Управление на товарите

Download Report

Transcript Управление на товарите

АББ България, Васил Такев, 17.06.2014
Индустриално строителство и инвестиции
Енергиен мониторинг в индустриални предприятия
Управление и следене на консумацията електрическа енергия в
индустриални сгради
Защо, къде и как?
Обикновено идеята е
представена по този
начин.
Доколко тази
представа отговаря
на реалните
изисквания?
Управление и следене на консумацията на електрическа енергия
Какви са характеристиките на потребителите?

Добивни индустриални предприятия.

Преработващи индустриални предприятия.

Големи индустриални предприятия

Малки и средни индустриални предприятия

В производството на облекло, на храни и на метални изделия има
общо 1120 малки и средни нови предприятия.

Може да се допусне, че тези предприятия са по-вероятен
инвеститор в индустриални сгради.

Енергийните разходи са също толкова важни, както и при
големите предприятия, но такива компании имат по-малка сила при
преговорите с доставчиците на енергия.
Управление и следене на консумацията на електрическа енергия
Намаляване на разходите за електрическа енергия
Цел 1: Намаляване на
разходите
Цел 2: Управление на консумацията спрямо
предоставената мощност
Управление и следене на консумацията на електрическа енергия
Основни изисквания към системите за енергиен мениджмънт

Икономия на електроенергия

Управление на товарите и максималната
консумация

Намалени разходи за управление, без
допълнителна система за следене

Лесни за монтаж и експлоатация

Висока гъвкавост

Полезна и лесно разбираема информация
Управление и следене на консумацията на електрическа енергия
Икономия на електроенергия


Икономия на
електроенергия в
производството е свързано
тясно с:

Технологичния процес.

Управлението на
климатизацията и
осветлението в
помещенията
В най-общия случай този
етап се свежда до
използването на честотни
инвертори,
високоефективни
двигатели и сградна
автоматизация.
Управление и следене на консумацията на електрическа енергия
Управление на максималната консумация



Значение на управлението на максималната
консумация

Ограничена е от предоставена мощност от доставчика
на електроенергия

Изисква по-големи инвестиции в инсталациите.

Увеличава разходите за поддръжка
В основата на управлението на максималната
консумация са:

Приоритизирането на товарите

Простото, но интелигентно управление на товарите.
Изисквания към системата за управление

Максимално опростена.

Лесна за работа и настройка.

Интегрирана във входните автоматични прекъсвачи
Управление и следене на консумацията на електрическа енергия
Решение н базата Emax 2, Ekip View, Ekip Link, Ekip Power Controller
+
+
•
Ekip Touch LSIG + Ekip Measuring
•
Функция Ekip Power Controller
•
Ekip захранващ модул
•
Модул Ekip Link
+
+
Управление и следене на консумацията на електрическа енергия
Алгоритъм на работа при управление на максималната консумация
Алгоритъмът се състои от 4 стъпки:
1. Измерване: измерва се пълния поток на
мощността през прекъсвача SACE Emax 2
2. Синхронизация: определяне на интервалите от
време когато се измерва средната консумация,
синхронизирано с времето на умния електромер
на съответното ЕРП
3. Изчисление: изчислява се дали консумацията е
по-голяма или по-малка от предвидената
4. Управление на товарите: взима с решение кои
товари да се включат или изключат, като
решението се взима в съответствие със:
• приоритет
• зададено време през което всеки товар да е
минимално включен
• Обратно включване
Управление и следене на консумацията на електрическа енергия
Приложениe в завода за апаратура НН и СН на АББ в гр. Раковски




Целта е местно и дистанционно следене на
консумацията на електрическа енергия. Тази
информация в последствие ще се използва за
действия за намаляване на консумацията на
електрическа енергия.
Прекъсвачи Emax 2 и Ekip View създават лесна за
работа, опростена и високоефективна система за
енергиен мониторинг.
Тази система ще бъде разширена след първия
период на измерване с Ekip Controller, за да се
постигне добро управление на консумацията на
електроенергия.
Очакваният ефект на година от такова управление
ще бъде икономия от над 9 000 лв на година от
консумирана електроенергия.
Управление и следене на консумацията на електрическа енергия
Приложениe в завода за апаратура НН и СН на АББ в гр. Раковски
Управление и следене на консумацията на електрическа енергия
Приложениe в офиса на ABB SACE в Бергамо, Италия



Целта е да се намали консумираната електрическа
енергия.
Благодарение на използването на Ekip Power
Controller е постигнато високо ефективно
управление на 400 kW HVAC товари.
В резултат на това управление се очаква да бъдат
спестени над 10 000 EUR от консумирана
електроенергия.
Управление на електрическа енергия в индустриални сгради
Важни елементи в планирането и изграждането на системите за
енергиен мониторинг
•
Ясни технологични процеси и ясни изисквания към инсталациите в сградата.
•
Ефективни архитектурни решения, които да подпомогнат системите за управление на
климатизацията и осветлението.
•
Добра приоритизация на нуждите и процесите в една промишлена сграда.
•
Енергийна оценка през етапа на проектирането и оценка икономическия ефект от
работата на електрическите инсталации.
•
Оценка и управление на жизнения цикъл на електрическата инсталация, оценка на
пълното въздействие върху околната среда (като например C2C)