Slovnaft- *ir*í priestor závodu

Download Report

Transcript Slovnaft- *ir*í priestor závodu

Staré environmentálne záťaže
Západné Slovensko
Veronika Holienková
Katarína Botková
Maroš Ondrejka
Letný semester, 2013
3. ročník, Environmentalistika
Register environmentálnych
záťaží
A: pravdepodobná environmentálna záťaž
B: environmentálna záťaž
C: sanovaná, rekultivovaná lokalita
D: environmentálna záťaž vyradená z registrov
Slovnaft- širší priestor závodu
Slovnaft- širší priestor závodu
Obec: Bratislava –Ružinov
Register: B: Environmentálna záťaž
C: Sanovaná rekultivovaná lokalita
Činnosť podmieňujúca vznik záťaže: havária v
podniku spôsobila znečistenie podzemnej
vody a zemín
Kontaminant: ropné látky najmä benzén
Slovnaft- širší priestor závodu
Súčasná činnosť: aj v súčasnosti s
nezmenenou intenzitou
Sanačné práce: odčerpávanie ropných látok,
znižovanie hladiny podzemných vôd
Metódy sanácie:
1. pasívna bariéra
2. sanačné čerpanie a čistenie
kontaminovanej vody
Monitoring: každoročne a každoročná správa
o stave
Matador - areál bývalého
závodu
Matador - areál bývalého
závodu
Obec: Bratislava – Petržalka
Register: C: Sanovaná rekultivovaná lokalita
Činnosť podmieňujúca vznik záťaže:
priemyselná výroba chemikálii na výrobu
roztokov a chemoprénových lepidiel
Kontaminanty: toluén, benzén, xylény,
etylbenzén
Matador - areál bývalého
závodu
Súčasná činnosť: činnosť sa vykonáva aj v
súčasnosti so zmenšenou intenzitou
Sanačné práce: zdroj znečistenia nebol
odstránený
Metódy sanácie:
1. Air sparging ( aerácia)
2. Sanačné čerpanie a čistenie
kontaminovaných vôd
Trenčiansky kraj
Env. Záťaže
• 83 lokalít s pravdepodobnou env.
záťažou
• 22 lokalít s env. zátažou
• 34 sanovaných lokalít
• 14 rekultivovaných lokalít
• Najmenej (3) – okr. Bánovce nad
Bebravou
• 58% zo všetkých lok. Tvoria zariadenia na
nakladanie s odpadmi - v rámci nich
najmä skládky odpadu (53%)
Bošany – skládka koželužní
• Okres – Prievidza
• Skládka priemyselného odpadu
• Lokalita s najvyšším rizikom podľa
celkových dopadov environmentálnych
záťaží na ŽP.
• Prioritná, vysokoriziková lokalita aj z
hľadiska ohrozenia zdravia obyvateľstva.
• Skládka sutín a odpadu z čias využivania
š.p. Koželužne Bošany na spracovanie
kože.
Bošany – skládka koželužní
• Hrozba znečistenia podzemných vôd
a ovzdušia chemikáliami.
• Do skládky sa vozil odpad zo
zahraničia (Nemecka), neskôr bol
prestupok pokutovaný a odpad
vyvezený späť.
• Na lokalite prebehli sanačné a
rekultivačné práce.
Tu daj nadpis
tu daj text
Nováky - areál závodu
Okres – Prievidza
Priemyselná výroba
Bývalé chemické závody
Ohrozenie vodohospodársky
významných vodných tokov
• V areáli závodu bolo zistené
znečistenie zemín a podzemnej vody
najmä ClU, NEL, miestami aj Hg,
fenolmi, As, amoniakom, chloridmi.
•
•
•
•
Nováky - areál závodu
• V lokalite prebehli prieskumné a
sanačné práce no zdroj znečistenia
nebol odstránený.
Tu daj nadpis
tu daj text
Tu daj nadpis
tu daj text
Areál bývalej Tesly, Piešťany
Areál bývalej Tesly, Piešťany
Činnosť podmieňujúca vznik záťaže:
elektrotechnická výroba (polovodiče)
Kontaminanty: chlórované uhľovodíky
Register: B: Environmentálna záťaž
C: Sanovaná rekultivovaná lokalita
Charakter súčasnej činnosti: vykonáva sa
zmenenou technológiou
Areál bývalej Tesly, Piešťany
Sanácia: ukončená (čistenie podzemných vôd – bioremediácia,
chemická oxidácia; podzemná tesniaca stena)
Kontaminačný mrak zasahujúci Piešťanské sídlisko
nesanovaný –
ostáva environmentálnou záťažou
Areál po Sovietskej armáde,
Komárno
Súčasť historickej
pevnosti
Modernejšia časť areálu – opravovňa vojenskej techniky
Areál po Sovietskej armáde,
Komárno
Činnosť podmieňujúca vznik záťaže: oprava vojenskej
techniky
Kontaminanty: ropné uhľovodíky, alifatické
chlórované uhľovodíky, chlórbenzény vo vode aj
pôde
Register: B: Environmentálna záťaž
C: Sanovaná rekultivovaná lokalita
Charakter súčasnej činnosti: nevykonáva sa
Sanácia: ťažba zeminy a odčerpanie vody – úprava
ex situ
- len v nevyhnutnom rozsahu, zostáva záťažou
Ďakujeme za pozornosť!
Zdroje:
• http://envirozataze.enviroportal.sk/
• SAŽP, Problematika environmentálnych záťaží na SR, Banská
Bystrica, 2010