Tieto- ja viestintäteknologiakyselyn raportti 2014

download report

Transcript Tieto- ja viestintäteknologiakyselyn raportti 2014

Tutkimus tietotekniikan ja
viestinnän käytöstä 2014
Celia-kirjasto
4.5.2014
Etta Partanen
Jan-Erik Müller
Jari Holttinen
Yleistä
tutkimuksesta
1
YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA
•
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Celian asiakkaiden verkon ja teknisten
laitteiden käyttötottumuksia. Tutkimuksessa käsiteltiin lisäksi myös
oppilaitoksissa käytettävissä olevia laitteiden ja ohjelmien sekä niiden
hyödyntämistä opetuksessa.
•
Tutkimus toteutettiin internet-kyselynä ja puhelinhaastatteluina toukokuussa
2014.
•
Kohderyhmänä olivat asiakkaat, heidän omaisensa ja yhteyshenkilönsä sekä
oppilaitosten henkilökunta.
•
Tutkimus perustuu yhteensä 1933 vastaukseen, joista 407 oli asiakkaiden
omaisia tai muita yhteyshenkilöitä ja 141 edusti koulujen henkilökuntaa.
Kysely tehtiin sekä ruotsiksi että suomeksi. Vastaajista 111 henkilöä (6 %)
vastasi ruotsiksi.
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
2
Tutkimuksen
keskeisiä tuloksia
3
TUTKIMUKSEN KESKEISIÄ TULOKSIA 1/3
Taustaa
• Vastanneista oli naisia 63 %. 45 –vuotiaita tai nuorempia oli 28 %, 46-64 –vuotiaiden
ikäryhmään kuului 36 % ja 65 –vuotta täyttäneitä oli 37 %.
• Lähes kolmella neljästä (72 %) on käytössään tietokone, älypuhelin löytyy kolmannekselta
(33 %) ja tabletti hieman yli viidennekseltä vastaajista (21,3 %). Sen sijaan e-kirjan lukulaite
on harvinainen, sillä sellainen on vain 3 prosentilla vastaajista (56 kpl).
• Daisy-soittimen pöytämalli on hieman yli puolella (53 %, 953 kpl ) ja Daisy-soittimen
kannettava malli 27 prosentilla (479 kpl).
Internetin käyttö
•Vastaajista 83 % (1472 kpl) ilmoittaa käyttävänsä internetiä päivittäin ja vain 13 % kertoo,
että heillä ei ole internet-yhteyttä lainkaan. Ikäryhmittäin tarkasteltuna on merkillepantavaa,
että internetin käyttö alkaa vähentyä vasta 75 –vuoden iän jälkeen. Vielä vastaajien 65 -74 –
vuotiaiden ikäryhmässä 78 % käy internetissä päivittäin. Luonnollisesti on otettava huomioon,
että kyselyn toteutustapa pääosin internetkyselynä vaikuttaa tuloksiin. Joka tapauksessa tulos
kertoo, että internettiä käyttävät ovat siellä hyvin aktiivisesti, sillä internetin satunnaiskäyttäjiä
on kaikissa ikäryhmissä vain vähän.
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
4
TUTKIMUKSEN KESKEISIÄ TULOKSIA 2/3
Laitteiden käyttö
• Kaikkia laitteita käytetään eniten kotona. Älypuhelimen omistavista noin kaksi
kolmannesta kertoo käyttävänsä sitä matkustaessa tai vapaa-ajalla. Tabletin omistajista
43 % käyttää sitä matkustaessa ja vapaa-aikana kodin ulkopuolella 46 %.
• Pöytämallin Daisy-soitinta käytetään pääasiassa kotona, sillä vain 18 % käyttää sitä
vapaa-aikana kodin ulkopuolella. Kannettavaa versiota käyttää 56 % vapaa-ajalla kodin
ulkopuolella ja matkustaessa 53 %. Puolet (50 %) käyttää pöytämallia päivittäin ja vain
hieman harvempi (46 %) käyttää kannettavaa mallia yhtä usein.
Celian palvelut
•Vastaajista yhteensä puolet käyttää Celianettiä vähintään kerran kuussa. 17 % käyttää
sitä viikoittain tai useammin ja 33 % 1-3 kertaa kuukaudessa. Vera-palvelua käyttää 10
% viikoittain samoin kuin laitekuuntelua Daisy-soittimella. Verkkokauppa Oppari ei näytä
olevan juurikaan vastaajien käytössä, sillä 83 % ei ole käyttänyt sitä lainkaan ja niistäkin
jotka ovat sitä käyttäneet, käyttöuseus on harvemmin kuin muutaman kuukauden välein.
