algemene legale voorwaarden

download report

Transcript algemene legale voorwaarden

ALGEMENE LEGALE VOORWAARDEN
Artikel 1
De inzending van foto's gebeurt in digitaal formaat, uitsluitend via elektronische weg en op
de website www.happytravelspmsd.be. De deelnemer kan zijn/haar foto(s) uploaden op de
pagina www.happytravelspmsd/vakantiefoto's. De beelden zijn in JPEG- of GIF-formaat en
hebben een grootte van maximaal 1 Mb. De minimale resolutie van de foto's bedraagt
1500×2000 pixels. Sanofi Pasteur MSD draagt geen enkele verantwoordelijkheid bij
betwistingen of geschillen betreffende de eigendom van de foto's. Om zijn/haar foto('s) te
kunnen uploaden, moet de deelnemer het deelnemingsformulier op de wedstrijdwebsite
volledig invullen.
Elke foto moet voorzien zijn van een legende, dewelke de naam van het beeldbestand bevat,
een korte beschrijving geeft en een indicatie over waar, wanneer en in welke
omstandigheden de foto werd genomen.
Artikel 2
De deelnemers verbinden zich ertoe om eventueel de originele digitale bestanden van de
ingezonden beelden ter beschikking te stellen van SANOFI PASTEUR MSD, zodat die kunnen
gebruikt worden voor communicatiemateriaal in het kader van de "Happy Travel"
campagne.
Artikel 3
De fotografen geven toestemming aan SANOFI PASTEUR MSD om de foto's die geselecteerd
worden in het kader van de "Happy Travel" campagne, kosteloos in alle
communicatiecampagnes te publiceren en te presenteren.
De toestemming tot publicatie geldt wereldwijd en gedurende maximum 10 jaar na
deelname aan de wedstrijd.
• In alle publicaties en presentaties zal de naam van de fotograaf steeds worden vermeld.
• De publicaties en presentaties hebben geen commercieel doeleinde.
SANOFI PASTEUR MSD behoudt zich het recht om iedere deelnemer te contacteren om de
persoonlijke gegevens die in het deelnemingsformulier werden ingevuld te overlopen of om
enige andere reden die zij noodzakelijk acht.
Artikel 4
Alle kosten die worden gemaakt voor het nemen van de foto's, alsook de kosten van de
apparatuur, inclusief het computersysteem, internetabonnement enz. zijn volledig ten laste
van de deelnemers.
Artikel 5
SANOFI PASTEUR MSD en haar partners verbinden zich ertoe alle foto's die ze ontvangen
met de grootste zorg te zullen behandelen, maar wijzen iedere aansprakelijkheid af die zich
zou voordoen bij het uploaden zoals schade of verlies tijdens de manipulatie van de foto's of
welke beschadiging of verlies van gegevens ook. Overigens kan SANOFI PASTEUR MSD in
geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de deelnemer zou lijden door
omstandigheden buiten de redelijke controle van SANOFI PASTEUR MSD of haar partners,
bijvoorbeeld in geval van problemen met het computernetwerk, een computervirus of
hacking.
Artikel 6
Eigendom van rechten: iedere deelnemer garandeert dat de ingezonden foto's origineel en
onuitgegeven zijn en dat zij de exclusieve houder is van de aan die foto's verbonden
intellectuele eigendomsrechten. In dat verband verklaart de deelnemer uitdrukkelijk te
beschikken over alle rechten verbonden aan elk van zijn werken en te beschikken over alle
nodige toestemmingen om ze te presenteren. SANOFI PASTEUR MSD en haar partners
kunnen niet aansprakelijk worden gesteld bij klachten of bezwaren van welke derde partij
ook over de schending van rechten of schade verbonden aan het onderwerp of doel van het
werk. De deelnemer verbindt zich ertoe in een dergelijk geval, SANOFI PASTEUR MSD en
haar partners te vrijwaren en te vergoeden.
Artikel 7
Iedere deelnemer heeft het recht om zijn/haar foto(s) die hij/zij op het platform heeft
geplaatst te verwijderen. Dit recht kan uitgevoerd worden binnen de maand na plaatsing van
de foto(s).
Artikel 8
Ethiek: door het plaatsen van zijn/haar foto(s) op de website, verklaart de deelnemer dat de
inhoud van zijn/haar werk voldoet aan de bestaande wetgeving en in het bijzonder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Respect van de openbare orde en de goede zeden;
Respect van de intellectuele eigendomsrechten van derden;
Geen afbreuk doen aan de reputatie, de privacy of het imago van derden;
Geen kleinerende of lasterlijke uitlatingen bevatten
Niet pedofilisch van aard zijn;
Niet kwetsend is voor minderjarigen;
Niet pornografisch van aard zijn;
Geen afbreuk doen aan de veiligheid of integriteit van een staat of grondgebied;
Niet aanzetten tot discriminatie op basis van geslacht, godsdienst, nationaliteit,
invaliditeit, seksuele geaardheid, leeftijd of politieke opinie;
• Niet aanzetten tot misdaad, haat, geweld, zelfdoding of racisme;
• Niet oproepen tot het begaan van een misdrijf, een overtreding of een terroristische
daad.
Deze lijst is niet volledig. SANOFI PASTEUR MSD behoudt zich het recht om zonder
rechtvaardiging, sommige foto's of boodschappen niet te publiceren waarvan zij acht dat
deze binnen de eerder genoemde categorieën vallen.
Om foto's te kunnen uploaden, moeten de deelnemers een aantal persoonlijke gegevens
verstrekken. Deze gegevens zullen bewaard worden en het voorwerp zijn van
geautomatiseerde verwerking overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens. De deelnemers hebben toegangsrecht om wijzigingen, verbeteringen en
schrapping van hun gegevens uit te voeren. De deelnemers kunnen dit recht uitoefenen
door een schrijven te richten aan: Sanofi Pasteur MSD - Airport Plaza - Building Montreal Leonardo da Vincilaan 19
B-1831 Diegem – Belgium
Artikel 9
Het onderhavige reglement is onderworpen aan het Belgische recht. Alle betwistingen
betreffende de interpretatie van dit reglement en alle geschillen zullen in laatste aanleg
worden beslecht door de rechtbank van de zetel van de Organisator.