Khảo sát vi khuẩn trong viêm phổi bệnh viện tại khoa Hồi

Download Report

Transcript Khảo sát vi khuẩn trong viêm phổi bệnh viện tại khoa Hồi

KHẢO SÁT VI KHUẨN TRONG VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN TẠI KHOA HỒI SỨC CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG TỪ THÁNG 01 ĐẾN THÁNG 6 NĂM 2010 ThS. Bs. Trần Thanh Bình ThS. Bs. Cao văn Hội

ĐẶT VẤN ĐỀ     VPBV: nguyên nhân quan trọng của tỷ lệ tử vong và tàn phế cao.

Viêm phổi liên quan thở máy: thường gặp tại khoa săn sóc tích cực.

Có khác biệt về vi khuẩn gây bệnh giữa hai nhóm VPBV sớm và muộn cũng như tình trạng nhạy kháng sinh của hai nhóm vi khuẩn. Phải điều trị chính xác càng sớm càng tốt ngay sau khi phát hiện.

ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Hồi cứu các bệnh nhân điều trị tại khoa HSCĐ trong 6 tháng đầu năm 2010.

 Tiêu chuẩn chọn bệnh: chẩn đoán VPBV và cấy đàm định lượng dương tính.

 Thống kê bằng phần mềm SPSS phiên bản 13.0.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

ĐẶT ĐiỂM DÂN SỐ Nam : Nữ ĐẶT ĐiỂM Viêm phổi vào ngày Viêm phổi sau thở máy ngày Viêm phổi do thở máy không thở máy Dùng KS trước chẩn đoán Dùng KS đúng từ ban đầu Thành công sau 7 ngày TỶ LỆ 1 : 1 10 ± 7 6 ± 3 72,2% 27,8% 80,6% 33,3% 50%

60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

VI TRÙNG

TỶ LỆ 5.60% Acinetobacter spp Pseudomonas aeruginosa Klebsiella pneumonia Klebsiella pneumonia ESBL (+) Vi trùng gram âm khác Staphylococcus aureus

Liên quan vi khuẩn - thời gian mắc VPBV

TÊN VI KHUẨN

Acinetobacter

spp

Pseudomonas aeruginosa Klebsiella pneumonia Klebsiella pneumonia

ESBL (+)

Staphylococcus aureus

Vi trùng gram âm khác Tổng cộng

VPBV sớm

2 1 1 0 1 1 6

VPBV muộn

18 4 1 1 5 1 30

p 0,53

Liên quan vi khuẩn - loại VPBV

TÊN VI KHUẨN

Acinetobacter

spp

Pseudomonas aeruginosa Klebsiella pneumonia Klebsiella pneumonia

ESBL (+)

Staphylococcus aureus

Vi trùng gram âm khác Tổng cộng

VPBV không thở máy

4 1 1 0 2 2 10

VPBV có thở máy

16 4 1 1 4 0 26

p 0,22

Liên quan giữa vi khuẩn - dùng KS trước ∆

TÊN VI KHUẨN

Acinetobacter

spp

Pseudomonas aeruginosa Klebsiella pneumonia Klebsiella pneumonia

ESBL (+)

Staphylococcus aureus

Vi trùng gram âm khác Tổng cộng

Không dùng KS Dùng kháng sinh

0 1 20 4 1 0 5 0 7 1 1 1 2 29

p 0

Liên quan vi khuẩn - dùng KS kinh nghiệm

TÊN VI KHUẨN

Acinetobacter

spp

Pseudomonas aeruginosa Klebsiella pneumonia Klebsiella pneumonia

ESBL (+)

Staphylococcus aureus

Vi tr ù ng gram âm kh á c Tổng cộng

Không đ ú ng KSĐ Đ ú ng KSĐ

16 3 0 1 4 0 24 4 2 2 0 2 2 12

p 0,07

Nhạy kháng KS của vi khuẩn gram (-)

%

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 A M I C O L C EF TA M E R O C IP R O S U L IM I P IP E R C EF E C EF TR I LE VO NHẠY TRUNG GIAN KHÁNG

Nhạy và kháng KS của

Pseudomonas aeruginosa

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% AMK COL CEFTA MERO CEF/SUL IMI PIPER CEFEPIM CEFTRI LEVO NHẠY TRUNG GIAN KHÁNG

Nhạy và kháng KS của

Acinetobacter

spp

0.9

0.8

1 0.3

0.2

0.1

0 0.7

0.6

0.5

0.4

AMK COL CEFTA MERO CIPR CEF/SUL IMI PIPER CEFEPIM CEFTRI LEVO NHẠY TRUNG GIAN KHÁNG

Nhạy và kháng KS của

Staphylococcus aureus

100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% AMK CIPRO LEVO VANCO LIN AZITH CLIN NHẠY TRUNG GIAN KHÁNG

Kháng sinh kinh nghiệm điều trị VPBV

60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% AMI CEF/SUL CEFTA CEFTRI CEFE CIPRO LEVO IMI PIPER VANCO COL Series1

Liên quan điều trị KS kinh nghiệm - đáp ứng KS ph ù hợp KS không ph ù hợp Tổng cộng

Không đ á p ứng N3 Đ á p ứng N3

6 21 27 6 3 9

Tổng cộng

12 24 36

p 0,036

KS ph ù hợp KS không ph ù hợp Tổng cộng

Không đ á p ứng N7 Đ á p ứng N7

3 15 18 9 9 18

Tổng cộng

12 24 36

p 0,034

Liên quan vi khuẩn và đáp ứng điều trị

TÊN VI KHUẨN

Acinetobacter

spp

Pseudomonas aeruginosa Klebsiella pneumonia Klebsiella pneumonia

ESBL (+)

Staphylococcus aureus

Vi tr ù ng gram âm kh á c Tổng cộng

Th à nh công

5 3 2 1 5 2 18

Thất bại

15 2 0 0 1 0 18

p 0,02

Kết luận  Dùng KS kinh nghiệm đúng từ ban đầu: 33,3%  Vi trùng gram âm chiếm ưu thế trong đó nổi bật là

Acinetobacter

spp.

Acinetobacter

spp chỉ còn nhạy cảm với colistin và cefoperazone-sulbactam.

Acinetobacter

spp thường gặp trên VPBV muộn; có thở máy; dùng KS ban đầu.

Chân thành cảm ơn