Joustavan haun esitys: Outi Koivula ja Virpi Salminen

Download Report

Transcript Joustavan haun esitys: Outi Koivula ja Virpi Salminen

JOUSTAVA HAKU ON OSA
YHTEISHAKUA
Hakija voidaan erityisistä syistä valita opiskelijaksi
ammatilliseen koulutukseen vaikka hänen
pisteensä eivät riittäisi sisäänpääsyyn
normaalihaussa.
Joustavassa valinnassa hakeva on mukana myös
normaalissa pistelaskentaan perustuvassa valinnassa, joten
hän voi tulla valituksi koulutukseen, vaikka joustavan
valinnan päätös olisi kielteinen.


Poikkeuksena: Pääsy- ja soveltuvuuskoealat!
Valinnassa kiinnitetään huomiota opiskelijan tuen
tarpeeseen sekä siihen, että hakijalla on
edellytykset selviytyä alan opinnoista.
Hakijan tulee esittää erityisiä perusteita, joihin hän vetoaa.
Miksi joustavalla hakeva, menisi normaalihakijan edelle?


Vahvuudet esim. hyvät kädentaidot.
Tarvittaessa joustavalla haulla hakevat
haastatellaan.
Hakijan on hyödyllistä käydä tutustumassa haettavaan
koulutusalaan: avoimet ovet, tutustumispäivä,
ammattipäivä.

Perusteet
Terveydelliset syyt: Kun hakijan terveydentila rajoittaa
ammatinvalintamahdollisuuksia
 Ajantasainen
lääkärin lausunto liitteenä
 Tietyt terveydelliset perusteet voivat kääntyä joillakin aloilla myös valintaa
vastaan (ks. Soralainsäädäntö).
Oppimisvaikeudet: Kun hakijalla on todettuja oppimisvaikeuksia, jotka ovat
vaikuttaneet opintomenestykseen perusopetuksessa

Lääkärin, erityisopettajan tai psykologin lausunto
Ammatillisen peruskoulutuksen puuttuminen: Kun aikuisella hakijalla ei ole
ammatillista peruskoulutusta ja hakijalle soveltuvaa ammatillista aikuiskoulutusta ei
ole tarjolla.
Koulutodistuksen vertailuvaikeudet: Kun hakija on suorittanut perusopetuksen
tai lukion oppimäärää vastaavan oppimäärän ulkomailla tai kun todistus on hyvin
puutteellinen tai muuten vaikeasti vertailtavissa.
Harrastustoimintaan liittyvät syyt: Kun hakijalla on alaan liittyviä
osoitettavissa olevia opintoja, erityislahjakkuutta tai merkittävää
harrastustoimintaa.
Urheilijan ammatillinen koulutus: Kun hakija on aktiivi- / kilpaurheilija ja
haluaa yhdistää ammattiopinnot ja urheiluvalmennuksen

esim. SM-/MM -taso
Sosiaaliset syyt: Kun hakijalla on henkilökohtaisen tai perheen tilanteeseen
liittyviä erityisiä syitä, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseen
perusopetuksessa.
Työllistymisen turvaamiseen liittyvät syyt: Kun hakija voi turvata
työllistymisensä

esim. perheyrityksen jatkaminen
Muut syyt: Esimerkiksi, kun hakija on suorittanut Ammattistartin tai AMA -10
sekä tutustunut alaan ja saanut tutustumisesta puoltavan lausunnon
perusteluineen.
Usein kysyttyä
Miten joustavaa hakua voi hyödyntää?

Kun hakijalla on selkeä ja hyvin perusteltu syy.
Kun syy on todennettavissa ajantasaisin liittein, on hakijan
mahdollista tulla valituksi joustavan haun kautta.

Miten joustava haku vaikuttaa valintaan?
Jos haku on hyvin perusteltu, hakija voi tulla joustavasti
kutsutuksi/valituksi.

Jos
hakija ei tule joustavasti valituksi, hän voi tulla valituksi
normaalissa pistelaskentaan perustuvassa valinnassa.
Usein kysyttyä
Mikä on turhaa joustavassa valinnassa?
Vedota oppimisvaikeuksiin, kun hakijalla on vain yksi mukautettu aine tai
jos henkilökohtaiset perustelut puuttuvat.


Oppilaitoksella ei ole velvollisuutta ottaa joustavalla haulla opiskelijoita.

Vain harva tulee valituksia joustavan haun kautta.
Tietyt terveydelliset perusteet voivat kääntyä joillakin aloilla myös valintaa
vastaan (ks. Soralainsäädäntö).

Usein kysyttyä
Mitkä perusteista ovat todellisesti hakijaa hyödyntäviä?
Kaikki joustavan haun syyt, jotka ovat erittäin hyvin perusteltuja sekä
ko. alan näkökulmasta tärkeitä.

Yleisimmin joustavalla valinnalla tulee valituksi seuraavista syistä:
koulutodistuksen vertailuvaikeudet, työllistyminen, terveydelliset syyt.

Pienryhmiin haku joustavalla haulla?
 Erityisopetuksen pienryhmiin haetaan ainoastaan joustavalla haulla.
Usein kysyttyä
Joustava haku pääsykokeellisiin perustutkintoihin?
Joustavan haun kautta hakenut voidaan kutsua pääsy- tai
soveltuvuuskokeisiin, mutta hakija ei välttämättä tule valituksi.

