0a2bc6dbc43142db9ce831f3f609472d

Download Report

Transcript 0a2bc6dbc43142db9ce831f3f609472d

Box 119 14
404 39 Göteborg
Datum
2017-07-10
Göran Ingemar Lundberg
Johns Gata 8
421 65 Västra Frölunda
Sverige
Välkommen till Collector Bank!
Vi erbjuder trygga lån till individuell räntesättning. Dessutom ingår tre månaders fritt låneskydd, som tryggar
din betalningsförmåga i upp till ett år om du blir sjukskriven eller ofrivilligt arbetslös.
Signera ditt skuldebrev och posta det till oss utan kostnad, eller signera digitalt med ditt bankID.
När vi fått ditt signerade skuldebrev gör vi vår slutgiltiga kontroll.
Lånet betalas ut via Swedbanks utbetalningssystem (Sus).*
När lånet betalas ut skickas en bekräftelse till dig via sms.
Har du frågor?
Ring vår kundservice
010-161 00 10
Du har rätt att ångra dig inom 14 dagar från det att låneavtalet ingås.
*Sus är ett register över anmälda konton, plusgiron, personkonton och privatgirokonton. Om du har ett konto registrerat hos Sus, oavsett bank, sätts
pengarna för lånet in där. Om inget konto finns registrerat skickas ett utbetalningskort automatiskt till din folkbokföringsadress. Utbetalningskortet tas emot
hos alla banker.
SKULDEBREVET SKICKAS TILL:
"Frisvar"
Collector Bank AB
201 682 100
404 20 Göteborg
Collector Bank AB 556597-0513, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Kundservice +46 10-161 00 10 | E-post [email protected] | collectorbank.se
Skuldebrev
Datum
2017-07-10
Skuldebrev
Ärendenummer:
F3887347
Göran Ingemar Lundberg
Johns Gata 8
421 65 Västra Frölunda
LÅNEBELOPP
MÅNADSKOSTNAD
AMORTERINGSTID
NOMINELL RÄNTA
50 000 SEK
744 SEK
120 månader
F.n 12,90 %
UPPLÄGGNINGSAVGIFT
AVIAVGIFT
PÅMINNELSEAVGIFT
EFFEKTIV RÄNTA
285 SEK
35 SEK
60 SEK
15,03 %
OBS! Obligatorisk uppgift. Kryssa i ett eller fler alternativ för vad lånet i huvudsak ska användas till.
Fordonsköp
Boende/renovering
Resor
Annat, vänligen uppge:
LÅNTAGARENS UNDERSKRIFT (UNDERSKRIFT, ORT, DATUM)
Lösa andra lån
PERSONNUMMER
195712165132
NAMNFÖRTYDLIGANDE (VAR GOD TEXTA)
Jag försäkrar att de uppgifter som lämnats i skuldebrevet är riktiga och godkänner lånevillkoren, vilka jag förbinder mig att iakttaga. För
det fall lånet beviljas förbinder jag mig att återbetala lånebeloppet, jämte ränta och kostnader till Collector Bank AB.
Collector Bank AB 556597-0513, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Kundservice +46 10-161 00 10 | E-post [email protected] | collectorbank.se
Allmänna villkor
Collectorlånet 15-06
Collector Bank AB, nedan kallat Collector Bank
1. GRUNDLÄGGANDE VILLKOR
Lånet återbetalas enligt annuitetsmässiga principer. Lån kan beviljas den som
är minst 20 år, har en årsinkomst på minst 120 000 kronor och saknar
betalningsanmärkningar. Den som ansöker om lån måste också vara stadigvarande bosatt i Sverige och ha en fast anställning eller pension. Lånet skall
återbetalas innan Låntagaren fyller 79 år. Collector Bank utför en kreditprövning enligt konsumentkreditlagens regler för att bedöma om den som
ansöker om lån har ekonomiska förutsättningar att betala tillbaka lånet.
Bedömningen görs enligt en mall Collector Bank vid var tid tillämpar och kan
innebära att Collector Bank inhämtar kreditupplysning från externt företag
eller begär viss dokumentation från den som ansöker om lån, exempelvis
arbetsgivarintyg eller lönespecifikation. Om Collector Bank avslår låneansökan har den som ansöker om lån rätt att ta del av anledningen till
avslaget.
