∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΦ ΝΙΑΣ

Download Report

Transcript ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΦ ΝΙΑΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟO ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΦΩΝΟ VHF & MF
∆∆Σ & ∆ΣΠ(MMSI):………………….…………………………………………………………….………………..
ΠΡΟ ΑΠΟΠΛΟΥ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
1. Έχετε αφήσει το σχέδιο ταξιδίου σε ένα υπεύθυνο άτοµο στην
ξηρά?
2. Κατά την σχεδίαση του ταξιδιού ελήφθησαν υπόψη ενδεχόµενη
κακοκαιρία, ναυτιλιακοί κίνδυνοι και ανάγκες σε καύσιµα?
3. Έχετε ελέγξει αν ο ραδιοεξοπλισµός είναι σε καλή κατάσταση
λειτουργίας ?
4. Έχετε ελέγξει και φορτίσει πλήρως όλους τους συσσωρευτές που
χρησιµοποιούνται για την τροφοδότηση του ραδιοεξοπλισµού για
επικοινωνίες ανάγκης?
5. Εάν είστε εξοπλισµένοι µε συσκευή VHF/DSC (Ψηφιακή επιλλογική
κλήση), έχετε κωδικοποιηµένο σ’ αυτήν την συσκευή τον αριθµό
∆.Σ.Π (MMSI)* και συνδέσει την συσκευή αυτή µε τον δέκτη GPS?
6. Εάν έχετε εφοδιασθεί προαιρετικά µε συσκευή Προσωπικού
Ραδιοφάρου Εντοπισµού ( PLB) 406 Mhz κωδικοποιηµένη µε το
σειριακό Πρωτόκολλο του COSPAS-SARSAT έχετε καταχωρήσει την
συσκευή αυτή στην αρµόδια Ελληνική Αρχή**?
7. Έχετε τα προβλεπόµενα οπτικά σήµατα κινδύνου στο πλοίο?
(Φωτοβολίδες, φακό σηµάτων κλπ.)
Για χρήση σε περίπτωση που ευρίσκεστε σε άµεσο
κίνδυνο και χρειάζεστε ΑΜΕΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ (ALERTING) ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ∆ΙΑΣΩΣΗΣ
•
•
Tο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας συνιστά θερµότατα να
αναφέρετε χωρίς καθυστέρηση οποιαδήποτε περίπτωση έχει ως
ενδεχόµενο να εξελιχθεί σε κίνδυνο για
ανθρώπινη ζωή.
Χαµένος χρόνος κατά τα αρχικά στάδια του περιστατικού
κινδύνου δεν µπορεί να ξανακερδηθεί και ίσως να
αποδειχθεί καθοριστικός για το αποτέλεσµα.
∆είτε το παράδειγµα σήµατος ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ (PAN PAN).
ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ …………………………………………………………………………………………………………….………
Σήµατα κινδύνου, Επείγοντος και ασφαλείας
MAYDAY
σηµαίνει ότι µία κινητή µονάδα ή άτοµο ευρίσκεται σε µεγάλο
και άµεσο κίνδυνο και χρειάζεται άµεση βοήθεια.
1. Στείλτε σήµα κινδύνου µε DSC (DSC Alert)
2. Στείλτε κλήση κινδύνου ραδιοτηλεφωνικά στο δίαυλο 16/VHF MAYDAY RELAY σηµαίνει ότι ο καλών σταθµός αναµεταβιβάζει ένα σήµα
κινδύνου για λογαριασµό µίας κινητής µονάδας ή ατόµου που
3. Ενεργοποιήστε το EPIRB
ευρίσκεται σε µεγάλο και άµεσο κίνδυνο και χρειάζεται άµεση
βοήθεια.
1. Εκποµπή σήµατος κινδύνου µε DSC (DSC Alert)
1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή DSC έχει τεθεί σε λειτουργία.
2. Πιέστε σταθερά το κόκκινο κουµπί “DISTRESS” για 5
δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
2. Εκποµπή κλήσης κινδύνου στο δίαυλο 16/VHF
1. Μεταβείτε στο δίαυλο 16/VHF και εκπέµψτε την κλήση και το
µήνυµα κινδύνου ως εξής:
- MAYDAY MAYDAY MAYDAY
- Εδώ (This is) __________________________________(Όνοµα πλοίου 3 φορές)
- MAYDAY ακολουθούµενο από όνοµα πλοίου και Αριθµό ∆ΣΠ (MMSI)______
- Θέση Πλοίου (POSITION) _____________________________________________
- Φύση κινδύνου (NATURE OF DISTRESS)________________________________
- Αιτούµενη βοήθεια (ASSISTANCE REQUIRED)_____________________________
- Αριθµός επιβαινόντων στο πλοίο( NUMBER OF PERSONS ONBOARD)__________
2. Εάν ευρίσκεστε εκτός κάλυψης VHF, εκπέµψατε το σήµα κινδύνου στην
συχνότητα 2187,5 Khz και το µήνυµα κινδύνου στην συχνότητα 2182 kHz ή
χρησιµοποιήστε άλλα διαθέσιµα µέσα επικοινωνίας( π.χ. HF/DSC ή
σύστηµα δορυφορικών επικοινωνιών).
