For when…? GRAMMAR STRUCTURE

Download Report

Transcript For when…? GRAMMAR STRUCTURE

Sentence patterns
Review
I am ….
GRAMMAR STRUCTURE
Watashi wa (NAME) desu.
Example:
Watashi wa Mary desu.
Boku wa Smith John desu.
My name is ….
GRAMMAR STRUCTURE
Watashi no namae wa (NAME) desu.
Example:
Watashi no namae wa Mary desu.
Watashi no namae wa Smith John desu.
Are you….?
GRAMMAR STRUCTURE
Q: Shitsurei desu ga, (NAME) -san desu ka?
A1: Hai, sō desu.
A2: Iie, (NAME) desu.
Example:
Nishimura-san desu ka?
Hai, sou desu.
What’s your name?
GRAMMAR STRUCTURE
Q: O-namae wa (nan desu ka)?
A: (Watashi wa) (NAME) desu.
Example:
O-namae wa?
Jon desu.
Nice to meet you
GRAMMAR STRUCTURE
Q: Hajimemashite, (NAME) desu. Dōzo yoroshiku.
A: Hajimemashite, (NAME) desu. Dōzo yoroshiku.
Example:
Hajimemashite, Suzuki Midori desu. Dōzo yoroshiku.
Hajimemashite, Jones Sally desu.
Dōzo yoroshiku.
Let me introduce you…
GRAMMAR STRUCTURE
A: Go-shōkai shimasu. Watashi no PERSON desu. NAME desu.
B: NAME san, hajimemashite. NAME desu. Dōzo yoroshiku.
C: NAME san, hajimemashite. Dōzo yoroshiku.
Example:
A: Go-shōkai shimasu. Watashi no tomodachi desu. Jon desu.
B: Jon san, hajimemashite. Midori desu. Dōzo yoroshiku.
C: Modori san, hajimemashite. Dōzo yoroshiku.
Is this your wife?
GRAMMAR STRUCTURE
Q: Kochira wa PERSON desu ka?
A1: Hai sō desu.
A2: Iie, PERSON desu.
Example:
Q: Kochira wa Okusan desu ka?
A: Iie, gārufurendo desu.
How are you….?
GRAMMAR STRUCTURE
Q: (NAME) –san, GREETING, ogenki desu ka?
A: Hai, (okagesama de) genki desu.
Example:
Nishimura-san, konnichi wa, ogenki desu ka?
Hai, genki desu.
Kyō wa…
GRAMMAR STRUCTURE
A: Kyō wa WEATHER desu ne.
B: Ee, WEATHER desu ne.
Example:
A: Kyō wa atsui desu ne.
B: Ee, mushiatsui desu ne.
Where are you from?
GRAMMAR STRUCTURE
A: O-Kuni wa dochira desu ka?
B: COUNTRY desu.
Example:
A: O-Kuni wa dochira desu ka?
B: Nyūjirando desu.
Are you American?
GRAMMAR STRUCTURE
Q: Shitsurei desu ga, COUNTRY-jin desu ka?
A1: Hai, sō desu.
A2: Iie, COUNTRY-jin ja arimasen. COUNTRY-jin desu.
Example:
Q: Shitsurei desu ga, Ōsutoraria-jin desu ka?
A: Hai, sō desu.
I’m an office worker.
GRAMMAR STRUCTURE
A: O-shigoto wa (nan desu ka)?
B: JOB desu.
Example:
A: O-shigoto wa nan desu ka?
B: Kaishain desu.
What’s your phone number?
GRAMMAR STRUCTURE
Q: Denwa bangō wa nan-ban desu ka?
A: NUMBERs no NUMBERs desu.
Example:
Denwa bangō wa nan-ban desu ka?
0 4 0 3 no 3 3 3 no 3 1 2 desu.
How old are you?
GRAMMAR STRUCTURE
Q: Ikutsu desu ka?
A: AGE-sai desu.
Example:
Ikutsu desu ka?
32-sai desu.
…please!
GRAMMAR STRUCTURE
A: Nani ni nasaimasu ka?
B: THING o kudasai.
Example:
A: Nani ni nasaimasu ka?
B: Hanbāgā o kudasai.
I’d like…
GRAMMAR STRUCTURE
A: THING o NUMBER kudasai.
B: Hai, THING o NUMBER desu ne.
Example:
A: Kōra o futatsu kudasai.
B: Hai, kōra o futatsu desu ne.
How much is it?
GRAMMAR STRUCTURE
Q: THING wa ikura desu ka?
A: PRICE desu.
Example:
Q: Kōhī wa ikura desu ka?
A: San byaku en desu.
How much altogether?
GRAMMAR STRUCTURE
Q: Zenbu de, ikura desu ka?
A: Zenbu de, PRICE de gozaimasu.
Example:
Q: Zenbu de, ikura desu ka?
A: Zenbu de, sen go hyaku en de gozaimasu.