Joustavasti valintakokeeseen kutsutun hakijan hakemus käsitellään
joustavasti loppuun saakka.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen kutsuva oppilaitos ei voi syöttää
joustavasti hakevan pistemäärää järjestelmään, jotta pisteitä voitaisiin
käsitellä muissa saman alan hakukohteissa.

Joustava haku voi kääntyä hakijaa vastaan, mikäli hakijalla on useita
hakutoiveita samaan perustutkintoon esim. 5 hakutoivetta sosiaali- ja
terveysalan perustutkintoon

Usein kysyttyä
Huonontaako joustava haku pääsymahdollisuuksia?
Mikäli hakijalla ei ole riittäviä joustavan haun perusteita ja ajantasaisia
liitteitä, häntä ei voida huomioida joustavassa valinnassa.

Terveydelliset syyt eivät saa olla ristiriidassa alan terveysvaatimusten
kanssa.

Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan tutustuminen + joustava
haku
Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan olisi hyvä tulla tutustumaan
hakukohteeseen ennen hakua.
 Asiasta voi sopia suoraan ko. alan OPOn kanssa.

Usein kysyttyä
Millaiset liitteet ja opettajien lausunnot kannattaa liittää
joustavaan hakuun?
 Liitteiden tulee olla ajantasaisia, niistä tulee selvitä kattavasti syyt ja
perustelut, joihin joustavassa haussa vedotaan.
Esimerkiksi terveydellisten syiden tai oppimisvaikeuksien vaikuttaessa
opintomenestykseen, tulee perusteluista käydä selville kuinka opiskelijalla
on mahdollisuus selvitä ammatillista opinnoista.

Opiskelijan oma selvitys kiinnostuksista ja alan realiteeteista tulee myös
liittää hakemukseen.

Usein kysyttyä
Lisäopetuksessa ja ammattistarteilla saatava kokemus
joustavan haun syynä
Lisäopetuksen tai ammattistartin käyneet opiskelijat voivat käyttää
joustavassa haussa ”muu syy” -perustetta.

Kiinnostus ja realistinen käsitys alasta tulee olla selvästi perusteltuna
joustavan haun lisälomakkeessa.

Sairaudet ja niiden huomioon ottaminen joustavan haun
kautta: esim. reuma, astma, tukielinsairaudet?
 Sairauden vaikutukset alan terveysvaatimuksiin ja
soralainsäädäntöön tulee selvittää.
 Perusteluista tulee selvitä terveydenhuollon ammattilaisen selvitys
opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksista alalla.
 Hakijan kannalta on edullista selvittää ja arvioida tarkoin sairauden
tilaa ja etenemistä myös työllistymisen näkökulmasta esim.
allergioiden pahentuminen tai laajentuminen
Tilastoja 2012
Joustavien hakemusten määrä


PIRKO 937 hakemusta
TAO 948 hakemusta
Joustavalla haulla valitut


PIRKO 94 hakijaa
TAO 83 hakijaa
Yleisin syy joustavalla haulla haettaessa

PIRKO/TAO Oppimisvaikeudet
Yleisin syy joustavalla valittaessa


PIRKO Oppimisvaikeudet
TAO Koulutodistusten vertailuvaikeudet
Esimerkkejä v. 2012 TAO / Hepolamminkadun toimipiste
Joustavan haun perusteet
1) Oppimisvaikeudet
2) Koulutodistusten vertailuvaikeudet
3) Ammatillisen peruskoulutuksen puuttuminen
4) Terveydelliset syyt
5) Muu syy
6) Urheilijan ammatillisen koulutuksen järjestäminen
7) Sosiaaliset syyt
8) Työllistymisen turvaaminen
9) Harrastustoimintaan liittyvät syyt
Yhteensä
140
78
33
32
30
11
11
11
0
346
Valitut
1) Koulutodistusten vertailuvaikeudet (mamut)
2) Muu syy
3) Oppimisvaikeudet (er -linjat)
4) Ammatillisen peruskoulutuksen puuttuminen
5) Työllistymisen turvaaminen
6) Urheilijan ammatillisen koulutuksen järjestäminen
7) Sosiaaliset syyt
8) Terveydelliset syyt
9) Harrastustoimintaan liittyvät syyt
Yhteensä
14
5
4
2
2
0
0
0
0
27
Muistilista
1. Varmista ohjaushenkilön kanssa, että sinulla on todellinen peruste hakea
joustavassa haussa.
2. Hanki ajantasainen todistus joustavan haun perusteestasi esim.
 Lääkärintodistus, erityisopettajan lausunto ja suositukset harrastustoiminnasta.
3.
a) Täytä yhteishaun hakulomake www.haenyt.fi, johon merkitset perustelut niiden
hakutoiveiden kohdalle, joihin haet joustavilla valintaperusteilla.
b) Täydennä joustavan haun lisälomake osoitteesta
http://www.koulutusnetti.fi/files/joustavan_valinnan_liitelomake.pdf.
 Perustele miksi haet joustavassa valinnassa ja miten selviydyt alan opinnoista.
 Täytä lomake huolellisesti, sillä lisälomakkeen merkitys valinnassa on suuri.
 Sinun tulee täyttää lisälomake jokaista joustavalla haulla haettavaa hakutoivettasi
varten sekä tulostaa lomakkeet.
4. Tulosta yhteishaun hakemus sekä erillinen joustavan haun lisälomake jokaista
joustavan haun toivetta varten.
5. Lähetä jokaisen hakutoiveen osalta hakuaikana hakulomakkeet ja liitteet
oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti.