Her er dagens forelesning i power-point

Download Report

Transcript Her er dagens forelesning i power-point

Brand
Et gåtefullt drama
O Et av de vanskeligste av Ibsens dramaer å
O
O
O
O
O
trenge inn i
Gåtefullt
Motsetningsfullt
Store uenigheter om tolkningen
Filosofisk
Symbolrikt
Ibsens egne utsagn om Brand 1
O «Mistydningen har aabenbart sin Rod i at
Brand er Prest og at Problemet er lagt i det
religiøse. Men begge disse
Omstændigheder er ganske uvæsentlige.»
(brev til Georg Brandes 26.6.1869)
Ibsens egne utsagn om Brand 2
O «At Brand er prest er i grunden uvæsentlig;
fordringen intet eller alt, gælder på alle
punkter i livet, i kærligheden, i kunsten
o.s.v.»
O (…)
O «Brand er mig selv i mine beste øyeblikke –»
(brev til Peter Hansen 28.10.1870)
Sjanger og form
O «Dramatisk dikt» – som Peer Gynt. «Dikt»-
betegnelsen er overleddet. Dette gir
assosiasjoner i retning av poesi, fortettet
innhold, mangetydig osv.
O Rim- og rytmebruken understreker det poetiske;
og trekker dermed sjangeren vekk fra den
umiddelbart gjenkjennelige samtiden
O Ibsen hadde inntil nå (med ett unntak) ikke
skrevet dramaer med emne fra sin egen samtid.
Lesemåter og tolkninger 1
O Realistisk lesemåte:
O I dag leser vi Brand etter at Ibsen også har
gitt oss de 12 samtidsdramaene. Vi leser
Brand med «realismens briller». Vår moderne
lesemåte har lett for å se på dramaet som en
etterligning av virkeligheten. («Mimesis»)
Lesemåter og tolkninger 2
O Ikke-realistisk lesemåte
O En ikke-realistisk lesemåte innebærer at vi
må se gjennom det ytre laget av
gjenkjennelige trekk ved samfunn og
menneskeliv. De dramatiske personene må
muligens minst tolkes som karakterer,
kanskje også som personifiseringer (se def.
av begrepet i Helland/Wærp kpt. 4)
Lesemåter og tolkninger 3
O Den etiske konflikten mellom det allmenne
og det absolutte:
O Det som gjelder som menneskelivets
allmenne vilkår og de etiske kravene overfor
disse vilkårene
vs.
O Kravet om å være absolutt og total
En slik lesning går i retning av en ikkeromantisk lesemåte, men verkets norm blir
likevel den samme.
Lesemåter og tolkninger 4
O En «kallstragedie»?:
O = heltens nødvendige undergang på sine
beste egenskaper
O Allegorisk tolkning: det dreier seg om
dikterkallet og den tragiske konflikten
dikteren står i til sitt folk
O sml. med antikkens heltetragedier: en
beundringsverdig helt, men med et
urovekkende og ødeleggende nærvær
(Trond Berg Eriksen og Brian Johnston)
Lesemåter og tolkninger 5
O En nasjonal satire?:
O Reaksjon på den norske holdningen til
danskenes motstandskrig mot tyskerne i
1864
O Satiriske framstillinger av dvaske
øvrighetspersoner (fogden og presten)
Lesemåter og tolkninger 6
O En kjærlighetstragedie?
O Brand på leting etter det uoppnåelige?
O Brands destruksjon av Agnes’ og Ejnars
forhold
O Brands skjulte lengsler etter villskapen i Gerd
Lesemåter og tolkninger 7
O (dybde)psykologisk?:
O Brand har hatt en traumatisk barndom helt
uten kjærlighet, dette har gitt ham et
karakterpanser, gjort ham selvbedragersk og
utviklet stivsinnet hans. (Clara Stuyver)
Slike teorier var ennå ikke utviklet på den tida
Ibsen skrev Brand, men det kan finnes belegg
for tolkningene i teksten, og i seinere dramaer
er slike karakterskildringer tydelige
Lesemåter og tolkninger 8
O Modernistisk?:
O Fremstilling av et fremmedgjort menneske i
et samfunn i endring. Bondesamfunnet med
de patriarkalske familiestrukturene er i ferd
med å forsvinne, i det nye samfunnet synes
det å være kjærligheten og morskraften som
får dominere. Brands prosjekt er å gjenreise
de patriarkalske instansene
(Wolfgang Sohlich)
Lesemåter og tolkninger 9
O «Utfordringa blir å få tak i kva slags
dramatisk refleksjon over det å vere
menneske Ibsen har gitt symbolsk gestalt i
dette skodespelet om ein kompromisslaus,
beundringsverdig og like djupt feilande ung
prest.»