3. Ενεργοποιήστε την συσκευή δορυφ.ραδιοφάρου EPIRB
1. Ενεργοποιήστε την συσκευή EPIRB (ή PLB) ακολουθώντας τις οδηγίες που
είναι τυπωµένες στο σώµα του ραδιοφάρου.
2. Πάρτε την συσκευή EPIRB µαζί σας στο µέσο διάσωσης.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή EPIRB είναι τοποθετηµένη κάθετα, µε την κεραία
προς τα επάνω.
PAN PAN
σηµαίνει ότι ο καλών σταθµός έχει για εκποµπή ένα πολύ επείγον
µήνυµα σχετικά µε την ασφάλεια µίας κινητής µονάδας ή ατόµου.
SECURITE
σηµαίνει ότι ο καλών σταθµός έχει για εκποµπή σηµαντική
ναυτιλιακή ή µετεωρολογική αναγγελία.
Ακύρωση ψευδούς ενεργοποίησης σήµατος
κινδύνου µέσω VHF-DSC
Εκπέµψατε στο δίαυλο 16/VHF:
-All stations, All stations, All stations(Προς όλους τους σταθµούς), this is (εδώ
το)________________________________________ (Όνοµα πλοίου)
-MMSI _____________________________
-Position(Θέση πλοίου) ___________North(South) , ________East(West),
-Cancel my distress alert of date and time (Ακυρώσατε το σήµα κινδύνου µου
της……….. (Ηµεροµηνία-ώρα)) .
-This is (εδώ το)____________(Όνοµα πλοίου) , αριθµός MMSI ______ Out(Τέλος).
Φωνητικό Αλφάβητο
Α
Β
C
D
Ε
F
G
Alpha
Bravo
Charlie
Delta
Echo
Foxtrott
Golf
H
I
J
K
L
M
N
Hotel
India
Juliet
Kilo
Lima
Mike
November
O
P
Q
R
S
T
U
Oscar
Papa
Quebec
Romeo
Sierra
V
W
X
Y
Z
Victor
Whiskey
X-ray
Yankee
Zulu
Tango
Uniform
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (MAYDAY)
Πιέστε το κοµβίο ενεργοποίησης κινδύνου (Κόκκινο κοµβίο DISTRESS) επί 5 δευτερόλεπτα τουλάχιστον και, µετά από λίγο, στο δίαυλο 16/VHF, στείλτε το µήνυµα κινδύνου "MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY, This is (ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ, ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ, ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ), MAYDAY
ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ & MMSI, position (π.χ. 30° 04.6' North 023° 18.8' Εast). Ship has taken on water and in danger of capsizing, I require immediate assistance, 4 persons on board, are taking to liferaft, Over."
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ (PAN PAN)
Εκπέµψατε κλήση Επείγοντος µέσω DSC ακολουθούµενη από µήνυµα επείγοντος "PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN, Olympia Radio, Olympia Radio, Olympia Radio, This is (ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ, ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ, ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ). MMSI (π.χ.237999999), Position 5 miles East of Cape
Maleas, we have taken on water and are presently trying to pump out excess water, Over".
* Αριθµοί ∆ΣΠ (MMSI) διατίθενται χωρίς χρέωση από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Κλάδος Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών Πλοίων Τηλ. : +30 210 4112314 ή +30 2104191815-19 Fax: +30 2104137997 e-mail : [email protected]. . Ο αριθµός ∆ΣΠ χρησιµοποιείται επίσης για την κωδικοποίηση EPIRB 406 Mhz που εγκαθίστανται σε υπό
Ελληνική σηµαία πλοία σύµφωνα µε απαιτήσεις ∆ιεθνών ή Εθνικών Κανονισµών και ως εκ τούτου δεν απαιτείται καταχώρηση (Registration) αυτών των EPIRBS.
** Εάν έχετε εφοδιασθεί προαιρετικά µε συσκευή Προσωπικού Ραδιοφάρου Εντοπισµού ( Personal Location Beacon- PLB) 406 Mhz κωδικοποιηµένη µε το σειριακό Πρωτόκολλο του COSPAS-SARSAT (Ιδιωτικά σκάφη αναψυχής & άλλα µη υπόχρεα σε εφοδιασµό µε EPIRB σκάφη), η καταχώρηση (Registration) της
συσκευής παρέχεται χωρίς χρέωση από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Κλάδος Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών Πλοίων Τηλ. : +30 210 4112314 ή +30 2104191815-19 Fax: +30 2104137997 e-mail : [email protected].