Ekspansja Turków w Europie. Rządy Władysława Warneńczyka

download report

Transcript Ekspansja Turków w Europie. Rządy Władysława Warneńczyka

Ekspansja Turków
w Europie. Rządy
Władysława
Warneńczyka
Ekspansja Turków w
Europie w XIV-XV wieku
Pod koniec XIII wieku w
Azji Mniejszej powstało
państwo wyznających
islam Turków osmańskich,
którzy na początku XIV
wieku rozbili państewka
Turków seldżuckich, a
następnie rozpoczęli
ekspansję w kierunku
Europy, zajmując ziemie
osłabionego cesarstwa
Bizantyńskiego.
Polska po śmierci Władysława
Jagiełły
Władysław Jagiełło
zmarł w 1434 roku,
wtedy na władcę Polski
wybrano jego starszego
syna Władysława. Miał
on jednak jedynie 10 lat
i nie mógł sprawować
rządów.
Polska po śmierci Władysława
Jagiełły
Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki, który stał
na czele rady koronnej dążył do zorganizowania
krucjaty przeciwko Turkom, która jego zdaniem
leżała zarówno w interesie chrześcijaństwa, jak i
państwa polsko-litewskiego. Wynikiem tego było
doprowadzenie do przyjęcia przez króla
Władysława korony zaproponowanej mu przez
Węgrów.
Wojna turecko-węgierska i jej
konsekwencje
Wódz węgierski Jan Hunyady i towarzyszący
mu król Władysław w 1443 roku wyruszyli na
Turków i pokonali ich, zdobywając Sofię.
Następnie zawarli korzystny rozejm, dzięki
któremu terytoria węgierskie zostały odzyskane.
Przywrócono również tron w Serbii,
węgierskiemu sojusznikowi i Turcy zapłacili
wysokie odszkodowanie. Niestety rozejm
zerwano za namową legata papieskiego na
Węgrzech kardynała Juliana Cesariniego.
Wojna turecko-węgierska i jej
konsekwencje
Jesienią 1444 roku wyruszyła wyprawa
przeciw Turcji. Do decydującego starcia w tej
wojnie doszło pod Warną, leżącą na wybrzeżu
Morza Czarnego. Turcy odnieśli zwycięstwo, a
w walce zginął 20-letni król Władysław, który
od tego czasu był nazywany Warneńczykiem.
Po klęsce pod Warną
Po śmierci Władysława,
Polska straciła króla, a
Jagiellonowie tron
węgierski. W 1445 roku
polska szlachta dokonała
elekcji na króla Polski
młodszego syna Jagiełły
Kazimierza Jagiellończyka,
od 1440 roku wielkiego
księcia Litwy. Na przyjęcie
polskiej korony zdecydował
się on dopiero w 1447 roku.
Oznaczało to przywrócenie
unii personalnej polskolitewskiej.
Po klęsce pod Warną
Klęska pod Warną miała wpływ na
przyspieszenie upadku Konstantynopola w
1453 roku. W drugiej połowie XV wieku Turcy
zdołali opanować większą część Bałkanów,
oraz stali się dużym zagrożeniem dla krajów
europejskich. Narzucili swoją zwierzchność
Tatarom Krymskim, którzy z biegiem czasu
zaczęli stanowić coraz większe
niebezpieczeństwo dla państwa polskolitewskiego.
Notatka:
1. Ważne daty:
- 1438r.- Turcy zaatakowali Królestwo Węgierskie, którego szlachta
zaproponowała tron królowi Polski Władysławowi Warneńczykowi.
- 1440r.- koronacja Władysława na króla Węgier oznaczająca
zawarcie unii personalnej między Polską i Węgrami.
- 1444r.- Władysław ginie w bitwie z Turkami pod Warną (przez to
nazywany jest Warneńczykiem).
- 1453r.- Turcy zdobyli Konstantynopol, a następnie kontynuując
ekspansję, zbliżyli się do granic państwa polsko-litewskiego.
2. Kiedy Władysław był małoletni, podczas jego pobytu na
Węgrzech duży wpływ na rządy miał biskup Oleśnicki. Był to okres
walk wewnętrznych między stronnictwami politycznymi,
tymczasowego zerwania unii przez Litwę i nasilenia najazdów
Tatarów.
3. Ważne pojęcia:
- ekspansja- dążenie kraju do powiększenia swojego terytorium,
zwiększania wpływów politycznych, gospodarczych;
- sułtan- władca wyznających islam Turków osmańskich.
Prezentację przygotowali:
- Magda Chlebda
- Nikola Fuksa
-Bartosz Magala