(Atle Kittang i Ibsens heroisme, s. 38)
Lesemåter og tolkninger 10
O Hvem er helten?
O Alle de andre personene er fremstilt svært
parodisk og satirisk. Ingen av dem kan
dermed være bærere av verkets norm og
således være helten som skal være Brands
motstykke. Både prosten og fogden
representerer det sløve. Doktoren kan
muligens være en slags helt, men er ikke
hans antipati for Brand for subjektiv til det?
Motiver 1
O Personifiseringer (Brand: «de Trolde tre»):
O Slappsinn: bonden og sønnen i
åpningsscenen klamrer seg til sine
individuelle liv og viker unna utfordringene
O Lettsinn: Agnes og Ejnars lekende drøm om
livsglede
O Villsinn: taterjenta Gerd med tapt
realitetssans og manglende evne til å skille
mellom rett og galt, vondt og godt, stygt og
vakkert
Motiver 2
O Agnes’ frihetsutbrudd etter at hun har gitt
fra seg det aller siste som minner om Alf:
O (s. side 109)
Motiver 3
O Iskirken
O S. 22
O S. 143
O S. 161
Motiver 4
O Gerd som dukker opphver gang Brand
gjennomgår en forandring
Motiver 5
O Offermotivet
O Går igjen i svært mange Ibsen-dramaer.
Semantisering av rommet 1
O Bevegelsen mellom aktene:
O Oppe i fjellet (1. akt)
O Nede i dalen (2., 3. og 4. akt)
O Oppe i fjellet (til slutt i 5. akt)
O Hjemme – borte – hjemme; men lærer like
lite som Peer Gynt?
O Vidde = vidsyn, men skodde?
O Dalen = trangsyn, men klart?
Semantisering av rommet 2
O sol – regn
O storm – stille
O dag – natt
O inne – ute
Dikotomier, paradokser etc. 1
BRAND (inde i taagen):
«Ej trænges Vejløbs Kors for dig; —
du er alt paa den brede Vej.»
[til Bonden i 1. akt]
I Bibelen omtales den smale vei som den
veien som fører inn i himmelen, mens den
brede vei fører til tap og fordervelse
Dikotomier, paradokser etc. 2
BRAND (skriger ned till dem) [dvs. Ejnar og
Agnes]
Stands, stands! Der er en Afgrund bag!
(Etter at Brand nettopp har sett Agnes og Ejnar
lekende)
Avgrunn og bunnløst dyp vs. høyder, fjell og
vidde
Dikotomier, paradokser etc. 3
BRAND (standser og nærmer sig igjen).
Hør, Bondemand; du sagde før,
at Datter din, som bor ved Fjorden,
har skikket Bud, at snart hun dør;
men ej med saligt Haab hun tør, —
hvis ej hun ser dig, — gaa fra Jorden?
O Inne i fjordbunnen: det trygge, ute i
fjordgapet: det farlige, det truende. Ute-innedikotomien gjelder også huset det bor i.
Dikotomier, paradokser etc. 4
O å følge kallet – å tilpasse seg
O gjerning – idé
O idealisme – vs. folkelig fornuft
O før i tiden – vår tid
O bryllup – gravferd
O individ - masse
Dikotomier, paradokser etc. 5
BRAND:
Nej, jeg er ingen "Prækehest".
Jeg taler ej som Kirkens Prest;
knappt ved jeg, om jeg er en Kristen;
men visst jeg ved, jeg er en Mand,
og visst jeg ved, jeg øjner Bristen,
der margstjal hele dette Land.
