli Mahallesi İmam Hatibi Fahri GÜRGEZOĞLU’nun babası, 30 yıl önce emekli olan
din görevlimiz Osman GÜRGEZOĞLU’na moral vermek, kandilini kutlamak, geçmiş
olsun demek ve unutulmadıklarını göstermek amacıyla hastanede ziyarette bulundular.