Tieto tutkijan tyopoydalle TTY yhteenveto

download report

Transcript Tieto tutkijan tyopoydalle TTY yhteenveto

Tieto tutkijan työpöydälle!
Kysely elektronisten julkaisujen käyttäjälle
19.9.-16.10.2011 , FinElib
1
Tavoitteet:
- mitkä tieteelliset julkaisut ovat tutkijoille tärkeitä
- vastaavatko saatavilla olevat elektroniset julkaisut tutkijoiden tarpeita
-minkälaisia ongelmia tutkijat ovat kohdanneet käyttäessään
elektronisia julkaisuja
Mukana myös ajankohtaiset aiheet:
- kansainvälistä ja monitieteistä tutkimustyötä tekevien tutkijoiden
tiedonsaanti sekä aineistohankintojen rahoittaminen
- Saada tietoa kirjastoille ja tietopalveluille tutkijoille suunnattujen eaineistopalvelujen kehittämiseen
28.7.2016
2
Kyselyn toteutus TTY:ssä
•
Kyselyä markkinoitiin kirjaston kotisivuilla, eKirjastossa, yliopiston
intrassa sekä lähettämällä sähköpostia laitosten kehittämispäälliköille
sekä suoraan tutkijoille.
•
•
Vastauksia saatiin 132 kappaletta
Vastaajien ikä keskimäärin 34 vuotta
•
1/3 naisia, 2/3 miehiä
•
Tohtorintutkinto tai vastaava 35,11 %
•
Vastaajien ammattiasema.
• Tutkija/erikoistutkija 39 %
• Tohtorikoulutettava 26 %
• Tutkimusavustaja 14 %
• Professori tai yksikön johtaja 8%
• Yliopistonlehtori 5 %
• Yliopisto-opettaja 2 %
• Muu 6 %
28.7.2016
Yhteistyö muiden tutkijoiden kanssa..
Kansainvälinen yhteistyö…
3
• Yhteistyö muiden tutkijoiden kanssa
• Yli 77% teki jatkuvasti tutkimus- ja julkaisuyhteistyötä
• Vajaa neljännes tuki sitä satunnaisesti
• Vajaa neljännes teki jatkuvasti muiden tieteenalan
tutkijoiden kanssa ja satunnaisesti liki puolet
• Kansainvälinen yhteistyö koettiin oman työn kannalta
tärkeäksi (liki 50%)
28.7.2016
Kuinka suuri osa työajasta kuluu seuraaviin
tehtäviin?
Uuden tuotteen ja tekniikan kehittäminen
Huomattava (31 %) tai kohtalainen osa (29 %)
Tieteellisen kirjallisuuden tai lähdekirjallisuuden lukeminen
Huomattava (25 %) tai kohtalainen osa (54 %)
Tutkimusaineiston keruu ja analyysi
Huomattava (28 %) tai kohtalainen osa (44 %)
28.7.2016
4
5
Kuinka suuri osa käyttämistäsi tieteellisistä julkaisuista
on saatavissa elektronisessa muodossa
0,76 %
9,09 %
0,00 %
15,91 %
Kaikki on saatavilla elektronisessa muodossa
Suurin osa on saatavilla elektronisessa
muodossa
Noin puolet on saatavilla elektronisessa
muodossa
Merkittävä osa on saatavilla ainoastaan
painetussa muodossa
Lähes kaikki on saatavilla ainoastaan painetussa
muodossa
74,24 %
28.7.2016
6
Millaisia julkaisuja luetaan ja kuinka usein?
Vertaisarvioidut kansainväliset lehtiartikkelit
Suurin osa (80%) lukee vähintään viikoittain
Vertaisarvioidut konferenssijulkaisut
Lähes puolet (46 %) lukee vähintään viikoittain
Yli puolet (53 %) lukee kerran kuukaudessa tai harvemmin
Vertaisarvioidut artikkelit kokoomateoksessa
Liki neljännes (23 %) lukee vähintään viikoittain
Suurin osa lukee kerran kuukaudessa tai harvemmin (63 %)
28.7.2016
Millaisia julkaisuja luetaan ja kuinka usein?