•Yleisimpiä syitä Celianetin käyttämättömyyteen ovat se, että yhteyshenkilö hoitaa asiat
asiakkaan puolesta (31 % ) tai asiointiin ei ole tarvetta, koska asiakas saa tarvitsemansa
kirjat automaattisesti (29 %). On syytä kiinnittää huomiota siihen, että 23 % palvelua
käyttämättömistä ilmoittaa syyksi sen, että kokee käytön liian vaikeaksi.
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
5
TUTKIMUKSEN KESKEISIÄ TULOKSIA 3/3
Oppilaitokset
•Oppilaitosten työntekijät kertovat koulunsa olevan joko erittäin kiinnostunut (41
%) tai vähintäänkin melko kiinnostunut (44 %) kokeilemaan uusia laitteita ja
tietokoneohjelmia.
•Kouluissa ääni- ja e-kirjoihin käytetään pääasiassa tietokonetta (86 %) tai CDsoitinta (36 %). Daisy-soittimia on käytössä vain muutamia, yleisempänä
kannettava malli (6 %), jota käytetään yhtä paljon kuin iPadia.
Äänikirjat ovat kouluissa useimmiten oppimateriaalina ja niitä käytetään
harvemmin kauno- ja tietokirjallisuuteen. Oppimateriaalina niitä sanoo käytettävän
vähintään viikoittain 43 % oppilaitosten vastaajista. Kauno- ja tietokirjallisuuden
äänikirjoja käytetään viikoittain vain noin 12 prosentissa kouluista.
•Kouluissa kuunneltaisiin kirjoja mieluiten suoratoistona suoraan internetselaimesta
(64 %). Toiseksi mieluisimpana tapana pidetään latausta omalle koneelle Daisykuunteluohjelmalla (35 %).
•Verkon kautta saatavien kirjojen tärkeimpänä ominaisuutena pidetään sitä, että
ne ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. 72 % pitää sitä erittäin
tärkeänä ominaisuutena.
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
6
Vastaajien
taustatiedot
7
VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT
alle 13 vuotta 2,6% (47)
13-17 vuotta 3,7% (65)
mies 37,1% (652)
18 - 29 vuotta 7,0% (125)
30 - 45 vuotta 14,0% (248)
nainen 62,9% (1104)
46 - 64 vuotta 35,8% (636)
65 - 74 vuotta 16,9% (301)
75 - 79 vuotta 5,3% (95)
0%
20%
40%
40%
60%
80%
100%
Kuva: Sukupuoli
yli 79 vuotta 14,6% (260)
0%
20%
60%
80%
näkövamma 40,3% (712)
100%
heikentynyt näkö tai muut näön ongelmat 31,3% (552)
Kuva: Ikä
luki- tai oppimisvaikeus 13,7% (242)
lihassairaus 4,2% (74)
kehitysvamma 2,3% (40)
afasia 2,4% (42)
halvaus 4,4% (78)
en halua vastata 2,2% (39)
jokin muu 16,5% (292)
0%
20%
40%
Kuva: Lukemisesteen aiheuttaja
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
8
60%
80%
100%
VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT
pääkaupunkiseutu 29,0% (385)
muu iso kaupunki (yli 50 000 asukasta) 32,2% (427)
pieni kaupunki (alle 50 000 asukasta) 25,0% (332)
haja-asutusalue 13,8% (183)
0%
20%
40%
60%
80%
Kuva: Asuinpaikka
yksin 30,3% (536)
perheen tai puolison kanssa 64,7% (1145)
laitoksessa 3,4% (61)
en halua vastata 1,6% (29)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Kuva: Asumismuoto
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
9
100%
CELIAN ÄÄNIKIRJOJEN KÄYTTÖ
Vastaajista 70 % ilmoittaa itse käyttävänsä Celian
äänikirjoja.
Celian äänikirjoja käyttämättömistä vastaajista noin
neljännes (24 %) on koulujen henkilökuntaa. 65 %
omaisia ja 5 % asiakkaiden muita yhteyshenkilöitä.
Mikäli henkilö ei itse käyttänyt Celian palveluita, häntä
pyydettiin vastaamaan edustamansa henkilön puolesta.
Oppilaitosten edustajille oli lomakkeessa omat
kysymykset.
