ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών.

Download Report

Transcript ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών.

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.10.03 13:05:15
EEST
Reason:
Location: Athens
ΑΔΑ: 6Ω52Η-31Ν
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2016
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΟΛ: 1147
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
e-mail
:
:
:
:
:
:
Κ. Σερβίας 10
101 84 ΑΘΗΝΑ
210 3375314-6
210 3375001
[email protected]
ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών.
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 3842/2010 καταργήθηκαν οι
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975 (ΦΕΚ 23Α') της
Ε' Αναθεωρητικής Βουλής, εκτός των δύο τελευταίων εδαφίων. Ειδικότερα, με τις
διατάξεις των δύο ανωτέρω τελευταίων εδαφίων ορίζεται ότι κατά την εκκαθάριση
του φόρου εισοδήματος από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, από το
ποσό του πρώτου εδαφίου αφαιρείται ποσό ίσο με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
του ακαθάριστου ποσού της βουλευτικής αποζημίωσης ως τεκμαρτό ποσό για την
κάλυψη των δαπανών μίσθωσης πολιτικών γραφείων και λοιπών δαπανών άσκησης
του λειτουργήματος.
1
ΑΔΑ: 6Ω52Η-31Ν
2. Περαιτέρω,
με
την
ΠΟΛ.
1135/4.10.2010
εγκύκλιο,
με
την
οποία
κοινοποιήθηκαν τα άρθρα του ν. 3842/2010, διευκρινίστηκε ότι με τις διατάξεις της
παρ. 12 του άρθρου 5 του ως άνω νόμου, από 1/1/2010 καταργείται ο ειδικός
τρόπος φορολόγησης, που οριζόταν από το άρθρο 5 του Ζ ψηφίσματος του έτους
1975 ( Φ.Ε.Κ. 23 Α ) της Ε Αναθεωρητικής Βουλής και ίσχυε για τους Βουλευτές –
Δικαστές. Δεν καταργούνται τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του εν λόγω
άρθρου, για τα οποία έγινε ήδη αναφορά στην προηγούμενη παράγραφο.
3. Με τις αριθ. 89/2013 και 6/2015 αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου της παρ.
2 του άρ. 88 του Συντάγματος (Μισθοδικείου), έγινε δεκτό ότι ο οφειλόμενος φόρος
εισοδήματος δικαστικών λειτουργών που προσέφυγαν θα υπολογιστεί μετά την
αφαίρεση ποσοστού 25% από τις ακαθάριστες αποδοχές τους (εν ενεργεία και
συντάξιμων), με την ειδικότερη αιτιολογία που περιέχεται στις προαναφερθείσες
αποφάσεις και κυρίως ενόψει της εξίσωσης της βουλευτικής αποζημιώσεως προς τις
αποδοχές των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών, καθώς και της διαφύλαξης των
συνταγματικών αρχών της διάκρισης των λειτουργιών, της ισοδυναμίας και της
ισοτιμίας αυτών και της ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας. Οι αποφάσεις του
Μισθοδικείου είναι αμετάκλητες και δεσμευτικές για τη Διοίκηση ως προς το νομικό
ζήτημα που επιλύουν.
4. Σε διάφορες υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών κατατέθηκαν πολλαπλά
αιτήματα δικαστικών λειτουργών, εν ενεργεία αλλά και συνταξιούχων, οι οποίοι
αιτούνται οι αποδοχές και συντάξεις τους να τύχουν της ίδιας ως άνω φορολογικής
μεταχείρισης με αυτών που προσέφυγαν και που δικαιώθηκαν από το Μισθοδικείο
με τις ανωτέρω αποφάσεις.
5. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και προκειμένου να αποφευχθεί άσκοπη
επιβάρυνση των δικαστηρίων και ταλαιπωρία των πολιτών, οι υπηρεσίες του Υπ.
Οικονομικών θα προβούν σε νέα εκκαθάριση, υπολογίζοντας τον οφειλόμενο φόρο
εισοδήματος μετά την αφαίρεση ποσοστού 25% από τις ακαθάριστες αποδοχές τους
(εν
ενεργεία
και
συντάξιμες).
Το
τυχόν
αχρεωστήτως
καταβληθέν
επιστρέφεται λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις περί παραγραφής.
2
ποσό
ΑΔΑ: 6Ω52Η-31Ν
6. Κάθε άλλη διαταγή μας με αντίθετο περιεχόμενο παύει να ισχύει, από την
έκδοση της παρούσας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ :
Ι ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2. Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
3. Δ.Ο.Υ.
4. Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
5. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ
6. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
8. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης της ΓΓΔΕ
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων
2. Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ και Περιφερειακές Διευθύνσεις του
3. ΠΟΕ Δ.Ο.Υ.
4. Περιοδικό « ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»
5. Ένωση Δικαστικών Λειτουργών ΣτΕ, Πανεπιστημίου 47-49, 105 64
6. Ένωση Δικαστών & Εισαγγελέων, Πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτ.6, γρ.210,
101 71
7. Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου, Βουρνάζου 4 &
Τσόχα, 101 68
8. Ένωση Διοικητικών Δικαστών, Λουΐζης Ριανκούρ 85, 115 24
9. Ένωση Εισαγγελέων, Πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτ.16, γρ.204, 101 67
3
ΑΔΑ: 6Ω52Η-31Ν
10. Σύνδεσμος Ανωτέρων & Ανωτάτων Δικαστικών Λειτουργών, Λ.
Αλεξάνδρας 121, Άρειος Πάγος, 115 22
11. Ένωση Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών, Κυρίλλου Λουκάρεως 14,
114 75 ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
4. Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή Φορολογικής Διοίκησης
5. Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών
6. Γραφείο κ. Δ/ντη ΔΕΑΦ
7. Όλες τις Φορολογικές Δ/νσεις, Τμήματα και Ανεξάρτητα Γραφεία
8. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (20)
9. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών (5)
10. Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας – Τμήματα Α΄(20), Β΄(5), Γ΄(5)
4