2. RÄNTA OCH AVGIFTER
Låntagaren ska betala ränta efter en årlig räntesats som beräknas på vid varje
tid utestående lånebelopp. Den räntesats som gäller då lånet lämnas är
angiven på skuldebrevet. I den mån som det motiveras av
• kreditpolitiska beslut
• ändrade upplåningskostnader för Collector Bank eller
• andra kostnadsförändringar som Collector Bank inte skäligen kunde förutse
när lånet lämnades får Collector Bank med omedelbar verkan ändra
räntesatsen för lånet. Collector Bank är skyldig att tillämpa ovanstående
villkor även till låntagarens förmån. Collector Bank lämnar meddelande om
ändrad räntesats för lånet antingen genom ett särskilt meddelande till
låntagaren eller genom annonsering i dagspressen. I sistnämnda fall lämnas
också meddelande om ändringen när nästa avisering eller kontoutdrag
sändes till låntagaren. Ränta och lånelikviden räknas fr o m
utbetalningsdatum. Avisering av lånet börjar månaden efter den månad lånet
blev utbetalt. För lånet utgår uppläggningsavgift och en aviavgift. De avgifter
som gäller när låneavtalet träder i kraft framgår av skuldebrevet eller den
SECCI (standardiserad europeisk konsumentkreditinformation) som
upprättats.
3. BETALNING
På skuldebrevets framsida har angivits inom vilken tid lånet ska återbetalas
till Collector Bank. Annuitetsbeloppen ska uppgå till lika stora belopp och
beräknas så att lånet till fullo blir återbetalt under den avtalade kredittiden.
Har Collector Bank enligt punkt 2 ändrat räntesatsen för lånet eller har
låntagaren utnyttjat sin rätt enligt punkt 7 att delvis lösa lånet i förtid kan
dock lånets löptid eller annuitetsbelopp komma att ändras.
4. DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH PÅMINNELSEAVGIFT
Om betalning av kapital eller ränta inte fullgörs i tid, skall kredittagaren
betala en särskild årlig dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess
betalning sker. På belopp som inte förfallit fortsätter den vanliga räntan att
löpa. Dröjsmålsräntan beräknas efter den för krediten gällande räntesatsen
jämte ett tillägg av åtta procentenheter. Jämte dröjsmålsräntan utgår en
särskild avgift för påminnelse när låntagaren är i dröjsmål med betalning.
Betalar låntagaren ej i tid föreskrivna inbetalningar äger Collector Bank rätt
att påföra ersättning för påminnelser, krav och andra lagstadgade
inkassokostnader. Collector Bank äger rätt att när som helst under lånets
löptid besluta om ändring av avgifter enligt detta stycke.
5. EFFEKTIV RÄNTA
Collector Bank tillämpar individuell räntesättning. Den ränta som gäller då
lånet lämnas, inklusive effektiv ränta, är angiven på skuldebrevet.
6. COLLECTOR BANKS RÄTT ATT SÄGA UPP LÅNET TILL BETALNING I FÖRTID
Collector Bank äger rätt att säga upp lånet till betalning vid tidpunkt som
Collector Bank bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger:
1. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalningen av ett
belopp som överstiger 10 procent av lånefordran.
2. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalningen av ett
belopp som överstiger 5 procent av lånefordran och dröjsmålet avser två eller
flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.
3. Låntagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen.
4. Det står klart att låntagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller
förfara på annat sätt avser att undandra sig att betala sitt lån.
5. Det kan antas att låntagarens ekonomiska förhållanden är sådana att det
finns skäl att anta att låntagaren inte kommer att uppfylla sina förpliktelser
mot Collector Bank. Vill Collector Bank få betalt i förtid enligt punkterna 1-3
gäller en uppsägningstid av minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då
Collector Bank sänder ett meddelande om uppsägning till låntagaren eller
uppsägningen utan sådan åtgärd kommer låntagaren tillhanda.
Har Collector Bank krävt betalning i förtid enligt punkterna 1-3, är
låntagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om han före utgången av
uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Har
låntagaren tidigare med stöd av bestämmelserna i föregående stycke
befriats från skyldigheten att betala lånet i förtid, gäller inte
bestämmelserna i detta stycke.
7. FÖRTIDSINSLÖSEN OCH ÅNGERRÄTT
Låntagaren har rätt att när som helst betala hela lånet i förtid. Vid förtida
återbetalning är låntagaren skyldig att betala avtalad kreditränta fram till
dagen för slutbetalning. Som låntagare har Du rätt att ångra Ditt lån. Du kan
utnyttja ångerrätten genom att meddela Collector Bank AB detta inom 14
dagar från det att Du skrivit på skuldebrevet och erhållit skriftlig information
om lånevillkoren. Om Du vill ångra Ditt lån inom 14 dagarsperioden måste
Du genast meddela detta till Collector Bank AB per telefon 010-161 00 10,
via mail till [email protected] eller genom brev via posten till adress
Collector Bank AB / Privatlån, Box 11914, 404 39 Göteborg eller via fax
010-161 00 99.
Om Du ångrar Ditt lån är du skyldig att betala tillbaka hela lånebeloppet
samt upplupen ränta till och med återbetalningsdagen.
Uppläggningsavgiften och eventuella aviavgifter kommer att räknas av från
återbetalningskravet.
8. ADRESSÄNDRING
Låntagare är skyldig att ofördröjligen meddela Collector Bank om
adressändring.
9. MEDDELANDEN M M
Collector Bank skall underrätta Kontohavaren om beslutade ränteändringar
och avgiftsändringar. Underrättelse skall lämnas senast när ändringen
börjar gälla, antingen genom ett särskilt meddelande till låntagaren eller
annonsering i dagspressen. Sker underrättelse genom annonsering skall
meddelande om ändringen också lämnas vid nästa avisering.
10. BEGRÄNSNING AV COLLECTOR BANKS ANSVAR
Collector Bank är inte ansvarigt för skada som beror på lagbud,
myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott och blockad eller
annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott
eller blockad gäller även om Collector Bank självt är föremål för eller vidtar
sådan konfliktåtgärd. Collector Bank är inte heller skyldigt att andra fall
ersätta skada som uppkommer, om Collector Bank varit normalt aktsamt.
11. ÖVERLÅTELSE AV KREDIT
Collector Bank äger rätt att överlåta eller pantsätta den kredit som lämnats
enligt detta avtal till annan.
12. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER OCH UPPGIFTSLÄMNANDE TILL
KREDITREGISTER MM
Kundinformation om enskild person som tillhandahålles Collector Bank
genom kreditansökan, genom kreditberedning eller på annat sätt inför eller
under detta avtals bestånd kan bli föremål för Collector Bank behandling
enligt personuppgiftslagen för att möjliggöra en effektiv kredithantering.
Collector Banks kundregister uppdateras fortlöpande genom inhämtande av
uppgifter genom allmänt tillgängliga register som statens person- och
adressregister (SPAR) avseende namn- och adressändringar. Uppgifter om
krediten, betalningsförsummelser och kreditmissbruk kan av Collector Bank
komma att lämnas till kreditupplysningsföretag m fl. Upplysning om
uppgiftslämnandet kan erhållas av Collector Bank. Collector Bank
tillhandahåller på begäran upplysning till person som registreras vilka
uppgifter som är föremål för behandling. Skulle sådan information till någon
del vara felaktig sker rättelse omgående efter det att Collector Bank
uppmärksammats på felaktigheterna. Collector Bank äger rätt att samköra
alla registrerade uppgifter och ta fram rapporter där en eller flera
registrerade uppgifter ingår samt lämna rapporter till samarbets partners för
att dessa genom direkt marknadsföring skall kunna ge erbjudanden om
varor eller tjänster till kunden. Collector Bank äger på samma sätt rätt att ta
fram rapporter för att bolaget skall kunna ge erbjudanden om varor eller
tjänster till kunden.
13. KLAGOMÅL
Klagomål sker genom telefon eller skriftligt meddelande till Collector Banks
kundservice telefon 010-161 00 10. Låntagaren kan vid missnöje med
Collector Banks hantering också vända sig till Finansinspektionen, telefon
08-787 80 00 och vid tvister till ARN (Allmänna reklamationsnämnden)
telefon 08-555 017 00 eller till allmän domstol.
14. TVISTER
Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras
av allmän domstol.
Collector Bank AB 556597-0513, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Kundservice +46 10-161 00 10 | E-post [email protected] | collectorbank.se
STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION
1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare
Collector Bank AB, 556597-0513, (Collector Bank)
Adress
Box 119 14, 404 39 Göteborg
e-post
[email protected], www.collectorbank.se
2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit
Lånet utgör en blancokredit
Det sammanlagda kreditbeloppet
Det sammanlagda kreditbeloppet är det som anges på skuldebrevet som Du
undertecknar i samband med att Du ansöker om lån.
Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som
ställs till förfogande genom låneavtalet.
Villkoren för kreditutnyttjande
Här anges när och hur pengarna kan lyftas
Lånet utbetalas efter att Din låneansökan blivit godkänd och ett undertecknat
skuldebrev kommit Collector Bank tillhanda inom den tid anges på detsamma.
Om din ansökan godkänns kommer utbetalning att ske via Swedbanks
utbetalningssystem. Swedbank har ett register över anmälda konton från sina
system, andra banker, plusgiro, personkonton och privatgirokonton. Om det finns
ett konto registrerat, sätts pengarna från lånet in på det kontot. I annat fall skickar
vi ett utbetalningskort till den adress där du är folkbokförd som du bör ha inom
fem dagar från det att din ansökan slutgiltigt godkänts.
Låneavtalets löptid
Låneavtalet gäller tills lånebeloppet, jämte ränta och avgifter, till fullo
återbetalats.
Återbetalning skall ske inom 2-15 år, såsom angivet på skuldebrevet.
Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning
dessa ska fördelas.
Det belopp som ska betalas per månad framgår av exemplen nedan som är
baserade på den lägsta nominella årliga räntan om 4,90 % respektive den
högsta nominella årliga räntan på 15,90%. Observera att Din ränta kan vara
annorlunda varför de belopp Du ska betala kan avvika från exemplen.
Ränta 4,90%
Lånesumma
20 000
50 000
100 000
250 000
500 000
2 år
877
2 191
4 383
10 957
21 913
5 år
377
941
1 883
4 706
9 413
10 år
211
528
1 056
2 639
5 279
15 år
393
786
1 964
3 928
2 år
978
2 446
4 892
12 229
24 458
5 år
485
1 213
2 477
6 066
12 133
10 år
334
834
1 669
4 172
8 345
15 år
731
1 463
3 654
7 309
Ränta 15,90%
Lånesumma
20 000
50 000
100 000
250 000
500 000
Ränta och/eller avgifter ska betalas på följande sätt:
Kreditränta beräknas på det vid var tid utestående kreditbeloppet och skall
erläggas månatligen. Avgifter läggs på skulden allteftersom de uppstår och skall
erläggas i samband med den månatliga betalningen.
Collector Bank AB 556597-0513, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Kundservice +46 10-161 00 10 | E-post [email protected] | collectorbank.se
Det totala belopp som du ska betala
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella
kostnader i samband med krediten.
Det totala belopp som ska betalas är det lånade kapitalet plus ränta och
eventuella avgifter i samband med krediten. Det totala beloppet är beroende av
lånebelopp och återbetalningstid. Se exempel nedan som är baserade på den
lägsta nominella årliga räntan om 4,90 % respektive den högsta nominella
årliga räntan på 15,90%. Observera att Din ränta kan vara annorlunda varför de
belopp Du ska betala kan avvika från exemplen.
Ränta 4,90%
Lånesumma
20 000
50 000
100 000
250 000
500 000
2 år
22 162
53 717
106 309
264 085
527 044
5 år
24 976
58 861
115 337
284 767
567 149
10 år
29 824
67 831
131 178
321 217
637 949
15 år
77 289
147 992
360 102
713 620
2 år
24 604
59 823
118 522
294 617
588 109
5 år
31 503
75 180
147 975
366 359
730 334
10 år
44 539
104 619
204 754
505 156
1 005 828
15 år
138 141
269 697
664 366
1 322 146
Ränta 15,90%
Lånesumma
20 000
50 000
100 000
250 000
500 000
3. Kreditkostnader
Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor
som gäller för låneavtalet.
Du ska betala ränta efter en årlig räntesats som beräknas på vid varje tid
utestående kreditbelopp. Collector Bank tillämpar individuell räntesättning. Den
ränta som gäller då lånet lämnas, inklusive effektiv ränta, är angiven på
skuldebrevet.
Effektiv ränta
Den effektiva räntan utgörs av kreditkostnaden angiven som den årliga nominella
räntan på kreditbeloppet, uppläggningsavgift och aviavgift. Collector Bank
tillämpar individuell räntesättning.
Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan
av det samlade kreditbeloppet.
Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra
olika erbjudanden.
Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den
enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå
avtal om
Vid ett kreditbelopp om 100 000 kr med årlig kreditränta om 9,9 % och 5 års
löptid (återbetalningstid) uppgår den effektiva räntan till 11,32%.
Nej, det är inte för erhållande av krediten, nödvändigt att ingå avtal om försäkring.
— en försäkring som säkrar krediten, eller
— någon annan kompletterande tjänst?
Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av
kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva
räntan.
Härtill hörande kostnader
Andra kostnader i samband med låneavtalet
Uppläggningsavgift 285 kr, Aviavgift 35 kr
Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i
samband med låneavtalet.