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
10
Tietotekniikan
käyttö
11
MITÄ LAITTEITA ON KÄYTÖSSÄ
tietokone 72,4% (1290)
älypuhelin 33,1% (589)
tabletti (esim. iPad, Samsung Galaxy Tab) 21,3% (379)
e-kirjan lukulaite (esim. Amazon Kindle) 3,1% (56)
Daisy-soitin, pöytämalli 53,5% (953)
Daisy-soitin, pieni kannettava malli 26,9% (479)
CD-soitin 40,1% (714)
DVD-soitin 26,4% (470)
jokin muu 6,4% (114)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
alle 13 vuotta 13-17 vuotta 18 - 29 vuotta 30 - 45 vuotta 46 - 64 vuotta
65 - 74 vuotta 75 - 79 vuotta yli 79 vuotta
tietokone
72,7% (32)
90,8% (59)
90,4% (113)
85,4% (211)
80,8% (514)
75,1% (226)
63,2% (60)
26,4% (68)
älypuhelin
38,6% (17)
69,2% (45)
68,0% (85)
55,1% (136)
36,0% (229)
20,6% (62)
3,2% (3)
3,5% (9)
tabletti (esim. iPad, Samsung Galaxy Tab) 38,6% (17)
50,8% (33)
36,8% (46)
36,0% (89)
22,3% (142)
11,0% (33)
8,4% (8)
3,1% (8)
e-kirjan lukulaite (esim. Amazon Kindle)
2,3% (1)
1,5% (1)
2,4% (3)
2,0% (5)
2,4% (15)
3,7% (11)
8,4% (8)
3,9% (10)
Daisy-soitin, pöytämalli
27,3% (12)
20,0% (13)
20,8% (26)
44,1% (109)
54,4% (346)
64,5% (194)
62,1% (59)
73,6% (190)
Daisy-soitin, pieni kannettava malli
13,6% (6)
27,7% (18)
28,8% (36)
33,2% (82)
32,5% (207)
24,6% (74)
22,1% (21)
12,0% (31)
CD-soitin
50,0% (22)
49,2% (32)
44,0% (55)
46,2% (114)
42,8% (272)
39,2% (118)
43,2% (41)
21,7% (56)
DVD-soitin
31,8% (14)
38,5% (25)
32,8% (41)
37,2% (92)
29,4% (187)
23,9% (72)
23,2% (22)
5,4% (14)
jokin muu
11,4% (5)
3,1% (2)
9,6% (12)
7,7% (19)
5,0% (32)
7,6% (23)
7,4% (7)
5,0% (13)
Yhteensä
286,4% (126) 350,8% (228) 333,6% (417) 347,0% (857) 305,7% (1944) 270,1% (813) 241,1% (229) 154,7% (399)
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
12
INTERNETIN KÄYTTÖ
kyllä, päivittäin (esim. kotona, töissä tai laitoksessa) 83,2% (1472)
Kyllä, mutta vain satunnaisesti (esim. kirjastossa tai kahvilassa) 2,4% (43)
ei ole 13,4% (238)
en osaa sanoa 1,0% (17)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Kuva: Onko käytössä internet-yhteys.
kiinteä tai langaton laajakaista (esim. Wi-Fi, valokuitu, ADSL, kaapeli) 72,2% (1084)
mokkula tai nettitikku tietokoneessa 16,8% (252)
mobiiliyhteys kännykässä tai tabletissa (3G tai 4G) 8,5% (128)
en osaa sanoa 1,8% (27)
jokin muu 0,7% (11)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Kuva: Millainen internet-yhteys on käytössä.
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
13
NETIN KÄYTTÖUSEUS JA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ
päivittäin tai lähes päivittäin 82,8% (1245)
1-5 kertaa viikossa 11,8% (178)
muutaman kerran kuukaudessa 2,1% (32)
harvemmin 1,5% (23)
en koskaan 1,6% (24)
en osaa sanoa 0,1% (2)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Kuva: Kuinka usein käytät internetiä?
Apple OSX 8,1% (121)
Microsoft Windows 7 tai uudempi 68,5% (1024)
Microsoft Windows Vista tai vanhempi 8,8% (131)
Microsoft Windows, en tiedä versiota 6,2% (92)
Linux (esim. Ubuntu) 1,9% (28)
en osaa sanoa 4,0% (60)
jokin muu 2,5% (38)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Kuva: Mikä käyttöjärjestelmä tietokoneessa on?
