Merike Mändla, HTM - Riiklik Eksami ja Kvalifikatsioonikeskus

Download Report

Transcript Merike Mändla, HTM - Riiklik Eksami ja Kvalifikatsioonikeskus

Merike Mändla
november 2010




Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
Põhikooli riiklik õppekava (muutmise eelnõu)
Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja
rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise
alused ning õpilaste klassi või rühma
vastuvõtmise või üleviimise ning klassist või
rühmast väljaarvamise ning ühe õpilase
õpetamisele keskendatud õppe rakendamise
tingimused ja kord (eelnõu)
Nõustamiskomisjonile taotluse esitamise
tingimused ja kord




Mõiste
HEV väljaselgitamine
Kooli otsusel rakendatavad õppekorralduslikud
meetmed
HEV õpilaste rühmad ja klassid ning klassi
täituvuse piirnorm
…on õpilane, kelle
•
andekus,
•
õpiraskused,
•
terviserike, puue,
•
käitumis- ja tundeeluhäired,
•
pikemaajaline õppest eemalviibimine
•
või kooli õppekeele ebapiisav valdamine
toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi
õppe sisus,
õppeprotsessis,
õppe kestuses,
õppekoormuses või õppekeskkonnas (õppevahendid, õpperuumid,
suhtluskeel, sealhulgas viipekeel või muud alternatiivsed
kommunikatsioonid, tugipersonal, spetsiaalse ettevalmistusega
pedagoogid ja muu selline),
taotletavates õpitulemustes
või õpetaja poolt klassiga töötamiseks koostatud töökavas.
(2) Õpilase andekust käsitletakse käesoleva seaduse
tähenduses haridusliku erivajadusena,
kui õpilane oma kõrgete võimete tõttu omab eeldusi
saavutada väljapaistvaid tulemusi ning kes on näidanud
kas eraldi või kombineeritult eelkõige järgmisi kõrgeid
võimeid:
• üldine intellektuaalne võimekus,
• akadeemiline võimekus,
• loominguline mõtlemine,
• liidrivõimed,
• võimed kujutavas või esituskunstis,
• psühhomotoorne võimekus.
Haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel kasutatakse:
 pedagoogilis-psühholoogilist hindamist,
 erinevates tingimustes õpilase käitumise korduvat ja täpsemat
vaatlust,
 õpilast ja tema kasvukeskkonda puudutava lisateabe
koondamist,
 õpilase meditsiinilisi ja logopeedilisi uuringuid.
 Andekate õpilaste väljaselgitamisel lähtutakse ka litsentseeritud
spetsialistide poolt läbiviidud standardiseeritud testide
tulemustest, väga heade tulemuste saavutamisest üleriigilistel
või rahvusvahelistel aineolümpiaadidel, konkurssidel või
võistlustel ning valdkonna ekspertide hinnangutest.