I den mån som det motiveras av
- kreditpolitiska beslut
- ändrade upplåningskostnader för Collector Bank eller
- andra kostnadsförändringar som Collector Bank inte skäligen kunde förutse när
lånet lämnades får Collector Bank med omedelbar verkan ändra räntesatsen för
lånet.
Kostnader i samband med försenade betalningar
Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser(t.ex.
tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att
erhålla kredit.
Vid försenad betalning, kommer Du att debiteras en påminnelseavgift om 60 kr
samt dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan beräknas efter den för krediten gällande
räntesatsen jämte ett tillägg av åtta procentenheter och räknas från kreditens
förfallodatum till dess full betalning sker. Du kommer även, om grund därför
föreligger, att debiteras inkassoavgifter, avgifter till kronofogdemyndigheter och
domstolar i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning.
Collector Bank AB 556597-0513, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Kundservice +46 10-161 00 10 | E-post [email protected] | collectorbank.se
4. Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt
Ni har rätt att frånträda låneavtalet inom 14
kalenderdagar.
Som låntagare har Du rätt att ångra Ditt lån. Du kan utnyttja ångerrätten genom
att meddela Collector Bank AB detta inom 14 dagar från det att Du skrivit på
skuldebrevet och erhållit skriftlig information om lånevillkoren. Om Du vill ångra
Ditt lån inom 14 dagarsperioden måste Du genast meddela detta till Collector
Bank AB per telefon 010-161 00 10, via mail till [email protected] eller
genom brev via posten till adress Collector Bank AB / Collectorlånet, Box 11914,
404 39 Göteborg eller via fax 010-161 00 99.
Om Du ångrar Ditt lån är du skyldig att betala tillbaka hela lånebeloppet samt
upplupen ränta till och med återbetalningsdagen. Uppläggningsavgiften och
eventuella aviavgifter kommer att räknas av från återbetalningskravet.
Förtidsåterbetalning
Du har när som helst rätt att betala hela skulden i förtid.
Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när
som helst.
I tillämpliga fall:
Kreditgivaren har rätt till kompensation vid
förtidsåterbetalning.
Vid förtidsbetalning skall Du betala ränta och andra kostnader fram till och med
förtidsbetalningen men inte för tiden därefter.
Sökning i en databas
Du har rätt att utan dröjsmål och utan avgift få information om att en låneansökan
avslagits pga. uppgifter i en databas.
Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i
en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt
meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om
utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt
gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän
ordning och säkerhet.
Rätt att få ett utkast till ett låneavtal
Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett
utkast till ett låneavtal. Denna bestämmelse är inte
tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är
ovillig att ingå låneavtalet med dig.
Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna som
uppkommit innan avtalet ingåtts
Du har rätt att på begäran, och om Collector Bank är villig att ingå låneavtal med
dig, kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett låneavtal.
Denna information är inte rättsligt bindande för Collector Bank.
5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster
a) Beträffande kreditgivaren
Kreditgivarens företrädare i den medlemsstat där du är
bosatt
Adress
Collector Bank AB, 556597-0513,
Box 119 14, 404 39 Göteborg, www.collectorbank.se
Registrering
Collector Bank AB, med registreringsnummer 556597-0513 är registrerat hos
Bolagsverket samt hos Skatteverket.
Den berörda tillsynsmyndigheten
Collector Bank AB står under tillsyn av Finansinspektionen.
b) Beträffande låneavtalet
Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundval
för att upprätta förbindelser med dig innan låneavtalet
ingicks.
Svensk lag gäller för låneavtalet.
Klausul om tillämplig lagstiftning för låneavtalet och/eller
behörig domstol
Det framgår av punkten 14 i de allmänna villkoren för Collectorlånet att tvist som
gäller tolkningen eller tillämpningen av detta låneavtal skall avgöras av allmän
domstol.
Språkordning
Information och avtalsvillkor lämnas på svenska. Med ditt samtycke har vi för
avsikt att under låneavtalets löptid kommunicera på svenska.
c) Beträffande prövning
Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål
och prövning utanför domstol.
Låntagaren kan vid missnöje med Collector Banks hantering också vända sig till
Finansinspektionen, telefon 08-787 80 00 och vid tvister till ARN (Allmänna
reklamationsnämnden) telefon 08-508 860 00 eller till allmän domstol.
Collector Bank AB 556597-0513, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Kundservice +46 10-161 00 10 | E-post [email protected] | collectorbank.se