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
14
INTERNETIN KÄYTTÖ ERI IKÄRYHMISSÄ
alle 13 vuotta 13-17 vuotta 18 - 29 vuotta 30 - 45 vuotta 46 - 64 vuotta 65 - 74 vuotta 75 - 79 vuotta yli 79 vuotta
kyllä, päivittäin (esim. kotona, töissä tai laitoksessa)
95,4% (62)
97,6% (121)
97,2% (240)
92,9% (587)
90,0% (269)
67,7% (63)
31,6% (80)
Kyllä, mutta vain satunnaisesti (esim. kirjastossa tai kahvilassa) 2,1% (1)
91,5% (43)
3,1% (2)
0,0% (0)
1,2% (3)
3,0% (19)
2,3% (7)
6,5% (6)
1,6% (4)
ei ole
6,4% (3)
0,0% (0)
0,0% (0)
1,6% (4)
3,6% (23)
6,0% (18)
23,7% (22)
65,6% (166)
en osaa sanoa
0,0% (0)
1,5% (1)
2,4% (3)
0,0% (0)
0,5% (3)
1,7% (5)
2,2% (2)
1,2% (3)
Yhteensä
100,0% (47)
100,0% (65) 100,0% (124) 100,0% (247) 100,0% (632) 100,0% (299) 100,0% (93)
100,0% (253)
alle 13 vuotta 13-17 vuotta 18 - 29 vuotta 30 - 45 vuotta 46 - 64 vuotta 65 - 74 vuotta 75 - 79 vuotta yli 79 vuotta
päivittäin tai lähes päivittäin
63,6% (28)
90,3% (56)
92,6% (112)
91,7% (221)
85,1% (514)
78,0% (213)
61,8% (42)
63,1% (53)
1-5 kertaa viikossa
9,1% (4)
8,1% (5)
5,8% (7)
7,5% (18)
11,4% (69)
15,4% (42)
29,4% (20)
15,5% (13)
muutaman kerran kuukaudessa 11,4% (5)
0,0% (0)
0,8% (1)
0,4% (1)
1,7% (10)
2,9% (8)
2,9% (2)
6,0% (5)
harvemmin
2,3% (1)
1,6% (1)
0,8% (1)
0,0% (0)
1,2% (7)
1,5% (4)
2,9% (2)
8,3% (7)
en koskaan
9,1% (4)
0,0% (0)
0,0% (0)
0,4% (1)
0,7% (4)
2,2% (6)
2,9% (2)
7,1% (6)
en osaa sanoa
4,5% (2)
0,0% (0)
0,0% (0)
0,0% (0)
0,0% (0)
0,0% (0)
0,0% (0)
0,0% (0)
Yhteensä
100,0% (44)
100,0% (62) 100,0% (121) 100,0% (241) 100,0% (604) 100,0% (273) 100,0% (68)
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
15
100,0% (84)
OHJELMIEN KÄYTTÖ
AMIS 9,1% (104)
EasyReader 11,1% (126)
Pratsam Reader 21,9% (249)
ruudunlukuohjelma 23,7% (270)
puhesynteesi 26,6% (303)
en osaa sanoa 38,0% (432)
jokin muu 12,7% (144)
0%
20%
40%
Kuva: Mitä seuraavista ohjelmista on tietokoneellasi?
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
16
60%
ÄLYPUHELIN
Apple iPhone 30,1% (174)
Samsung 27,0% (156)
Nokia 38,1% (220)
HTC 0,9% (5)
Sony 0,5% (3)
LG 1,0% (6)
en osaa sanoa 0,3% (2)
jokin muu 2,1% (12)
0%
20%
40%
Kuva: Minkä merkkinen älypuhelin sinulla on?
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
17
60%
TABLETTI
Apple iPad (2, 3, retina, mini, air) 53,9% (201)
Samsung Galaxy Tab 30,0% (112)
Acer (iconia) 1,3% (5)
HP (Pavillon) 0,3% (1)
Lenovo (Yoga / Ideatab) 1,6% (6)
Microsoft (Surface) 1,6% (6)
Nokia (Lumia) 1,1% (4)
Sony (Xperia) 1,1% (4)
en osaa sanoa 1,1% (4)
jokin muu 8,0% (30)
0%
20%
40%
60%
Kuva: Minkä merkkinen tabletti sinulla on? ?
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
18
80%
100%
MISSÄ KÄYTÄT SEURAAVIA LAITTEITA?
töissä tai koulussa 29,7% (459)
kotona 96,1% (1487)
Tietokone
matkustaessa / liikkuessa (esim. bussissa) 12,3% (191)
vapaa-aikana kodin ulkopuolella (esim. mökillä tai kirjastossa) 24,0% (371)
muualla 4,0% (62)
töissä tai koulussa 40,6% (328)
kotona 87,9% (709)
Ålypuhelin
matkustaessa / liikkuessa (esim. bussissa) 67,5% (545)
vapaa-aikana kodin ulkopuolella (esim. mökillä tai kirjastossa) 65,1% (525)
muualla 10,2% (82)
töissä tai koulussa 20,2% (110)
kotona 83,3% (453)
Tabletti
matkustaessa / liikkuessa (esim. bussissa) 43,0% (234)
vapaa-aikana kodin ulkopuolella (esim. mökillä tai kirjastossa) 46,3% (252)
muualla 12,5% (68)
töissä tai koulussa 5,3% (25)
kotona 86,1% (410)
E-kirjan lukulaite
matkustaessa / liikkuessa (esim. bussissa) 18,3% (87)
vapaa-aikana kodin ulkopuolella (esim. mökillä tai kirjastossa) 22,5% (107)
muualla 13,4% (64)
0%
50%
100%
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
19
KUINKA USEIN KÄYTÄT SEURAAVIA LAITTEITA?