Kui tavaklassis ei ole õpilasele võimalik tagada vajalikke tugiteenuseid,
luuakse talle vastavad võimalused hariduslike erivajadustega õpilaste
rühmas, klassis.
Õpilase elukohajärgne vald või linn on kohustatud koostöös teiste
koolide ja kooli pidajatega tagama õpilasele hariduse omandamise
võimalused nõustamiskomisjoni soovituste kohaselt.
Nõustamiskomisjoni soovitused on õpet korraldavale koolile
täitmiseks kohustuslikud, kui vanem on andnud nõusoleku (§50 l 5)
Kui õpilane asub nõustamiskomisjoni soovitusel õppima väljaspool
elukohajärgse valla või linna haldusterritooriumi asuvasse kooli, on
elukohajärgne vald või linn kohustatud korraldama transpordi või
hüvitama õpilase sõidukulud. Transpordi korraldamine ja sõidukulud
hüvitatakse valla- või linnavalitsuse kehtestatud korras, välja arvatud kui
sõidukulud hüvitatakse riigieelarvest ühistranspordiseaduse § 28 lõike 2
alusel kehtestatud korras.
-kui elab õpilaskodus või üürikorteris – 4x kuus + vaheajad, pühad;
-iga päev õppeasutusse ja tagasi koju sõitvatele õpilastele
kompenseeritakse sõidukulud arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas
(1) Õpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning
vajadusel kohandavad õpet õpilase vajaduste kohaselt.
•
Õpilase võimete ja annete arendamiseks tuleb koolis selgitada
välja õpilase individuaalsed õpivajadused, valida sobivad
õppemeetodid ning korraldada vajaduse korral
diferentseeritud õpet.
•
Kool tagab õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavate
õpitulemuste saavutamisel, täiendava pedagoogilise
juhendamise väljaspool õppetunde.
(2) Õpilasele tagatakse vähemalt eripedagoogi, psühholoogi ja
sotsiaalpedagoogi (edaspidi tugispetsialistid) teenus.
 Tugispetsialistide teenuse rakendamiseks loob võimalused kooli
pidaja ning selle korraldab direktor.
(3) Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse temaga vähemalt üks
kord õppeaasta jooksul arenguvestlus, mille põhjal lepitakse kokku
edasises õppes ja arengu eesmärkides.
(1)
Vanema nõusolekul ja kooli otsusel rakendatavad
meetmed - tugispetsialisti teenus, IÕK, PPR,
õpilaskodu, õpiabirühm, käitumisprobleemidega
õpilaste klassid, raskete somaatiliste haigustega
õpilaste klassi vastuvõtmine, kõne-, nägemis-, kuulmisvõi liikumispuudega laste klassi vastuvõtmine
(2)Kui õpilase hariduslik erivajadus tuleneb andekusest,
tagatakse talle individuaalse õppekava rakendamine
ning vajadusel täiendav juhendamine aineõpetajate
poolt või teiste vastava valdkonna spetsialistide poolt
haridusprogrammide või teiste haridusasutuste kaudu.



Õpitulemusi ei vähendata
Võib sätestada erisusi õppekorralduses, õppesisus,
hindamises
Eesmärk:
- aidata omandada nõutavad teadmised ja oskused,
aidata üle tekkinud mahajäämusest
- aidata kaasa koolikohustuse täitmisele,
võimaldada paindlikku õppekorraldust õpilastele,
kes mingitel põhjustel ei saa osaleda õppetöös
antud klassile koostatud päevakava alusel



Võimalik asendada või vähendada õpitulemusi
(st õpiraskustega laste klassi tase ja sealt
allapoole)
Võimalik asendada kohustuslikke aineid või neist
vabastada
Võimalus teha erisusi õppesisus,
õppekorralduses, hindamises…
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
õpiabirühm õpilastele eripedagoogilise või
logopeedilise abi osutamiseks - 6 õpilast;
klass käitumisprobleemidega õpilastele 12 õpilast;
klass raskete somaatiliste haigustega õpilastele
- 12 õpilast;
klass kõne-, nägemis-, kuulmis- või
liikumispuudega õpilastele - 12 õpilast;
klass õpiraskustega õpilastele – 12 õpilast;
klass kasvatusraskustega õpilastele – 12 õpilast
klass lihtsustatud õppel olevatele õpilastele 12 õpilast;
7) klass tundeelu- ja käitumishäiretega õpilastele - 8 õpilast;
8) klass liitpuuetega õpilastele - 6 õpilast;
9) klass toimetulekuõppel olevatele õpilastele - 6 õpilast;
10) klass hooldusõppel olevatele õpilastele – 4 õpilast
11) väikeklass - 4 õpilast


HEV õpilastele kohaldatavad erisused
Põhikooli lõpetamine





Nominaalseks õpiajaks võib liikumispuudega, kõnepuudega,
nägemispuudega õpilaste klassis kooli või IÕK-ga sätestada 10
õppeaastat, kuulmispuudega õpilaste klassis 11 aastat.
Kõnepuudega ja kuulmispuudega õpilaste klassis võib mitte õpetada
B-võõrkeelt
Eesti keele/vene keele tunniressurssi on suurendatud kõnepuudega,
kuulmispuudega õpilaste klassis
Nägemispuudega õpilaste klassis on suurendatud käsitöö,
tööõpetuse, kodunduse tundide arvu
Õpilase puhul, kes õpib eesti keelt teise keelena, ei ole kohustuslikku
B-võõrkeelt

Väikeklassis või ühele õpilasele keskendatud õppe
puhul võib kooli õppekavas võrreldes käesoleva
määrusega muuta tunnijaotusplaani, näha ette
vähendatud või asendatud õpitulemused võrreldes
PRÕKis sätestatud taotletavate õpitulemustega ning
vähendatud õppekoormuse, kuid mitte alla 20
õppetunni õppenädalas.

Kasvatusraskustega õpilaste klassis võib kooli
õppekavaga näha ette käesolevas määruses sätestatust
väiksema õppekoormuse, kuid mitte alla 24 õppetunni
õppenädalas. Lisaks sellele viiakse kasvatusraskustega
õpilaste klassis kutseõppeasutuse seaduse alusel
koostöös kutsekooliga läbi kutseõpet põhikoolis.

HEV õpilasel, kellel kooskõlas riiklikus õppekavas sätestatuga või
nõustamiskomisjoni soovitusel lÕK-ga on vähendatud või asendatud
taotletavaid õpitulemusi, on lõpetamise aluseks kooli või
individuaalses õppekavas määratud õpitulemuste saavutatus. HEV
õpilasel on õigus sooritada põhikooli lõpueksamid eritingimustel
vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud
lõpueksamite korraldamise tingimustele ja korrale.

Õpilane, kelle õppekeel ei ole eesti keel, kes õpib
keelekümblusklassis või kes asus eesti õppekeelega koolis või
klassis õppima viimase kuue õppeaasta jooksul võib eesti keele
eksami asemel sooritada eesti keele teise keelena eksami.

Varem välisriigis õppinud õpilane, kes on enne
lõpueksamite toimumist Eestis põhikoolis õppinud kuni
kolm järjestikust õppeaastat ning kellele on eesti keele
õppimiseks koostatud individuaalne õppekava, võib eesti
keele või eesti keele kui teise keele eksami sooritada
temale koostatud individuaalse õppekava põhjal
ettevalmistatud koolieksamina.
§17 lõige 4: Lähtudes õpiraskuse spetsiifikast on vastava õppeaine
lõpueksamikomisjoni põhjendatud otsusel lubatud põhikooli lõpueksami
eksamitöid hinnata hindega «3» ka juhul, kui punktide arv on väiksem
kui vastava lõpueksami hindamisjuhendis ette nähtud, kuid saavutatud
on vähemalt 35 protsenti võimalikust punktide arvust:
1) õpilaste puhul, kes õpivad «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» §
51 lõike 1 punktides 1, 2, 4, 5, 7, 10 või 12, nimetatud klassis või
rühmas (st kõik, va LÕK);
2) õpilaste puhul kes õpivad tavaklassis, kuid nõustamiskomisjoni
otsusest või hariduslikust erivajadusest lähtuvalt võiksid õppida punktis
1 nimetatud klassis;
3) õpilaste puhul kellele rakendatakse koduõpet tervislikel põhjustel;
4) õpilaste puhul kellele rakendatakse haiglaõpet;
5) õpilaste puhul kelle kodune keel erineb kooli õppekeelest ja kes on
enne eksameid Eestis alaliselt elanud vähem kui kolm aastat;
6) õpilaste puhul kellele rakendatakse logopeedilist abi.


Nõustamiskomisjoni otsusel rakendatavad
meetmed
HEV rühmadesse ja klassidesse vastuvõtmine,
tugisüsteemid, õppekeskkond jms







PGS § 51 lõike 1 punktides 5–12 sätestatud klassi või
rühma tingimustes õppe rakendamine (õpiraskustega laste
klass, tundeelu- ja käitumishäiretega laste klass, liitpuuetega
laste klass, väikeklass, kasvatusraskustega laste klass,
lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõppel olevate laste klass)
IÕKga riiklikus õppekavas sätestatud taotletavate
õpitulemuste asendamine või vähendamine, kohustusliku
õppeaine õppimisest vabastamine
õpilasele tervislikel põhjustel koduõppe rakendamine
koolikohustuslikule õpilasele mittestatsionaarse
õppevormi rakendamine
ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamine
alla seitsmeaastase isiku kooli vastuvõtmine
koolikohustuse täitmise edasilükkamine

Õpiabirühma, käitumisprobleemidega laste klassi – kooli
HEV koordineerija ettepaneku alusel direktori otsusel;

