Transcript 2008 m

MOKYKLŲ IR VAIKŲ DARŽELIŲ
RENOVACIJA LIETUVOJE IR KAUNE
2010 m. lapkričio 11 d.
Vilma Vėtaitė
Švietimo ir mokslo ministerija
Investicijų skyrius
MOKYKLŲ IR MOKINIŲ SKAIČIUS
2009-2010 M.
KAUNO MIESTO
MOKYKLŲ IR MOKINIŲ SKAIČIUS
2010 M.
Švietimo įstaigų modernizavimo
FINANSAVIMAS
Valstybės biudžeto
lėšos
Europos Sąjungos
struktūriniai fondai
Savivaldybių biudžeto
lėšos
VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMA
Savivaldybių švietimo įstaigoms skirtas finansavimas:
2008 m. – 98,9 mln. Lt
2009 m. – 35,3 mln. Lt
2010 m. – 24,9 mln. Lt
2011 m. numatytas finansavimas 24,8 mln. Lt
Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigoms
2005-2010 m. skirtos Valstybės biudžeto lėšos
Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigoms
2005-2010 m. skirtos Valstybės biudžeto lėšos
Kauno miesto savivaldybės
švietimo įstaigoms 2011 m. numatytos skirti
Valstybės biudžeto lėšos
Bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų
rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo priemonėmis
2006–2008 metų programa
2006 m. – 15 švietimo įstaigų. Skirta 1875 tūkst. Lt
Valstybės biudžeto lėšų ir 625 tūkst.Lt savivaldybės lėšų.
2007 m. – 28 švietimo įstaigos. Skirta 1875 tūkst. Lt
Valstybės biudžeto lėšų ir 625 tūkst.Lt savivaldybės lėšų.
2008 m. – 38 švietimo įstaigos. Finansuojama:
• iš Ūkio ministerijos įgyvendinamos Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos prioriteto „Aplinka ir
darnus vystymasis“ priemonės „Viešosios paskirties
pastatų renovavimas“;
• 12414 tūkst. Lt Valstybės biudžeto lėšos;
• savivaldybės biudžeto lėšos.
Bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų
rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo priemonėmis
2006–2008 metų programa
Bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų
rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo priemonėmis
2006–2008 metų programa
Švietimo įstaigų modernizavimo programa
•
Ūkio ministerijos administruojamos Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-03-V
priemonės „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“,
sąrašas Nr. 4
Švietimo įstaigų modernizavimo programa
•
Ūkio ministerijos administruojamos Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-03-V
priemonės „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“,
sąrašas Nr. 5
Švietimo įstaigų modernizavimo programa
•
Ūkio ministerijos administruojamos Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-03-V
priemonės „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“,
rezervinis sąrašas
Švietimo įstaigų modernizavimo programa
10 mln. Lt – Valstybės kapitalo investicijos,
2010 m. skirtos Švietimo ir mokslo ministerijai
Švietimo įstaigų modernizavimo programai,
patvirtintai Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 559 (Žin.,
2009, Nr. 72–2916; 2010, Nr. 89–4705 ),
įgyvendinti.
Švietimo įstaigų gamtos mokslų
laboratorijų modernizavimas
•
•
•
•
•
Kauno ,,Aušros“ gimnazija
Kauno J. Jablonskio gimnazija
VšĮ VDU ,,Rasos“ gimnazija
Kauno A. Smetonos gimnazija
VšĮ Kauno technologijos universiteto
gimnazija
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
priemonė „Viešosios paskirties pastatų renovavimas
regioniniu lygiu”
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų
rekonstravimas
Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 13 d.
įsakymu Nr. ISAK-674 patvirtinta Ikimokyklinio
ugdymo įstaigų pastatų rekonstravimo programa.
48 ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatams
rekonstruoti skirta 12000 tūkst. Lt iš jų:
6 Kauno miesto savivaldybės
lopšeliams-darželiams skirta 1140 tūkst. Lt
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų
rekonstravimas
LRV 2008 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 475 patvirtinta
Įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programą,
infrastruktūros gerinimo programa.
33 ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatams rekonstruoti
skirta 7782 tūkst. Lt iš jų:
18 Kauno miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo
įstaigoms skirta 3864 tūkst. Lt
Valstybės lėšos (2000-2010 m.) pastatams renovuoti tenkančios
2009-2010 m. Kauno miesto savivaldybės bendrojo lavinimo
mokyklose besimokančiam vienam mokiniui
AČIŪ UŽ DĖMESĮ