päivittäin tai lähes päivittäin 72,9% (1217)
Tietokone
Ålypuhelin
Tabletti
E-kirjan lukulaite
0%
1-5 kertaa viikossa 12,5% (208)
muutaman kerran kuukaudessa 2,4% (40)
harvemmin 2,3% (38)
en koskaan 9,4% (157)
en osaa sanoa 0,6% (10)
päivittäin tai lähes päivittäin 58,0% (701)
1-5 kertaa viikossa 2,2% (27)
muutaman kerran kuukaudessa 0,9% (11)
harvemmin 1,4% (17)
en koskaan 36,0% (435)
en osaa sanoa 1,4% (17)
päivittäin tai lähes päivittäin 30,2% (318)
1-5 kertaa viikossa 8,9% (94)
muutaman kerran kuukaudessa 6,5% (68)
harvemmin 4,6% (48)
en koskaan 48,4% (510)
en osaa sanoa 1,5% (16)
päivittäin tai lähes päivittäin 15,7% (169)
1-5 kertaa viikossa 9,7% (104)
muutaman kerran kuukaudessa 6,7% (72)
harvemmin 5,6% (60)
en koskaan 56,0% (602)
en osaa sanoa 6,3% (68)
20%
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
40%
60%
80%
20
100%
MIHIN KÄYTÄT SEURAAVIA LAITTEITA?
internetin selaamiseen 84,9% (1269)
asiointiin verkossa (esim. verkkopankki) 81,1% (1211)
yhteydenpitoon (esim. sähköposti, sosiaalinen media) 84,9% (1268)
Tietokone
Ålypuhelin
pelaamiseen 25,9% (387)
musiikin kuunteluun/ohjelmien katselu 43,9% (656)
e-kirjojen lukemiseen 12,0% (179)
äänikirjojen kuunteluun 27,8% (416)
internetin selaamiseen 74,2% (503)
asiointiin verkossa (esim. verkkopankki) 33,3% (226)
yhteydenpitoon (esim. sähköposti, sosiaalinen media) 85,1% (577)
pelaamiseen 24,3% (165)
musiikin kuunteluun/ohjelmien katselu 41,9% (284)
e-kirjojen lukemiseen 6,2% (42)
äänikirjojen kuunteluun 20,2% (137)
internetin selaamiseen 86,2% (431)
asiointiin verkossa (esim. verkkopankki) 45,2% (226)
yhteydenpitoon (esim. sähköposti, sosiaalinen media) 61,4% (307)
pelaamiseen 39,0% (195)
musiikin kuunteluun/ohjelmien katselu 42,2% (211)
e-kirjojen lukemiseen 14,8% (74)
äänikirjojen kuunteluun 18,2% (91)
Tabletti
E-kirjan lukulaite
0%
internetin selaamiseen 5,7% (15)
asiointiin verkossa (esim. verkkopankki) 3,1% (8)
yhteydenpitoon (esim. sähköposti, sosiaalinen media) 3,4% (9)
pelaamiseen 1,1% (3)
musiikin kuunteluun/ohjelmien katselu 3,8% (10)
e-kirjojen lukemiseen 38,5% (101)
äänikirjojen kuunteluun 68,3% (179)
20%
40%
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
60%
80%
100%
21
MISSÄ KÄYTÄT DAISY-SOITINTA
töissä tai koulussa 2,9% (27)
kotona 97,2% (902)
Pöytämallin Daisy-soitin
matkustaessa / liikkuessa (esim. bussissa) 6,8% (63)
vapaa-aikana kodin ulkopuolella (esim. mökillä tai kirjastossa) 17,5% (162)
muualla 3,8% (35)
töissä tai koulussa 13,1% (66)
kotona 89,9% (453)
matkustaessa / liikkuessa (esim. bussissa) 52,8% (266)
vapaa-aikana kodin ulkopuolella (esim. mökillä tai kirjastossa) 56,2% (283)
Kannetttava Daisy-soitin
muualla 7,3% (37)
0%
20%
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
40%
60%
22
80%
100%
KUINKA USEIN KÄYTÄT DAISY-SOITINTA
Pöytämallin Daisy-soitin
Kannetttava Daisy-soitin
0%
päivittäin tai lähes päivittäin 49,7% (512)
1-5 kertaa viikossa 18,3% (188)
muutaman kerran kuukaudessa 12,3% (127)
harvemmin 9,0% (93)
en koskaan 8,9% (92)
en osaa sanoa 1,7% (18)
päivittäin tai lähes päivittäin 45,8% (265)
1-5 kertaa viikossa 18,7% (108)
muutaman kerran kuukaudessa 10,4% (60)
harvemmin 7,4% (43)
en koskaan 15,1% (87)
en osaa sanoa 2,6% (15)
20%
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
40%
60%
23
80%
100%
KUINKA USEIN KÄYTÄT CELIAN PALVELUJA?