Liikumis-, kõne-, kuulmis- ja nägemispuudega õpilaste
klassi vastuvõtmiseks või üleviimiseks moodustab kooli
direktor vastuvõtukomisjoni, kes hindab õpilase
sobivust ja vajadust õppida antud kooli HEV õpilaste
klassis;
Vanem esitab kooli direktorile eriarsti tõendi või teatise
õpilase tervisliku seisundi kohta ja õppe läbiviimiseks
vajalike tingimuste kirjelduse + muud dokumendid
vastavalt kooli vastuvõtukorrale


Õpiraskustega, liitpuudega, tundeelu- ja
käitumishäiretega, väikeklassi, ühe õpilase õpetamisele
keskendatud õppe rakendamiseks –
nõustamiskomisjoni soovitus

Kasvatusraskustega laste klassi – nõustamiskomisjoni
või alaealiste komisjoni soovitus

Mistahes klassis lihtsustatud õppekava rakendamiseks
(lihtsustatud, toimetuleku ja hooldusõppe
rakendamiseks) – nõustamiskomisjoni soovitus
võetakse vastu või viiakse üle õpilased, kelle hariduslik
erivajadus on tingitud piiratud või raskendatud liikumisvõimest,
mille on põhjustanud:
1)
kesk- ja perifeerse närvisüsteemi-, liigese-, selja-, luu- ja kõhre,
pehmete kudede haigused;
2) kaasasündinud väärarendid, deformatsioonid ja
kromosoomianomaaliad.

Õpe PRÕK või lihtsustatud õppe tasemel
 Kooli õppekeskkonda kohandatakse lähtuvalt õpilase
erivajadusest tingitud piiratud liikumisvõimest.
 Kool korraldab õpilasele individuaal- või rühmatundidena
füsioteraapiat.
 Rehabilitatsiooniplaani olemasolul korraldab kool koostöös
vanemaga õpilasele rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud teenuste
kättesaadavuse – ( läbivalt ka teiste klassiliikide juures)

võetakse vastu või viiakse üle õpilased, kelle
hariduslik erivajadus on tingitud suulise ja kirjaliku
kõne puudest.
 Õpe PRÕK alusel
 Kool korraldab ja tagab õpilasele logopeedilise abi
individuaalselt või grupis lähtuvalt õpilase puudest
ja kõne arengu tasemest.

võetakse vastu või viiakse üle õpilased, kelle hariduslik erivajadus
on tingitud:
 kuulmispuudest keskmises kõnepiirkonnas (sagedusel 500-4000
Hz) 50-100 db ja sellest tulenevast alakõnest;
 hiliskurdistumisest koolieelses või koolieas, kui kõne on osaliselt
või täielikult säilinud;
 kurtusest ja sensoorsest alaaliast.
 Õpe PRÕK või lihtsustatud õppe tasemel
 Õppetöö läbiviimiseks kasutatakse maksimaalselt visualiseeritud
õpet erinevate tehniliste vahendite (arvuti, projektor,
dokumendikaamera jt) kaasabil.
 Kool tagab õpilasele surdologopeedilise abi hääldus- ja
kuuldekorrektsiooniks.




klassi võetakse vastu õpilased, kelle hariduslik
erivajadus on tingitud nägemisfunktsiooonide
kahjustusest:
nägemisteravus paremini nägeval silmal 0-0,05
(pimedad);
nägemisteravus paremini nägeval silmal koos
korrektsiooniga 0,05-0,3;
tsentraalne skotoom ja vaateväli väiksem kui 30
kraadi.

Õpe PRÕK või lihtsustatud õppe tasemel

Õppekeskkond kohandatakse vastavalt
puudespetsiifikale
Õppetöö korraldamisel kasutatakse spetsiaalselt
väljatöötatud ja kohandatud õppevahendeid
(punktkirjaõpikud jms).
Kool tagab õpilasele individuaaltundidena
füsioteraapilist teenust rühi, motoorika ja koordinatsiooni
arendamiseks.
Õpilaste orienteerumis- ja liikumisoskusi ning
igapäevaelu oskusi arendatakse individuaal- või
rühmatundides.