Would you like some…?
GRAMMAR STRUCTURE
Q: THING wa ikaga desu ka?
A1: Hai onegaishimasu.
A2: Iie, kekkō desu.
Example:
Q: Ocha wa ikaga desu ka?
A2: Iie, kekkō desu.
Do you like…?
GRAMMAR STRUCTURE
Q: THING wa dō desu ka?
A1: POSITIVE FEELING desu.
A2: NEGATIVE FEELING desu.
Example:
Q: Piza wa dō desu ka?
A: Dai suki desu.
Do you have…?
GRAMMAR STRUCTURE
Q: THING wa arimasu ka?
A1: Hai, gozaimasu.
A2: Iie, gozaimasen.
Example:
Q: Sandoitchi wa arimasu ka?
A: Hai, gozaimasu.
Is there a pool?
GRAMMAR STRUCTURE
Q: FACILITY wa arimasu ka?
A1: Hai, FACILITY ga arimasu.
A2: Iie, FACILITY wa arimasen.
Example:
Q: Pūru wa arimasu ka?
A: Hai, Pūru ga arimasu.
Where is the…?
GRAMMAR STRUCTURE
Q: Sumimasen, PLACE wa doko desu ka?
A: (PLACE wa) DIRECTION desu.
EXAMPLE:
Sumimasen, eki wa doko desu ka?
Eki wa asoko desu.
It’s next to the…
GRAMMAR STRUCTURE
Q: MAIN PLACE wa doko desu ka?
A: (MAIN PLACE wa) PLACE no PREPOSITION desu.
EXAMPLE:
Yūbinkyoku wa doko desu ka?
Yūbinkyoku wa eki no mae desu.
Is it near here…
GRAMMAR STRUCTURE
Q: MAIN PLACE wa kono chikaku ni arimasu ka?
A: Hai, PLACE no LOCATION ni arimasu.
EXAMPLE:
Ginkō wa kono chikaku ni arimasu ka?
Hai, eki no tonari ni arimasu.
It’s on the left…
GRAMMAR STRUCTURE
Q: PLACE wa doko ni arimasu ka?
A: DIRECTION, LOCATION ni arimasu.
EXAMPLE:
Yūbinkyoku wa doko ni arimasu ka?
Massugu itte, hidari ni arimasu.
How much is it to…?
GRAMMAR STRUCTURE
Q: PLACE made ikura desu ka?
A: (PLACE made) PRICE-en desu.
Example:
Yokohama made ikura desu ka?
Hyaku go ju en desu.
Two one-way tickets…
GRAMMAR STRUCTURE
PLACE made katamichi o NUMBER mai onegaishimasu.
ōfuku
Example:
Yokohama made katamichi ni mai
Tōkyō made ōfuku o ichi mai onegaishimasu.
Does this train go to…
GRAMMAR STRUCTURE
Q: Kono TRANSPORT wa PLACE e ikimasu ka?
A1: Hai, ikimasu.
A2: Iie, ikimasen.
Example:
Kono densha wa Yokohama e ikimasu ka?
Kono basu wa Tōkyō e ikimasu ka?
Which platform…?
GRAMMAR STRUCTURE
Q: PLACE yuki wa nan-ban sen desu ka?
A: NUMBER ban sen desu.
Example:
Yokohama yuki wa nan-ban sen desu ka?
Ni ban sen desu yo.
When’s the next train to…
GRAMMAR STRUCTURE
Q: Tsugi no PLACE yuki wa nan-ji desu ka?
A: TIME-ji desu.
Example:
Tsugi no (densha wa) Yokohama yuki wa nan-ji desu ka?
Jū-san-ji desu.
When does it arrive?
GRAMMAR STRUCTURE
Q: Nan-ji ni tsukimasu ka?
A: TIME-ji ni tsukimasu.
Example:
Q: Nan-ji ni tsukimasu ka?
A: Jū-ji ni tsukimasu.
*shuppatsu shimasu
When does it depart?
GRAMMAR STRUCTURE
Q: Shuppatsu wa nan-ji desu ka?
A: TIME-ji hatsu desu.
Example:
Q: Shuppatsu wa nan ji desu ka?
A: Jū-go-ji hatsu desu.
*tōchaku
Do you have…?
GRAMMAR STRUCTURE
Q: ROOM TYPE wa arimasu ka?
A: Hai gozaimasu.
Q: Ja, ROOM TYPE o onegaishimasu.
Example:
Q: Shinguru wa arimasu ka?
A: Hai gozaimasu.
Q: Ja, shinguru o onegaishimasu.
For when…?
GRAMMAR STRUCTURE
Q: Itsu deshō ka?
A: MONTH, DAY ni heya wa arimasu ka?
Q: Hai, gozaimasu.
Example:
Q: Itsu deshō ka?
A: Ichi-gatsu, futsuka ni heya wa arimasu ka?
Q: Hai, gozaimasu.
For one night please
GRAMMAR STRUCTURE
Q: Nan-paku deshō ka?
A: NUMBER NIGHTS onegaishimasu.
Example:
Q: Nan-paku deshō ka?
A: Ip-paku onegaishimasu.