viikoittain tai useammin 17,0% (291)
1-3 krt kuukaudessa 32,9% (562)
Celian verkkopalvelu Celianet
muutaman kuukauden välein 22,8% (389)
harvemmin 14,5% (247)
en lainkaan 12,9% (220)
viikoittain tai useammin 1,3% (22)
1-3 krt kuukaudessa 8,0% (136)
Celian asiakaspalvelu
muutaman kuukauden välein 15,5% (264)
harvemmin 52,2% (889)
en lainkaan 23,0% (392)
viikoittain tai useammin 0,2% (3)
1-3 krt kuukaudessa 0,4% (6)
Celian verkkokauppa Oppari
muutaman kuukauden välein 2,6% (39)
harvemmin 14,2% (212)
en lainkaan 82,6% (1237)
viikoittain tai useammin 10,0% (154)
1-3 krt kuukaudessa 9,7% (150)
Celian Vera-palvelu
muutaman kuukauden välein 6,4% (99)
harvemmin 12,0% (184)
en lainkaan 61,9% (952)
viikoittain tai useammin 9,8% (142)
1-3 krt kuukaudessa 2,3% (33)
Celian laitekuuntelu Daisy-soittimella
muutaman kuukauden välein 2,5% (37)
harvemmin 5,1% (74)
en lainkaan 80,4% (1170)
0%
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
20%
40%
60%
24
80%
100%
MIKSI ET KÄYTÄ ASIOINTIIN CELIANETIÄ
käytössäni ei ole tietokonetta tai internet-yhteyttä 15,1% (30)
asioin mieluummin asiakaspalvelun kanssa puhelimitse tai sähköpostilla 22,6% (45)
asiointiin ei ole tarvetta, sillä saan tarvitsemani kirjat automaattisesti 28,6% (57)
yhteyshenkilöni hoitaa asioinnin puolestani 30,7% (61)
Celianetin käyttö on liian vaikeaa 23,1% (46)
0%
20%
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
40%
60%
25
80%
100
KUINKA MONTA ÄÄNIKIRJAA KUUNTELET
VUODESSA?
alle viisi kirjaa 9,3% (163)
5 - 19 kirjaa 22,0% (385)
20 - 49 kirjaa 27,2% (476)
50 kirjaa tai enemmän 31,3% (548)
en osaa sanoa 10,1% (177)
0%
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
20%
40%
26
60%
MILLÄ LAITTEELLA KUUNTELET ÄÄNIKIRJOJA?
Daisy-soittimella 74,6% (1295)
tietokoneella 25,4% (441)
tabletilla 5,6% (98)
älypuhelimella 8,5% (148)
jollain muulla 13,0% (226)
en osaa sanoa 1,7% (30)
0%
20%
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
40%
60%
80%
27
100%
ÄÄNIKIRJOJEN MUUT LÄHTEET
yleisestä kirjastosta 25,3% (401)
en osta enkä lainaa äänikirjoja muualta 74,3% (1178)
jostain muualta 4,8% (76)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Kuva: Lainaan äänikirjoja.
verkosta 38,8% (78)
kirjakaupassa käymällä 62,7% (126)
jostain muualta 15,4% (31)
0%
20%
40%
60%
Kuva: Ostan äänikirjoja.
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
28
80%
100%
E-KIRJOJEN LÄHTEET
yleisestä kirjastosta 7,5% (105)
korkeakoulukirjastosta 1,3% (18)
Näkövammaisten Keskusliiton THP-verkosta 5,0% (70)
en osta enkä lainaa e-kirjoja muualta 87,6% (1225)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Kuva: Ostan tai lainaan E-kirjoja.
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
29
TAUSTATIETOA
OPPILAITOKSISTA
30
KOULUN SIJAINTI
pääkaupunkiseutu 28,4% (40)
muu iso kaupunki (yli 50 000 asukasta) 19,9% (28)
pieni kaupunki (alle 50 000 asukasta) 23,4% (33)
haja-asutusalue 28,4% (40)
0%
20%
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
40%
60%
31
80%
100%
KOULUN KOKO
alle 100 oppilasta 14,2% (20)
100-299 oppilasta 38,3% (54)
300-500 oppilasta 29,8% (42)
yli 500 oppilasta 17,7% (25)
0%
20%
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
40%
60%
32
80%
100%
ONKO KYSEESSÄ ERITYISKOULU?