…võetakse vastu õpilased, kelle hariduslik erivajadus on
tingitud rasketest kroonilistest somaatilistest haigustest,
millega kaasneb säästva päevarežiimi, pideva ravi ja
rehabilitatsiooni vajadus.
 Õpe PRÕK alusel
 Kool tagab õpilasele vajaliku meditsiinilise teenuse
kättesaadavuse.
 Õppetöö läbi viimisel kasutatakse erivajaduse
spetsiifikast tulenevat eripedagoogilist õppemetoodikat.
 Õpilase päevakava, sh tunniplaani koostamisel
lähtutakse õpilase erivajadusest tingitud
terviseseisundist.
võetakse vastu õpilased, kelle hariduslik
erivajadus on tingitud segatüüpi spetsiifilistest
arenguhäiretest.
 Õpe PRÕK alusel
 Õppetöö korraldamisel kasutatakse kohandatud ja
jõukohaseid õppematerjale, abimaterjale ning
rakendatakse eripedagoogilise sekkumise
põhimõtteid.


võetakse vastu õpilased, kelle hariduslik erivajadus on
tingitud kahest või enamast kombineeritud puudest ja
kellele ei ole näidustatud õppimine käesolevas
määruses sätestatud hariduslike erivajadustega õpilaste
klassides

Õppetööd korraldatakse PRÕK või LÕK kohaselt, mille
alusel koostab kool õpilasele individuaalse õppekava.
Õppekeskkond kohandatakse vastavalt
puudespetsiifikale.
Kool tagab õpilasele puudespetsiifilise eripedagoogilise
ja logopeedilise abi
Õppetöö korraldamisel kasutatakse puudepõhiselt
kohandatud jõukohast õppevara.



võetakse vastu või viiakse üle õpilane, kelle hariduslik
erivajadus on tingitud:
1) aktiivsus- ja tähelepanuhäirest;
2) autismi spektri häirest;
3) sõltuvushäirest, mis on tingitud alkoholi-, narkootilise,
toksilise või psühhotroopse aine sõltuvusprobleemidest;
4) muust psüühilisest seisundist tulenevast vajadusest ,
mis takistavad õppimist suurema arvuga õpilastega
klassis.


Õppetöö toimub põhikooli riikliku õpekava või lihtsustatud
riikliku õppekava alusel vähemalt 20 õppetundi nädalas.

Õpetamisel kasutatakse erivajaduse spetsiifikast tulenevat
eripedagoogilist õppemetoodikat.
Kool tagab õpilasele rehabilitatsiooni- või sotsiaalprogrammi
rakendamise või ravikuuri kättesaadavuse lapse
psühhosotsiaalseks abistamiseks ning käitumise
korrigeerimiseks.
Vajadusel korraldab kool psühhoteraapia teenuse
kättesaadavuse vastava koolituse läbinud spetsialisti poolt.






Lihtsustatud õppel olevate õpilaste klassi võetakse vastu
või viiakse üle õpilane, kelle hariduslik erivajadus on
tingitud kergest intellektipuudest.
Toimetulekuõppel olevate õpilaste klassi võetakse vastu
või viiakse üle õpilane, kelle hariduslik erivajadus on
tingitud mõõdukast intellektipuudest.
Õppetöö toimub lihtsustatud riikliku õppekava alusel
lihtsustatud /toimetuleku õppe tasemel.
Kool tagab õpilastele eripedagoogilise õppemetoodika
rakendamise ja jõukohase õppevara kasutamise.





Hooldusõppel olevate õpilaste klassi võetakse vastu või
viiakse üle õpilane, kelle hariduslik erivajadus on tingitud
raskest või sügavast intellektipuudest.
Õppetöö toimub lihtsustatud riikliku õppekava alusel
hooldusõppe tasemel.
Õppetegevus korraldatakse nii individuaalse kui grupitöö
kaudu.
Õpilasele tagatakse puudespetsiifilise õppemetoodika
rakendamine.
Rehabilitatsiooniplaani olemasolul korraldab kool
koostöös vanemaga õpilasele rehabilitatsiooniplaanis
ettenähtud teenuste kättesaadavuse
klassi võetakse vastu või viiakse üle õpilased, kes eiravad
õpetajate nõudmisi, rikuvad järjepidevalt kooli kodukorras
kehtestatud käitumisnorme.



o
Õpe PRÕK alusel
Õppetöö läbiviimisel pööratakse suurt tähelepanu õpilaste
käitumisharjumuste korrigeerimisele ja soovitud
käitumismallide omandamisele.
Vajadusel kool koostab õpilasele individuaalse käitumise
tugikava.
Kolmandas kooliastmes rakendatakse
soovitavalt eelkutseõpet.
klassi võetakse vastu õpilane, kelle hariduslik
erivajadus on tingitud:
 sotsialiseerunud käitumishäirest;
 sotsialiseerumata käitumishäirest;
 hüperkineetilisest käitumishäirest.

