Aktivity Ústeckého kraje v rámci implementace RIS ÚK

Download Report

Transcript Aktivity Ústeckého kraje v rámci implementace RIS ÚK

Aktivity Ústeckého kraje v rámci
implementace RIS ÚK
Regionální inovační strategie ÚK
• Prioritní oblasti
▫ A: Lidské zdroje pro zvýšení inovační a
technologické výkonnosti ekonomiky kraje
▫ B: Transfer technologií a spolupráce výzkumných
organizací a podnikového sektoru
▫ C: Inovace ve veřejné sféře – životní prostředí,
zdravotnictví a sociální oblast
Aktivity Ústeckého kraje 2014
• Inovační centrum Ústeckého kraje
• Propojení výzkumu a aplikované sféry
• Spolupráce studentů a firem
• Absolventské pozice
• Inovační vouchery
Inovační centrum Ústeckého kraje
• Cílem IC bude systematická podpora spolupráce
výzkumu a firem, poskytování služeb a informací v
oblasti VaV, administrace krajských grantových
schémat na podporu VaV
• 1. fáze
▫ rozjezd činnosti v rámci stávající instituce
▫ příprava založení nové organizace
• 2. fáze činnost samostatné organizace IC
Inovační centrum Ústeckého kraje
• Hlavní činnosti
▫ Realizace vybraných aktivit RIS ÚK a krajské
přílohy národní RIS 3
▫ Databáze kontaktů a informací
▫ Poradenství pro začínající a rostoucí podniky
▫ Poradenství v oblasti ochrany a využívání
duševního vlastnictví
▫ Asistence při výběru nástroje finanční podpory
pro VaV
Propojení výzkumu a aplikované sféry
• Činnosti
▫ Mapování – podniky, výzkumné organizace, školy,
veřejná sféra
▫ Propojení aktérů – webový portál
▫ Tematická setkání – oborově zaměřená setkání
podnikatelů z ÚK s výzkumnými organizacemi z
ÚK, ČR a Saska
Spolupráce studentů a firem
• Zapojení
▫ UJEP – vlastní aktivity
▫ Další VŠ – dle struktury průmyslu v ÚK
• Činnosti
▫ Studentské práce
▫ Praxe
▫ Stínování
• Nezbytnou vstupní aktivitou bude mapování
prostředí a navázání spolupráce
Absolventské pozice
• Využití existujících nástrojů Úřadu práce apod.
• Aktivity RIS zajistí využití těchto nástrojů pro
inovační firmy
• Příprava vlastního nástroje kraje (z ESIF), který
nebude mít některá omezení současných
nástrojů
Inovační vouchery
• V roce 2014 příprava grantového schématu
▫ Mapování zájmu podnikatelů a nabídky VO pro
nastavení podmínek
 Předpokládaný celkový rozsah
 Velikost jednotlivých voucherů
 Územní vymezení
▫ Definování organizačních a právních podmínek
realizace GS
• V roce 2015 spuštění GS z rozpočtu kraje (pilotní
ověření) nebo z ESIF (ostrá verze)
Děkuji za pozornost
• Kontakt:
Josef Svoboda
odbor regionálního rozvoje
Krajský úřad ÚK
[email protected]