kyllä 9,2% (13)
ei 53,9% (76)
ei, mutta koulussamme on erityisluokka tai luokkia 36,2% (51)
Ei vastattu 0,7% (1)
0%
20%
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
40%
60%
33
80%
100%
VASTAAJAN ROOLI KOULUSSA
erityisopettaja 58,2% (82)
opettaja 10,6% (15)
rehtori 5,0% (7)
koulusihteeri 11,3% (16)
koulunkäyntiohjaaja 9,2% (13)
muu 5,7% (8)
0%
20%
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
40%
60%
34
80%
100%
OPPILAITOSTEN
TIETOTEKNIIKAN
KÄYTTÖ
35
KOULUN KIINNOSTUS KOKEILLA UUSIA LAITTEITA JA
TIETOKONEOHJELMIA
erittäin kiinnostunut 40,7% (57)
melko kiinnostunut 44,3% (62)
hieman kiinnostunut 14,3% (20)
ei lainkaan kiinnostunut 0,7% (1)
0%
20%
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
40%
60%
36
80%
100%
KOULUN KÄYTTÄMÄT LAITTEET
tietokone 98,6% (139)
Android-tabletti (esim. Samsung Galaxy Tab, Lenovo Yoga) 8,5% (12)
iPad-tabletti (iOS 6-7) 47,5% (67)
windows-tabletti (Microsoft surface) 6,4% (9)
e-kirjan lukulaite (esim. Amazon Kindle) 2,1% (3)
älypuhelin 26,2% (37)
Daisy-soitin, pöytämalli (esim. Victor / Plextor) 5,0% (7)
Daisy-soitin, pieni kannettava malli (esim. Plextalk Pocket, Victor Reader Stream 2) 5,7% (8)
jokin muu 7,1% (10)
0%
20%
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
40%
60%
80%
37
100%
KOULUN ÄÄNI- JA E-KIRJOIHIN KÄYTTÄMÄT LAITTEET
tietokone 85,5% (112)
Android-tabletti (esim. Samsung Galaxy Tab, Lenovo Yoga) 0,8% (1)
iPad-tabletti (iOS 6-7) 6,1% (8)
e-kirjan lukulaite (esim. Amazon Kindle) 3,1% (4)
älypuhelin 3,1% (4)
Daisy-soitin, pöytämalli (esim. Victor / Plextor) 3,8% (5)
Daisy-soitin, pieni kannettava malli (esim. Plextalk Pocket, Victor Reader Stream 2) 6,1% (8)
CD- tai DVD-soitin 35,9% (47)
jokin muu 7,6% (10)
0%
20%
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
40%
60%
80%
38
100%
MILLAINEN INTERNET-YHTEYS KOULULLA ON
KÄYTÖSSÄ?
kiinteä tai langaton laajakaista (esim. Wi-Fi, valokuitu, ADSL, kaapeli) 95,7% (134)
mokkula tai nettitikku tietokoneessa 0,7% (1)
mobiiliyhteys kännykässä tai tabletissa (3G tai 4G) 1,4% (2)
en osaa sanoa 2,1% (3)
0%
50%
100%
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
39
KUINKA USEIN KÄYTÄTTE SEURAAVIA LAITTEITA?
päivittäin tai lähes päivittäin 74,3% (104)
Tietokone
1-5 kertaa viikossa 12,9% (18)
muutaman kerran kuukaudessa 5,0% (7)
harvemmin 1,4% (2)
en koskaan 0,7% (1)
en osaa sanoa 5,7% (8)
Älypuhelin
päivittäin tai lähes päivittäin 9,5% (13)
1-5 kertaa viikossa 5,8% (8)
muutaman kerran kuukaudessa 14,6% (20)
harvemmin 19,7% (27)
en koskaan 42,3% (58)
en osaa sanoa 8,0% (11)
Tabletti
päivittäin tai lähes päivittäin 18,5% (25)
1-5 kertaa viikossa 14,8% (20)
muutaman kerran kuukaudessa 9,6% (13)
harvemmin 11,1% (15)
en koskaan 37,0% (50)
en osaa sanoa 8,9% (12)
Daisy-soitin, pöytämalli
päivittäin tai lähes päivittäin 2,2% (3)
1-5 kertaa viikossa 0,7% (1)
muutaman kerran kuukaudessa 0,0% (0)
harvemmin 3,0% (4)
en koskaan 82,8% (111)
en osaa sanoa 11,2% (15)
Kannetttava Daisy-soitin
päivittäin tai lähes päivittäin 1,5% (2)
1-5 kertaa viikossa 0,7% (1)
muutaman kerran kuukaudessa 2,2% (3)
harvemmin 3,7% (5)
en koskaan 80,0% (108)
en osaa sanoa 11,9% (16)
0%
20%
40%
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
60%
80%
100%
40
Pratsam Reader 0,9% (1)
EasyReader 9,6% (11)
AMIS 20,0% (23)
pistenäyttö 7,8% (9)
puhesynteesi 11,3% (13)
ruudunlukuohjelma 8,7% (10)
en osaa sanoa 63,5% (73)
jokin muu 7,0% (8)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Kuva: Mitä ohjelmia tai varusteita oppilaillanne on koulussa käytössään?
lähiverkkoa hyödyntäviä opetusaineistoja 32,2% (39)
koulussa käytettäviä opetusalustoja 32,2% (39)
opetusalustoja, joihin sallitaan etäyhteys koulun ulkopuolelta (esim. moodle) 24,0% (29)
etäopetusyhteys (esim. video-opetus) 9,9% (12)
en osaa sanoa 44,6% (54)
jokin muu 2,5% (3)
0%
20%
40%
60%
80%
Kuva: Onko koulussanne käytössä opetuksessa joitain seuraavista?
