Ενημερωτικό σημείωμα για προϋποθέσεις

Download Report

Transcript Ενημερωτικό σημείωμα για προϋποθέσεις

Προϋποθέζεις για ηον δωρεάν μαζηογραθικό έλεγχο




Ηλικίες γσναικών από 40 έφς 70 εηών.
Να μην έτει γίνει μαζηογραθία ηοσς ηελεσηαίοσς 12 μήνες.
Να μην έτοσν ιζηορικό καρκίνοσ μαζηού, βιουίας ή αιζθηηικής επέμβαζης ζηο μαζηό.
Η γσναίκα να μην είναι ζε έμμηνο ρύζη (περίοδο), από 3 ημέρες πριν έφς 5 ημέρες μεηά.
Δεν πποζθέπεηαι ο μαζηογπαθικόρ έλεγσορ ζε γςναίκερ πος έσοςν ηην οικονομική ή επαπκή
αζθαλιζηική κάλςτη για μαζηογπαθία ζε κάποιο δημόζιο ή ιδιυηικό διαγνυζηικό κένηπο.
Τηλέθυνο για πανηεβού: 213 213 9806 ( καθημεπινέρ 09.00 – 12.00).
Τα ρανηεβού θα κλείνονηαι από Δεςηέπα 23 Ιανοςαπίος έφς και Παπαζκεςή 27
Ιανοςαπίος με ζειρά προηεραιόηηηας.
Ο μαζηογραθικός έλεγτος θα πραγμαηοποιηθεί ηη Δεςηέπα 30 Ιανοςαπίος 2017
ζηη Δημοηική Κοινόηηηα Άνοιξηρ (Κανάπη 3, Άνοιξη).