7
Tieteelliset monografiat
Yli neljännes (27%) lukee vähintään viikoittain
Yli puolet (60 %) lukee kerran kuukaudessa tai harvemmin
Tutkimusraportit/ Working papers
Alle neljännes (22%) lukee vähintään viikoittain
Yli puolet (60 %) lukee kerran kuukaudessa tai harvemmin
Käsikirjat tai hakuteokset
Liki yksi kolmannes (30 %) lukee vähintään viikoittain
Yli puolet (57 %) lukee kerran kuukaudessa tai harvemmin
28.7.2016
Millaisia julkaisuja luetaan ja kuinka usein?
Standardit
Alle viidennes (16%) lukee vähintään kerran viikossa
Alle puolet (45%) lukee kerran kuukaudessa tai harvemmin
Liki kaksi viidesosaa (39 %) ei lue lainkaan
Lainsäädäntö
Hieman yli kolmannes (31 %) lukee kerran kuukaudessa tai
harvemmin
Ei lainkaan ( 62 %)
Tilastot
Alle puolet (44%) lukee kerran kuukaudessa tai harvemmin
Ei lainkaan (51%)
28.7.2016
8
9
Miten julkaisuja luetaan?
Tieteelliset lehtiartikkelit
1. Tietokoneelta (85 %)
2. Tulostettuna ( 72 %)
3. Painettuna tai kopioituna (28 %)
Mobiililaitteiden , esim iPaD, ekirjalukijaa käytettiin eniten
tieteellisten lehtiartikkelien
lukemiseen (10%)
Tieteelliset monografiat (kirjat)
1. Painettuna tai kopioituna (74 %)
2. Tietokoneelta (55 %)
3. Tulostettuna (22 %)
Käsikirjat tai hakuteokset
1. Tietokoneelta (65%)
2. Painettuna tai kopioituna (63%)
3. Tulostettuna (23%)
28.7.2016
Minkäikäisiä julkaisuja käytät työssäsi?
10
Alle vuoden vanhoja
paljon 59%, jonkin verran 41%
2-5 vuotta vanhoja
paljon 80%, jonkin verran 20 %
8-10 vuotta vanhoja
paljon 41%, jonkin verran 58 %
Yli 10 vuotta
paljon 13 %, jonkin verran 78 %
Yli 20 vuotta
jonkin verran 61%, en lainkaan 31 %
Myös muiden kuin oman tieteenalan julkaisuja luetaan
28.7.2016
Mistä aloitat tiedonhaun? Valitse kolme, joita
käytät eniten
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
Oman organisaation kirjaston kotisivu tai tiedonhakuportaali (esim. Nelliportaali)
Toisen organisaation kotisivu tai tiedonhakuportaali
90 % 100 %
45.45 %
24.24 %
Kirjoittajan tai tutkimusryhmien kotisivut
14.39 %
Google tai muu hakukone
81.82 %
6.06 %
Uutuusvalvonta ja -seuranta keskeisissä tietokannoissa tai lehdissä
3.79 %
RSS-syötteet
4.55 %
Muu kanava, mistä aloittaa tiedonhaun, mikä?
80 %
31.82 %
Lehden oma arkisto tai verkkosivut
Kysyn kollegalta
70 %
4.55 %
Kustantajan tai välittäjän e-aineistotietokannat (esim. Elsevier
ScienceDirect, EbscoHost)
Sosiaalinen media (blogit, sosiaaliset kirjanmerkit, Twitter, Facebook
tms.)