 Õppetöö
toimub põhikooli riikliku õppekava või
lihtsustatud riikliku õppekava alusel lihtsustatud
õppe tasemel



Lihtsustatud õppe tasemel õppivatele õpilastele
tagab kool eripedagoogilise õppemetoodika
rakendamise ja jõukohase õppevara
kasutamise .
Vajadusel koostab kool õpilasele individuaalse
käitumise tugikava ning korraldab individuaalset
ja rühmatreeningut sotsiaalsete käitumisoskuste
ja soovitud käitumismallide omandamiseks.
Vajadusel korraldab kool
psühhoteraapiateenuse kättesaadavuse vastava
koolituse läbinud spetsialisti poolt.
klassi võetakse vastu või viiakse üle III kooliastme õpilased, kes
süstemaatiliselt ei täida koolikohustust ja/või on toime pannud
õigusrikkumise
 Õpe põhikooli riikliku õppekava alusel
 Kool võimaldab õpilasele õpilaskodu teenust.
 Kool koostab õpilasele individuaalse käitumise tugikava ning
korraldab individuaalset- ja/või grupitööd käitumisharjumuste
korrigeerimiseks ja väärtushinnangute kujundamiseks .
 Vajadusel osutab kool õpilasele eripedagoogilist, psühholoogist ja/või
sotsiaalpedagoogilist nõustamist.
 Kool viib läbi kutseõpet põhikoolis
üldhariduslike ainete väiksem maht, vähendatud õpitulemused






Õpet rakendatakse erandjuhtudel raske psüühikahäirega või muu
raske haigusega õpilasele, kellele väikeklassis õpe ei ole andnud
tulemusi, kuid kes ei vaja terviseseisundist tulenevat koduõpet.
Õppetöö toimub põhikooli riikliku õppekava või lihtsustatud riikliku
õppekava alusel.
Ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpet rakendatakse üheks
õppeaastaks. Õppe rakendamise jätkamiseks uuendatakse
nõustamiskomisjoni soovitust.
Kool tagab õpilasele HEV spetsiifikast tuleneva eripedagoogilise
õppemetoodika rakendamise.
Kool tagab õpilasele rehabilitatsiooni- või sotsiaalprogrammi
rakendamise või ravi õpilase psühhosotsiaalseks abistamiseks ning
käitumise korrigeerimiseks.
Kool korraldab õpilasele vajadusel psühhoteraapiat vastava
koolituse läbinud spetsialisti poolt.

Koduõpe on õppe korraldamine õpilase kodus
või muus õpilasega või piiratud teovõimega
õpilase vanemaga kokkulepitud kohas
väljaspool kooli ruume. Haridusliku
erivajadusega õpilasele rakendatakse koduõpet
tulenevalt tema terviseseisundist.

Haiglaõppena käsitatakse haiglas ravil viibiva
põhi- või üldkeskharidust omandava õpilase
õpetamist.
•PGS
•Haridus-
ja teadusministri 25. augusti 2010. a
määrus nr 50 Nõustamiskomisjonile taotluse
esitamise tingimused ja kord
Moodustab maavanem
 maavanema nõusolekul võib linnavalitsus
moodustada linna nõustamiskomisjoni
 Ülesandeks soovituste andmine:
 koolikohustuse täitmise edasilükkamiseks,
 alla seitsmeaastase isiku kooli vastuvõtmiseks,
 HEV isikute õppe ja kasvatuse korraldamiseks
PGS-is ja koolieelse lasteasutuse seaduses
ettenähtud juhtudel.

vähemalt viis liiget
peavad kuuluma
 eripedagoog,
 logopeed,
 koolipsühholoog,
 Sotsiaaltöötaja,
 maa- või linnavalitsuse esindaja.
 võib kaasata oma töösse ka muid eksperte
 Töökorra kehtestab komisjoni moodustaja.