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
41
100%
päivittäin tai lähes päivittäin 56,4% (79)
1-5 kertaa viikossa 24,3% (34)
muutaman kerran kuukaudessa 10,7% (15)
harvemmin 2,1% (3)
ei koskaan 0,7% (1)
en osaa sanoa 5,7% (8)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Kuva: Kuinka usein opetuksessa käytetään apuna internetiä?
Apple OSX 2,1% (3)
Microsoft Windows 7 tai uudempi 70,9% (100)
Microsoft Windows Vista tai vanhempi 2,8% (4)
Microsoft Windows, en tiedä versiota 10,6% (15)
Linux (esim. Ubuntu) 9,9% (14)
en osaa sanoa 2,8% (4)
jokin muu 0,7% (1)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Kuva: Mikä käyttöjärjestelmä opetuskäyttöön eniten käyttämässäsi tietokoneessa on?
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
42
ONKO KOULUSSANNE KÄYTETTY CELIAN ÄÄNIKIRJOJA
VIIMEISEN VUODEN AIKANA
päivittäin tai lähes päivittäin 6,1% (5)
2-3 kertaa viikossa 6,1% (5)
kauno- ja tietokirjallisuuden äänikirjoja
1-4 kertaa kuussa 8,5% (7)
harvemmin 48,8% (40)
vaihtelevasti 30,5% (25)
päivittäin tai lähes päivittäin 18,8% (19)
2-3 kertaa viikossa 23,8% (24)
peruskoulun, lukion tai ammatillisten opintojen oppimateriaalien äänikirjoja
1-4 kertaa kuussa 16,8% (17)
harvemmin 20,8% (21)
vaihtelevasti 19,8% (20)
0%
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
20%
43
40%
60%
80%
100%
KUINKA PALJON KOULUNNE KÄYTTÄÄ KAUPALLISTEN
KUSTANTAJIEN VERKKOAINEISTOJA
jatkuvasti 59,8% (79)
satunnaisesti 21,2% (28)
harvoin 13,6% (18)
olemme kiinnostuneita, mutta emme ole vielä käyttäneet 1,5% (2)
ei ollenkaan 3,8% (5)
0%
20%
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
40%
60%
44
80%
100%
VERKON KAUTTA SAATAVIEN ÄÄNIKIRJOJEN
OMINAISUUKSIEN TÄRKEYS
Kirjat ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta
6,6%
Kirjojen kuuntelu verkon kautta on helppoa ja nopeaa
7,3%
16,8% (23)
72,3% (99)
19,7% (27)
68,6% (94)
Kirjoissa on mukana myös kuvia tai videokuvaa 5,0%6,5%
23,7% (33)
64,7% (90)
Kirjoissa on mukana sekä teksti ja ääni 5,0%6,5%
23,7% (33)
64,7% (90)
Kirjojen lataaminen verkon kautta on helppoa ja nopeaa
Kuuntelu suoraan selaimesta
Lataus verkon kautta
0%
9,6%
20,6% (28)
7,4%
64,7% (88)
34,6% (47)
12,3% (17)
53,7% (73)
29,7% (41)
20%
1
52,9% (73)
40%
2
3
4
60%
5
1 = täysin merkityksetön … 5 = erittäin tärkeä
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
45
80%
100%
MILLÄ LAITTEELLA KOULUSSANNE KUUNNELTAISIIN
KIRJOJA MIELUITEN?
ladattuna omalle tietokoneelle Daisy-kuunteluohjelmalla (esim. AMIS tai EasyReader) 35,4% (45)
ilman latausta suoratoistona verkkokuunteluohjelmalla (esim. Pratsam Reader) 15,7% (20)
suoratoistona suoraan internetselaimesta ilman erillistä ladattavaa kuunteluohjelmaa 63,8% (81)
Daisy-soittimella 3,9% (5)
tabletilla 50,4% (64)
älypuhelimella 32,3% (41)
muulla 2,4% (3)
0%
50%
100%
Tutkimus tietotekniikan ja viestinnän käytöstä 2014 / Celia-kirjasto
46
TI EDO STA M ENESTYS