načrtna in kakovostna kulturna-umetnostna vzgoja

Download Report

Transcript načrtna in kakovostna kulturna-umetnostna vzgoja

Vzpostavitev partnerskega sodelovanja – nacionalne mreže koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje

mag. Nataša Bucik, Ministrstvo za kulturo in Nada Požar Matijašič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Strokovni posvet ravnateljev in ravnateljic vrtcev, Portorož, 6. oktober 2014

Nacionalni program za kulturo 2014-2017 – Cilji na področju KUV

Splošni cilji in ukrepi, pomembni za načrtni razvoj KUV: 

načrtna, dolgoročna in kakovostna KUV na vseh ravneh

kakovostna, raznolika in dostopna ponudba KUV na vseh področjih kulture za različne ciljne skupine,

strokovno usposabljanje na področju KUV za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju ter kulturi.

Nacionalni program za kulturo 2014-2017 Področni cilji in ukrepi na področju KUV Posebej izpostavljeni področni cilji:

     razvoj in promocija bralne kulture; načrtnejša filmska vzgoja - priprava Nacionalne strategije; sodelovanje VIZ v nacionalnem medresorskem projektu Teden

kulturne dediščine;

zagotoviti kakovostno izobraževanje o arhitekturi, oblikovanju, krajinski arhitekturi, urbanizmu oz. o celovitem grajenem prostoru

- prostorska kultura,

razvoj projekta Kulturna šola.

Kako doseči cilje NPK na področju KUV?

 imenovanje Nacionalnega odbora za KUV,

mreža koordinatorjev v VIZ in kulturnih ustanovah

sodelovanje različnih sektorjev na nacionalni in lokalni ravni,  sodelovanje z lokalnimi skupnostmi - spodbujanje razvoja KUV na lokalni ravni,  nacionalne in regionalne predstavitve ponudbe KUV različnim ciljnim skupinam,  promoviranje primerov dobre prakse, ki povezujejo VIZ in kulturne ustanove na nacionalni in lokalni ravni.

Nacionalni odbor za kulturno-umetnostno vzgojo (NO KUV)

januar 2014: imenovanje NO KUV - predstavniki Ministrstva za kulturo , Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zavoda RS za šolstvo  maj 2014: NO KUV sprejme Akcijski načrt KUV za leto 2014, ki sledi uresničevanju ciljev NPK 2014-2017 na področju KUV.

Naloge NO KUV: • zagotavljanje sistemskih podlag za načrtni razvoj KUV na nacionalni ravni, kot jih določa področje KUV v NPK 2014-2017, • • spodbujanje mreženja na področju KUV, spodbujanje strokovnih usposabljanj na področju KUV za strokovne delavce VIZ, kulturnih ustanov ter širšo strokovno javnost.

Koordinatorji KUV v VIZ

• • • • •  Junij 2014 – medresorska okrožnica s povabilom k

imenovanju kulturnih koordinatorjev

 Namen: načrtnejša in dostopnejša KUV; izboljšanje pogojev za izvajanje KUV v VIZ - omogočanje boljše vsebinske, geografske in finančne dostopnosti; možnost izmenjave informacij o primerih dobrih praks v VIZ in KU, in s tem povezano spodbujanje partnerskega povezovanja; vzpostavitev sistema obveščanja o aktualnih dogodkih na področju KUV – Obvestila za imenovane/registrirane koordinatorje KUV dodatno strokovno usposabljanje in ugodnosti za registrirane koordinatorje KUV.

Razvoj nacionalne mreže KUV

Izbor primerov dobrih praks mreženja

Dolgoročni cilj mreženja – načrtna in dostopnejša KUV

SKUPNI NACIONALNI PROJEKTI

Od 2006 smo MK, MIZŠ in ZRSŠ v sodelovanju s kulturnimi ustanovami razvili/spodbudili različne nacionalne projekte: 

Kulturni bazar,

Rastem s knjigo (za OŠ in SŠ),

Kulturno-umetnostna vzgoja: priročnik s primeri dobre prakse iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol,

Priročnik Igriva arhitektura,

Nacionalni teden kulturne dediščine.

• enodnevno nacionalno strokovno usposabljanje za strokovne delavce VIZ in KU ter širšo strokovno javnost; • promocija kulturno-vzgojne ponudbe KU iz vse Slovenije; • celodneven program za otroke in mladino ter širšo javnostbrezplačno za vse obiskovalce; • organiziramo MK, MIZŠ, ZRSŠ in kulturne institucije z različnimi partnerji (UNESCO, MZ, MKO); • www.kulturnibazar.si

; • e-katalog Kulturni bazar: www.katalog.kulturnibazar.si

NACIONALNE KONFERENCE IN REGIONALNI POSVETI KUV

Nacionalne konference:

   za ravnatelje in pomočnike ravnateljev v VIZ od 2006 dalje različne teme KUV z namenom predstaviti novosti in pomen KUV  MK v sodelovanju z MIZŠ, ZRSŠ in kulturnimi ustanovami pripravi predavanje ali delavnice ter kulturne dogodke Strokovna usposabljanja na regionalni ravni :     za strokovne delavce VIZ, KU in LS in koordinatorje KUV od 2012 (Novo mesto; Maribor in Nova Gorica, 2013; Radovljica in Celje 2014) spodbujanje partnerskega povezovanja VIZ in kulturnih ustanov na lokalni in regionalni ravni primeri dobrih praks povezovanja VIZ in kulturnih ustanov.

Pomembne informacije Predstavitev pripravili:

[email protected]

[email protected]

Spletna stran Kulturnega bazarja:

www.kulturnibazar.si

Registracija kulturnih koordinatorjev:

Podatke o izbranem kulturnem koordinatorju pošljite na: [email protected]

Po potrditvi sledi postopek registracije preko spletne strani Kulturnega bazarja