Soovituste andmisel tuginetakse selle isiku kohta
eelnevalt tehtud ja komisjonile esitatud pedagoogilise ja
psühholoogilise, vajaduse korral ka meditsiinilise uuringu
tulemustele.
Koostöö õppenõustamiskeskustega
Nõustamiskomisjon teavitab kooli NÕKi poolt antud
soovitusest selle õpilase kohta.
NÕK soovitused on koolile täitmiseks kohustuslikud, kui
õpilane/vanem on andnud nõusoleku.
Riigieelarves nähakse ette toetus nõustamiskomisjoni
tegutsemiskulude katmiseks.
o
o
o
o
o
HEV lapse sobitus- või erirühma vastuvõtmiseks –
vanem või vanema nõusolekul KLA direktor
HEV lapse arendamiseks vajalike tingimuste
rakendamiseks sobitus- või erirühmas – KLA direktor
õpilasele lihtsustatud, toimetuleku- või hooldusõppe
kohaldamiseks – vanem või vanema nõusolekul kooli
direktor
IÕKga riiklikus õppekavas sätestatud taotletavate
õpitulemuste asendamiseks või vähendamiseks,
kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamiseks -vanem
või vanema nõusolekul kooli direktor
õpilasele tervislikel põhjustel koduõppe rakendamiseks vanem või vanema nõusolekul kooli direktor
o
o
o
o
PGS § 51 lõike 1 punktides 5–12 sätestatud klassi või rühma
tingimustes õppe rakendamiseks (õpiraskustega laste klass, tundeeluja käitumishäiretega laste klass, liitpuuetega laste klass, väikeklass,
kasvatusraskustega laste klass, lihtsustatud, toimetuleku- ja
hooldusõppel olevate laste klass) või vastava klassi, rühma või õpilasele
sobiva kooli leidmiseks - vanem või vanema nõusolekul kooli direktor
HEV õpilasi kaasava õppe jaoks vajalike tingimuste loomiseks ja
rakendamiseks koolis – kooli direktor
koolikohustuslikule õpilasele mittestatsionaarse õppevormi
rakendamiseks - vanem või vanema nõusolekul kooli direktor
ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamiseks - vanem või
vanema nõusolekul kooli direktor
10) koolikohustusliku lapse arengust ja terviseseisundist tulenevalt
koolikohustuse täitmise edasilükkamiseks ühe õppeaasta võrra- vanem
või vanema nõusolekul KLA direktor
11) alla seitsmeaastase isiku kooli vastuvõtmiseks – vanem või vanema
nõusolekul KLA direktor
Soovituse saamiseks esitab
o lapsevanem või lapsevanema nõusolekul direktor
taotluse
lapse / õpilase elukohajärgsele
nõustamiskomisjonile
o
kool või koolieelne lasteasutus –
asukohajärgsele nõustamiskomisjonile.

1)
Koos taotlusega esitatakse nõustamiskomisjonile järgmised
dokumendid (va määruse § 2 lõigetes 2 ja 7 sätestatud juhul
):
õpilase või koolieelses lasteasutuses käiva lapse isikut
tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või tõendi) ärakiri või väljavõte;
2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava
dokumendi ärakiri või väljavõte;
3) õpilase või koolieelses lasteasutuses käiva lapse
individuaalse arengu jälgimise kaart;
4) õpilase puhul kooli koostatud ülevaade eelnevate õppeaastate
õpitulemustest ja klassitunnistuse ärakiri;
5) perearsti ja eriarsti või muu spetsialisti hinnang, kui see
on vajalik haridusliku erivajaduse täpsustamiseks, et
nõustamiskomisjon saaks soovitada sobilikku
rakendatavat meedet;
6) rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri.
Nõustamiskomisjon võib vajadusel nõuda täiendavaid
dokumente ja spetsialistide hinnanguid õpilase või
koolieelse lasteasutuses käiva lapse arengu
täpsustamiseks.

Määrus jõustus 2010. aasta 1. septembril.




HEV laste õppekorraldus tuleb seadusega
kooskõlla viia 1. septembriks 2011.
Klasside puhul, mida praegu ei rahastata
(väikeklassid, ühe õpilase õpetamisele
keskendunud õpe jms), kuid mis avatakse alates
septembrist 2011 – võimalik taotleda rahasid
reservfondist.
2012. aasta eelarvesse planeeritakse kõikide
HEV klasside rahastus 10.novembri 2011
seisust lähtuvalt
Tugispetsialistid – “lõtku raha” suurendamine
3% võrra + KOV
Tänan tähelepanu eest!
52