Διευκρίνιση για το διαγωνισμό Αριθμ. Πρωτ. 2195/2016

Download Report

Transcript Διευκρίνιση για το διαγωνισμό Αριθμ. Πρωτ. 2195/2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Διευκρίνηση για τον διαγωνισμό Αρ. Πρωτ 2195/2016 «Προμήθεια
φασματογράφου μαζών για τη συμπλήρωση υπάρχοντος συστήματος
αέριας χρωματογραφίας για τις ανάγκες εργαστηρίου αναλυτικής
χημείας του Τμήματος Χημείας»
Εκ παραδρομής στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ», Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής αναγράφεται
λάθος ποσό 956.33 EΥΡΩ, αντί του σωστού 379,03 EΥΡΩ (2% επί της καθαρής αξίας της
προϋπολογιζόμενης δαπάνης), όπως αυτό αναφέρεται στο Άρθρο 6 – Δικαιολογητικά συμμετοχής
Ιωάννινα 18/10/2016