60 %
43.94 %
Viittaustietokanta (esim. ISI Web of Science, Scopus)
Verkkokirjakauppa (esim. Amazon)
50 %
11
0.76 %
14.39 %
10.61 %
28.7.2016
Mistä aloitat tiedonhaun? Muu kanava,
Avoimet vastaukset
•
•
•
•
•
•
•
12
Google Scholar 6 kpl
IEEE Xplore 3 kpl
SciFinder 2 kpl
ACM Digital Library 1 kpl
Pubmed 1 kpl
katsausartikkelit, jotka valmiina hyllyssä
viittaukset artikkelissa
28.7.2016
13
Mitä apua toivot kirjastolta?
0%
10 %
20 %
30 %
Yleistä tiedonhaun opetusta
Informaatikon tarjoamaa viittausanalyysipalvelua
Muuta apua, mitä toivot organisaatiosi kirjastolta, mitä?
80 %
90 %
100 %
17.82 %
0.00 %
20.79 %
19.80 %
21.78 %
Tiedotusta kirjaston tarjoamista palveluista
Tukea julkaisemiseen
70 %
23.76 %
Kirjaston tarjoamia laitteita (esim. e-lukulaite)
Informaatikon tarjoamaa tietopalvelua
60 %
57.43 %
Portaalien, hakukoneiden tai tiedonhaun käyttöliittymien
käyttäjäkoulutusta
Tiedonhankintaa koskevaa opetusmateriaalia
50 %
23.76 %
Lisää tietoa käytettävissä olevista aineistoista
Laitteiden käyttäjäkoulutusta
40 %
25.74 %
20.79 %
13.86 %
28.7.2016
Mistä lähteistä tai minkä kanavan
kautta saat tarvitsemasi tiedon?
14
Mistä/miten etsin
tarvitsemaani tietoa?
Jatkuvasti
%
Satunnaisesti
%
En koskaan
%
Hakusanahaulla e-aineistoista
69
25
6
Lähdeviittausten kautta elektronisista
tietokannoista tai julkaisuista
71
24
5
Selailemalla painettuja aineistoja
9
55
36
Selailemalla elektronisia aineistoja
40
55
5
Tutkimusryhmän arkistosta
12
55
33
Kollegalta saadun vinkin perusteella
19
72
9
Saan julkaisuja suoraan kollegalta
13
72
15
Kirjaston/tietopalvelun henkilökunnan
avustuksella
2
22
76
Sähköpostitiedotteiden kautta
6
37
57
RSS syötteiden kautta
3
15
82
28.7.2016
Yhteenvetoa avoimista vastauksista
15
Kommentteja elektronisten aineistojen hankintaan
• Alan tärkeimmät huippulehdet
• Keskeisistä lehdistä myös vanhat vuosikerrat
Mitä ongelmia aineistojen käytössä?
• Tietokantojen pirstaleisuus ja moninaisuus
• Verkkokirjojen yhteishaun puute
• Verkkolehtien saatavuus ei ole aina selvä (järjestelmät eivät
keskustele keskenään
• Konferenssijulkaisuja ei ole saatavana riittävästi
28.7.2016
Mitä tarvitsemiasi julkaisuja et saa
elektronisessa muodossa?
16
Naturen alasarjat
Yliopistoltamme puuttuu oikeudet useisiin peruslehtiin, kuten: -Naturen alalehdet,
methods, photonics, communications, materials, nanotechnology jne
Lehtien vanhat vuosikerrat
-Lehtien vanhoja julkaisuja (esim 1800 luvun loppu/1900 luvun alku). Yliopistolla on
myös aika rajatut oikeudet osaan lehdistä.
Vanhoja ei-skannattuja artikkeleita
Konferenssijulkaisut
Yksittäisiä lehtien/kustantajien aineistoja
- Esim. IOP science:n julkaisut, esim Nanotechnology- lehti
- RSC:n julkaisut, esim. Chem Comm, Nanoscale, J. Mater Chem
- PNAS Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of
America,
Kirjoja, väitöskirjoja
Vanhat patentit
Standardit
28.7.2016