(1. akt)
Dikotomier, paradokser etc. 6
BRAND:
Være helt sig selv? Men Vægten
af ens Arv og Gjæld fra Slægten?
(2. akt)
Dikotomier, paradokser etc. 7
EJNAR (till Agnes).
Vælg imellem lyse Vidder
og den skumle Sorgens Krog!
(2. akt)
Dikotomier, paradokser etc. 8
Og denne Byggning, har jeg tænkt,
forbindes nemt med et Arresthus,
saa Virkning blir med Aarsag stængt
bag samme Bom og samme Laas,
med Vægg kun mellem Baas og Baas.
Og da jeg engang er paa Gled,
saa er min Agt at bygge med
en Fløj indunder samme Tag,
som bruges kan till Valg og Lag,
till Alvorshandling som till Fester,
med Talerstol og Rum till Gjæster, —
kort sagt, et pent politisk Festhus.
(4. akt)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Dikotomier, paradokser etc. 9
FOGDEN
Her maa De, Mand! Bygg mit Arresthus
med Pesthus og politisk Festhus,
altsammen, kortsagt, — Daarekisten, —
saa spørges ej om Kirkebristen.
Og hvorfor skal den nu i Muld?
Den var dog god nok før i Tiden.
(samme sted)
Nøkkelreplikker 1
BRAND
O Ofte blir mit Øje taaget,
O Tanken ydmyg, Sindet blødt;
O det er, som der laa en Glæde
O i at kunne græde, græde.
(s. 80)
Nøkkelreplikker 2
O Jeg tænkte mig en mørkrædd Ugle,
O en Fisk med Vandskrækk. Lydt jeg lo;
O jeg vilde dem af Mindet smugle,
O men de hang i med Tand og Klo. —
Hvad kom det af, det Lattervrid?
O Jo, af den dunkelt følte Splid
O imellem Tingen, som den er,
O og Tingen, som den skulde være, —
O
(s. 7)
Nøkkelreplikker 3
O Der er en Mil till næste Grænd,
O og Skodden staar saa tykk, at den
O kan skjæres med en Tollekniv.
O BRAND
O Staar Skodden tykk, en lokkes ej
O af Blaalysblink paa Vildsporsvej.
(s. 4)
Nøkkelreplikker 4
O Nej, Jublen sprænger intet Bryst; —
O thi var det saa, da var det vel.
O Lad gaa at du er Glædens Træl, —
O men vær det da fra Kveld till Kveld.
O Vær ikke et idag, igaar,
O og noget andet om et Aar.
O Det, som du er, vær fuldt og helt,
O og ikke stykkevis og delt.
(s. 14, Brand til Ejnar)
Nøkkelreplikker 5
O FOGDEN (samler sine Papirer og Bøger).
O Det formløst er i alle Fald
O at træde opp i fremmed Kald
O og gribe ind og vove Liv
O foruden tvingende Motiv. —
O Jeg gjør bestandig og min Pligt, —
O men altid indom mit Distrikt
(s. 32)
Nøkkelreplikker 6
O s. BRAND
O Rig eller Tigger; — helt jeg vil, —
O og dette ene strækker till!
O DOKTOREN (ser stivt paa ham).
O Ja, Mandeviljens qvantum satis
O staar bogført som din Rigdoms Rad; —
O men, Prest, din conto caritatis
O er Bogens hvide Jomfrublad!
(s. 55)
Nøkkelreplikker 7
O BRAND
O Med Klarsyn skjønnes skal en Dag,
O at største Sejr er Nederlag!
O FOGDEN
O Betænk Dem, Brand; De staar paa Skillet;
O sætt alt ej paa det ene Kort.
(s. 67)
Nøkkelreplikker 8
O BRAND
O Mig selv jeg taber, hvis jeg viger.
O FOGDEN
O Brand, haabløs er en ensom Kriger.
O BRAND
O Min Flok er stærk; jeg har de bedste.
O FOGDEN (smiler).
O Ja, muligt det, — men jeg de fleste.
(s. 68)